Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Ostrov lebek je královstvím jen pro Konga - 55 %


Ostrov lebek je krá­lov­stvím jen pro Konga - 55 %
Ohodnoťte člá­nek

Návštěva ost­ro­va, o kte­rém lid­stvo nemá dosud žád­né infor­ma­ce, to může lákat dob­ro­druž­né pova­hy i věd­ce. Ostrov lebek je prá­vě tako­vým mís­tem, kam se vydá­vá výpra­va věd­ců v čele s vlád­ním zmoc­něn­cem Randdou  a vojen­skou jed­not­kou pod vede­ním zku­še­né­ho důstoj­ní­ka Packarda. Skupinu dopl­ní ješ­tě býva­lý vojen­ský spe­ci­a­lis­ta Conrad a váleč­ná foto­re­por­tér­ka Weaver. A jak už to u tako­vých výprav do nezná­ma bývá, čeká je kaž­dou chví­li něja­ká nebez­peč­ná situ­a­ce, kte­rá si vyžá­dá něja­kou oběť. Ještě že se na ost­ro­vě set­ka­jí s ame­ric­kým vojá­kem Marlowem, kte­rý se dostal na ost­rov v době II. svě­to­vé vál­ky a o živo­tě v divo­či­ně toho hod­ně ví. Za zvě­da­vost se pla­tí a to se na ost­ro­vě čle­nům výpra­vy potvr­zu­je na kaž­dém kro­ku. Obrovský lido­op Konge není jedi­ným pře­kva­pe­ním a je jen otáz­ka, kolik lidí se z výpra­vy vrá­tí zdrá­vo opět do civi­li­za­ce.

Jako auto­ři scé­ná­ře fil­mu jsou uve­de­ni Dan Gilroy (Bourneův odkaz, Slídil) a Max Borenstein (Godzilla). Určitě se oba sna­ži­li, aby film při­ne­sl na gigan­tic­ké­ho lido­o­pa nový pohled, neotře­lý a sou­čas­ný. Dodali mon­st­ru minu­lost, tajem­nou sou­čas­nost a díky chá­pa­jí­cím lidem i budouc­nost. Lidé repre­zen­tu­jí v pří­bě­hu něko­lik posto­jů k pří­ro­dě i bliž­ní­mu. Randda chce za kaž­dou cenu obje­vit sen­za­ci, Packard by nej­ra­dě­ji všech­nu podiv­nou pakáž vystří­lel, Conrad a Weaver se zna­ží pře­žit a koru­nu tomu nasa­zu­jí domo­rod­ci, kte­ří sice nemlu­ví, ale v divo­či­ně pře­ží­va­jí ved­le obrov­ské­ho Konga i dra­vých Lebkounů. Členové výpra­vy se po stras­tipl­né ces­tě do civi­li­za­ce vrá­tí,  ale jejich návrat niko­ho neza­jí­má. Jen Marlow se dočká doma pat­řič­né­ho při­ví­tá­ní a vytou­že­né­ho kli­du před tele­vi­zí. Jestli se něco poda­ři­lo, pak je to vel­ké množ­ství scén, kde je hlav­ní posta­vou digi­tál­ní Kong a dal­ší pří­še­ry.

Režisér Jordan Vogt-Roberts nato­čil film, kte­rý mohl vyu­žít v rolích stě­žej­ních postav zná­mé her­ce a zku­še­né­ho kame­ra­ma­na Larryho Fonga. Ten se nej­spíš zaslou­žil o krás­né letec­ké zábě­ry pří­ro­dy. Natáčelo se v sever­ní čás­ti Vietnamu a také na ost­ro­vě Oahu (Havajské ost­ro­vy). Herci pak děla­li jen to, co jim dovo­lil scé­nář a pan reži­sér. Ale žád­ný herec­ký kon­cert se neko­nal a digi­tál­ní potvo­ry ovládly zábě­ry.

Tom Hiddleston, zná­mý jako Loki z fil­mu Thor, si zahrál neo­hro­že­né­ho kapi­tán Conrada.  Jako Loki byl výraz­ný díky zápor­ným vlast­nos­tem a jed­ná­ní, a nyní si snad­no pora­dil s rolí odváž­né­ho dob­ro­dru­ha, ze kte­ré­ho se vyklu­be klad­ný hrdi­na. Samuel L. Jackson hra­je pod­plu­kov­ní­ka Packarda jako dal­ší vari­an­tu zápor­né­ho hrdi­ny. Nekompromisní zlo kou­ká z jeho očí a není divu, že se to nelí­bí i Kongovi. John Goodman jako zmoc­ně­nec Randa rych­le dopla­tí na své zapá­le­ní pro vědec­ký výzkum a nepo­da­ří se mu posta­vu ani roze­hrát. To John C.Reilly si svou roli ame­ric­ké­ho vojá­ka Marlowa užil dosta­teč­ně a v celé sku­pi­ně se doká­zal  výraz­ně herec­ky pro­sa­dit. Ve fil­mu jsou i dvě žen­ské role. Válečnou foto­gra­f­ku Weaver hra­je Brie Larson, kte­rá dodá­vá posta­vě půvab i sebe­vě­do­mí. Je to tako­vá eman­ci­po­va­ná žen­ská hrdin­ka pro­ti před­cho­zím fil­mo­vým ver­zím King Konga. Herečka čín­ské národ­nos­ti Tian Jing hra­je bio­lož­ku San, ale kdy­by ve sku­pin­ně neby­la, asi by si toho nikdo nevši­ml. Vypadá to, jako by scé­náris­ta tuto žen­skou posta­vu dodal do pří­bě­hu doda­teč­ně. Další čle­no­vé výpra­vy jsou stej­ně zapo­me­nu­tel­ní  jako posta­vy poma­lo­va­ných domo­rod­ců. Nejlépe ze všech postav dopad­ne Kong, kte­rý zůstá­vá na ost­ro­vě jako osa­mo­ce­ný taju­pl­ný král pří­ro­dy. Má nej­hez­čí posta­vu i taju­pl­ný pohled očí.

