Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Ostrov lebek je královstvím jen pro Konga - 55 %

Ostrov lebek je krá­lov­stvím jen pro Konga - 55 %
Ohodnoťte člá­nek

Návštěva ost­ro­va, o kte­rém lid­stvo nemá dosud žád­né infor­ma­ce, to může lákat dob­ro­druž­né pova­hy i věd­ce. Ostrov lebek je prá­vě tako­vým mís­tem, kam se vydá­vá výpra­va věd­ců v čele s vlád­ním zmoc­něn­cem Randdou  a vojen­skou jed­not­kou pod vede­ním zku­še­né­ho důstoj­ní­ka Packarda. Skupinu dopl­ní ješ­tě býva­lý vojen­ský spe­ci­a­lis­ta Conrad a váleč­ná foto­re­por­tér­ka Weaver. A jak už to u tako­vých výprav do nezná­ma bývá, čeká je kaž­dou chví­li něja­ká nebez­peč­ná situ­a­ce, kte­rá si vyžá­dá něja­kou oběť. Ještě že se na ost­ro­vě set­ka­jí s ame­ric­kým vojá­kem Marlowem, kte­rý se dostal na ost­rov v době II. svě­to­vé vál­ky a o živo­tě v divo­či­ně toho hod­ně ví. Za zvě­da­vost se pla­tí a to se na ost­ro­vě čle­nům výpra­vy potvr­zu­je na kaž­dém kro­ku. Obrovský lido­op Konge není jedi­ným pře­kva­pe­ním a je jen otáz­ka, kolik lidí se z výpra­vy vrá­tí zdrá­vo opět do civi­li­za­ce.

Jako auto­ři scé­ná­ře fil­mu jsou uve­de­ni Dan Gilroy (Bourneův odkaz, Slídil) a Max Borenstein (Godzilla). Určitě se oba sna­ži­li, aby film při­ne­sl na gigan­tic­ké­ho lido­o­pa nový pohled, neotře­lý a sou­čas­ný. Dodali mon­st­ru minu­lost, tajem­nou sou­čas­nost a díky chá­pa­jí­cím lidem i budouc­nost. Lidé repre­zen­tu­jí v pří­bě­hu něko­lik posto­jů k pří­ro­dě i bliž­ní­mu. Randda chce za kaž­dou cenu obje­vit sen­za­ci, Packard by nej­ra­dě­ji všech­nu podiv­nou pakáž vystří­lel, Conrad a Weaver se zna­ží pře­žit a koru­nu tomu nasa­zu­jí domo­rod­ci, kte­ří sice nemlu­ví, ale v divo­či­ně pře­ží­va­jí ved­le obrov­ské­ho Konga i dra­vých Lebkounů. Členové výpra­vy se po stras­tipl­né ces­tě do civi­li­za­ce vrá­tí,  ale jejich návrat niko­ho neza­jí­má. Jen Marlow se dočká doma pat­řič­né­ho při­ví­tá­ní a vytou­že­né­ho kli­du před tele­vi­zí. Jestli se něco poda­ři­lo, pak je to vel­ké množ­ství scén, kde je hlav­ní posta­vou digi­tál­ní Kong a dal­ší pří­še­ry.

Režisér Jordan Vogt-Roberts nato­čil film, kte­rý mohl vyu­žít v rolích stě­žej­ních postav zná­mé her­ce a zku­še­né­ho kame­ra­ma­na Larryho Fonga. Ten se nej­spíš zaslou­žil o krás­né letec­ké zábě­ry pří­ro­dy. Natáčelo se v sever­ní čás­ti Vietnamu a také na ost­ro­vě Oahu (Havajské ost­ro­vy). Herci pak děla­li jen to, co jim dovo­lil scé­nář a pan reži­sér. Ale žád­ný herec­ký kon­cert se neko­nal a digi­tál­ní potvo­ry ovládly zábě­ry.

