Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 2,00 z 5)
Nahrávám...


Teorie01

Příběh stár­nou­cího zvě­ro­lé­kaře Jana, který si najed­nou uvě­domí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nená­roč­nou podí­va­nou. Od počátku jsou roz­dě­leny postavy na dobré a špatné, což se pro­jeví hned při prv­ním kon­fliktu. Jan se jako správný hrdina snaží pro­sa­dit svůj názor při zajiš­tění pohřbu svého tchána, pro­tože babička zka­zila dědeč­kovi celý život a navíc nechce spl­nit jeho poslední přání. To je zcela zásadní zjiš­tění, které s pořád­ným chla­pem, mezi které se samo­zřejmě Jan řadí, zacloumá. A začnou se dít věci! Má vlastní před­stavu, jak tchá­novi spl­nit jeho přání, a ještě k tomu dokáže nalézt hlu­boko v duši ukryté sny. Najednou se totiž cítí jako tygr, kte­rého žena pro­mě­nila na krá­líka, což je nutné ihned změ­nit. Je to obdi­vu­hodné pro­zření vzhle­dem k jeho věku a život­ním zku­še­nos­tem. A fintu, kte­rou se snaží z neu­stálé péče man­želky vyma­nit, to jen tak někdo nevy­mys­lel. Škoda, že plán má své mou­chy a zavede hrdinu na hra­nici životní tragi­ko­me­die.   Stejně jako on, mudrují nad svým živo­tem i jeho dva zeťové. Společně si hýč­kají svá tajem­ství a vedou moudré řeči u řeky. Výsledek mudro­vání je od počátku jasný a všichni jsou na konci pří­běhu spo­ko­jení. Tedy, skoro všichni. A aby toho nebylo málo, změní se i jedna z žen­ských hrdi­nek. To dcera Olina pro­zře stejně rychle, jako její otec Jan. A je to správné a nadějné. Změna může pro­spět kaž­dému bez ohledu na věk.

Teorie02

Scénář filmu napsal reži­sér Radek Bajgar s Mirkou Zlatníkovou, se kte­rou vytvo­řili tvůrčí dvo­jici už při rea­li­zaci tele­viz­ního seri­álu Neviditelní. Seriál, kde si zahrál i Jiří Bartoška, běžel v tele­vizi v roce 2014. V Neviditelných došlo k pro­po­je­ním fik­tiv­ního světa se svě­tem reál­ným a jako bonus nazna­čo­val cosi v podobě poli­tické satiry. Mnoho nápadů a myš­le­nek se kom­bi­no­valo s drs­ným a situ­ač­ním humo­rem. S Teorií tygra je to podobné. Jediný nápad hlav­nímu hrdi­novi sice stačí na celý film, ale myš­lenky a moudra trousí hlavní hrdina z rukávu. Herci hrají s plnou váž­ností, jako by šlo o otázku života a smrti. Ale situ­ace, do kte­rých se hrdi­nové pří­běhu dostá­vají, jsou spíš komické nebo ale­spoň úsměvné. Žádné vážné drama se nekoná. A to je vlastně pří­jemné, pro­tože je možné sle­do­vat sym­pa­tické herce a vychut­ná­vat si jejich radost ze spo­lečné hry. Film je zábavný svou uvol­ně­nou atmo­sfé­rou a občas i drob­nými vtípky, které je třeba brát s nad­hle­dem.

Teorie03

Z herec­kých výkonů se mi líbil Jakub Kohák v civilně zahrané roli zetě Pepíka a Pavla Beretová v roli Alenky. Tatiana Vilhelmová si vystři­hla nepří­jem­nou Olgu i její rych­lou pro­měnu v usmě­va­vou man­želku. Byla to taková herecká zkratka a víc se asi s touto rolí nedalo udě­lat.  Sympatická Eliška Balzerová si uží­vala roli ochra­ni­tel­ské man­želky Olgy a poda­řilo se jí dodat postavě cha­rak­te­ris­tiku v drob­ných detai­lech.  Jiří Bartoška se v roli Jana před kame­rou vyhřívá, jako dobře naje­dený a nače­saný kocour. Nebo to měl být sli­bo­vaný tygr z názvu filmu? Škoda, že se jeho hrdina neo­be­šel bez ciga­rety. Tahle cha­rak­te­ris­tika vrá­tila postavu do filmů z minu­lého sto­letí, kde se bez ciga­rety neo­be­šel žádný drsný hrdina.