Tvůrců se poda­ři­lo pone­chat Kongovi jeho taju­pl­nost a důstoj­nost. Celkově by se dal pří­běh o neú­spěš­né výpra­vě ješ­tě skous­nout, ale tech­nic­ké zpra­co­vá­ní a digi­tál­ní efek­ty jsou na bíd­né úrov­ni. Gigantická zví­řa­ta sice dokres­lu­jí pří­ro­du, ale jejich veli­kost se v růz­ných zábě­rech liší. Někdo asi neo­hlí­dal správ­né pomě­ry a je to vidět. Taky se mi nechce vypo­čí­tá­vat logic­ké chy­by, pro­to­že si mys­lím, že to nemá smy­sl.

Film nabí­zí nená­roč­nou zába­vu v prů­měr­ném pro­ve­de­ní. Veškerá cito­va­ná “moud­ra“ a nazna­če­né myš­len­ky se v digi­tál­ním fil­mo­vém svě­tě rych­le roz­ply­nou a zůsta­ne jen vzpo­mín­ka na Konga na Ostrově lebek.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Film „Kong: Ostrov lebek“ míří do kin8. března 2017 Film „Kong: Ostrov lebek“ míří do kin V úterý 7.3.2017 proběhla slavnostní premiéra filmu v kině Cinestar Smíchov v Praze a účasti VIP hostů. Nová verze příběhu o mohutné opici ukryté na tajemném ostrově se snaží nabídnout […]
 • Avengers: Infinity War29. listopadu 2017 Avengers: Infinity War Celý Trailer najdete na TraileryCesky.net. Screeny z Traileru
 • 10 věcí, které nesmíte prošvihnout v traileru "Avengers: Infinity War"29. listopadu 2017 10 věcí, které nesmíte prošvihnout v traileru "Avengers: Infinity War" https://youtu.be/4ZxDEPJGgDg
 • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
 • Rychlí a zběsilí - 55%14. února 2016 Rychlí a zběsilí - 55% Rychlí a zběsilí jsou předělovým patníkem ve vývoji celé série Rychle a zběsile. Po dvou stylizovaných dílech se vrací ke kořenům, k prvnímu dílu s jeho celkovým tónem i hereckým […]
 • Rychle a zběsile 6 - 50%19. února 2016 Rychle a zběsile 6 - 50% Tvůrci šestého dílu Rychle a zběsile si museli nechat udělat průzkum, podle kterého už fanoušci série trpí zvýšenou necitlivostí na akční hrátky předešlých dílů. Jak by bylo jinak možné, […]
 • Válečný kůň – recenze - 75 % 17. února 2012 Válečný kůň – recenze - 75 % Předlohou k filmovému scénáři se stala kniha War Horse anglického spisovatele a dramatika Michaela Morpurga. Kniha oslovila mnoho čtenářů a Nick Stafford ji upravil do divadelní hry, která […]
 • Avengers - 90 %6. května 2012 Avengers - 90 % Tak jako každý rok, tak do kin jde film od společnosti Marvel. Ano ten Marvel, který jse původně komixovým nakladatelstvím, ano ten správný Marvel. Od dob Hulka se hodně změnilo. Původně […]
 • REŽISÉR JOSS WHEDON A HVĚZDNÝ HERECKÝ TÝM PŘI NATÁČENÍ SNÍMKU THE AVENGERS SPOLEČNOSTI MARVEL 17. února 2012 REŽISÉR JOSS WHEDON A HVĚZDNÝ HERECKÝ TÝM PŘI NATÁČENÍ SNÍMKU THE AVENGERS SPOLEČNOSTI MARVEL První, čeho si při vstupu do ateliéru v Albuquerque v Novém Mexiku, kde se natáčí film Avengers společnosti Marvel všimnete, je úžasná atmosféra. Všichni se zdají být uvolnění, šťastní a […]
 • Avengers: Age of Ultron - Trailer 35. března 2015 Avengers: Age of Ultron - Trailer 3 Screeny z 3. traileru. Trailer na Avengers: Age of Ultron

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Rozhovor Zuzany Kronerové o Českém lvu
Rozhovor Zuzany Kronerové o Českém lvu