Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Rychlí a zběsilí - 55%

Rychlí a zbě­si­lí - 55%
Ohodnoťte člá­nek

Rychlí a zbě­si­lí jsou pře­dě­lo­vým pat­ní­kem ve vývo­ji celé série Rychle a zbě­si­le. Po dvou sty­li­zo­va­ných dílech se vra­cí ke koře­nům, k prv­ní­mu dílu s jeho cel­ko­vým tónem i herec­kým obsa­ze­ním. To dob­ře ilu­stru­je už ang­lic­ký název, iden­tic­ký s názvem prv­ní­ho dílu jen s vyne­cha­nou dvo­ji­cí urči­tých čle­nů the. Jde ovšem o dobrou stra­te­gii pro dal­ší vývoj série? Čtěte dál a dozví­te si víc.

RR01Ve čtvr­tém dílu série se vra­cí Brian O’Connor (Paul Walker) a Dominic Torreto (Vin Diesel). Na začát­ku fil­mu je vidí­me v podob­ných pozi­cích jako na začát­ku prv­ní­ho. Brian je agen­tem FBI, vyšet­řu­jí­cím pří­pad sou­vi­se­jí­cí se zapo­je­ním ile­gál­ních závod­ní­ků do sítě dis­tri­buce drog, a Dom se svou par­tou okrá­dá ve střed­ní Americe kami­o­ny. Jejich ces­ty se pro­tnou, když je Torrretova pří­tel­ky­ně Letty zavraž­dě­na a prs­ty v tom má jeden z čle­nů dro­go­vé­ho kar­te­lu, na kte­rý má spa­de­no FBI.

Úvodní akč­ní scé­na pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu, co jsme moh­li během série vidět. Do hlav­ní role akce sta­ví reži­sér Justin Lin ne zce­la pove­de­nou lou­pež cis­te­ren s ben­zi­nem z jedou­cí­ho kami­o­nu. Zpracování scé­ny se podo­bá para­lel­ní scé­ně z úvo­du dílu prv­ní­ho. Tentokrát má ovšem film k dis­po­zi­ci více peněz a schop­něj­ší­ho člo­vě­ka na reži­sér­ské žid­li. Díky tomu těží i přes kopí­ro­vá­ní prv­ků z prv­ní­ho dílu ze sty­lis­tic­ké nad­řa­ze­nos­ti a jas­něj­ší­ho smě­řo­vá­ní.

RR02Na pří­kla­du úvod­ní akč­ní scé­ny jsem chtěl uká­zat, jak sní­mek zachá­zí se svým dědic­tvím. Na roz­díl od dvou před­cho­zích dílů, kte­ré se půj­čo­va­li posta­vy a kopí­ro­va­ly sty­lis­tic­ké prv­ky ad absur­dum (Rychle a zbě­si­le 2) nebo vyu­ží­va­li slav­né jmé­no série k dotvo­ře­ní divác­ké­ho zájmu (Tokijská jíz­da), Rychlí a zbě­si­lí rych­le děla­jí otoč­ku na ruč­ce a zbě­si­le se vra­ce­jí ke sché­ma­tu původ­ní­ho fil­mu.

Abych při­rov­nal způ­sob prá­ce s odka­zy k sou­čas­ným sním­kům, slu­ší se zmí­nit napří­klad Jurský svět, kte­rý se v mno­hém podo­bá Rychlým a zbě­si­lým. To, že jde také o čtvr­tý díl úspěš­né série, násle­du­jí­cí po dvou odliš­ných pokra­čo­vá­ních, nyní vynech­me. Oba fil­my ale stej­ným způ­so­bem pra­cu­jí s kopí­ro­vá­ním (chcete-li, inspi­ra­cí se) prv­ní­ho dílu. Ze svých úspěš­né­ho před­chůd­ce si půj­ču­jí celé moti­vy i hrubé vývo­jo­vé vzor­ce, spo­leč­ně s kte­rý­mi na divá­ka háze­jí pří­mé odka­zy a skry­té eas­ter eggy.

U podob­ných sním­ků se tak nemů­že­me ubrá­nit dis­ku­zi o roz­dí­lech mezi rebo­o­ty a rema­key. Rychlí a zbě­si­lí jis­tě zna­me­na­jí pro celou sérii vjezd na novou star­tov­ní čáru. Tu, kte­rou nakres­lil prv­ní díl a kte­rou zruč­ně igno­ro­va­li jeho dva násle­dov­ní­ci. Čtvrtý díl vyu­ží­vá podob­nou šab­lo­nu a stej­né posta­vy jako prv­ní díl k tomu, aby vytvo­řil modi­fi­ko­va­ný fikč­ní svět, od kte­ré­ho se pak odpích­ne k dal­ším dob­ro­druž­stvím.

