„Nápadník“ umí vyloudit slzu
„Nápadník“ umí vylou­dit slzu
Ohodnoťte člá­nek

Dobře vycho­va­ný mla­dík Mirek se zami­lu­je do půvab­né Dany a jejich vzá­jem­né sym­pa­tie napo­ví­da­jí, že to bude lás­ka na celý život. Jenže lás­ce nepře­je Danin pode­zí­ra­vý otec Jindřich (zná­mý cho­le­rik z fil­mu Pelíšky), kte­rý si vždyc­ky najde důvod, jak své oko­lí pat­řič­ně otrá­vit. Trápí ho křiv­dy z minu­los­ti i pří­tom­nos­ti. Je urput­ný nato­lik, že své ambi­ce pře­ná­ší na své dce­ry a lin­ku­je jim život stej­ně nemi­lo­srd­ně, jak se to sna­ží léta prak­ti­ko­vat na své ženě Vilmě. Ta se sice občas vzbou­ří, ale nemá už dost síly, aby svůj život změ­ni­la. Naštěstí dce­ra Dana zdě­di­la tro­chu tvr­do­hla­vos­ti po tatín­ko­vi a její Mirek je jak hrdi­na z romá­nu pro ženy a dív­ky. Pro tako­vé­ho trpě­li­vé­ho a odda­něj­ší­ho chla­pa se slu­ší vydr­žet dlou­hý čas milost­né tou­hy a trá­pe­ní. Potom není divu, že se zami­lo­va­né Daně, její mat­ce Vilmě i tetič­kám občas zalesk­ne slza v oku.

Film „NÁPADNÍK“ se ode­hrá­vá na kon­ci 50. let a vyprá­ví o rodin­ných vzta­zích pozna­me­na­ných vál­kou a komu­nis­tic­kým pře­vra­tem. Politika a spo­le­čen­ské kli­ma se pro­mí­tá pře­de­vším do živo­ta dospě­lých. Trápí je minu­lost, pří­tom­nost a vidí i neu­tě­še­nou budouc­nost svých dětí. Snaží se, aby jejich život byl snaz­ší. Ale dospí­va­jí­cí gene­ra­ce o tako­vý život nesto­jí a hlav­ně chce žít vlast­ním živo­tem neza­tí­že­ným minu­los­tí. Přestože jsou ve fil­mu vidět prak­ti­ky STB, pře­váž­nou část fil­mu je věno­vá­na osob­ní­mu pří­bě­hu Dany a její­ho pří­te­le. Milenci spo­lu cho­dí ve vší počet­nos­ti za kul­tu­rou nebo po par­cích, ale dra­ma­tic­ké situ­a­ce a sil­né váš­ně se obje­vu­jí jen při stře­tu s tatín­kem Jindřichem. Válka je minu­lost a lás­ka je důle­ži­těj­ší než roz­bor aktu­ál­ní poli­tic­ké situ­a­ce.

Film je závě­rem fil­mo­vé tri­lo­gie “Zahradnictví“ a zná­mé posta­vy pří­bu­zen­sky pro­vá­za­ných rodin v něm dopl­ňu­jí ješ­tě dospí­va­jí­cí děti. Anna Fialová hra­je posta­vu Dany s půva­bem sobě vlast­ním a umír­ně­ným tem­pe­ra­men­tem doká­za­la zahrát dospí­va­jí­cí dív­ku plnou emo­cí, kte­rá se musí poprat i s vnitř­ní nejis­to­tou a bez­na­dě­jí, kte­ré její lás­ku pro­vá­zí. V pod­sta­tě to není žád­ná rebel­ka a nechce své rodi­če ranit. Ani Ivan Lupták v roli Mirka nepů­so­bí jako vol­no­myš­len­kář a bojov­ník pro­ti spo­le­čen­ským kon­ven­cím. Přesto půso­bí ve svém kli­du a roz­váž­ném cho­vá­ní při­ro­ze­ně a věro­hod­ně. Postavu Mirka při­ča­ro­val do scé­ná­ře Petr Jarchovský, jako by vykouz­lil z klo­bou­ku zají­ce. Mladík nemá žád­né přá­te­le, rodi­nu ani minu­lost. Je to jen nápad­ník dce­ry býva­lé­ho váleč­né­ho odbo­já­ře. Jeho osa­mo­ce­nost je nej­víc patr­ná na svat­bě, kde se kolem něj sejdou všich­ni z roz­vět­ve­né­ho pří­bu­zen­stva nevěs­ty. Jeho rodi­na chy­bí, ale Jindřichovi kama­rá­di z dob váleč­ných niko­liv. Ale opět se pro­je­ví ide­ál­ní Mirkova pova­ha, pro­to­že ani tako­vá situ­a­ce ho nevy­ve­de z míry. Není divu, po letech čeká­ní na milo­va­nou dív­ku.  To musí vehnat slzy do očí nejen pří­buz­ným, ale kaž­dé­mu, kdo zami­lo­va­né dvo­ji­ci drží pal­ce.

