Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Zoolander No. 2 [20%]

Zoolander No. 2 [20%]
Ohodnoťte člá­nek

Kultovní kome­die Zoolander se po letech dis­ku­zí koneč­ně dočka­la pokra­čo­vá­ní, pat­náct let po prv­ním díle. To vstou­pi­lo ten­to čtvr­tek do kin a mód­ní iko­na Derek Zoolaner se v něm sna­ží navá­zat přes­ně tam, kde před mno­ha lety skon­čil. Jenže doba se mění a mění se i neza­mě­ni­tel­ný tupec a jeho par­ta kama­rá­dů. Dokázala navá­zat tato nová kome­die, kte­rá ve čtvr­tek vstou­pi­la do čes­kých a slo­ven­ských kin, přes­ně tam, kde skon­či­la jed­nič­ka nebo se jed­ná o zou­fa­lou sna­hu vymá­mit z divá­ků pení­ze na zákla­dě znač­ky, kte­rá už je dáv­no z módy?

Derek Zoolander (Ben Stiller) už dáv­no není tou super­hvězdou v oblas­ti módy, jakou byl před lety. Patnáct let po udá­los­tech prv­ní­ho dílu, žije ten­to býva­lý model v ústra­ní v Severním New Jersey, neboť díky svým činům při­šel jak o své­ho syna, tak o svo­jí man­žel­ku Matildu (Christine Taylor) , kte­rou usmr­ti­la vrch­ní část budo­vy, kte­rou navr­hl. Všem nadě­jím však ješ­tě není konec. Derekovi se totiž naský­tá mož­nost zís­kat své­ho syna po letech zpět ve for­mě návra­tu na mód­ní mola pro nej­no­věj­ší kolek­ci návr­há­ře Dona Atariho (Kyle Mooney). Má to ale háček…

Je neu­vě­ři­tel­ně těž­ké psát o dru­hém Zoolanderovi. Možná pro­to, ten­to člá­nek čekal na pub­li­ka­ci hned něko­lik dní. Osobně pat­řím mezi fanouš­ky prv­ní­ho dílu, neboť podob­ně uho­ze­nou a při­tom stá­le zábav­nou a nápa­di­tou kome­dii by člo­věk pohle­dal jen těž­ko. I na toto pokra­čo­vá­ní jsem se veli­ce těšil už dlou­hých pár let, kdy se spe­ku­lo­va­lo, jest­li tedy bude nebo ne. A teď, když je výsled­ný pro­dukt za mnou, mám jen veli­ce smí­še­né poci­ty. Zoolander No. 2 je totiž kolosál­ní prů­ser.

Je to až para­dox­ní, když se podí­vá­te, že vše důle­ži­té a potřeb­né ve fil­mu je. Nicméně to co vše­mu tomu podrá­ží nohy je způ­sob, jak s jed­not­li­vý­mi prv­ky tvůr­ci zachá­zí. Ben Stiller sice stá­le doká­že před­vést ono­ho odpá­le­né­ho mode­la s inte­li­gen­cí pta­čí­ho zobu, nicmé­ně někte­ré jeho momen­ty jsou tak násil­ně pro­dlu­žo­vá­ny, až z toho bolí oči. O ostat­ních ani nemluvě. Jistě, čekat, že se budou cho­vat jako pade­sát­ní­ci by bylo asi naiv­ní, nicmé­ně někte­ré z momen­tů v tom­to fil­mu by nezvlá­dl pro­dat ani původ­ní Derek, natož jeho o deká­du a půl star­ší vari­an­ta. Hlavní ovšem je, že sní­mek ten­to­krát hlav­ně padá na scé­ná­ři, kte­rý nejen že ope­ru­je s pří­liš mno­ha posta­va­mi, kte­ré ale záro­veň nedo­stá­va­jí téměř žád­ný pro­stor, nezvlá­dá odvy­prá­vět základ­ní prv­ky pří­bě­hu a co pře­de­vším, nedr­ží úpl­ně pohro­ma­dě. Jistě, prv­ní díl na tom v tomhle ohle­du byl podob­ně, nicmé­ně ony ske­če v rám­ci fil­mu fun­go­va­ly a celý film měl hla­vu a patu. Zde to napro­ti tomu vypa­dá, jako by něko­mu došly pení­ze a sna­žil se za kaž­dou cenou vytřís­kat to ztra­ce­né kouz­lo, kte­ré tam kdy­si bylo. A když se to nepo­ved­lo, začal násil­ně recyklo­vat ale­spoň ty čás­ti, kde to tro­chu šlo.

