Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Balerína - 85 %

Balerína - 85 %
Ohodnoťte člá­nek

Malá Felicia vyras­tá v siro­tin­ci na fran­c­úz­skom vidie­ku a sní­va o tom, že sa sta­ne balerí­nou. Spoločne so svo­jím naj­lep­ším kama­rá­tom, kto­rý sa chce stať veľ­kým vyná­lez­com, sa im podarí utiecť zo siro­tin­ca. Podarí sa im dostať až do Paríža, veľ­ké­ho mes­ta plné­ho sve­tiel, v kto­rom prá­ve vyras­tá Eiffelova veža. Obaja kama­rá­ti dosta­nú šan­cu spl­niť si svoj sen, no ak chcú uspieť, musia za to, po čom túžia, zabo­jo­vať.

Keďže milu­jem ani­mo­va­né fil­my, Balerínu som si nemoh­la nechať ujsť. Podľa trai­le­ru malo ísť o dob­ro­druž­ný prí­beh s jas­ným posol­stvom: nikdy sa nevzdá­vaj a nasle­duj svo­je sny. Len ško­da, že sa z neho dal pred­po­ve­dať dej celé­ho fil­mu. Keď sa v ňom obja­vil tan­cuj­úci blon­ďa­tý chla­pec, bolo jas­né, že sa doňho hlav­ná hrdin­ka tak tro­chu zami­lu­je, rov­na­ko ako to, že nako­niec bude so svo­jím kama­rá­tom Viktorom, kto­rý ju od samé­ho zači­at­ku bez­vý­hrad­ne pod­po­ru­je. A ak ste si mys­le­li, že dievča s blond vlas­mi bude zápor­ná posta­va, kto­rá všet­ko robí len pre­to, že si to pra­je jej mat­ka, a nako­niec sa s hlav­nou hrdin­kou zmie­ri, mali ste prav­du.

Skrátka, v prí­be­hu sa vysky­tujú všet­ky mož­né klišé, na kto­ré si len spo­me­ni­e­te, ale vie­te čo? Napriek tomu sa mi páčil. Hudba Klausa Badelta skve­le dopĺňa cel­ko­vú atmo­sfé­ru prí­be­hu rov­na­ko ako ostat­né pies­ne, čo vo fil­me zazne­li. Dobré je, že znejú v poza­dí a samot­né posta­vy ich nespie­vajú. Animácia je nád­her­ná a posta­vy sym­pa­tic­ké, tak­že nemá­te pro­blém držať im pal­ce.

Dej je plný vtip­ných dia­ló­gov, akcie, dojí­ma­vých situ­á­cií a hlav­ne spl­ne­ných snov. To robí z Baleríny film, nad kto­rým nemu­sí­te pre­mý­šľať. Naopak, pri jeho sle­do­va­ní si odpo­či­ni­e­te, a vďaka tomu, že je prí­beh plný opti­mi­zmu a náde­je, sa bude­te usmie­vať ešte dlho po tom, ako skon­čí.

A čo sa kon­ca týka: napriek tomu, že pek­ne uza­vrel celý prí­beh, je tu pár otá­zok na kto­ré som nedo­sta­la odpo­veď. Podarilo sa Viktorovi stať sa vyná­lez­com? Bude Felíciina taneč­ná kari­é­ra pokra­čo­vať? Aký bude jej život s rodi­nou, ktorú našla? Dúfam, že bude pokra­čo­va­nie, kto­ré zod­po­vie aj tie­to otáz­ky.

 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Hledá se Dory - 80%27. června 2016 Hledá se Dory - 80% "Hledá se Dory." "Počkat, kdo?" "Dory!" "Tak jo, my vám ji pomůžeme najít." "Tak jo, a koho vlastně hledáme?".  Tak by se dal zjednodušeně popsat dlouho očekávaný animák Hledá se Dory, […]
  • Lichožrouti – 70%26. října 2016 Lichožrouti – 70% Punkoví vs. mafiánští ponožkožrouti Lichožrouti byli odhaleni, popsání a zachyceni na filmové plátno! A o koho že jde? Kdo četl trilogii Pavla Šruta, už ví, že se jedná o malé tvorečky, […]
  • Už 22. Prosince bude v kinech animovaná komedie Zpívej, kde si zazpívala také Ewa Farna - 75%10. prosince 2016 Už 22. Prosince bude v kinech animovaná komedie Zpívej, kde si zazpívala také Ewa Farna - 75% Producent Chris Meledandri, v jehož hlavě se zrodili geniální Mimoni, a režisér Garth Jennings se shodují, že tenhle příběh vznikl i díky jejich posedlosti hudbou. Film je napěchovaný […]
  • Loutka v britské animaci 1908 – 200128. dubna 2012 Loutka v britské animaci 1908 – 2001 Další pozoruhodný animační přehled je “loutka v britské animaci od roku 1908 do roku 2001“. Po úvodu, který nám naznačil že britská animační loutková technika je jedna z nejstarších […]
  • Rozhovor s režisérem Martinem Kotíkem o zfilmování Hurvínka14. července 2017 Rozhovor s režisérem Martinem Kotíkem o zfilmování Hurvínka Proč jste se rozhodl právě pro Hurvínka a jak těžké pro vás bylo vytvořit nový příběh, tak, aby ctil legendu a zároveň byl moderní? Mám rád situační a rodinné komedie a miluji animované […]
  • Ovečka Shaun ve filmu - 95 %19. dubna 2015 Ovečka Shaun ve filmu - 95 % Tak co nás čeká ve Ovečce Shaun ve filmu? Ano správně, odpověděli jste dobře. Ovečka Shaun a její kamarádi z farmy, maličký Timmy, jejich hlídací pes Bitzer a jejich věrný ochránce vás […]
  • Mimoni (The Minions) – Recenze – 60%24. června 2015 Mimoni (The Minions) – Recenze – 60% Předem jsem se animáku Mimoni trochu bál, a to oprávněně. Ve dvojici filmů Já, padouch totiž dotyční žlutí pomocníčci titulního antihrdiny doposud plnili výhradně funkci takových […]
  • Tučňáci z Madagaskaru20. listopadu 2014 Tučňáci z Madagaskaru Super špionážní týmy se nerodí… ony se líhnou. Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších supertajných agentů světa: Skippera, Kowalského, Rica a Vojína. Tito nejlepší z nejlepších […]
  • Rebelka (Brave) – Merinda a kouzla - 60 %12. srpna 2012 Rebelka (Brave) – Merinda a kouzla - 60 % Do kin přichází animovaný film s výraznou dívčí hrdinkou. Společnost Pixar vsadila tentokrát na rusovlasou princeznu Merindu, která si užívá báječný život s jízdou na koni a střelbou […]
  • Angry Birds ve filmu - O PŘÍBĚHU10. května 2016 Angry Birds ve filmu - O PŘÍBĚHU Vítejte na Ptačím ostrově, kde vedou nelétaví ptáci víceméně spokojený život. Ať už zrovna toužíte po nákupu čerstvých červů nebo si chcete nechat nabarvit peří v salónu krásy, najdete tu […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...