Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Zoolander No. 2 [20%]

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Kultovní kome­die Zoolander se po letech dis­kuzí konečně dočkala pokra­čo­vání, pat­náct let po prv­ním díle. To vstou­pilo tento čtvr­tek do kin a módní ikona Derek Zoolaner se v něm snaží navá­zat přesně tam, kde před mnoha lety skon­čil. Jenže doba se mění a mění se i neza­mě­ni­telný tupec a jeho parta kama­rádů. Dokázala navá­zat tato nová kome­die, která ve čtvr­tek vstou­pila do čes­kých a slo­ven­ských kin, přesně tam, kde skon­čila jed­nička nebo se jedná o zou­fa­lou snahu vymá­mit z diváků peníze na základě značky, která už je dávno z módy?

Derek Zoolander (Ben Stiller) už dávno není tou super­hvězdou v oblasti módy, jakou byl před lety. Patnáct let po udá­los­tech prv­ního dílu, žije tento bývalý model v ústraní v Severním New Jersey, neboť díky svým činům při­šel jak o svého syna, tak o svojí man­želku Matildu (Christine Taylor) , kte­rou usmr­tila vrchní část budovy, kte­rou navrhl. Všem nadě­jím však ještě není konec. Derekovi se totiž naskýtá mož­nost zís­kat svého syna po letech zpět ve formě návratu na módní mola pro nej­no­vější kolekci návr­háře Dona Atariho (Kyle Mooney). Má to ale háček…

Je neu­vě­ři­telně těžké psát o dru­hém Zoolanderovi. Možná proto, tento člá­nek čekal na pub­li­kaci hned něko­lik dní. Osobně pat­řím mezi fanoušky prv­ního dílu, neboť podobně uho­ze­nou a při­tom stále zábav­nou a nápa­di­tou kome­dii by člo­věk pohle­dal jen těžko. I na toto pokra­čo­vání jsem se velice těšil už dlou­hých pár let, kdy se spe­ku­lo­valo, jestli tedy bude nebo ne. A teď, když je výsledný pro­dukt za mnou, mám jen velice smí­šené pocity. Zoolander No. 2 je totiž kolosální prů­ser.

Je to až para­doxní, když se podí­váte, že vše důle­žité a potřebné ve filmu je. Nicméně to co všemu tomu podráží nohy je způ­sob, jak s jed­not­li­vými prvky tvůrci zachází. Ben Stiller sice stále dokáže před­vést onoho odpá­le­ného modela s inte­li­gencí pta­čího zobu, nicméně některé jeho momenty jsou tak násilně pro­dlu­žo­vány, až z toho bolí oči. O ostat­ních ani nemluvě. Jistě, čekat, že se budou cho­vat jako pade­sát­níci by bylo asi naivní, nicméně některé z momentů v tomto filmu by nezvládl pro­dat ani původní Derek, natož jeho o dekádu a půl starší vari­anta. Hlavní ovšem je, že sní­mek ten­to­krát hlavně padá na scé­náři, který nejen že ope­ruje s pří­liš mnoha posta­vami, které ale záro­veň nedo­stá­vají téměř žádný pro­stor, nezvládá odvy­prá­vět základní prvky pří­běhu a co pře­de­vším, nedrží úplně pohro­madě. Jistě, první díl na tom v tomhle ohledu byl podobně, nicméně ony skeče v rámci filmu fun­go­valy a celý film měl hlavu a patu. Zde to naproti tomu vypadá, jako by někomu došly peníze a sna­žil se za kaž­dou cenou vytřís­kat to ztra­cené kouzlo, které tam kdysi bylo. A když se to nepo­vedlo, začal násilně recyklo­vat ale­spoň ty části, kde to tro­chu šlo.

Ve výsledku tak vznikl tento film, který veš­keré své dobré momenty tak moc násilně pro­tě­žuje něko­li­krát za sní­mek, že zničí i zárodky dob­rých vtipů, na úkor nuce­nosti, laci­nosti a i na poměry série šílené pře­pá­le­nosti. Nevyužitá hlavní záporná postava v podání Kirsten Wiig, podivně polo­vi­čatý návrat návr­háře Mugatu v podání Willa Ferrella a spousta cameo rolí, to vše nefun­guje úplně tak jak by mělo.  Naopak, místy vás to donutí pře­mýš­let nad tím, proč vlastně poprvé vše fun­go­valo a nyní nefun­guje zhola nic. Když se k tomu navíc přidá hro­mada za čáru neko­rekt­ních postav, jakou je třeba role Benedicta Cumberbatche (Ne, že bych zrovna já byl poli­ticky korektní, nicméně tohle při­šlo moc i mě, tak si to pře­berte), díky které tohoto herce nechci v násle­du­jí­cích měsí­cích vidět v ničem. Zkrátka ona paro­die, humorné pod­texty a naivní nad­sázka, se kte­rou ope­ro­val první díl a zamí­chal ji do nápa­di­tého a odpo­čin­ko­vého filmu, je tady pře­tvo­řen ve smr­tel­nou křeč ze snahy poba­vit diváka za kaž­dou cenu.

Bohužel ani ten­to­krát neza­chrání film jeho vizu­ální zpra­co­vání. Dovolil bych si dokonce tvr­dit, že z režij­ního port­fo­lia Bena Stillera se jedná o jed­no­značně nej­slabší režii. Ony základní chyby ve výpravě se zkrátka nepro­míjí, když se opa­kují něko­li­krát během filmu. Film zkrátka nedrží pohro­madě, tříští se na jed­not­livé pokusy o humor, které často končí tra­gicky. A ty tři nebo čtyři vylo­ženě dobré vtípky v celém filmu to neza­chrání.

Zoolander No. 2 je bohu­žel špatný film. Osobně se jej dokonce nebo­jím ozna­čit za své nej­větší zkla­mání v kině a svůj nej­horší záži­tek z kino pro­jekce ve svém životě (jako člo­věk který absol­vo­val i kle­noty typu Sídliskový sen to už o něčem vypo­vídá). Tohle je onen pří­pad filmu, kdy je to tak špatné, že už to ani není vtipné. Ben Stiller při­vedl do kin mrzké pokra­čo­vání kul­tovní kome­die, které dělá špatně všechno to, díky čemu byla jed­nička a stále je tou fajn odde­cho­vou kome­dií, která baví. Násilně posklá­dáno do hro­mady, nucené a s mini­mem prvků, které by ospra­ve­dl­nily exis­tenci tohoto nevy­da­ře­ného pokusu. Pokud máte první díl ale­spoň tro­chu rádi, tomuto kle­notu se vyhněte.

Student dvou­o­bo­ro­vého stu­dia Anglická filo­lo­gie / Filmová věda, dlou­ho­letý fanou­šek filmu, hudby a tele­vize. Více o mně na pro­filu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X