Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Kvarteto - 50 %


Kvarteto - 50 %
Ohodnoťte člá­nek

Poněkud nesou­ro­dá čtve­ři­ce tři­cát­ní­ků v čele se intro­vert­ním Robertem (Lukáš Melník) zaží­vá spo­leč­né chví­le při zkouš­kách na kon­cert sou­do­bé hud­by. Čas trá­ví také v legen­dár­ní hos­po­dě Ponorka, kam cho­dí i kama­rád­ka „Batrflaj“ (Pavlína Štorková), psy­cho­te­ra­pe­u­t­ka Sylva (Lenka Krobotová) a dal­ší spří­z­ně­né duše. Všechny spo­ju­je zájem o hud­bu, ale kaž­dý má jinou před­sta­vu o šťast­ném živo­tě.

Režisér Miroslav Krobot napsal scé­nář spo­leč­ně s Lubošem Smékalem. Je to již dru­hý film, na kte­rém tato dvo­ji­ce spo­lu­pra­co­va­la. Předchozí film Díra u Hanušovic byla tro­chu depre­siv­ní, kde hrdi­no­vé byli své­ráz­né figur­ky v malé ves­ni­ci. Film Kvarteto nao­pak zachy­cu­je atmo­sfé­ru his­to­ric­ké­ho měs­ta, s úzký­mi ulič­ka­mi a vět­ši­na scén se ode­hrá­vá v inte­ri­é­rech bytu nebo v hos­po­dě. Postavy jsou indi­vi­du­a­li­ty a řeší své pro­blémy inte­lek­tu­ál­ní­mi hovo­ry. Společným koníč­kem je hud­ba a kaž­dý se zají­má ješ­tě o někte­rý z dal­ších umě­lec­kých obo­rů. Kromě toho řeší své osob­ní pro­blémy s rodi­nou nebo hle­da­jí part­ner­ský vztah. Přesto tvo­ří par­tu kama­rá­dů se spo­leč­ným zájmem, kte­rý je doká­že spo­jit.

Autoři scé­ná­ře nijak nemo­ra­li­zu­jí a nechá­va­jí své hrdi­ny pobý­vat na scé­ně pod­le jejich chu­ti. Postavy se potká­va­jí, opouš­tě­jí, koke­tu­jí i milu­jí. Film je nato­čen v poklid­ném tem­pu a auto­ři scé­ná­ře nezvo­li­li ces­tu zob­ra­zo­vá­ní výraz­ných váš­ní ani nási­lí. Hlavní posta­vy nejsou kon­flikt­ní typy, ale také to nejsou lidé bez citu. Každý má ale jiný způ­sob pro­ží­vá­ní, tem­pe­ra­ment i způ­sob komu­ni­ka­ce. To však nezna­me­ná, že spo­lu nemo­hou spo­lu­pra­co­vat nebo, v pří­pa­dě Simony a Roberta, pro­ží­vat cito­vý vztah. Pohybují se sice ve svě­tě bez závaz­ků a povin­nos­tí, ale mají pocit, že jim něco schá­zí.

A nemo­hu se zba­vit dojmu, že tro­chu toho poci­tu pře­dá­vá i samot­ný film. Netroufám si posou­dit, zda se poda­ři­lo ve fil­mu zachy­tit poci­ty a pro­blémy sou­čas­ní­ků. Jestli se auto­ři sna­ži­li zob­ra­zit oso­bi­tým způ­so­bem pohled na růz­né osob­nos­ti, pak zvo­li­li oso­bi­tý způ­sob poe­tic­ké­ho vyprá­vě­ní. Přibližuje se poje­tí fil­mu Díra u Hanušovic, kde své­ráz­né posta­vy zapadly do atmo­sfé­ry malé vís­ky v drs­né, ale krás­né kra­ji­ně. Ale ve fil­mu Kvarteto je poe­tic­ké vyprá­vě­ní pro­po­je­no umě­lec­kým svě­tem a his­to­rii. Dialogy postrá­da­jí chví­le­mi dyna­mi­ku a hrdi­no­vé se tvá­ří, jako by cho­di­li neu­stá­le „kolem hor­ké kaše“ a nevě­dě­li, jak se do ní pus­tit. Vtipálek Tomáš sice trou­sí vtíp­ky a různá moud­ra, ale sou­čas­ně půso­bí bez­rad­ně a zra­ni­tel­ně. Simona doká­že pro­vo­ko­vat, ale v dal­ší situ­a­ci rea­gu­je s vnitř­ní kon­t­ro­lou. Batrflaj se cho­vá hod­ně uvol­ně­ně a sou­čas­ně tou­ží po trva­lém vzta­hu. Postavy mají více tvá­ří, jsou méně čitel­né, než je tomu v jiných dra­ma­tic­kých dílech, kde mají posta­vy „vyhra­ně­ný cha­rak­ter“, kte­rý se v prů­bě­hu pří­bě­hu mění nebo nepro­ží­va­jí dra­ma­tic­ké život­ní zvra­ty.

Miroslav Krobot si do fil­mu vybral něko­lik her­ců z Dejvického diva­dla a dopl­nil sesta­vu o Barboru Polákovou, Zdeněk Julina, Pavlínu Štorkovou, Janu Štěpánkovou, Jiřího Šmitzera a dal­ší. Největší pozor­nost na sebe str­há­vá Barbora Poláková, což je záslu­ha nejen výraz­né­ho herec­ké­ho talen­tu, ale také díky kame­ře Juraja Chlpíka.

Film půso­bí vyvá­že­ně, ale záro­veň pří­liš inte­lek­tu­ál­ně a umě­lec­ky. To může zaujmout nároč­něj­ší pub­li­kum nebo fes­ti­va­lo­vé poro­ty.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Nový český film brzy v kině19. září 2017 Nový český film brzy v kině Ještě než vstoupí nový film Miroslava Krobota Kvarteto do českých kin, uvidí jej lidé na třech festivalech v USA a Evropě. Světovou premiéru si odbude na konci října v rámci Chicago […]
  • Rozhovor s Miroslavem Krobotem o filmu Kvarteto3. prosince 2017 Rozhovor s Miroslavem Krobotem o filmu Kvarteto Váš filmový debut vidělo v kinech 153 tisíc diváků, vy jste původně očekával 10 tisíc. Byl tento velký divácký úspěch důvodem, že jste šel do dalšího filmového projektu, nebo jste s […]
  • Podívejte se na ukázku nového filmu Kvarteto3. prosince 2017 Podívejte se na ukázku nového filmu Kvarteto https://www.youtube.com/watch?v=HVyQYIZeQso&feature=youtu.be
  • Díra u Hanušovic - Tisková konference21. července 2014 Díra u Hanušovic - Tisková konference Ve středu 16.7.2014 se uskutečnila tisková konference s tvůrci nového českého filmu Díra u Hanušovic. Režisér Miroslav Krobot a Lubomír Smékal( profesí psycholog)  napsali scénář, který je […]
  • Díra u Hanušovic - 60 %22. července 2014 Díra u Hanušovic - 60 % Stejně jako si nikdo nemůže vybrat své rodiče, tak si ani Jaruna (Lenka Krobotová)  s Marunou (Tatiana Vilhelmová)  nevybraly svou věčně nabručenou mámu a chalupu na vesnici, kam se dnes […]
  • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […]
  • Účastníci zájezdu - recenze2. května 2006 Účastníci zájezdu - recenze ento měsíc přišel do kin nový český film podle knihy Michala Viewegha - Účastníci zájezdu. Jaký je celovečerní debut nadějného mladého režiséra Jiřího Vejdělka? Více napoví naše […]
  • Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 %29. září 2017 Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 % Ve filmu DEZERTÉR se musí členové tří vzájemně spřízněných rodin vyrovnávat s politicky vyhraněným obdobím let 1947-53. Nejvíce zvratů zažije Otto Stock, majitel noblesního kadeřnického […]
  • Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 %26. dubna 2017 Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 % Doktor Jiří pomáhá nejen nemocným, ale i trojici sester, které zůstávají během druhé světové války v obtížné situaci. Je to dobrý rodinný přítel. Nejspíš má svá přání a touhy, ale o těch […]
  • „Nápadník“ umí vyloudit slzu17. listopadu 2017 „Nápadník“ umí vyloudit slzu Dobře vychovaný mladík Mirek se zamiluje do půvabné Dany a jejich vzájemné sympatie napovídají, že to bude láska na celý život. Jenže lásce nepřeje Danin podezíravý otec Jindřich (známý […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Posters.cz