RR03Rychlí a zbě­si­lí tak půso­bí v kon­tex­tu celé série poně­kud gene­ric­kým dojmem. Jako sní­mek, kte­rý má za úkol lehce pře­ko­nat obdo­bí sty­li­zo­va­ných bláz­no­vin a pomo­ci vstou­pit do éry akč­ní­ho spek­tá­klu. Tuto ten­den­ci fil­mu stvr­zu­je i ote­vře­né zakon­če­ní, kte­ré pří­mo láká divá­ky do kin na pátý díl, jež pokra­ču­je tam, kde Rychlí a zbě­si­lí kon­čí. S polo­o­tevře­ným kon­cem se lou­či­la i před­chá­ze­jí­cí Tokijská jíz­da. Ta ale jas­ně upo­zor­ňo­va­la na to, že závě­reč­ná scé­na slou­ží jako mís­to pro cameo Vina Diesela.

Rychlí a zbě­si­lí jsou fil­mem urče­ným hlav­ně k pře­kle­nu­tí dvou roz­díl­ných obdo­bí série. Fungují jako pop­cor­no­vá zába­va, ve kte­ré fanouš­ci najdou spous­tu odka­zů na před­cho­zí díly, ale i tak se rych­le vytra­tí z pamě­ti.


Části seriálu: Rychle a zběsile

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Rychle a zběsile 6 - 50%19. února 2016 Rychle a zběsile 6 - 50% Tvůrci šestého dílu Rychle a zběsile si museli nechat udělat průzkum, podle kterého už fanoušci série trpí zvýšenou necitlivostí na akční hrátky předešlých dílů. Jak by bylo jinak možné, […]
  • Rychle a zběsile 5 - 75%15. února 2016 Rychle a zběsile 5 - 75% Rychle a zběsile 5 je všeobecně nejlépe přijatým dílem série. Pro studio navíc znamenal ujištění, že v rukou drží zlatý důl. Pátý díl totiž vydělal celosvětově přes 626 milionů dolarů a […]
  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
  • Rychle a zběsile 7 - 60 %2. března 2016 Rychle a zběsile 7 - 60 % Sedmý díl série škvaří gumy na cestě, kterou poprvé postavil díl pátý a která je prošpikovaná prasklinami způsobenými dílem šestým. Od předchozího dílu se ovšem tvrdě odráží i zběsilá […]
  • Rychle a zběsile - 65%12. února 2016 Rychle a zběsile - 65% Nyní už legendární filmová série Rychle a zběsile přinesla světa kinematografie kult uctívání rychlých aut, rozpálených pneumatik a vůně spáleného benzinu. Přestože se ale první Rychle a […]
  • Rychle a zběsile 7 – Jedna poslední jízda: Výroba začíná1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 – Jedna poslední jízda: Výroba začíná Když skončilo natáčení Rychle a zběsile 6 a režisér Justin Lin ukončil svou čtyřdílnou cestu touto sérií, začali se producenti Moritz a Diesel spolu se scenáristou Morganem poohlížet po […]
  • Rychle a zběsile 7 (Fast & Furious 7) – Recenze – 70%30. března 2015 Rychle a zběsile 7 (Fast & Furious 7) – Recenze – 70% Dom (Vin Diesel) a Brian (Paul Walker) zabili v Rychle a zběsile 6 zločince Owena Shawa a nyní se budou muset vypořádat s jeho o dost tužším, šílenějším a po pomstě prahnoucím starším […]
  • Rychle a zběsile 7 - Pád z nebe: Šílená auta v Rychle a zběsile 71. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Pád z nebe: Šílená auta v Rychle a zběsile 7 Ať už rychlá nebo zběsilá – když dojde na auta používaná v sérii Rychle a zběsile, je vzorec jednoduchý. Morgan se domnívá, že „auta jsou jako kovbojští koně nebo samurajské meče. Doplňují […]
  • Rychle a zběsile 7 - Odplata zasahuje domov: Návrat hrdinů1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Odplata zasahuje domov: Návrat hrdinů V Rychle a zběsile 7 je gang vržen do nových situací plných početných nepřátel a čelí rostoucím bolestem a přízrakům ze své minulosti. Co se týká další kapitoly Domovy a Brianovy cesty, […]
  • Rychle a zběsile: Tokijská jízda - 65%13. února 2016 Rychle a zběsile: Tokijská jízda - 65% Justin Lin přebral sérii Rychle a zběsile po rozpačitém druhém dílu. Ten ukázal, že nemá smysl točit film o autech, pokud v něm nemáte zajímavé postavy a smysluplný příběh, překračující […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE PRVNÍ ŘÁDSTAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE ODPOR