Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]

Power Rangers: Strážci vesmí­ru | Power Rangers [35%]
Ohodnoťte člá­nek

Strážci vesmí­ru jsou kul­tur­ní feno­mén, na kte­rém vyrůs­ta­lo hned něko­lik gene­ra­cí dětí v deva­de­sá­tých letech. Někoho však napadlo, že po mno­ha tele­viz­ních seri­á­lech, kte­ré se natá­čí do sou­čas­nos­ti, je na čase znač­ku před­sta­vit v novém fil­mu, kte­rý při­blí­ží v nové ver­zi zrod těch­to iko­nic­kých hrdi­nů. Film si na sta­ros­ti vzal Dean Israelite, kte­rý si před dvě­ma lety udě­lal jmé­no sci-fi sním­kem Projekt minu­lost. Dokázal před­sta­vit tuhle lát­ku novým i sta­rým divá­kům ve vel­kém sty­lu nebo jsou Power Rangers: Strážci vesmí­ru prv­ní vel­ký prů­švih letoš­ní­ho fil­mo­vé­ho léta?

Jason (Dacre Montgomery) má prů­švih. Svoji hvězd­nou spor­tov­ní kari­é­ru díky své mla­dic­ké neroz­váž­nos­ti zaho­dil a nyní nejen, že musí trá­vit vol­ná odpo­led­ne po ško­le, má poli­cej­ně naří­ze­né domá­cí věze­ní. Během výchov­ných seze­ní pod dohle­dem uči­te­le se sezna­mu­je s dal­ším pro­blé­mo­vým stu­den­tem Billym (RJ Cyler), kte­rý mu slí­bí pomoc se sle­do­va­cím zaří­ze­ním, kte­ré má díky soud­ní­mu pří­ka­zu na své noze. Výměnou za to bude ale potře­bo­vat od Jasona pomoc se svým vlast­ním pro­jek­tem. Ani jeden z nich však neví, že se zane­dlou­ho s dal­ší­mi míst­ní­mi dospí­va­jí­cí­mi stu­den­ty dosta­nou na svá bed­ra úkol zachrá­nit pla­ne­tu zemi před zká­zou.

Snaha aktu­a­li­zo­vat podob­ně legen­dár­ní znač­ku, jakou jsou Strážci vesmí­ru, je poměr­ně pocho­pi­tel­ná. Seriálová odnož sice má nespo­čet svých vlast­ních pokra­čo­vá­ní, ty se ovšem drží zaje­tých kole­jí vyšla­pa­ných původ­ním seri­á­lem z roku 1993 a jeho fil­mo­vých pokra­čo­vá­ní ze zbyt­ku deva­de­sá­tých let a počát­ku nové­ho tisí­ci­le­tí. Čas na nové poje­tí celé znač­ky tedy nastal. A tady je také hned prv­ní a nej­zá­sad­něj­ší pro­blém nové ver­ze s názvem Power Rangers: Strážci vesmí­ru. Ačkoliv se totiž tahle novin­ka sna­ží půso­bit sebe­ví­ce váž­ně­ji, dospě­le­ji a pře­de­vším rele­vant­ně­ji (člo­věk by až čekal s tímhle nasa­ze­ním kdy se obje­ví něja­ký hrdi­na nebo zápo­rák z blíz­ké­ho výcho­du), trá­pí tuhle fil­mo­vou novin­ku mož­ná až pří­liš­ná vaz­ba na původ­ní mate­ri­ál.

Power Rangers: Strážci vesmí­ru jsou totiž trestu­hod­ně naiv­ní podí­va­nou, kte­rá se sna­ží brát až tak váž­ně a moder­ně, že půso­bí hlou­pě­ji a laci­ně­ji, než téměř pat­náct let sta­rý ori­gi­nál. A to je sak­ra co říci. Především ale jako­by se tvůr­ci roz­hod­li inspi­ro­vat v nej­no­věj­ší ver­zi Fantastické čtyř­ky a roz­hod­li se udě­lat všech­no přes­ně po jejím vzo­ru. A všich­ni víme jak tenhle pokus Joshe Tranka před dvě­ma lety v kinech dopa­dl.

Ve výsled­ku tak mís­to akč­ně­ji polo­že­né­ho sním­ku s náde­chem nai­vi­ty dosta­ne­te hut­nou por­ci stře­do­škol­ské­ho dra­ma­tu, kte­ré trestu­hod­ně trpí na nedo­sta­tek akce a pře­de­vším nedo­sta­tek svých vlast­ních hrdi­nů. Film mís­to aby se věno­val samot­né­mu týmu, se věnu­je radě­ji jejich osob­ním dra­ma­tům a neštěs­tím a samot­né Strážce vesmí­ru uvi­dí­te ve fil­mu jen na něko­lik momen­tů během samot­né­ho kon­ce. Čekali jste více? To máte holt smůlu. Tady span­de­xy a barev­né tri­ko­ty berou dru­hou kolej dámy a páno­vé, stej­ně jako rozum.

Dean Israelite ve svém poje­tí Strážců vesmí­ru totiž strá­ví pří­liš mno­ho času sna­hou o něco, co ve fil­mu jed­no­du­še není a pak mu jak­si nezbý­vá čas na nic víc. Jasně, zpra­co­vá­ní Zordona s tvá­ří hla­sem Bryana Cranstona je fajn, stej­ně jako něko­lik díl­čích momen­tů ve fil­mu, nicmé­ně to je zatra­ce­ně málo na to, aby to utáh­lo více jak dvě hodi­ny dlou­hý film. Zvláště připočteme-li fakt, že ani jeden z nových hrdi­nů nemá dosta­tek cha­risma nebo cha­rak­te­ru na to, aby o něj divák pro­je­vil sebe­men­ší zájem. Tahle jed­no­roz­měr­nost a neza­jí­ma­vost postav se naneštěs­tí pře­ná­ší i na Elizabeth Banks coby hlav­ní zápo­rač­ku fil­mu. Byť totiž na pro­pa­gač­ních mate­ri­á­lech a na fot­kách vypa­dá poměr­ně děsi­vě, v pohy­bu se jed­ná o děsi­vost úpl­ně jiné­ho cha­rak­te­ru. Nepříliš pří­jem­né pře­hrá­vá­ní a stu­pid­ní repli­ky z ní děla­jí jen dal­ší figur­ku něče­ho, co nedá­vá moc smy­sl ani vylo­že­ně nefun­gu­je.

Ona laci­nost, nuce­nost a naiv­ní pří­stup je ovšem pro­stou­pe­ný celým fil­mem, ne jen po pří­bě­ho­vé strán­ce a obsa­ze­ní. I samot­né audi­o­vi­zu­ál­ní poje­tí fil­mu evo­ku­je sna­hu napo­do­bit kaž­dý sebe­víc úspěš­ný bloc­kbus­ter posled­ních let s co nejmen­ší­mi nákla­dy. Díky tomu film tri­ko­vě vypa­dá pod­vy­ži­ve­ný podob­ně, jako tomu bylo v pří­pa­dě tele­viz­ní­ho seri­á­lu v deva­de­sát­kách s tím, že výsled­né finá­le hlav­ních hrdi­nů a jejich neme­sis je jen smě­sí digi­tál­ní­ho nezá­živ­né­ho balas­tu, kte­rý jen pod­tr­hu­je nesla­nost a nemast­nost toho, čím noví fil­mo­ví Strážci vesmí­ru jsou. Tohle se navíc dotý­ká i Bryana Tylera, kte­rý se posta­ral o hudeb­ní kuli­su. Ta je smě­si­cí pově­do­mých moti­vů a výpůj­ček z roz­díl­ných bloc­kbus­te­rů posled­ních let, kte­rá je nakom­bi­no­va­ná mís­ty až do podiv­ně laci­ně taneč­ní­ho hávu, kte­rý jako­by se sna­žil mís­ty až táh­nout do Tron: Legacy a na stra­ně dru­hé jako by dával vzpo­me­nout na svo­ji prá­ci pro Marvel.  Tak jako tak, díky absen­ci něja­ké­ho výraz­něj­ší­ho moti­vu (vyjma ori­gi­nál­ní­ho moti­vu znač­ky v čás­ti závě­reč­ných titul­ků) je jeho hudeb­ní slož­ka podob­ně snad­no zapo­me­nu­tel­ná, jako celý film.

 

Power Rangers: Strážci vesmí­ru jsou sna­hou o to, uči­nit znač­ku zase rele­vant­ní a tak tro­chu se při­ži­vit na v posled­ní době popu­lár­ních super­hr­din­ských fil­mech, byť sna­hou mar­nou. Nudné, laci­né a nepří­liš zají­ma­vé, nové zpra­co­vá­ní této legen­dár­ní znač­ky nedá­vá ve výsled­ku moc argu­men­tů pro to, věno­vat své dvě hodi­ny živo­ta něče­mu tak pito­mouč­ké­mu a mrz­ké­mu. Možná to prťa­ta budou hltat podob­ným způ­so­bem, jako kdy­si já seri­ál, veli­ce o tom ale pochy­bu­ji. Tady pšen­ka nepokve­te.

Student dvou­o­bo­ro­vé­ho stu­dia Anglická filo­lo­gie / Filmová věda, dlou­ho­le­tý fanou­šek fil­mu, hud­by a tele­vi­ze. Více o mně na pro­fi­lu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Zkouška dospělosti (Bacalaureat) 201621. dubna 2017 Zkouška dospělosti (Bacalaureat) 2016 Pokud se nějaký film odehrává v Transylvánii, tak to nemusí nutně znamenat, že by hlavní hrdina byl nějaký krvežíznivý nemrtvý. Naopak, klidně to může být i člověk, který životy zachraňuje […]
  • Constantine5. července 2006 Constantine Constantine je film, který vyšel z komiksové předlohy Hellblazera, jako většina v poslední době natočených sci-fi filmů. Vypráví o ničiteli démonů Johnovi Constantinovi, který už od […]
  • Black Panther - recenze - 7/1017. února 2018 Black Panther - recenze - 7/10 Krok vedle Nový film od Marvelu mě opravdu mile překvapil. Podle toho co jsem se dozvěděl z traileru, tak mi přišlo, že děj bude příliš jednotvárný, ale naštěstí tomu tak nebylo. Film se […]
  • RIDDICK - Blu-ray17. února 2014 RIDDICK - Blu-ray Je tomu už hodně let, co přišla do kin postava Riddicka. Ve filmu Černočerná tma už z roku 2000 si režisér David Twohy natočil první velkofilm, který měl úspěch. V té době začínal ve […]
  • Auta 3 - 50 %14. června 2017 Auta 3 - 50 % Ve filmu Auta 3 se závodí bez ohledu na věk. Z mladých a namyšlených suverénů nemusí mít nikdo mindráky, spíš mohou být dobrou motivací, jak se popasovat s technickými novinkami. A to […]
  • Hmyz - 70 %19. února 2018 Hmyz - 70 % Umění je krásná věc, ale ještě lepší je sám ho tvořit. To si asi myslí divadelní ochotníci, kteří se rozhodli nastudovat známou divadelní hru Ze života hmyzu od bratří Čapků. Malé skupině […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Filmové recenze