Tom Hiddleston, zná­mý jako Loki z fil­mu Thor, si zahrál neo­hro­že­né­ho kapi­tán Conrada.  Jako Loki byl výraz­ný díky zápor­ným vlast­nos­tem a jed­ná­ní, a nyní si snad­no pora­dil s rolí odváž­né­ho dob­ro­dru­ha, ze kte­ré­ho se vyklu­be klad­ný hrdi­na. Samuel L. Jackson hra­je pod­plu­kov­ní­ka Packarda jako dal­ší vari­an­tu zápor­né­ho hrdi­ny. Nekompromisní zlo kou­ká z jeho očí a není divu, že se to nelí­bí i Kongovi. John Goodman jako zmoc­ně­nec Randa rych­le dopla­tí na své zapá­le­ní pro vědec­ký výzkum a nepo­da­ří se mu posta­vu ani roze­hrát. To John C.Reilly si svou roli ame­ric­ké­ho vojá­ka Marlowa užil dosta­teč­ně a v celé sku­pi­ně se doká­zal  výraz­ně herec­ky pro­sa­dit. Ve fil­mu jsou i dvě žen­ské role. Válečnou foto­gra­f­ku Weaver hra­je Brie Larson, kte­rá dodá­vá posta­vě půvab i sebe­vě­do­mí. Je to tako­vá eman­ci­po­va­ná žen­ská hrdin­ka pro­ti před­cho­zím fil­mo­vým ver­zím King Konga. Herečka čín­ské národ­nos­ti Tian Jing hra­je bio­lož­ku San, ale kdy­by ve sku­pin­ně neby­la, asi by si toho nikdo nevši­ml. Vypadá to, jako by scé­náris­ta tuto žen­skou posta­vu dodal do pří­bě­hu doda­teč­ně. Další čle­no­vé výpra­vy jsou stej­ně zapo­me­nu­tel­ní  jako posta­vy poma­lo­va­ných domo­rod­ců. Nejlépe ze všech postav dopad­ne Kong, kte­rý zůstá­vá na ost­ro­vě jako osa­mo­ce­ný taju­pl­ný král pří­ro­dy. Má nej­hez­čí posta­vu i taju­pl­ný pohled očí.

Tvůrců se poda­ři­lo pone­chat Kongovi jeho taju­pl­nost a důstoj­nost. Celkově by se dal pří­běh o neú­spěš­né výpra­vě ješ­tě skous­nout, ale tech­nic­ké zpra­co­vá­ní a digi­tál­ní efek­ty jsou na bíd­né úrov­ni. Gigantická zví­řa­ta sice dokres­lu­jí pří­ro­du, ale jejich veli­kost se v růz­ných zábě­rech liší. Někdo asi neo­hlí­dal správ­né pomě­ry a je to vidět. Taky se mi nechce vypo­čí­tá­vat logic­ké chy­by, pro­to­že si mys­lím, že to nemá smy­sl.

Film nabí­zí nená­roč­nou zába­vu v prů­měr­ném pro­ve­de­ní. Veškerá cito­va­ná “moud­ra“ a nazna­če­né myš­len­ky se v digi­tál­ním fil­mo­vém svě­tě rych­le roz­ply­nou a zůsta­ne jen vzpo­mín­ka na Konga na Ostrově lebek.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Film „Kong: Ostrov lebek“ míří do kin8. března 2017 Film „Kong: Ostrov lebek“ míří do kin V úterý 7.3.2017 proběhla slavnostní premiéra filmu v kině Cinestar Smíchov v Praze a účasti VIP hostů. Nová verze příběhu o mohutné opici ukryté na tajemném ostrově se snaží nabídnout […]
 • Avengers: Infinity War29. listopadu 2017 Avengers: Infinity War Celý Trailer najdete na TraileryCesky.net. Screeny z Traileru
 • 10 věcí, které nesmíte prošvihnout v traileru "Avengers: Infinity War"29. listopadu 2017 10 věcí, které nesmíte prošvihnout v traileru "Avengers: Infinity War" https://youtu.be/4ZxDEPJGgDg
 • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
 • Rychlí a zběsilí - 55%14. února 2016 Rychlí a zběsilí - 55% Rychlí a zběsilí jsou předělovým patníkem ve vývoji celé série Rychle a zběsile. Po dvou stylizovaných dílech se vrací ke kořenům, k prvnímu dílu s jeho celkovým tónem i hereckým […]
 • Rychle a zběsile 6 - 50%19. února 2016 Rychle a zběsile 6 - 50% Tvůrci šestého dílu Rychle a zběsile si museli nechat udělat průzkum, podle kterého už fanoušci série trpí zvýšenou necitlivostí na akční hrátky předešlých dílů. Jak by bylo jinak možné, […]
 • Avengers: Infinity War - 100 %26. dubna 2018 Avengers: Infinity War - 100 % Každý rok přijde do kin několik filmů od Marvelu. Některé slabší a některé lepší. Postupně se během deseti let objevilo 18 filmů, aby dneska konečně přišel film, ve kterém se setkají […]
 • Válečný kůň – recenze - 75 % 17. února 2012 Válečný kůň – recenze - 75 % Předlohou k filmovému scénáři se stala kniha War Horse anglického spisovatele a dramatika Michaela Morpurga. Kniha oslovila mnoho čtenářů a Nick Stafford ji upravil do divadelní hry, která […]
 • Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu25. dubna 2018 Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu OBSAH            V rámci příběhu snímku Avengers: Infinity War se opět setkáváme s týmem Avengers a jejich spojenci, kteří se společně snaží chránit svět před hrozbami, na něž jediný […]
 • Avengers: Infinity War30. dubna 2018 Avengers: Infinity War Čtení těchto spoilerů je pouze na vlastní nebezpečí. Ten, kdo se nechce dozvědět, jak film skončí, tak ať článek nečte. Po získání Power Stone z Xandaru Thanos přistane na lodi z Asgardu, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih