Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

RECENZE: Boj


RECENZE: Boj
Ohodnoťte člá­nek

   Dnes se Pilou Asbæk u vět­ši­ny z nás zapsal jako nevy­po­či­ta­tel­ný moře­pla­vec Euron Greyjoy ve Hře o trů­ny. Někteří z Vás ho moh­li zare­gis­tro­vat v Ghost in the Shell nebo Lucy, kde si zahrál po boku Scarlett Johansson. V dán­ském fil­mu Boj (v ori­gi­ná­le Krigen) hra­je Asbæk vojá­ka z povo­lá­ní na misi v Afghánistánu a nám je ser­ví­ro­vá­na kom­bi­na­ce váleč­né­ho, soci­ál­ní­ho a soud­ní­ho dra­ma­tu.

   Příběh boje nás zave­de oči­ma veli­te­le dán­ské vojen­ské jed­not­ky Clause Pedersena (Asbæk) do sou­čas­né­ho Afghánistánu, kde vede prů­zkum­nou jed­not­ku, kte­rá má za účel chrá­nit taměj­ší civi­lis­ty. V mezi­ča­se tří misí, kte­rých se sta­ne­me svěd­ky se sezná­mí­me s Clausovou milu­jí­cí man­žel­kou Marií (Tuva Novak), se kte­rou má Claus dva syny a dce­ru a kte­rá se doma sna­ží vést domác­nost a vycho­vá­vat tři děti, což pro ni hlav­ně díky star­ší­mu ze synů Juliusovi není také žád­ná pro­cház­ka růžo­vou zahra­dou.

   Při Clausově posled­ní misi se dosta­ne jeho jed­not­ka pod pal­bu nepří­te­le a pod vli­vem okol­nos­tí udě­lá roz­hod­nu­tí, kte­ré je poz­dě­ji nejen zpo­chyb­ně­no, ale dosta­ne ho ho až před váleč­ný soud. My pak po zby­tek fil­mu sle­du­je­me soud­ní dra­ma, kde se Clausovým hlav­ním nepří­te­lem stá­va­jí výčit­ky svě­do­mí, pro­ti kte­rým sto­jí čest a smy­sl pro rodi­nu.

     Boj je po Únosu a R už tře­tí spo­lu­pra­cí reži­sé­ra Tobiase Lindholma s Asbækem, pro mě to byl ale prv­ní film, kde jsem mohl vidět plo­dy této spo­lu­prá­ce a mini­mál­ně zby­lé dva si jis­tě v dohled­né době dože­nu. Film je nato­čen hezkou doku­men­tár­ní for­mou bez při­da­né­ho pato­su a divá­ko­vi se sna­ží pro­dat hlav­ně psy­chic­ký boj hlav­ní­ho hrdi­ny. To díky vel­mi pove­de­né­mu cas­tingu, kde jsou ruši­vý­mi ele­men­ty pou­ze ty nejmen­ší děti (to ale člo­věk doká­že odpus­tit, pro­to­že si dove­du před­sta­vit, kolik kva­lit­ních dět­ských her­ců ve věku 5-8 let v Dánsku aktu­ál­ně asi je) fun­gu­je na jed­nič­ku a my jsme zaba­ve­ni více než sluš­ným fil­mo­vým řemes­lem v Afghánistánu v prv­ní, tak i v Dánsku v dru­hé polo­vi­ně fil­mu.

   Zajímavé fil­my ze soud­ní­ho pro­stře­dí mě vždyc­ky bavi­li a pokud jste na tom stej­ně a fil­my jako Ve jmé­nu otce, Čas zabí­jet nebo Pár správ­ných chla­pů máte rádi, tak Boji dej­te roz­hod­ně šan­ci. Na večer zaba­ví, donu­tí k zamyš­le­ní a roz­hod­ně doká­že i zane­chat i sto­pu, při kte­ré si na film jis­tě poz­dě­ji vzpo­me­ne­te a jen tak nevy­šumí do prázd­na.