Ve výsled­ku tak vzni­kl ten­to film, kte­rý veš­ke­ré své dob­ré momen­ty tak moc násil­ně pro­tě­žu­je něko­li­krát za sní­mek, že zni­čí i zárod­ky dob­rých vti­pů, na úkor nuce­nos­ti, laci­nos­ti a i na pomě­ry série šíle­né pře­pá­le­nos­ti. Nevyužitá hlav­ní zápor­ná posta­va v podá­ní Kirsten Wiig, podiv­ně polo­vi­ča­tý návrat návr­há­ře Mugatu v podá­ní Willa Ferrella a spous­ta cameo rolí, to vše nefun­gu­je úpl­ně tak jak by mělo.  Naopak, mís­ty vás to donu­tí pře­mýš­let nad tím, proč vlast­ně popr­vé vše fun­go­va­lo a nyní nefun­gu­je zho­la nic. Když se k tomu navíc při­dá hro­ma­da za čáru neko­rekt­ních postav, jakou je tře­ba role Benedicta Cumberbatche (Ne, že bych zrov­na já byl poli­tic­ky korekt­ní, nicmé­ně tohle při­šlo moc i mě, tak si to pře­ber­te), díky kte­ré toho­to her­ce nechci v násle­du­jí­cích měsí­cích vidět v ničem. Zkrátka ona paro­die, humor­né pod­tex­ty a naiv­ní nad­sáz­ka, se kte­rou ope­ro­val prv­ní díl a zamí­chal ji do nápa­di­té­ho a odpo­čin­ko­vé­ho fil­mu, je tady pře­tvo­řen ve smr­tel­nou křeč ze sna­hy poba­vit divá­ka za kaž­dou cenu.

Bohužel ani ten­to­krát neza­chrá­ní film jeho vizu­ál­ní zpra­co­vá­ní. Dovolil bych si dokon­ce tvr­dit, že z režij­ní­ho port­fo­lia Bena Stillera se jed­ná o jed­no­znač­ně nej­slab­ší režii. Ony základ­ní chy­by ve výpra­vě se zkrát­ka nepro­mí­jí, když se opa­ku­jí něko­li­krát během fil­mu. Film zkrát­ka nedr­ží pohro­ma­dě, tříští se na jed­not­li­vé poku­sy o humor, kte­ré čas­to kon­čí tra­gic­ky. A ty tři nebo čty­ři vylo­že­ně dob­ré vtíp­ky v celém fil­mu to neza­chrá­ní.

Zoolander No. 2 je bohu­žel špat­ný film. Osobně se jej dokon­ce nebo­jím ozna­čit za své nej­vět­ší zkla­má­ní v kině a svůj nej­hor­ší záži­tek z kino pro­jek­ce ve svém živo­tě (jako člo­věk kte­rý absol­vo­val i kle­no­ty typu Sídliskový sen to už o něčem vypo­ví­dá). Tohle je onen pří­pad fil­mu, kdy je to tak špat­né, že už to ani není vtip­né. Ben Stiller při­ve­dl do kin mrz­ké pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní kome­die, kte­ré dělá špat­ně všech­no to, díky čemu byla jed­nič­ka a stá­le je tou fajn odde­cho­vou kome­dií, kte­rá baví. Násilně posklá­dá­no do hro­ma­dy, nuce­né a s mini­mem prv­ků, kte­ré by ospra­ve­dl­ni­ly exis­ten­ci toho­to nevy­da­ře­né­ho poku­su. Pokud máte prv­ní díl ale­spoň tro­chu rádi, tomu­to kle­no­tu se vyhně­te.

