Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Norský dům - 75 %


Norský dům - 75 %
Ohodnoťte člá­nek

Na svě­tě jsou lidé, kte­ří mají svůj domov, ale jsou i lidé, kte­ří jsou růz­ný­mi okol­nost­mi donu­ce­ni ode­jít ze své země a hle­dat si nové mís­to k živo­tu. Jedním z těch­to lidí je i mla­dý Peršan, Ramin, kte­rý při­jíž­dí do Norska. Jeho ces­ta vede přes Rusko a Švédsko až do Norska, kde chce žít. Cestou potká­vá staré­ho muže, kte­rý je k němu přá­tel­ský, pro­to­že on sám při­šel do Norska před mno­ha lety. Ramin se pak vydá­vá lodí do Norského domu, kde by chtěl zís­kat potřeb­ná povo­le­ní. Jeho zjiš­tě­ní, že to nepů­jde úpl­ně lehce, se pak potvr­dí při setká­ní s úřed­ní­ky. Po prvot­ním malém nedo­ro­zu­mě­ní mu nabíd­ne pomoc jeden z úřed­ní­ků a Ramin se začí­ná zapo­jo­vat do při­jí­ma­cí­ho pro­ce­su. Setkává se se sever­skou úřed­nic­kou byro­kra­cií, ale také s dal­ší­mi uprch­lí­ky, kte­ří čeka­jí na povo­le­ní. Ramin má v sobě ale nezkrot­nou tou­hu uspět a slo­žit všech­ny zkouš­ky, kte­ré na něho čeka­jí, a tak se za žád­ných okol­nos­tí nemí­ní vzdát.

Scénář k fil­mu napsa­li Knut Nærum a Jan Vardøen, kte­rý je záro­veň i reži­sé­rem sním­ku. Téma uprch­lí­ků je od loň­ské­ho roku vel­mi aktu­ál­ní, ale Vardøen měl nápad nato­čit film na toto téma již před tře­mi lety. Pro posta­vu hlav­ní­ho hrdi­ny si nezvo­lil žád­né­ho kon­krét­ní­ho člo­vě­ka, ale sám si vytvo­řil hrdi­nu, kte­rý je pro divá­ky zají­ma­vý, a mohou mu fan­dit. Děj fil­mu je zasa­zen do nád­her­né nor­ské pří­ro­dy, kde vynik­nou jed­not­li­vé scé­ny s hlav­ním hrdi­nou i dal­ších účast­ní­ků. Do hlav­ní role obsa­dil reži­sér her­ce a reži­sé­ra Sharukha Kavousiho, půvo­dem z Íránu, kte­rý také při­šel jako imi­grant do Norska, a role imi­gran­ta mu nemu­se­la být úpl­ně cizí. Působí veli­ce sym­pa­tic­ky, což mu pomá­há i ve zvlá­dá­ní růz­ných „zkou­šek“, kte­ré mnoh­dy půso­bí veli­ce komic­ky. Jeho nej­bliž­ším part­ne­rem je jeden z úřed­ní­ků, kte­ré­ho hra­je Gard B.Eidsvold. Ten roli úřed­ní­ka zahrál vel­mi pře­svěd­či­vě, stej­ně tak jako jeho dvě dal­ší úřed­ni­ce v podá­ní Helén Vikstvedt a Hege Schøyen. Kromě úřed­nic­kých povin­nos­tí se aktiv­ně podí­lí na pro­ce­su při­jí­má­ní imi­gran­tů.

Příběh se ode­hrá­vá v Norsku, kde je nád­her­ná pří­ro­da, kte­rou zachy­ti­li kame­ra­ma­ni Martin Otterbeck a Nico Poulsson. Celkovou klid­nou atmo­sfé­ru pak dotvá­ří hud­ba Jana Vardøena, kte­rý je i pro­du­cen­tem fil­mu.

Film je zna­čen jako kome­die, což odpo­ví­dá, i když v někte­rých situ­a­cích by se spí­še hodi­lo ozna­če­ní tragi­ko­me­die. Otázka imi­gran­tů je stá­le aktu­ál­ní, a pro­to je dob­ře, že se nor­ský reži­sér tím­to téma­tem zabý­vá. Navíc se nebo­jí ani spo­je­ní imigranti-úředníci-kultura. Na film může při­jít kaž­dý, kdo se chce podí­vat na pro­blémy imi­gra­ce oči­ma kon­krét­ní­ho jedin­ce, a záro­veň se poba­vit.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Učitelka - 65 %15. července 2016 Učitelka - 65 % Co je na tom špatného, když si lidé pomáhají? Obhajuje své vlezlé chování kadeřnice Bártová, u které se učitelka Drazdechová nechává doma česat. Za nový účes nechce zaplatit penězi, ale […]
  • RECENZE: Okja30. července 2017 RECENZE: Okja Na Netflixu není o jejich originální produkci nouze. Jeden z posledních kousků, které máme možnost na této streamovací službě je jihokorejský film Okja, který jen těžko půjde zařadit […]
  • Špión15. listopadu 2015 Špión Tak už je i Špion na Blu-ray. Už jsme recenzi měli, tak si přečtěte závěr recenze: „Příběh akční komedie ze světa CIA, kde si zahrála roli skoro bondovské agentky herečka bujných tvarů, […]
  • Atomic Blonde: Bez lítosti - 60 %3. srpna 2017 Atomic Blonde: Bez lítosti - 60 % Je rok 1989 a v Evropě právě probíhá studená válka, kde na jedné straně stojí Sovětský svaz a jeho satelitní státy, na straně druhé Spojené státy americké a jejich spojenci. Toto období […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Simpsonovi.Blog
Simpsonovi.Blog