Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray)
Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray)
Ohodnoťte člá­nek

Před půl rokem šel do kin, v září vyšel na Blu-ray. Král Artuš byl prv­ním plá­no­va­ným dílem z dlou­hé sed­mi­díl­né série ze sta­ré Anglie. No, po vel­kém neú­spě­chu se pokra­čo­va­ní neu­sku­teč­ní, tak se může­te dívat pou­ze na prv­ní a záro­veň i posled­ní díl.

Film v režii Guy Ritchieho nám při­ne­sl zro­ze­ní nej­slav­něj­ší­ho ang­lic­ké­ho krá­le na poza­dí bra­trozra­dy, vzpou­ry a samo­zřej­mě magie a mno­ha sou­bo­jů. V hlav­ní roli Charlie Hunnam, pro kte­ré­ho to měl být skok mezi hvězdy, nesta­lo se. V dal­ších rolích se obje­ví Jude Law i Eric Bana (hvězdy), Àstrid Bergès-Frisbey (4. Piráti z Karibiku – Siréna) a David Beckham. A dal­ší her­ci z Hobita a Hry a trů­ny, pro kte­ré to měl být fil­mo­vý vrchol, ale taky se nesta­lo. Film pros­tě zapa­dl mezi ostat­ní a najde si málo fanouš­ků, kte­ří litu­jí, že ze stej­ně sta­ré Anglie už nebu­de žád­ný film.

V kinech šel film v ori­gi­nál­ním zně­ní a do čes­kých obý­vá­ků jde s dabin­gem. Mezi dabé­ry a stu­dii je stá­le vál­ka, a tak při­chá­zí doba, kdy se reži­sé­ři roz­hod­nou vyzkou­šet nezku­še­né dabé­ry ve ved­lej­ších, ale i důle­ži­tých posta­vách. Ondřej Brzobohatý, Klára Jandová, Marek Libert i Igor Bareš jsou hod­ně zku­še­ní, aby se sži­li se svý­mi posta­va­mi, a  tak své posta­vy zdár­ně namlu­vi­li. Někteří jsou v poho­dě v dabin­go­vé šedi, ale vyskyt­nou se i pří­pa­dy, že svo­jí roli dabér pros­tě nezvlá­dl, nebo byl pros­tě zvo­len napros­to nevhod­ně. Tím je Petr Vágner, kte­rý dabu­je Aidana Gillena. Herec má svůj už cha­rak­te­ris­tic­ký hlas zná­mý od dob prv­ní­ho dílu seri­á­lu Hra o trů­ny. Nejlepší čes­ký hlas, mož­ná i nej­vhod­něj­ší pro A. Gillena, je Lagislav Cigánek, pří­pad­ně  Jiří Langmajer, ale Petr Vágner je napros­to nevhod­ným hla­sem. Dokonce se mu nepo­da­ři­lo najít správ­ně syn­chro­ni­zo­va­ný ryt­mus svých slov, aby jeho hlas při mlu­ve­ní her­ce nevy­ční­val. Naštěstí čes­ký hlas s ruchy a hud­bou jsou vel­mi zda­ři­le smí­chá­ny.

Obraz byl doko­na­lý ve dne, ve tmě, nena­šel jsem žád­né kazy, kte­ré by mi vadi­ly při sle­do­vá­ní fil­mu, ale na roz­díl od návštěvy kina byly vidět veš­ke­ré tri­ky, hlav­ně CGI sek­ven­ce, kte­ré jsou snad­no vidět při sou­bo­jích, kdy byli her­ci nahra­ze­ni jejich počí­ta­čo­vý­mi alter­na­ti­va­mi. Programátoři se sice sna­ži­li, ale nepo­da­ři­lo se jim vytvo­řit reál­né sou­bo­je s kopi­e­mi her­ců v počí­ta­čích. Nemluvě o pří­še­rách vznik­lých z tem­né magie.