Student dvou­o­bo­ro­vé­ho stu­dia Anglická filo­lo­gie / Filmová věda, dlou­ho­le­tý fanou­šek fil­mu, hud­by a tele­vi­ze. Více o mně na pro­fi­lu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka!25. srpna 2004 Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka! Akčních detektivek s dvojicí různorodých hlavních hrdinů bylo natočeno již dost a stěží bychom je spočítali na prstech jedné ruky. Smrtonosná zbraň, Křižovatka smrti, Showtime, Mizerové a […]
  • Auta 3 - 50 %14. června 2017 Auta 3 - 50 % Ve filmu Auta 3 se závodí bez ohledu na věk. Z mladých a namyšlených suverénů nemusí mít nikdo mindráky, spíš mohou být dobrou motivací, jak se popasovat s technickými novinkami. A to […]
  • Jeho fotr, to je lotr! - recenze3. března 2005 Jeho fotr, to je lotr! - recenze Musím přiznat, že film Fotr je lotr (ano ten první) jsem viděl poprvé až v televizi v absolutní nevědomosti, o co jde. Díky tomu jsem byl příjemně překvapen, že se jedná o svěží komedii, v […]
  • Noc v muzeu: Tajemství hrobky - 60 %17. prosince 2014 Noc v muzeu: Tajemství hrobky - 60 % Když sympatický noční hlídač Larry (Ben Stiller) v Americkém přírodovědném muzeu připravuje program pro společenskou akci, netuší, že jeho plány dokonale naruší tajemná egyptská deska. […]
  • Fotr je lotr26. března 2005 Fotr je lotr Greg (Ben Stiller) a jeho milenka Pam (Teri Polo) se vydávají na svatbu Pameliny sestry Debbie (Nicole DeHuff).Nemile se koná v rodném městě Pam a bydliště jejich rodičů-bývalého prodejce […]
  • Grimsby - 40 %7. března 2016 Grimsby - 40 % Nobby a Sebastian jsou bratři, které spojují radostné i smutné zážitky z dětství .  Po letech odloučení se jejich cesty opět setkávají a začíná období bláznivých dobrodružství, které jsou […]
  • Hurá na fotbal (Metegol) – Recenze – 50%19. května 2015 Hurá na fotbal (Metegol) – Recenze – 50% Poněkud neduživý a nesmělý chlapík jménem Amadeo je už od dětství přeborníkem ve stolním fotbálku (resp. v hospodském fotbálku, chcete-li). Do jeho malého městečka se jednoho dne vrátí […]
  • Chraň nás od zlého - 65 %2. července 2014 Chraň nás od zlého - 65 % Newyorský policista Ralph Sarchie pracuje v jedné z nejnebezpečnějších částí New Yorku, v Bronxu. Každý den tak řeší případy plné násilí, ne vždy však je jeho vyšetřování úspěšné. Jediným […]
  • Je prostě báječná (She´s Funny That Way) – Recenze – 50%13. května 2015 Je prostě báječná (She´s Funny That Way) – Recenze – 50% Na americké komedii Je prostě báječná je nejzajímavější to, jak zcela otevřeně a přiznaně hlásá, že se snaží napodobit styl komedií, které se v Hollywoodu natáčely v jeho Zlaté éře, tedy […]
  • Příběh mého syna (Venuto al mondo) 201227. ledna 2014 Příběh mého syna (Venuto al mondo) 2012 Při sledování tohoto filmu jsem si kladl několik otázak. Předně, jak je možné, že Penélope Cruz vypadá pořád stejně a v pohodě může hrát dívčinu ve věku cca 25 - 30, i (s lehkou pomocí […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih