Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Malý Eda se naučil chodit „Po strništi bos“ - 70 %


Malý Eda se nau­čil cho­dit „Po str­niš­ti bos“ - 70 %
Ohodnoťte člá­nek

I když je z Prahy, najde kama­rá­dy v malém měs­teč­ku, kde žije spo­leč­ně s mamin­kou, tatín­kem a dal­ší­mi čle­ny rodi­ny během pro­tek­to­rá­tu až do kon­ce vál­ky. Je to zví­da­vý chla­pec s cit­li­vým srdíč­kem po mamin­ce a roz­váž­nou mys­lí po tatín­ko­vi. Postupně pozná­vá růz­né oby­va­te­le měs­ta i vzta­hy mezi nimi. Každodenní sta­ros­ti i rados­ti, setká­ní i vysně­né pří­běhy se postup­ně sklá­da­jí do pes­t­ré mozai­ky obra­zů ze živo­ta.

Zdeněk Svěrák vydal svou kni­hu vzpo­mí­nek na dět­ství s názvem Po str­niš­ti bos v roce 2013 u nakla­da­tel­ství Fragment. Útlá kníž­ka si našla své čte­ná­ře, pro­to­že autor je zná­mý z diva­dla a má s psa­ním tex­tů zku­še­nos­ti. To se pro­je­vi­lo i v této pub­li­ka­ci. Hlavním hrdi­nou je malý chla­pec Eda, kte­rý pozo­ru­je své oko­lí a zaží­vá růz­né situ­a­ce v Praze a pře­de­vším v malém měs­teč­ku, kam se jeho rodi­na odstě­hu­je. Situace jsou popsá­ny s leh­kým humor­ným nad­hle­dem a tak ohle­du­pl­ně ke všem posta­vám, že celek půso­bí nos­tal­gic­ky bez kri­tic­kých pohle­dů. Nebezpečné situ­a­ce pře­hlu­ší pro­ži­tek z dět­ských her a přá­tel­ství v dět­ském svě­tě má vel­kou hod­no­tu, pro­to­že odva­ha a čest se cení. Proti tomu vlád­nou ve svě­tě dospě­lých kom­pli­ko­va­né vzta­hy a Eda postup­ně pozná­vá, že nelze v živo­tě posu­zo­vat jen pod­le hle­dis­ka na čer­né a bílé.

Zdeněk Svěrák se nijak neta­jí tím, že se v kni­ze vra­cí ve vzpo­mín­kách do dět­ství a pří­běhy před­chá­ze­jí obdo­bí, kte­ré zob­ra­zu­je film Obecná ško­la. Podle kniž­ní před­lo­hy napsal spo­lu se svým synem Janem Svěrákem scé­nář ke stej­no­jmen­né­mu fil­mu. Bylo potře­ba pro­po­jit jed­not­li­vé pří­běhy a vdech­nout posta­vám život. Stejně jako kni­ha, tak i fil­mo­vé scé­ny půso­bí čas­to jako samo­stat­né situ­a­ce nebo zachy­cu­jí urči­tou nála­du. Tím je film zají­ma­vý, ale sou­čas­ně půso­bí jako celek víc než kniž­ní před­lo­ha. Zdeněk Svěrák v sobě neza­pře cit­li­vé­ho pozo­ro­va­te­le a sna­žil se o zachy­ce­ní dět­ské­ho vní­má­ní. Proto má ve fil­mu roz­ho­du­jí­cí roli malý Eda a jeho kama­rá­di. Jejich roz­ho­vo­ry jsou plné oprav­do­vé­ho zau­je­tí. Postavy dospě­lých dosta­ly ve fil­mu růz­ně vel­ký pro­stor a v pod­sta­tě vytvá­ře­jí pro malé­ho Edu vari­an­ty růz­ných povah a osu­dů. Z herec­kých výko­nů mě zau­jal Oldřich Kaiser svým ukáz­ně­ným pro­je­vem v roli Vlka. I s málem slov doká­zal na sebe sou­stře­dit pozor­nost. Lojzík Gréc v roli Edy je sku­teč­ně neo­do­la­tel­ný a tvo­ří dobrou par­tu se svý­mi kama­rá­dy (Václav Hubka, Niklas Klinecký, Josef Bedlivý). Působí bez­pro­střed­ně a jeho dět­sky naiv­ní pohled scé­ny čas­to cit­li­vě dola­ďu­je.  Tereza Voříšková zůsta­la v roli mamin­ky stej­ně milu­jí­cí a chá­pa­vá jako Libuše Šafránková v Obecné ško­le. Ale něko­lik scén v novém fil­mu nabíd­lo hereč­ce vnést na fil­mo­vé plát­no lehce ero­tic­ký nádech.

