Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 1,50 z 5)
Nahrávám...


Teorie01

Příběh stár­nou­cí­ho zvě­ro­lé­ka­ře Jana, kte­rý si najed­nou uvě­do­mí, že mu do živo­ta mlu­ví jeho žena víc, než si to vlast­ně pře­je, je pro duši i mysl nená­roč­nou podí­va­nou. Od počát­ku jsou roz­dě­le­ny posta­vy na dob­ré a špat­né, což se pro­je­ví hned při prv­ním kon­flik­tu. Jan se jako správ­ný hrdi­na sna­ží pro­sa­dit svůj názor při zajiš­tě­ní pohřbu své­ho tchá­na, pro­to­že babič­ka zka­zi­la dědeč­ko­vi celý život a navíc nechce spl­nit jeho posled­ní přá­ní. To je zce­la zásad­ní zjiš­tě­ní, kte­ré s pořád­ným chla­pem, mezi kte­ré se samo­zřej­mě Jan řadí, zaclou­má. A začnou se dít věci! Má vlast­ní před­sta­vu, jak tchá­no­vi spl­nit jeho přá­ní, a ješ­tě k tomu doká­že nalézt hlu­bo­ko v duši ukry­té sny. Najednou se totiž cítí jako tygr, kte­ré­ho žena pro­mě­ni­la na krá­lí­ka, což je nut­né ihned změ­nit. Je to obdi­vu­hod­né pro­zře­ní vzhle­dem k jeho věku a život­ním zku­še­nos­tem. A fin­tu, kte­rou se sna­ží z neu­stá­lé péče man­žel­ky vyma­nit, to jen tak někdo nevy­mys­lel. Škoda, že plán má své mou­chy a zave­de hrdi­nu na hra­ni­ci život­ní tragi­ko­me­die.   Stejně jako on, mudru­jí nad svým živo­tem i jeho dva zeťo­vé. Společně si hýč­ka­jí svá tajem­ství a vedou moud­ré řeči u řeky. Výsledek mudro­vá­ní je od počát­ku jas­ný a všich­ni jsou na kon­ci pří­bě­hu spo­ko­je­ní. Tedy, sko­ro všich­ni. A aby toho neby­lo málo, změ­ní se i jed­na z žen­ských hrdi­nek. To dce­ra Olina pro­zře stej­ně rych­le, jako její otec Jan. A je to správ­né a naděj­né. Změna může pro­spět kaž­dé­mu bez ohle­du na věk.

Teorie02

Scénář fil­mu napsal reži­sér Radek Bajgar s Mirkou Zlatníkovou, se kte­rou vytvo­ři­li tvůr­čí dvo­ji­ci už při rea­li­za­ci tele­viz­ní­ho seri­á­lu Neviditelní. Seriál, kde si zahrál i Jiří Bartoška, běžel v tele­vi­zi v roce 2014. V Neviditelných došlo k pro­po­je­ním fik­tiv­ní­ho svě­ta se svě­tem reál­ným a jako bonus nazna­čo­val cosi v podo­bě poli­tic­ké sati­ry. Mnoho nápa­dů a myš­le­nek se kom­bi­no­va­lo s drs­ným a situ­ač­ním humo­rem. S Teorií tygra je to podob­né. Jediný nápad hlav­ní­mu hrdi­no­vi sice sta­čí na celý film, ale myš­len­ky a moud­ra trou­sí hlav­ní hrdi­na z ruká­vu. Herci hra­jí s plnou váž­nos­tí, jako by šlo o otáz­ku živo­ta a smr­ti. Ale situ­a­ce, do kte­rých se hrdi­no­vé pří­bě­hu dostá­va­jí, jsou spíš komic­ké nebo ale­spoň úsměv­né. Žádné váž­né dra­ma se neko­ná. A to je vlast­ně pří­jem­né, pro­to­že je mož­né sle­do­vat sym­pa­tic­ké her­ce a vychut­ná­vat si jejich radost ze spo­leč­né hry. Film je zábav­ný svou uvol­ně­nou atmo­sfé­rou a občas i drob­ný­mi vtíp­ky, kte­ré je tře­ba brát s nad­hle­dem.

