Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Padesát odstínů černé (Fifty Shades of Black) – Recenze – 10%

Padesát odstí­nů čer­né (Fifty Shades of Black) – Recenze – 10%
Ohodnoťte člá­nek

Parodie na Padesát odstí­nů šedi v režii tvůr­ce dvo­ji­ce fil­mů Pár nenor­mál­ních akti­vit (prv­ní­mu dílu jsem kdy­si dal 0%) je zalo­že­ná na tom, že oba hlav­ní hrdi­no­vé jsou čer­no­ši a mili­o­ná­ře Christiana Greye Blacka v ní ztvár­nil Marlon Wayans, kte­rý se pro­sla­vil rolí totál­ní­ho zhu­len­ce v sérii Scary Movie.

Zásadními před­po­kla­dy pro to, abys­te si film doká­za­li ale­spoň na mini­mál­ní úrov­ni užít, je vidět film Padesát odstí­nů šedi (zna­lost kni­hy nesta­čí, tvůr­ci totiž kopí­ru­jí podo­bu kon­krét­ních scén z fil­mu, z čehož má vyplý­vat humor) a umět dob­ře ang­lic­ky (čes­ké titul­ky samy o sobě vtip­né nejsou). Vedlejší před­po­klad je být čer­noch, vyznat se v ame­ric­kých reá­li­ích a čer­noš­ské kul­tu­ře a mít IQ na úrov­ni tvůr­ců toho­to fil­mu, nebo niž­ší.

Padesát odstí­nů čer­né je o tro­šič­ku lep­ší než Pár nenor­mál­ních akti­vit, pro­to­že na roz­díl od nich ale­spoň obsa­hu­jí vti­py (resp. poku­sy o ně). Jinak jde ale o film veli­ce, veli­ce, veli­ce špat­ný. Nikoli nepo­da­ře­ný, neb fil­ma­ři měli na jeho nato­če­ní neza­ne­dba­tel­ný roz­po­čet a dost prav­dě­po­dob­ně nato­či­li přes­ně to, co chtě­li, a o to je výsle­dek žalost­něj­ší. Vtipný je totiž mini­mál­ně a spíš jen na sebe vrší růz­né hloupé vul­ga­ri­ty (čas­to rasis­tic­ké i sexis­tic­ké) a pri­mi­tiv­ní situ­ač­ní gagy.

Film nemá děj, pro­to­že pozůstá­vá z náhod­ně vybra­ných cita­cí z děje něče­ho jiné­ho, kte­ré jsou bez zna­los­ti ori­gi­ná­lu abso­lut­ně nesro­zu­mi­tel­né, a v žád­ném ohle­du se v něm nedá vysle­do­vat něco jako vývoj postav, herec­ké výko­ny nebo kon­zis­ten­ce čeho­ko­li. Film jako tako­vý nedr­ží pohro­ma­dě jakou­ko­li vnitř­ní logi­kou a jeho jed­not­li­vé scé­ny na sebe prak­tic­ky nena­va­zu­jí. V polo­vi­ně např. hlav­ní hrdi­na zjis­tí, že plá­cat hlav­ní hrdin­ku přes zadek je k niče­mu, pro­to­že přes hýž­ďo­vé implan­tá­ty nic necí­tí (ani když ji pře­táh­ne přes tuto par­tii lopa­tou). V závě­ru nicmé­ně hrdin­ka sté­ná boles­tí, když je vyplá­ce­na řeme­nem.

Pochopitelně nechy­bí expli­cit­ní zábě­ry na zdu­ře­lá chlu­pa­tá var­la­ta, peni­sy růz­ných délek, spod­ky od hoven a sex s důchod­ky­ní. Ještě nako­nec můžu být rád, že nedo­šlo i na růz­né scén­ky s těles­ný­mi teku­ti­na­mi, pře­hna­ně zarost­lý­mi dám­ský­mi roz­kro­ky a podob­ně, pro­to­že jsem je upřím­ně ve vší hrůze čekal. Na dru­hou stra­nu jsem oprav­du neče­kal, že paro­diePadesáti odstí­nů šedi bude v kon­krét­ních scé­nách paro­do­vat i fil­my Whiplash, Bez kalhot12 let v řetě­zech (a nic dal­ší­ho).

