Přání k mání - 75 %
Přání k mání - 75 %
Ohodnoťte člá­nek

Albert žije se svou mamin­kou a tatín­kem v bytě, kte­rý tro­chu při­po­mí­ná skla­diš­tě. Je to mož­ná tím, že jeho rodi­če se živí jako kou­zel­ní­ci, ilu­zi­o­nis­té. Pracují spo­lu dlou­ho a úspěš­ně, ale posled­ní dobou to mezi nimi tro­chu skří­pe. Maminka má totiž záli­bu v dob­rém jíd­le, a to se bohu­žel pro­je­vu­je na její posta­vě, a tím pádem nemů­že měnit ve svém kaba­ret­ním čís­le tolik šatů. A tatí­nek je pro­to na nej­lep­ší ces­tě si poří­dit novou part­ner­ku, asi­s­tent­ku, se kte­rou by se mohl vrá­tit do úspěš­ných začát­ků. Malý Albert je má oba rád a jako dospí­va­jí­cí­mu klu­ko­vi se mu začí­na­jí líbit hol­ky. Nejvíce jeho spo­lu­žač­ka Johana, kte­rá je sestrou nej­lep­ší­ho Albertova kama­rá­da Emana. Jednoho dne dosta­nou zají­ma­vou nabíd­ku na „prá­ci“, zahrát tři Mikuláše na Vánoční akci. Během ní se jim totiž poda­ří zadr­žet zlo­dě­je a kou­zel­ný děde­ček jim nabíd­ne tři přá­ní. Bohužel Eman s Johanou vyřknou svá přá­ní bez­myš­len­ko­vi­tě a tak jedi­ným, komu přá­ní zůstá­vá, je Albert. Je to ale záro­veň i nepří­jem­né, pro­to­že od toho­to oka­mži­ku se Albert stá­vá cílem pro ty, kdo chtě­jí mít přá­ní pro sebe, a to za kaž­dou cenu.
Scénář k fil­mu napsal Miroslav Adamec, kte­rý vytvo­řil i scé­ná­ře k něko­li­ka fil­mům (Škola prin­ců, V peři­ně). Tyto pohád­ky v sobě mají vtip, humor i nad­sáz­ku. „Přání k mání“ je ozna­čen jako pohád­ka, ale vhod­něj­ší by bylo zařa­ze­ní rodin­ný film, pro­to­že obsa­hu­je vtip a humor, kte­rý je sro­zu­mi­tel­ný pro děti i dospě­lé. Zasazení děje do měs­ta Karlovy Vary, navíc ve vánoč­ním obdo­bí, byl od scé­náris­ty dob­rý tah. Zároveň to plně odpo­ví­dá tomu, že o Vánocích se mají plnit přá­ní, což se také děje.
Hlavní dět­ské posta­vy ve fil­mu jsou Albert, Johana a Eman. Ty si zahrá­li Filip Antonio, Michaela Pecháčková a Matěj Převrátil. Ti si zahrá­li roz­díl­né posta­vy: Filip Antonio (Špunti na vodě, Jak bás­ní­ci čeka­jí na zázrak, Líbáš jako Bůh) nesmě­lé­ho chlap­ce, kte­rý milu­je dív­ku. Michaela Pecháčková si jako Johana zahrá­la namyš­le­nou sle­čin­ku, kte­rá se ale umí posta­vit za správ­nou věc. A Matěj Převrátil hra­je Albertova nej­lep­ší­ho kama­rá­da Emana, kte­rý se nechá strh­nout na špat­nou stra­nu. Jako čtvr­tá výrazná dět­ská posta­va je Bosák mlad­ší, kte­ré­ho si zahrál Jan Maršál (Pojedeme k moři). V roli boha­té­ho a nespo­ko­je­né­ho mla­dí­ka doká­zal zahrát nepří­jem­né­ho flout­ka stej­ně jako nešťast­né­ho mla­dí­ka.
Rodiče Alberta hra­jí s chu­tí a zábav­ně Jitka Čvančarová a Martin Myšička. Jejich opa­kem je pak otec Bosák star­ší, jehož si zahrál Vítězslav Jandák. Role boha­té­ho a úspěš­né­ho hote­lo­vé­ho mag­ná­ta mu sedí úpl­ně skvě­le. Pěknou para­le­lou se sku­teč­nos­tí je i to, že kan­di­du­je na pre­zi­den­ta a nevá­há pou­žít jakých­ko­liv prak­tik v před­vo­leb­ním čase, aby uspěl.