Teorie03

Z herec­kých výko­nů se mi líbil Jakub Kohák v civil­ně zahra­né roli zetě Pepíka a Pavla Beretová v roli Alenky. Tatiana Vilhelmová si vystři­hla nepří­jem­nou Olgu i její rych­lou pro­mě­nu v usmě­va­vou man­žel­ku. Byla to tako­vá herec­ká zkrat­ka a víc se asi s tou­to rolí neda­lo udě­lat.  Sympatická Eliška Balzerová si uží­va­la roli ochra­ni­tel­ské man­žel­ky Olgy a poda­ři­lo se jí dodat posta­vě cha­rak­te­ris­ti­ku v drob­ných detai­lech.  Jiří Bartoška se v roli Jana před kame­rou vyhří­vá, jako dobře naje­de­ný a nače­sa­ný kocour. Nebo to měl být sli­bo­va­ný tygr z názvu fil­mu? Škoda, že se jeho hrdi­na neo­be­šel bez ciga­re­ty. Tahle cha­rak­te­ris­ti­ka vrá­ti­la posta­vu do fil­mů z minu­lé­ho sto­le­tí, kde se bez ciga­re­ty neo­be­šel žád­ný drs­ný hrdi­na.

Osobně se domní­vám, že se auto­rům poda­ři­lo nato­čit odde­cho­vý film, kte­rý zaujme divá­ky seni­o­ry a díky herec­ké­mu obsa­ze­ní mož­ná oslo­ví i něko­ho mlad­ší­ho.

Hodnotím 45 %

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Jiří Bartoška9. května 2012 Jiří Bartoška Jiří Bartoška patří k nejvýznamnějším českým hereckým autoritám. Stojí za ním bohatá kariéra divadelní, filmová i televizní. Absolvent brněnské JAMU Posted in Profily osob
  • ELIŠKA BALZEROVÁ31. března 2016 ELIŠKA BALZEROVÁ Narodila se ve Vsetíně. Lásku k divadlu v ní probudila její maminka, která byla nadšenou ochotnicí. Po absolvování herectví na brněnské konzervatoři a JAMU v Brně v roce 1971 nastoupila do svého prvního angažmá v Jihočeském divadle […] Posted in Rozhovory
  • RADEK BAJGAR31. března 2016 RADEK BAJGAR Narozen v Kroměříži. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (obor všeobecná medicína), v oboru pracoval do roku 1989. Od 1990 působil jako novinář - reportér časopisu Reflex. V letech 1990 - 1992 studoval na pražské […] Posted in Rozhovory
  • Teorie tygra – O FILMU31. března 2016 Teorie tygra – O FILMU Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a nakonec i o tom, jak a kde bude pohřbený. […] Posted in Speciály
  • Teorie tygra25. března 2016 Teorie tygra Podívejte se na galerii fotek vyfocených během novinářské konference z 23.2.2016. Posted in Filmové premiéry
  • Novinářská konference filmu Teorie tygra24. března 2016 Novinářská konference filmu Teorie tygra Ze dne 23.3.2016 ---------------------------- Režie: Radek Bajgar Scénář: Radek Bajgar, Mirka Zlatníková Kamera: Vladimír Holomek, Petr Koblovský Hudba: Jan P. Muchow Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Jiří […] Posted in Videa
  • Dědictví aneb Kurva se neříká – 35 %17. března 2014 Dědictví aneb Kurva se neříká – 35 % Multimilionář v letech, Bohuš Stejskal (Boleslav Polívka), vypravil své milované Vlastičce (Dagmar Havlová) pěkný pohřeb. Na venkovském hřbitůvku zazpívá tklivé písně sbor krojovaných žen a sousedé z Olšan se tváří patřičně smutně. Dorazí […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem18. února 2014 Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem Herec Bolek Polívka přišel o možnost vybudovat hotel s wellness centrem, o farmu v Olšanech a u řady obdivovatelů i o morální kredit. Proto jediná otázka, kterou jsem si kladl před zhlédnutím „dvojky Dědictví“ zněla, přišel i o smysl pro […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Padesátka – 35 %29. prosince 2015 Padesátka – 35 % Magická číslovka, která může způsobit parádní životní kotrmelce.  Jak jinak si vysvětlit fakt, že se scénárista Petr Kolečko nechal tímto číslem zlákat a napsal divadelní hru. A světe div se, bláznivá komedie si získala příznivce a […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Tisková konference – seriál Neviditelní24. července 2014 Tisková konference – seriál Neviditelní Česká televize připravila pro své diváky nový třináctidílný seriál nazvaný Neviditelní, který bude od září nasazen na páteční večery od 20.00 hodin na ČT 1. Ve stylovém prostředí Muzea Stará čistírna v Praze 6 se novinářům představili […] Posted in Články

X
Sledujte také Kritiky.cz na
Facebook nebo na Twitteru.
Kritiky.cz

Follow @Kritiky_cz