Herecké obsa­ze­ní je výbor­né a všich­ni se sna­ži­li. Ale má to drob­ný háček. Jestliže se malý Eda sna­ží postup­ně zba­vo­vat stra­chu a hle­dá v sobě odva­hu udě­lat to, čeho se bojí, nebo má zaká­zá­no, pak posta­vy dospě­lých se téměř nemě­ní. Teta tedy pořád kři­čí, děda je trva­lý despo­ta, mamin­ka milu­jí­cí a tatí­nek sna­ži­vý báz­li­vec. Postava Vlka má k tomu ješ­tě nevý­ho­du, že mini­mál­ně mlu­ví. Ale prá­vě tato posta­va je výjim­ka, pro­to­že se obje­vu­je v mno­ha zábě­rech a udr­že­la si až do kon­ce svou tajem­nost. V kni­ze je Vlk podi­vín, ale ve fil­mu se drs­nost zob­ra­ze­ná v před­sta­vách pře­mě­ní v cit­li­vé­ho člo­vě­ka, kte­rý v sobě ukrý­vá svá trá­pe­ní a sou­čas­ně má hrdost a odva­hu. Ve fil­mu se poda­ři­lo dob­ře zob­ra­zit postup­né sbli­žo­vá­ní malé­ho Edy a tajem­né­ho Vlka. Ale ve scé­nách, kte­ré zachy­cu­jí mrt­vé­ho Vlka a pří­pra­vy na jeho pohřeb, jsem oče­ká­va­la drs­něj­ší zachy­ce­ní rea­li­ty a vypja­těj­ší atmo­sfé­ru. Jako by se auto­ři scé­ná­ře i reži­sér obá­va­li zob­ra­zit vel­ké emo­ce a radě­ji zaba­li­li nepří­jem­né situ­a­ce do zklid­ně­né­ho oba­lu.

Možná se všech­no tak sta­lo a pro Zdeňka Svěráka bylo obtíž­né zvo­lit dra­ma­tic­ky vypja­těj­ší řeše­ní kon­flik­tů, přes­to­že by to fil­mo­vý pří­běh potře­bo­val. Proto se svým poje­tím blí­ží více dět­ským fil­mům, kde není sex ani vel­ké nási­lí. Přesto jsou pří­běhy Edy pod­ně­tem k zamyš­le­ní  pro divá­ky všech věko­vých kate­go­rií.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Po strništi bos15. června 2017 Po strništi bos Dnes v dopoledních hodinách proběhla novinářská konference k novému filmu Jana Svěráka Po strništi bos. Novinářům tvůrci pustili několik ukázek z filmu a proběhlo také odhalení plakátu […]
  • Po strništi bos15. června 2017 Po strništi bos Podívejte se na záznam dnešní novinářské konference.  https://youtu.be/idHtYGWDY60
  • Po strništi bos15. června 2017 Po strništi bos Focení filmového plakátu. https://youtu.be/KFgzEqUpUTg  
  • Tři bratři - 68 %14. srpna 2014 Tři bratři - 68 % Kdysi dávno žili na statku otec, matka a jejich tři synové: nejstarší Jan, prostřední Pepa a nejmladší Matěj. Jako malí kluci si rádi hráli a dělali různé skopičiny, ale postupně vyrostli […]
  • Tři bratři - fotky z novinářské konference13. srpna 2014 Tři bratři - fotky z novinářské konference Fotky ve větším rozlišení najdete na partnerském webu 10Mpix.cz
  • Tři bratři - Film o filmu - 1. - 3. část15. srpna 2014 Tři bratři - Film o filmu - 1. - 3. část Tři bratři - Film o filmu 1. část Tři bratři - Film o filmu 2. část Tři bratři - Film o filmu 3. část
  • Tři bratři – video z novinářské konference14. srpna 2014 Tři bratři – video z novinářské konference https://youtu.be/EZ2lUbRJ3sY
  • Vratné lahve - Snadné je žít...24. září 2007 Vratné lahve - Snadné je žít... Josef Tkaloun není běžným pětašedesátníkem. Živí se jako učitel, nezvládá krizové situace se vzpurnými žáky a počítačům rozumí jako koza petrželi. Jeho dny se pozvolna sčítají a víc než […]
  • Všiváci [45%]23. června 2014 Všiváci [45%] Opět nastal jeden z těch vzácných momentů a prostor na tomto blogu dostal snímek, který pochází z tuzemské produkce. Dnes totiž bude řeč o filmu Všiváci, který se natáčel před dvěma lety a […]
  • Případy 1. oddělení10. prosince 2013 Případy 1. oddělení Od ledna 2014 se mohou diváci těšit na Případy 1.oddělení Na dnešní tiskové konferenci představil ředitel Programu ČT Milan Fridrich spolu se scénáristy, režiséry a herci nový […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Nakupujte v Alze