Při sle­do­vá­ní fil­mu jsem si všimla i něko­li­ka drob­nos­tí, kte­ré mě poba­vi­ly a potě­ši­ly. Jedním z nich byla ukáz­ka hodi­ny tělo­cvi­ku, včet­ně dobo­vé­ho oble­če­ní mlá­de­že z 80. let. Dalším pak byly škol­ní aktov­ky žáků, kte­ré jako by se vrá­ti­ly z minu­lé­ho sto­le­tí, ale skvě­le zapadly do sou­čas­né doby. Pohlazením bylo i to, že se ve fil­mu nepo­u­ží­va­jí žád­né mobil­ní tele­fo­ny, pou­ze pev­né lin­ky. Díky tomu jsem si moh­la zavzpo­mí­nat na dobu, kdy se tyto věci ješ­tě nepo­u­ží­va­ly, a lidé mezi sebou nor­mál­ně mlu­vi­li a domlou­va­li se.
Film má jed­no­du­chý a jas­ný pří­běh, kte­rý je sro­zu­mi­tel­ný i pro děti a mlá­dež. Jednotlivé scé­ny na sebe nava­zu­jí ply­nu­le, tak­že se v nich divák dob­ře ori­en­tu­je. Celkový vizu­ál­ní dojem, kte­rý v někte­rých scé­nách dopl­ňu­jí i vizu­ál­ní efek­ty, je pěk­ný, navíc ho skvě­le dotvá­ří i kva­lit­ní hud­ba. Bonusem jsou pak v prů­bě­hu fil­mu zábav­né hláš­ky a vtip­ná moud­ra.
Film je vhod­ný pro děti a mlá­dež, ani dospě­lí se nebu­dou při jeho sle­do­vá­ní nudit. Stopáž sním­ku je 105 minut, ale při sle­do­vá­ní děje a vánoč­ních krás to divá­ko­vi ute­če jako nic.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT6. prosince 2017 Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT „A hlavně je film o tom, čeho jsme schopni dosáhnout, když uvěříme sami sobě.“ VÍT KARAS, režisér Dne 2. 10. 2017 to byly přesně čtyři roky, kdy Vítu Karasovi přinesl producent Jan Maxa […]
  • Přání k mání - PÁR ZAJÍMAVOSTÍ A ČÍSEL6. prosince 2017 Přání k mání - PÁR ZAJÍMAVOSTÍ A ČÍSEL Natáčení filmu Přání k mání trvalo 4 měsíce. O měsíc déle oproti plánu. Prodleva byla způsobena především sněhem a chřipkou, která postihla dětské herce. Ve filmu bylo použito 236 […]
  • Alois Nebel - online5. prosince 2014 Alois Nebel - online Podívejte se na první film, který můžete vidět přímo z Vašeho PC.
  • Ve stínu (2012)10. června 2013 Ve stínu (2012) David Ondříček patří - snad spravedlivě - mezi přední české filmaře. Jeho "Šeptej" je pro mě dodnes synonymem generačního filmu. A co poslední dílo "Ve stínu"? Ondříček tu má opět své […]
  • Tátova volha - 65 %7. března 2018 Tátova volha - 65 % Červenobéžová karoserie auta značky Volha Gaz 21 se soškou jelena na přední kapotě působí na silnici jako mohutný koráb, a právě takové auto si z recese koupil jazzový trumpetista Ludvík. […]
  • Všiváci [45%]23. června 2014 Všiváci [45%] Opět nastal jeden z těch vzácných momentů a prostor na tomto blogu dostal snímek, který pochází z tuzemské produkce. Dnes totiž bude řeč o filmu Všiváci, který se natáčel před dvěma lety a […]
  • Ve stínu - 67 %5. září 2012 Ve stínu - 67 % Detektivní případ, který musí řešit kapitán Hakl, začíná pěkným vyloupením trezoru. Zdá se, že stačí zapátrat v policejní kartotéce, a lupič bude rychle dopaden. U židovského kasaře […]
  • Cuky Luky Film - O filmu17. května 2017 Cuky Luky Film - O filmu Cuky je neuznaná video blogerka s túžbou po sláve, Luky zas celebrita na výslní, ktorá má všetko, čoby si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža […]
  • Nevinné lži II. 27. srpna 2014 Nevinné lži II. Na podzim se začnou v České televizi vysílat další díly úspěšné minisérie Nevinné lži, vysílací čas bude v neděli ve 20 hodin, první díl se bude odvysílán 7. září. První série se […]
  • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X