Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Rychle a zběsile – 65%

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Nyní už legen­dární fil­mová série Rychle a zbě­sile při­ne­sla světa kine­ma­to­gra­fie kult uctí­vání rych­lých aut, roz­pá­le­ných pne­u­ma­tik a vůně spá­le­ného ben­zinu. Přestože se ale první Rychle a zbě­sile tváří jako film pri­márně o autech, čtyř­kolá vozi­dla tu fun­gují pouze jako pro­stře­dek k eska­laci vyprá­vění a pomě­řo­vání penisů jed­not­li­vých postav. Hlavně jde o pří­běh o vztahu dvou bláznů do aut a budo­vání vzá­jem­ného respektu mezi dvěma členy komu­nity. Ten se filmu daří zob­ra­zo­vat někdy dobře, někdy s pořád­nou dáv­kou kýče.

RR01

Hlavní linka vede diváka skrz vyšet­řo­vání Briana O‘Connora (Paul Walker), poli­cisty v přestro­jení. Jeho úko­lem je infil­tro­vat sku­pinu auto­mo­bi­lo­vých nad­šenců a ile­gál­ních závod­níků a zjis­tit, kdo stojí za opa­ku­jí­cími se lou­pe­žemi cen­ného zboží z jedou­cích kami­onů. Mezi něj a jeho práci se ovšem při­plete roz­ví­je­jící se přá­tel­ství s vůd­cem sku­piny Dominicem Torretem (Vin Diesel) a mli­lostný romá­nek s Torretovou sestrou Miou (Jordana Brewster). Když se do toho při­plete gang asij­ských zlo­dě­jíčků, začne se situ­ace při­ost­řo­vat, až do poně­kud otu­pě­lého konce, který působí uspě­chaně a vyznívá čás­tečně do ztra­cena.

Motivace jed­not­li­vých postav film před­kládá bez ladu a skladu a čeká, že se s nimi divák jen tak zto­tožní Když se film vrtá v psy­cho­lo­gii plo­chých postav (plo­chých, s výjim­kou Marie Rodriguez), působí jeho snaha  o cha­rak­te­ro­vou pitvu kýčo­vitě, až směšně. Jednoduchý pří­běh vyža­duje jed­no­du­ché moti­vace postav a ty jsou tu hrubě načrt­nuty cel­kem dobře. Právě v ostřej­ších rysech však ztrá­cejí svou pře­svěd­čo­vací sílu.

Velký palec nahoru zaslouží ale pohyb­li­vost kamery. Ve filmu s názvem Rychle a zbě­sile se moc sta­tic­kých záběrů čekat nedá, ale kame­ra­man zde vyu­žívá pohyb­li­vost kamery parádně. Bez vět­ších zmatků se pře­souvá pro­sto­rem k poskyt­nutí vyprá­vě­cích infor­mací a poskyt­nu­tím tro­chy toho umě­lec­kého zážitku, který film vyta­huje z hlu­bin prů­měr­nosti.

RR02

Nejumělečtějšími záběry jsou ty zrych­lené. Stylizace úplně prv­ního závodu do sou­těže jed­not­li­vých auto­mo­bi­lo­vých světů Paula Walkera a Vina Diesela vyu­žívá roz­ma­zání barev a časově skvěle pou­ži­tého zoomu k vytvo­ření pocitu vyšší rych­losti a nalé­ha­vosti. Zrychlení času se ovšem nedo­týká jen závodní části snímku. Přechody mezi dnem a nocí jsou zob­ra­zeny pomocí hlad­kého pře­chodu mezi den­ním svět­lem a tem­no­tou noci. I to dodává Rychle a zbě­sile na inten­zitě.

Ty nej­dů­le­ži­tější záběry filmu, když se jezdí v autech, mají ovšem někdy pro­blémy s věro­hod­ným zob­ra­ze­ním rych­losti. Jak jsem již popsal v minu­lém odstavci, jeden ze závodů pou­žívá k navo­zení vyšší rych­losti spe­ci­fické sty­lis­tické postupy. Ostatní zob­ra­zení rych­lých jízd ale vyu­žívá kon­venč­nější styl sní­mání ruční kame­rou, rych­lých střihů ke zkres­lení sku­tečné rych­losti natá­če­ných vozi­delí. Někdy ovšem tyto postupy tolik nefun­gují a na obra­zovce je vidět, že auta, co sle­du­jeme, opravdu tako­vou rych­lostí neje­dou.

RR03

Film jako celek působí jako něco, co do nového tisí­ci­letí při­táhla v zubech kočka z deva­de­sá­tek. Chlapáci, uma­zaní od moto­ro­vého oleje, se potká­vají s rajdami z před­ních stran pán­ských maga­zínů druhé cenové úrovně. Hlučná auta pře­kři­kují dia­logy postav a vzdá­vají hold jed­no­du­ché deva­de­sát­kové akci napří­klad ve stylu Nebezpečné rych­losti Série ryvhle a zbě­sile vyšlápla s prv­ním dílem, když ne s grá­cií, tak aspoň s drs­ňác­kým výra­zem a pří­sli­bem dal­ších dob­ro­druž­ství hlav­ního hrdiny.

Části seriálu: Rychle a zběsile

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.