Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Saulův syn (2015, Saul Fia)

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Saulův syn je do jis­té míry mož­ná tím, co by šlo nazvat jako film roku. Je to film znač­ně roz­po­ru­pl­ný, film, na kte­rý budou (a už jsou) dost roz­po­ru­pl­né reak­ce, film, kte­rý vás dosta­ne a nene­chá v kli­du…
Přiznám se, že už dlou­ho jsem v bio­gra­fu neza­žil tak inten­ziv­ní pocit zne­chu­ce­ní, odpo­ru a tro­chu i stra­chu. Kdosi Saulova syna ozna­čil za „umě­lec­ký horor“, tref­né ozna­če­ní. Maďarský reži­sér Laszlo Nemes kaž­do­pád­ně nato­čil pozo­ru­hod­ný kou­sek.
Předpokládám, že asi kaž­dý ví, kdo to byli lidé ze Sonderkommanda. O jejich živo­tě už dří­ve vznikl film Šedá zóna, kte­rý jsem bohu­žel nevi­děl (i když si nejsem zce­la jist, zda výraz „bohu­žel“ je úpl­ně namís­tě). Členové Sonderkommanda jsou věz­ni, vět­ši­nou Židé, kte­ří obsta­rá­va­jí tu nejhnus­něj­ší prá­ci osvě­tim­ské továr­ny na smrt, sta­ra­jí se o ply­no­vé komo­ry, kte­ré „pomá­ha­jí napl­nit“, vyklí­ze­jí je, dez­in­fi­ku­jí, kusy uvnitř (ano, tak mrt­vým ve fil­mu sku­teč­ně říka­jí) pálí v pecích a popel násled­ně roz­pra­šu­jí do neda­le­ké­ho jeze­ra (řeky?) tak dlou­ho, dokud se sami nesta­nou nápl­ní komor (popř. vra­žed­ných jam) a jejich mís­to neza­ujmou kusy čer­stvé. Koloběh živo­ta v Osvětimi.
Nemes při­stou­pil k téma­tu vel­mi syro­vě a bez­pro­střed­ně, což ješ­tě umoc­ňu­je už tak dost drs­nou atmo­sfé­ru. Ve fil­mu není (vyjma závě­reč­ných titul­ků) žád­ná hudba Divákům tu reži­sér nabíd­ne zvlášt­ní poměr fil­mo­vých stran, kte­rý tro­chu při­po­mí­ná obra­zov­ku star­ší tele­vi­ze (je to 4:3? Nevím…). Důležitou roli zde hra­je ostře­ní, po vět­ši­nu fil­mu se totiž dívá­me do tvá­ře hlav­ní­ho hrdi­ny (nebo na jeho záda), kde tvář a blíz­ké oko­lí jsou ost­ré, kdež­to vzdá­le­něj­ší oko­lí rozostře­né, což pod­le mého názo­ru cel­kem sluš­ně demon­stru­je otu­pě­lost hlav­ní­ho hrdi­ny Saula Auslandera vůči hrůzám oko­lo. Mrtví mu při­jdou už jen jako nevý­razná deko­ra­ce pro­stře­dí, jako obra­zy na chod­bách… Díky tomu je divák ušet­řen těch nej­ví­ce drá­sa­jí­cích pohle­dů, o to vět­ší muka však čeka­jí při zvu­ko­vé čás­ti fil­mu. Práce se zvu­kem je zde na jed­nič­ku s vyzna­me­ná­ním, cel­ko­vý pocit stís­ně­nos­ti je dán totiž prá­vě ozvu­če­ním, kte­ré se sestá­vá z děsi­vé­ho buše­ní na vra­ta ply­no­vých komor a neu­stá­lých pokři­ků v něm­či­ně, pol­šti­ně, maďar­šti­ně.
Osvětim je ve fil­mu Saulův syn před­sta­ve­na jako do nejmen­ší­ho detai­lu skvě­le fun­gu­jí­cí továr­na na smrt. Sledujeme různá sou­ko­lí toho­to vra­žed­né­ho stro­je a „odlid­ště­ní“ zůčast­ně­ných. V pekle si oprav­du nejde zacho­vat zdra­vý rozum.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Film o filmu LÍDA BAAROVÁ18. února 2016 Film o filmu LÍDA BAAROVÁ Dáváme na Kritiky.cz film o filmu Lída Baarová. https://www.youtube.com/watch?v=OQM9Ebaztpc Posted in Filmy online
  • Čtyři slunce (2012)25. března 2012 Čtyři slunce (2012) Režisér Bohdan Sláma se nám vrátil na plátna kin se svým novým snímkem. Jedná se o typickou "slámovinu", tedy o film, který primárně pojednává o společenských ztroskotancích, outsiderech, kteří si tak nějak vzájemně komplikují už tak dost […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • V/H/S (2012)7. dubna 2015 V/H/S (2012) Kdo mě zná, tak pravděpodobně celkem dobře ví, že pro hororový subžánr zvaný "found footage" mám jistou slabost. V angličtině se tomu říká "guilty pleasure", tedy vím, že se víceméně jedná o prvoplánovou (a někdy dost stupidní) zábavu, […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • 5. února 2007 Goyovy přízraky – Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u nás premiéru 1. února, toto datum si tučně […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Missing (Nezvěstný), 198220. listopadu 2006 Missing (Nezvěstný), 1982 Je s podivem o kolika událostech nemá Evropan (a jistě nejen on) povědomí. O tom, že generál Pinochet provedl převrat ví snad každý. Že se jednalo o Chile roku 1973 tuší možná ještě většina z nás. Obrázek toho, co s v zemi po tomto […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Mazaný Filip23. listopadu 2004 Mazaný Filip Po ulici se linula vůně příjemná asi tak, jako kdyby na vás dýchl zarostlý mexičan, který si už ani nepamatuje, co to je, nevypít za dopoledne čtyři lahve Tequily.Do kanceláře jsem vyšel po něčem, co si kdysi dávno mohlo s velkou […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Pýcha a předsudek9. listopadu 2006 Pýcha a předsudek Všichni známe tradiční námět romantických filmů. ONA se zamiluje, ON ji ignoruje, vše vypadá beznadějně. Najednou dojde ke zvratu kdy zjistíme, že jeho ignorace je pouze zdánlivá, ovšem je tu problém, přes který se nedá dostat. Vše vypadá […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • EDITH PIAF28. června 2007 EDITH PIAF Strhující film o drobné ženě s mocným hlasem, jejíž osud vás naplno zasáhne. Písně Edith Piaf zná snad téměř každý. Jaký byl však osud této ženy, jejíž hlas zní tak teskně a vášnivě? To se nám snaží přiblížit nový koprodukční film, […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Nezvratný osud 3 – Final Destination 324. prosince 2006 Nezvratný osud 3 – Final Destination 3 Filmové vyvražďovačky teenagerů jsou docela oblíbené. Ať už je honí maniak s nožem, hákem, motorovou pilou, pronásleduje je rodinka zmutovaných kanibalů nebo ozářených horníků. Originálních nápadů se v hororech posledních let moc nenajde. […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Cesta ven (2014)25. března 2015 Cesta ven (2014) Za film "Cesta ven" jsem moc rád. Až se mi chce napsat něco ve smyslu, že konečně někdo natočil snímek, který reflektuje aktuální problémy současnosti a neřeší jakousi pohádkovou virtuální realitu (což je bohužel případ mnohých českých […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

X