Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Balerína – 85 %


Malá Felicia vyrastá v siro­tin­ci na fran­c­úz­skom vidie­ku a sní­va o tom, že sa sta­ne balerí­nou. Spoločne so svo­jím naj­lep­ším kama­rá­tom, kto­rý sa chce stať veľ­kým vyná­lez­com, sa im podarí utiecť zo siro­tin­ca. Podarí sa im dostať až do Paríža, veľ­ké­ho mesta plné­ho sve­tiel, v kto­rom prá­ve vyrastá Eiffelova veža. Obaja kama­rá­ti dosta­nú šan­cu spl­niť si svoj sen, no ak chcú uspieť, musia za to, po čom túžia, zabo­jo­vať.

Keďže milu­jem ani­mo­va­né fil­my, Balerínu som si nemohla nechať ujsť. Podľa trai­le­ru malo ísť o dob­ro­druž­ný prí­beh s jas­ným posol­stvom: nikdy sa nevzdá­vaj a nasle­duj svo­je sny. Len ško­da, že sa z neho dal pred­po­ve­dať dej celé­ho fil­mu. Keď sa v ňom obja­vil tan­cuj­úci blon­ďa­tý chla­pec, bolo jas­né, že sa doňho hlav­ná hrdin­ka tak tro­chu zami­lu­je, rov­na­ko ako to, že nako­niec bude so svo­jím kama­rá­tom Viktorom, kto­rý ju od samé­ho zači­at­ku bez­vý­hrad­ne pod­po­ru­je. A ak ste si mys­le­li, že dievča s blond vlas­mi bude zápor­ná posta­va, kto­rá všet­ko robí len pre­to, že si to pra­je jej mat­ka, a nako­niec sa s hlav­nou hrdin­kou zmie­ri, mali ste prav­du.

Skrátka, v prí­be­hu sa vysky­tujú všet­ky mož­né klišé, na kto­ré si len spo­me­ni­e­te, ale vie­te čo? Napriek tomu sa mi páčil. Hudba Klausa Badelta skve­le dopĺňa cel­ko­vú atmo­sfé­ru prí­be­hu rov­na­ko ako ostat­né piesne, čo vo fil­me zazne­li. Dobré je, že znejú v poza­dí a samot­né posta­vy ich nespie­vajú. Animácia je nád­her­ná a posta­vy sym­pa­tic­ké, tak­že nemá­te pro­blém držať im pal­ce.

Dej je plný vtip­ných dia­ló­gov, akcie, dojí­ma­vých situ­á­cií a hlav­ne spl­ne­ných snov. To robí z Baleríny film, nad kto­rým nemu­sí­te pre­mý­šľať. Naopak, pri jeho sle­do­va­ní si odpo­či­ni­e­te, a vďaka tomu, že je prí­beh plný opti­mi­zmu a náde­je, sa bude­te usmie­vať ešte dlho po tom, ako skon­čí.

A čo sa kon­ca týka: napriek tomu, že pek­ne uza­vrel celý prí­beh, je tu pár otá­zok na kto­ré som nedo­sta­la odpo­veď. Podarilo sa Viktorovi stať sa vyná­lez­com? Bude Felíciina taneč­ná kari­é­ra pokra­čo­vať? Aký bude jej život s rodi­nou, ktorú našla? Dúfam, že bude pokra­čo­va­nie, kto­ré zod­po­vie aj tie­to otáz­ky.

 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.