Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Rychlí a zběsilí – 55%

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Rychlí a zbě­silí jsou pře­dě­lo­vým pat­ní­kem ve vývoji celé série Rychle a zbě­sile. Po dvou sty­li­zo­va­ných dílech se vrací ke koře­nům, k prv­nímu dílu s jeho cel­ko­vým tónem i herec­kým obsa­ze­ním. To dobře ilu­struje už ang­lický název, iden­tický s názvem prv­ního dílu jen s vyne­cha­nou dvo­jicí urči­tých členů the. Jde ovšem o dobrou stra­te­gii pro další vývoj série? Čtěte dál a dozvíte si víc.

RR01

Ve čtvr­tém dílu série se vrací Brian O’Connor (Paul Walker) a Dominic Torreto (Vin Diesel). Na začátku filmu je vidíme v podob­ných pozi­cích jako na začátku prv­ního. Brian je agen­tem FBI, vyšet­řu­jí­cím pří­pad sou­vi­se­jící se zapo­je­ním ile­gál­ních závod­níků do sítě dis­tri­buce drog, a Dom se svou par­tou okrádá ve střední Americe kami­ony. Jejich cesty se pro­tnou, když je Torrretova pří­tel­kyně Letty zavraž­děna a prsty v tom má jeden z členů dro­go­vého kar­telu, na který má spa­deno FBI.

Úvodní akční scéna patří k tomu nej­lep­šímu, co jsme mohli během série vidět. Do hlavní role akce staví reži­sér Justin Lin ne zcela pove­de­nou lou­pež cis­te­ren s ben­zi­nem z jedou­cího kami­onu. Zpracování scény se podobá para­lelní scéně z úvodu dílu prv­ního. Tentokrát má ovšem film k dis­po­zici více peněz a schop­něj­šího člo­věka na reži­sér­ské židli. Díky tomu těží i přes kopí­ro­vání prvků z prv­ního dílu ze sty­lis­tické nad­řa­ze­nosti a jas­něj­šího smě­řo­vání.

RR02

Na pří­kladu úvodní akční scény jsem chtěl uká­zat, jak sní­mek zachází se svým dědic­tvím. Na roz­díl od dvou před­cho­zích dílů, které se půj­čo­vali postavy a kopí­ro­valy sty­lis­tické prvky ad absur­dum (Rychle a zbě­sile 2) nebo vyu­ží­vali slavné jméno série k dotvo­ření divác­kého zájmu (Tokijská jízda), Rychlí a zbě­silí rychle dělají otočku na ručce a zbě­sile se vra­cejí ke sché­matu původ­ního filmu.

Abych při­rov­nal způ­sob práce s odkazy k sou­čas­ným sním­kům, sluší se zmí­nit napří­klad Jurský svět, který se v mno­hém podobá Rychlým a zbě­si­lým. To, že jde také o čtvrtý díl úspěšné série, násle­du­jící po dvou odliš­ných pokra­čo­vá­ních, nyní vynechme. Oba filmy ale stej­ným způ­so­bem pra­cují s kopí­ro­vá­ním (chcete-li, inspi­rací se) prv­ního dílu. Ze svých úspěš­ného před­chůdce si půj­čují celé motivy i hrubé vývo­jové vzorce, spo­lečně s kte­rými na diváka házejí přímé odkazy a skryté eas­ter eggy.

U podob­ných snímků se tak nemů­žeme ubrá­nit dis­kuzi o roz­dí­lech mezi rebo­oty a rema­key. Rychlí a zbě­silí jistě zna­me­nají pro celou sérii vjezd na novou star­tovní čáru. Tu, kte­rou nakres­lil první díl a kte­rou zručně igno­ro­vali jeho dva násle­dov­níci. Čtvrtý díl vyu­žívá podob­nou šab­lonu a stejné postavy jako první díl k tomu, aby vytvo­řil modi­fi­ko­vaný fikční svět, od kte­rého se pak odpíchne k dal­ším dob­ro­druž­stvím.

RR03

Rychlí a zbě­silí tak působí v kon­textu celé série poně­kud gene­ric­kým dojmem. Jako sní­mek, který má za úkol lehce pře­ko­nat období sty­li­zo­va­ných bláz­no­vin a pomoci vstou­pit do éry akč­ního spek­tá­klu. Tuto ten­denci filmu stvr­zuje i ote­vřené zakon­čení, které přímo láká diváky do kin na pátý díl, jež pokra­čuje tam, kde Rychlí a zbě­silí končí. S polo­o­tevře­ným kon­cem se lou­čila i před­chá­ze­jící Tokijská jízda. Ta ale jasně upo­zor­ňo­vala na to, že závě­rečná scéna slouží jako místo pro cameo Vina Diesela.

Rychlí a zbě­silí jsou fil­mem urče­ným hlavně k pře­kle­nutí dvou roz­díl­ných období série. Fungují jako pop­cor­nová zábava, ve které fanoušci najdou spoustu odkazů na před­chozí díly, ale i tak se rychle vytratí z paměti.


Části seriálu: Rychle a zběsile

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.