Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Lék na život – 65 %


Každý chce ve svém živo­tě mít úspě­ch a stej­ně tak to chce mít i Američan Lockhart. Je sice mla­dý, ale je také vel­mi ambi­ci­óz­ní mana­žer, kte­rý si je jist svý­mi úspě­chy a postu­pem v prá­ci. Nemá čas ani na osob­ní život a na svou mat­ku, žije jen svou pra­cí, zkrát­ka typic­ký wor­ko­ho­lik. Jednoho dne dosta­ne ale od svých nad­ří­ze­ných neob­vyk­lý úkol. Má se vydat do Švýcarska, a při­vézt zpět šéfa fir­my, pana Pembrokea. Lockhart bere ten­to úkol jako jeden z mno­ha, kte­rý mu neza­be­re moc času, a vrá­tí se co nejdří­ve zpět. To ale ješ­tě netu­ší, jak to cho­dí ve Švýcarsku, natož v léčeb­ném sana­to­riu. Přes drob­né nesná­ze se sice setká se šéfem fir­my, ale tomu je v sana­to­riu dobře. Všichni se o něj sta­ra­jí, nemu­sí řešit žád­né pro­blémy, je to pro­s­tě krás­ný život. Ale tomu nechce Lockhart věřit. Ze zdra­vot­ních důvo­dů je pak nucen zůstat v sana­to­riu, a tak se sezna­mu­je nejen s dal­ší­mi kli­en­ty, ale také se doví­dá zají­ma­vé infor­ma­ce, kte­ré musí samo­zřej­mě ově­řit a pro­zkou­mat, bez ohle­du na násled­ky.

Scénář k fil­mu napsal Justin Haythe, ang­lic­ký spi­so­va­tel a scé­náris­ta (Osamělý jez­dec, Nouzový východ, Únos, ad.). Ve fil­mu Lék na život se vra­cí zpět k thrille­ru, kte­rý nyní  obo­ha­tí o mysté­ria a fan­ta­zii. Režisérem sním­ku je Gore Verbinski (Piráti z Karibiku, Kruh, Mexičan, Rango, ad.). Ten díky svým zku­še­nos­tem vtiskl fil­mu vel­kou dáv­ku tajem­na a hrůzy, kte­rá na divá­ka dých­ne sko­ro v kaž­dém zábě­ru. Film má pozvol­né tem­po, kte­ré je zpo­čát­ku tak poma­lé, až to někte­ré divá­ky může uko­lé­bat. Tomu pomá­há i klid­ná a tichá hudba Benjamina Wallfische. Ta se moc nezmě­ní ani v dra­ma­tic­kých scé­nách, kte­ré nechá­vá reži­sér vyznít spí­še vizu­ál­ně. Kameraman Bojan Bazelli zachy­til krás­nu kra­ji­ny i sana­to­ria, včet­ně chlad­ných a tajem­ných míst pod povr­chem.

Do hlav­ní role byl obsa­zen mla­dý ame­ric­ký herec Dane DeHaan (Amigo, Zbav se svých miláč­ků, Life, ad.). Jeho vizáž při­po­mí­ná jiné­ho úspěš­né­ho her­ce, Leonarda di Capria. Dane nemá sice na svém kon­tě tolik fil­mo­vých rolí, ale jeví se jako veli­ce schop­ný mla­dý herec. Bude jis­tě zají­ma­vé sle­do­vat jeho fil­mo­vou dráhu. Jeho pro­tiv­ní­ka, dok­to­ra Heinricha, si zahrál ang­lic­ký herec Jason Isaacs, kte­rý je zná­mý spí­še jako diva­del­ní herec, ale nezdrá­há se vzít i fil­mo­vé role, hlav­ně zápo­rá­ky (v Harry Potterovi si zahrál Luciuse Malfoye). Jeho ostře řeza­né rysy mu dodá­va­jí na cha­rizma­tič­nos­ti a jeho dok­tor je muž mno­ha tvá­ří, kte­ré divá­ko­vi postup­ně uka­zu­je. Jemnou dív­ku Hannah ve fil­mu ztvár­ni­la Mia Goth, kte­rá se uved­la ve fil­mo­vém svě­tě fil­mem Nymfomanky. Své posta­vě doda­la nejen křeh­kost a jem­nost, ale hlav­ně nai­vi­tu a dětin­skost, kte­rá půso­bí na muže v jejím oko­lí. V sana­to­riu se léčí pře­de­vším boha­tí a moc­ní lidé, kte­ří hod­ně pra­co­va­li a tudíž jsou to star­ší lidé. Bylo zají­ma­vé sle­do­vat, jak se zku­še­ní a star­ší her­ci zhos­ti­li svých úloh a byli ochot­ni se pro své role i obna­žit.

Zajímavé je i to, že se děj ode­hrá­vá ve Švýcarsku, ale sana­to­ri­um byl ve sku­teč­nos­ti zámek Hohenzollern v Německu, kte­rý je pří­stup­ný veřej­nos­ti, tak­že se divá­ci mohou podí­vat do míst, kde se film natá­čel.

Film je ozna­čen jako mys­te­ri­óz­ní thriller a mlá­de­ži do 15 let nepří­stup­ný, což odpo­ví­dá. Stopáž  (146 min) se mi zdá­la pří­liš dlou­há a někte­ré scé­ny by bylo lep­ší zkrá­tit.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.