Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Norský dům – 75 %


Na svě­tě jsou lidé, kte­ří mají svůj domov, ale jsou i lidé, kte­ří jsou růz­ný­mi okol­nost­mi donu­ce­ni ode­jít ze své země a hle­dat si nové mís­to k živo­tu. Jedním z těch­to lidí je i mla­dý Peršan, Ramin, kte­rý při­jíž­dí do Norska. Jeho cesta vede přes Rusko a Švédsko až do Norska, kde chce žít. Cestou potká­vá staré­ho muže, kte­rý je k němu přá­tel­ský, pro­to­že on sám při­šel do Norska před mno­ha lety. Ramin se pak vydá­vá lodí do Norského domu, kde by chtěl zís­kat potřeb­ná povo­le­ní. Jeho zjiš­tě­ní, že to nepů­jde úpl­ně lehce, se pak potvr­dí při setká­ní s úřed­ní­ky. Po prvot­ním malém nedo­ro­zu­mě­ní mu nabíd­ne pomoc jeden z úřed­ní­ků a Ramin se začí­ná zapo­jo­vat do při­jí­ma­cí­ho pro­ce­su. Setkává se se sever­skou úřed­nic­kou byro­kra­cií, ale také s dal­ší­mi uprch­lí­ky, kte­ří čeka­jí na povo­le­ní. Ramin má v sobě ale nezkrot­nou tou­hu uspět a slo­žit všech­ny zkouš­ky, kte­ré na něho čeka­jí, a tak se za žád­ných okol­nos­tí nemí­ní vzdát.

Scénář k fil­mu napsa­li Knut Nærum a Jan Vardøen, kte­rý je záro­veň i reži­sé­rem sním­ku. Téma uprch­lí­ků je od loň­ské­ho roku vel­mi aktu­ál­ní, ale Vardøen měl nápad nato­čit film na toto téma již před tře­mi lety. Pro posta­vu hlav­ní­ho hrdi­ny si nezvo­lil žád­né­ho kon­krét­ní­ho člo­vě­ka, ale sám si vytvo­řil hrdi­nu, kte­rý je pro divá­ky zají­ma­vý, a mohou mu fan­dit. Děj fil­mu je zasa­zen do nád­her­né nor­ské pří­ro­dy, kde vynik­nou jed­not­li­vé scé­ny s hlav­ním hrdi­nou i dal­ších účast­ní­ků. Do hlav­ní role obsa­dil reži­sér her­ce a reži­sé­ra Sharukha Kavousiho, půvo­dem z Íránu, kte­rý také při­šel jako imi­grant do Norska, a role imi­gran­ta mu nemu­se­la být úpl­ně cizí. Působí veli­ce sym­pa­tic­ky, což mu pomá­há i ve zvlá­dá­ní růz­ných „zkou­šek“, kte­ré mnoh­dy půso­bí veli­ce komic­ky. Jeho nej­bliž­ším part­ne­rem je jeden z úřed­ní­ků, kte­ré­ho hra­je Gard B.Eidsvold. Ten roli úřed­ní­ka zahrál vel­mi pře­svěd­či­vě, stej­ně tak jako jeho dvě dal­ší úřed­ni­ce v podá­ní Helén Vikstvedt a Hege Schøyen. Kromě úřed­nic­kých povin­nos­tí se aktiv­ně podí­lí na pro­ce­su při­jí­má­ní imi­gran­tů.

Příběh se ode­hrá­vá v Norsku, kde je nád­her­ná pří­ro­da, kte­rou zachy­ti­li kame­ra­ma­ni Martin Otterbeck a Nico Poulsson. Celkovou klid­nou atmo­sfé­ru pak dotvá­ří hudba Jana Vardøena, kte­rý je i pro­du­cen­tem fil­mu.

Film je zna­čen jako kome­die, což odpo­ví­dá, i když v někte­rých situ­a­cích by se spí­še hodi­lo ozna­če­ní tragi­ko­me­die. Otázka imi­gran­tů je stá­le aktu­ál­ní, a pro­to je dobře, že se nor­ský reži­sér tím­to téma­tem zabý­vá. Navíc se nebo­jí ani spo­je­ní imigranti-úředníci-kultura. Na film může při­jít kaž­dý, kdo se chce podí­vat na pro­blémy imi­gra­ce oči­ma kon­krét­ní­ho jedin­ce, a záro­veň se poba­vit.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.