Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Rychle a zběsile 2 – 45%

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


První díl série Rychle a zbě­sile byl neod­dis­ku­to­va­tel­ným úspě­chem. Studiu vydě­lal celo­svě­tově přes 200 mili­onů dolarů, což bylo při pěti­no­vém roz­počtu chá­pano jako povel k nato­čení dal­ších pokra­čo­vání. Po třech letech od pre­mi­éry původ­ního filmu se tak v kinech obje­vil díl druhý. Tentokrát s takřka dvoj­ná­sob­ným roz­poč­tem a již vybu­do­va­nými základy fanouš­kov­ské základny.

RR01

To, co v prv­ním díle fun­go­valo, při­náší i díl druhý. Stylizace auto­mo­bi­lo­vých závodů pro dosa­žení pocitu rych­losti, rychlá auta, ile­gální závody a hezké baby jsou i v pokra­čo­vání. Druhý díl ovšem igno­ruje základní pre­misu svého před­chůdce, který nebyl v první řadě o závo­dění a kurev­sky hla­si­tých moto­rech, ale o vztahu dvou auto­mo­bi­lo­vých nad­šenců, přá­tel na opač­ných stra­nách zákona.

Rychle a zbě­sile 2 na první pohled při­plá­cává úspěš­nou značku na mno­ho­krát vidě­nou šab­lonu akč­ního krimi filmu, do které při­mí­chává ozvlášt­nění v podobě zasa­zení do světa, jemuž domi­nují rychlá auta. Již u zařa­zení do správ­ného žánru ale mohou u tohoto filmu nastat pro­blémy,. Celek je po zhléd­nutí možné brát jako akční krimi, ovšem akce a samot­ného kri­mi­nál­ního vyšet­řo­vání. Scénář dává za pravdu spíše těm, co film ozna­čují za buddy kome­dii v duchu Smrtononosné zbrani. Špičkování mezi oběma hlav­ními hrdiny ovšem nikdy nepře­roste v nic víc než epi­zo­dic­kou věc. kte­rou film dává, notně uměle, najevo, že počítá i s vývo­jem mezi­lid­ských vztahů.

To, že film nemá svou vlastní identitu, lze ozna­čit za jeho nej­větší nega­ti­vum. Samotný pří­běh, ve kte­rém Brian O’Connor (Paul Walker) pomáhá padou­chovi pře­mís­tit hro­madu peněz z bodu A do bodu B a při­tom tajně pra­cuje se svým kama­rá­dem Romanem (Tyrese Gibson) pro celní správu USA, je napl­něn klišé a pouč­kami z pří­ručky prů­měr­ného holly­wo­od­ského scé­náristy. Výtku, kte­rou jsem už for­mu­lo­val v recenzi na první díl musím pou­žít i tady. Ploché postavy jsou stále pří­tomny a divák nemá šanci se s jakou­ko­liv z nich pořádně zto­tož­nit a  zají­mat se o její osud.

EE02

Hledání vlastní iden­tity pokra­čuje i v otázce stylu. Tam si film vypůj­čuje postupy z prv­ního dílu. Během vůbec prv­ního závodu série pou­žil reži­sér původ­ního filmu, Rob Cohen, k navo­zení pocitu rych­losti spe­ci­fic­kých postupů. Zkreslení pro­storu a inspi­race sci-fi efekty pro nad­svě­tel­nou rych­lost doká­zalo diváka kata­pul­to­vat spo­lečně s hrdiny do rych­lostí pro­sy­ce­ného světa ile­gál­ního závo­dění. To samé pou­žívá i Singleton, ovšem při každé rychlé jízdě. Postup se tak ste­re­o­ty­pi­zuje a když ho vidíte pode­sáté během první polo­viny filmu ztrácí svůj efekt.

Druhý díl si dále vypůj­čuje i pohyb­li­vost kamery, kte­rou ovšem posouvá na zcela novou úro­veň. Zatímco první díl ji pou­ží­val sub­tilně a kre­a­tivně ke komu­ni­kaci důle­ži­tých infor­mací smě­rem k divá­kovi, ve dru­hém dílu je její pou­žití čistě umě­lecké. Odpoutání kamery od světa chodců navíc extre­mi­zuje v zábě­rech, kdy kamera létá mezi jed­not­li­vými závo­dí­cími auto­mo­bily a uka­zuje divá­kovi postupně tváře řidičů bez jedi­ného střihu.

RR03

V čem ovšem dvojka vyniká a pře­ko­nává svého před­chůdce je špatný scé­nář. Stylistická stránka chce pohl­tit diváka do děje a nechat mu čuch­nout tro­chu spá­le­ného ben­zínu. Ta for­mální se ovšem drží při zemi a ser­ví­ruje pevně ukot­vené tra­diční dia­logy, které jsou místy moc vysvět­lu­jící, místy nad­by­tečné a v drtivé vět­šině pří­padů jen velice nudné a slou­žící jako vata mezi jed­not­li­vými honič­kami. Režisér navíc scé­náři pomoc­nou ruku nepo­dává, spíš nao­pak. Tupé kon­ver­zace postav v mnoha pří­pa­dech nepod­po­ruje stři­hem a místo divá­kova zau­jetí mu tak spíše nabízí pocit trap­nosti situ­ace.

Druhý díl Rychle a zbě­sile ovšem i přes řadu nedo­statků nabízí atrak­tivní podí­va­nou. Honičky  a závody doká­žou při­lít do krve tro­chu adre­na­linu a právě díky svojí kon­venč­nosti dokáže pří­běh dosta­tečně zaujmout a při­mět ke srov­ná­vání s hro­ma­dou podob­ných filmů. Celkově jde o neduži­vého sou­ro­zence o dost lepší jed­ničky. Pro fanoušky rych­lých motorů jde ovšem znovu o jas­nou povin­nost.


Části seriálu: Rychle a zběsile

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.