Je ško­da, že se scé­náris­ta Petr Jarchovský a reži­sér Jan Hřebejk nene­cha­li inspi­ro­vat milost­ný­mi scé­na­mi, kte­ré umě­li roze­hrát ve fil­mu Pelíšky. Využívání zpo­pu­la­ri­zo­va­né hláš­ky z fil­mu nesta­čí. K pocho­pe­ní jed­ná­ní hrdi­nů nepři­spí­vá ani rych­lý skok v ději, když Dana nejdří­ve ute­če k tetič­kám a násle­du­jí­cí scé­na se už ode­hrá­vá doma i rodi­čů. Je z toho patr­ná úče­lo­vost, sna­ha dotvá­řet situ­a­ce tak, aby posta­va despo­tic­ké­ho otce Jindřicha byla zvý­raz­ně­na, ale jed­ná­ní ostat­ních postav se nemá o co opřít. Snaha odleh­čit film komic­kým výstu­pem tetič­ky Mařčí, kte­rou Sabina Remundová ten­to­krát lehce umír­ni­la, jen nabíd­la mož­nost odleh­če­ní cel­kem nud­né­ho toku pří­bě­hu. Když ale násle­du­je dal­ší scé­na zami­lo­va­né dvo­ji­ce, pone­cha­jí auto­ři fil­mu zahrát situ­a­ci decent­ně do ztra­ce­na.

Ale vrá­tím se od „Nápadníka“  k tri­lo­gii „Zahradnictví“, pro­to­že  bude nej­spíš i po letech bavit divá­ky. Zachycuje rodin­né vaz­by a osu­dy po del­ší časo­vé obdo­bí a to je divác­ky vděč­né. Každý jed­not­li­vý film je věno­ván osu­du jed­né výraz­né posta­vy a sou­stře­dí se na urči­tou dějo­vou lin­ku. Nejvíce se to poda­ři­lo v prv­ním díle nazva­ném „ Rodinný pří­tel“ a jed­no­li­tě půso­bí i „ Nápadník“. Ve všech dílech na mě zapů­so­bi­la posta­va Jindřicha v podá­ní Martina Fingera. Herecky výbor­ně zahra­ná posta­va má vývoj, jsou pocho­pi­tel­né důvo­dy její­ho cho­vá­ní, a přes­to doká­že dráž­dit svou nepřed­ví­da­tel­nou reak­cí a výbuš­nou pova­hou. V díle „Nápadník“ jsem oce­ni­la výkon Anny Fialové, kte­rá hra­je také s vel­kým nasa­ze­ním a pro­ka­zu­je, že umí být doko­na­le sou­stře­dě­ná na kaž­dý moment a sebe­men­ší ges­to.

Film „Nápadník“ je roman­tic­ká podí­va­ná ser­ví­ro­va­ná pro paní a dív­ky ke kafíč­ku s bábov­kou, ale celý fil­mo­vý pro­jekt „Zahradnictví“ už tako­vý není, pro­to­že před­cho­zí pří­běhy mají v sobě hod­ně osob­ních smut­ků, navíc děj občas ztrá­cí tem­po a logi­ku.

Hodnotím film „Nápadník“ cel­kem 55 %

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 %29. září 2017 Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 % Ve filmu DEZERTÉR se musí členové tří vzájemně spřízněných rodin vyrovnávat s politicky vyhraněným obdobím let 1947-53. Nejvíce zvratů zažije Otto Stock, majitel noblesního kadeřnického […]
  • Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví8. ledna 2017 Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví Poslední klapka filmové trilogie Zahradnictví režiséra Jana Hřebejka a scénáristy Petra Jarchovského padla po půl roce natáčení pár dní před koncem roku v pražských Bohnicích a první film […]
  • Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 %26. dubna 2017 Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 % Doktor Jiří pomáhá nejen nemocným, ale i trojici sester, které zůstávají během druhé světové války v obtížné situaci. Je to dobrý rodinný přítel. Nejspíš má svá přání a touhy, ale o těch […]
  • Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří20. dubna 2017 Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří Plzeň, 18. 4. 2017 – 30. ročník filmového festivalu Finále Plzeň odstartuje již tento čtvrtek, 20. dubna, předpremiérou Hřebejkova prvního dílu z trilogie Zahradnictví. Zahájení se […]
  • Film o filmu LÍDA BAAROVÁ18. února 2016 Film o filmu LÍDA BAAROVÁ Dáváme na Kritiky.cz film o filmu Lída Baarová. https://www.youtube.com/watch?v=OQM9Ebaztpc
  • Případ pro exorcistu - novinářská konference8. ledna 2015 Případ pro exorcistu - novinářská konference V neděli 11.ledna 2015 se na programu ČT 1 začne vysílat první série detektivního seriálu Detektivů od nejsvětější trojice nazvaná Případ pro exorcistu. Jednotlivé díly se budou vysílat po […]
  • Já, Olga Hepnarová - 70 %18. března 2016 Já, Olga Hepnarová - 70 % Prügelknabe to nemá v životě lehké a když se v téhle roli člověk doslova zabydlí, tak se z ní těžko dostane. Olga Hepnarová si jako Prügelknabe – otloukánek připadá a jediným místem, kde […]
  • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […]
  • Lída Baarová – Recenze – 40%22. ledna 2016 Lída Baarová – Recenze – 40% Životopis o herečce Lídě Baarové režiséra Filipa Renče netřeba zdlouhavě představovat, protože má pomalu větší marketingovou propagaci než poslední Bond a je troufale nazýván […]
  • Lucie Bílá - Když tančí ďábel s andělem (oficiální videoklip k filmu Lída Baarová)17. ledna 2016 Lucie Bílá - Když tančí ďábel s andělem (oficiální videoklip k filmu Lída Baarová) Oficiální klip k filmu. https://www.youtube.com/watch?v=gHt_BcRXayU

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X