Osobně se domní­vám, že se auto­rům poda­řilo nato­čit odde­chový film, který zaujme diváky seni­ory a díky herec­kému obsa­zení možná osloví i někoho mlad­šího.

Hodnotím 45 %

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Jiří Bartoška9. května 2012 Jiří Bartoška Jiří Bartoška patří k nejvýznamnějším českým hereckým autoritám. Stojí za ním bohatá kariéra divadelní, filmová i televizní. Absolvent brněnské JAMU Posted in Profily osob
  • ELIŠKA BALZEROVÁ31. března 2016 ELIŠKA BALZEROVÁ Narodila se ve Vsetíně. Lásku k divadlu v ní probudila její maminka, která byla nadšenou ochotnicí. Po absolvování herectví na brněnské konzervatoři a JAMU v Brně v roce 1971 nastoupila do svého prvního angažmá v Jihočeském divadle […] Posted in Rozhovory
  • RADEK BAJGAR31. března 2016 RADEK BAJGAR Narozen v Kroměříži. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (obor všeobecná medicína), v oboru pracoval do roku 1989. Od 1990 působil jako novinář - reportér časopisu Reflex. V letech 1990 - 1992 studoval na pražské […] Posted in Rozhovory
  • Teorie tygra – O FILMU31. března 2016 Teorie tygra – O FILMU Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a nakonec i o tom, jak a kde bude pohřbený. […] Posted in Speciály
  • Teorie tygra25. března 2016 Teorie tygra Podívejte se na galerii fotek vyfocených během novinářské konference z 23.2.2016. Posted in Filmové premiéry
  • Novinářská konference filmu Teorie tygra24. března 2016 Novinářská konference filmu Teorie tygra Ze dne 23.3.2016 ---------------------------- Režie: Radek Bajgar Scénář: Radek Bajgar, Mirka Zlatníková Kamera: Vladimír Holomek, Petr Koblovský Hudba: Jan P. Muchow Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Jiří […] Posted in Videa
  • Dědictví aneb Kurva se neříká – 35 %17. března 2014 Dědictví aneb Kurva se neříká – 35 % Multimilionář v letech, Bohuš Stejskal (Boleslav Polívka), vypravil své milované Vlastičce (Dagmar Havlová) pěkný pohřeb. Na venkovském hřbitůvku zazpívá tklivé písně sbor krojovaných žen a sousedé z Olšan se tváří patřičně smutně. Dorazí […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem18. února 2014 Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem Herec Bolek Polívka přišel o možnost vybudovat hotel s wellness centrem, o farmu v Olšanech a u řady obdivovatelů i o morální kredit. Proto jediná otázka, kterou jsem si kladl před zhlédnutím „dvojky Dědictví“ zněla, přišel i o smysl pro […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Padesátka – 35 %29. prosince 2015 Padesátka – 35 % Magická číslovka, která může způsobit parádní životní kotrmelce.  Jak jinak si vysvětlit fakt, že se scénárista Petr Kolečko nechal tímto číslem zlákat a napsal divadelní hru. A světe div se, bláznivá komedie si získala příznivce a […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Tisková konference – seriál Neviditelní24. července 2014 Tisková konference – seriál Neviditelní Česká televize připravila pro své diváky nový třináctidílný seriál nazvaný Neviditelní, který bude od září nasazen na páteční večery od 20.00 hodin na ČT 1. Ve stylovém prostředí Muzea Stará čistírna v Praze 6 se novinářům představili […] Posted in Články

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.