   Díky své­mu téma­tu a zpra­co­vá­ní Boj můžu dopo­ru­čit téměř kaž­dé­mu, pro­to­že si v něm vět­ši­na najde to něco své­ho a díky ne pře­mrš­tě­né 110 minut se nebu­de­te nudit. Člověk ale musí taky pře­mýš­let, jaká zhů­vě­ři­lost by se z podob­né­ho téma­tu sta­la v rukou vel­ké ame­ric­ké pro­duk­ce a pro­to buď­me rádi, že v evrop­ských zemích jsou tato téma­ta zpra­co­vá­na lid­sky a hod­ně­krát i nad­mí­ru kva­lit­ně. Boj mezi tako­vé­to kous­ky roz­hod­ně pat­ří.

85%

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Ghost in the Shell - 80 %29. března 2017 Ghost in the Shell - 80 % Co bychom měli čekat od sci-fi, které je v komiksové verzi kultovní? Asi taky kultovní film, že.   Ale to bychom měli mít opravdu zkušeného tvůrce. Nejlépe Ridleye Scota, Jamese Camerona, […]
  • RECENZE: Okja30. července 2017 RECENZE: Okja Na Netflixu není o jejich originální produkci nouze. Jeden z posledních kousků, které máme možnost na této streamovací službě je jihokorejský film Okja, který jen těžko půjde zařadit […]
  • RECENZE: Sedm dní v pekle4. srpna 2017 RECENZE: Sedm dní v pekle    HBO přišlo s novým sportovním pseudodokumentem, který nám v boratovském stylu představuje nejdelší zápas v historii wimbledonu, který trval sedm dní. V rolích nesmiřitelných […]
  • Ghost in the Shell na Blu-ray15. září 2017 Ghost in the Shell na Blu-ray Chcete si užít hvězdu stříbrného plátna v dalším filmu? Od Zaříkavače koní herečka zdárně vyrostla, prošla skrz Iron Mana a Avengers a stává se z ní zkušená akční herečka. U filmu Luca […]
  • RECENZE: Baby Driver27. července 2017 RECENZE: Baby Driver Edgar Wright patří k těm osobitějším režisérům současnosti. Jeho "Cornetto trilogie" Soumrak mrtvých, Jednotka příliš rychlého nasazení a U konce světa si získala slušnou fanouškovskou […]
  • RECENZE: Annabelle 2: Zrození zla11. srpna 2017 RECENZE: Annabelle 2: Zrození zla  Filmové vesmíry kam se podíváš. Tak by se dala nazvat současná hollywoodská situace, protože každé studio chce mít ne filmovou sérii, ale rovnou vesmír, do kterého chce zasazovat […]
  • Ben-Hur - 50%23. srpna 2016 Ben-Hur - 50% Ke konci prázdnin míří do kin dobrodružně historický film Ben-Hur od režiséra Timura Bekmambetova. Timur Bekmambetov  režíroval známé filmy jako Noční hlídka nebo Wanted, který se […]
  • Ghost in the Shell - trailer14. listopadu 2016 Ghost in the Shell - trailer Nejnovější sci-fi film se Scarlett Johansson v hlavní roli. Trailer najdete na TraileryCesky.net.
  • ROZHOVOR Lucie Ernestová: Miluj svůj život 2018 a ponoření se do kalendáře pro příští rok19. srpna 2017 ROZHOVOR Lucie Ernestová: Miluj svůj život 2018 a ponoření se do kalendáře pro příští rok Kalendář Miluj svůj život je nástěnným šperkem, který vás provede nejen praktickými individuálními plány vašeho roku 2018, ale také potěší duši, nejen obrázky, ale i texty, které jsou […]
  • Hra o trůny - Blood of My Blood (S06E06) - 95 %30. května 2016 Hra o trůny - Blood of My Blood (S06E06) - 95 % Tak až máme 6. díl. Jako každý díl na nás čeká na několik překvapení, nový hrad a další návrat postavy až z první série. Shrnuje se k bitvám, které nás čekají určitě na konci série, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Posters.cz