Své fanouš­ky si film musí hle­dat, ale i s kazy, kte­ré akč­ní film ze sta­ro­vě­ké Anglie, jej lze bez pro­blé­mů sle­do­vat doma v obý­vá­ku. Ti, co jsou zvyklí na nor­mál­ní tele­viz­ní pro­gram, si ten film vychut­na­jí více, než když si člo­věk pus­tí jenom tele­vi­zi, kde je pou­ze pod­prů­měr­ná kva­li­ta.

Bonusy:

 • Artuš s vlast­ním sty­lem– Charlie Hunnam je gentle­man, švi­hák i rebel.
 • Meč z kame­ne – Vydejte se s Guyem Ritchiem na scé­nu a sle­duj­te, jak vde­chu­je nový život a ener­gii nej­kul­tov­něj­ší ang­lic­ké legen­dě.
 • Odrážet rány a krvá­cet – Charlie Hunnam a dal­ší her­ci na šer­míř­ském rych­lo­kur­zu.
 • Jak se sta­ví minu­lost – Sledujte zro­ze­ní stře­do­vě­ké­ho měs­ta a živo­ta v něm při budo­vá­ní Londinia od úpl­ných zákla­dů

Objednejte si Blu-ray nebo DVD.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Bitrate

Screeny z Blu-ray

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Král Artuš: Legenda o meči - 85 %11. května 2017 Král Artuš: Legenda o meči - 85 % Tím, že jde dnes do kin další film z historické Anglie, tak bychom měli čekat velké historické drama s postavami, které známe. Očekáváme krále Artuše, kouzelníka Merlina a historické věci. […]
 • Mumie - 65 %9. června 2017 Mumie - 65 % Najít v podzemní svatyni tajemný sarkofág nemusí být žádné štěstí. To je známá věc, že mumie mají tendenci probírat se z věčného spánku a pronásledovat své objevitele. A když se jedná o […]
 • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
 • Fantastická zvířata a kde je najít - 80 %18. listopadu 2016 Fantastická zvířata a kde je najít - 80 % Tak se nám vrátil svět Harry Pottera do kin. Slavný to spisovatel Mlok Scamander se svým kufrem plný fantastických zvířat se dostane do New Yorku, kde hodlá vypustit své oblíbené zvíře do […]
 • Návrat do Cold Mountain - Opravdu sqělý film!5. dubna 2004 Návrat do Cold Mountain - Opravdu sqělý film! Bydlíte-li v Praze a jezdíte-li občas tramvají, možná jste si reklamy na tenhle film všimli. (Prokázaný výskyt na linkách 7, 9, 18, 22 a 24.) A nejspíš vás ničím zvláštním nezaujala. V […]
 • Krycí jméno U.N.C.L.E. (Man from U.N.C.L.E., The) - 70 %1. září 2015 Krycí jméno U.N.C.L.E. (Man from U.N.C.L.E., The) - 70 % Režisér Guy Ritchie, který se může pochlubit, mimo jiné, úspěšnými filmy o Sherlocku Holmesovi, využil své schopnosti k natočení dalšího filmu, kde se dělí o přízeň diváků hned dva […]
 • Recenze Sherlock Holmes – Hra stínů - 60 %6. ledna 2012 Recenze Sherlock Holmes – Hra stínů - 60 % Další příběh akčního a důvtipného Sherlocka Holmese láká do kin obdivovatele netradičního zpracování režisérem Guy Ritchie. Bojovný intelektuál Sherlock Holmes( Robert Downey Jr.) se […]
 • Sherlock Holmes [80%]18. ledna 2010 Sherlock Holmes [80%] Filmovým průmyslem nejčastěji recyklovaná literární postava se vrací zpátky na začátek svých dobrodružství. Britský guru kriminální satiry Guy Ritchie upouští od ztvárnění uhlazeného […]
 • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
 • Pacifim Rim - 80%16. července 2013 Pacifim Rim - 80% Desátý film mexického režiséra Guillerma del Tora je velkorozpočtový. Nevím, zdali se jeho rozpočet, který je kolem 180 000 000 dolarů někdy vrátí, ale snad se peníze alespoň trochu vrátí […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X