Jako nej­lep­ší vtip jsem si napsal scé­nu, kdy je hlav­ní hrdin­ka spou­ta­ná řetě­zy a Christian ztra­tí klíč od zám­ku, tak­že si postup­ně zavo­lá domů zámeč­ní­ka, pro­fe­si­o­nál­ní­ho lupi­če, ilu­zi­o­nis­tu a svá­ře­če. Za vtip rela­tiv­ně sluš­ný se dá pova­žo­vat to, že Christian má růz­né bičo­va­cí pomůc­ky pojme­no­va­né pod­le fil­mů, v nichž jsou bičo­vá­ni čer­no­ši (Glory, Nespoutaný Django…) a v jed­nu chví­li hrdin­ku mučí před­čí­tá­ním z kni­hy Padesát odstí­nů šedi. Zbytek je však poměr­ně trist­ní, v lep­ším pří­pa­dě neu­ráž­li­vý, v hor­ším pří­pa­dě nechut­ný a samo­ú­čel­ný. Místy mi bylo vylo­že­ně styd­no, a to mám čer­no­čer­ný a poli­tic­ky neko­rekt­ní humor rád.

Samozřejmě pokud vám sta­čí málo a smě­je­te se i kdeja­ké stu­pid­ní hova­di­ně, tak mož­ná bude­te spo­ko­je­ni, o tom žád­ná. Ale tře­ba i prv­ní Scary Movie je opro­ti tomuhle mno­ho­ná­sob­ně lep­ší, a to vůbec nemlu­vím o věcech jako Připoutejte se, pro­sím! nebo Žhavé výstře­ly. Padesát odstí­nů čer­né je spíš na úrov­ni Děsného dojá­ku nebo Epic Movie a jedi­né, co se na nich dá brát jako pozi­ti­vum, je ten fakt, že mají naštěs­tí jen 88 minut.

Blog auto­ra: http://www.filmspot.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Drsňačky - 95 %30. dubna 2015 Drsňačky - 95 % Bláznivou komedii Drsňačky režíroval Paul Feig, který také režíroval docela úspěšný film Ženy sobě. V hlavní roli ve filmu hraje Sandra Bullock jako Sarah Ashburn a po jejím boku Melissa […]
 • Scary Movie-Děsnej biják2. února 2004 Scary Movie-Děsnej biják Tihle filmový teenageři jsou v poslední době totálně v prdeli.Zcela vytříbeným úkazem tohoto je páreček Bobby Prinze (Jon Abrahams) -Cindy Campbellová (Anna Faris).Ti se bezmezně milují a […]
 • Hancock5. srpna 2008 Hancock Když se spojí bývalý herec z Chicago Hope a současně zručný režisér (Vítejte v džungli, Království) Peter Berg s největší černošskou hvězdou současnosti Willem Smithem, čekáte, že Vám […]
 • Recenze Drsňačky - 55 %25. července 2013 Recenze Drsňačky - 55 % V New Yorku probíhá policejní zátah a jako vždy při něm exceluje zvláštní agentka FBI Sarah Ashburn (Sandra Bullock). Je to totiž nejlepší policajtka. Je inteligentní, schopná a […]
 • Méďa 2 | Ted 2 [80%]7. července 2015 Méďa 2 | Ted 2 [80%] Komik a tvůrce Seth MacFarlane, známý především coby otec seriálů Family Guy a American Dad!, před třemi lety do kin přivedl svůj celovečerní hraný debut Méďa, který nejen že zaujal […]
 • Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná8. července 2015 Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná V létě 2012 propadl celý svět kouzlu Teda. Celosvětově se na vstupenkách vydělalo téměř 550 miliónů USD. Diváci se houfně chodili smát sprostému medvědovi a jeho nejlepšímu kámošovi […]
 • Méďa 2 - Bostoňáci: Casting komedie8. července 2015 Méďa 2 - Bostoňáci: Casting komedie Když MacFarlane spolu s producenty přišli za Wahlbergem s nápadem na Méďu 2, nemusel se herec dlouho rozmýšlet. „Ten první film byl největší původní nepřístupnou komedií všech dob z […]
 • Méďa 2 - Zkouška hračkou a snímání pohybu: VFX komedie8. července 2015 Méďa 2 - Zkouška hračkou a snímání pohybu: VFX komedie S ohledem na zkušenosti a znalosti nabyté v prvním filmu se produkce snažila přivést zpět co nejvíc členů původního týmu VFX, kteří pracovali na Méďovi, a kteří pracovali pod vedením […]
 • Méďa 2 - Design a lokace8. července 2015 Méďa 2 - Design a lokace V první komedii vytvořili filmaři svět, do kterého postavili mluvícího medvídka. Do Bostonu se výroba vrátila i s filmem Méďa 2. „V Méďovi je Boston samostatnou postavou a John s Tedem […]
 • Méďa 28. července 2015 Méďa 2 V roce 2012 vzal svět ztečí jeden roztomilý, i když neuvěřitelně sprostý medvídek. Svým klasickým chlupatým zjevem, nepřekonatelným naparováním a slabostí pro humor a šaškárny se sexuálním […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Recenze knih