Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Osm hrozných – 85 %

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Nebyl by to Quentin Tarantino, kdyby nedal do svého nového filmu pořád­nou dávku drs­ného humoru a nepo­trá­pil diváky dlou­hými dia­logy. A nic na tom nemění fakt, že vše je peč­livě zaba­leno v kuli­sách wes­ter­no­vého divo­kého západu, kde se pro­hání po zasně­že­ných plá­ních dostav­níky. Opuštěná „osvě­žovna„ na trase pak při­po­míná tajemná sta­vení, kde se mohou ukrý­vat vrazi stejně jako jejich oběti. Tarantino si ve scé­náři pohrál s myš­len­kou spra­ve­dl­nosti, která se v růz­ných obdo­bích a sou­vis­los­tech může vyklá­dat také různě. Pečlivě volil cha­rak­te­ris­tiku jed­not­li­vých postav a pone­chal každé pro­stor, aby se mohla před­vést, pocho­pi­telně v tom nej­hor­ším světle. Dál pak roze­hrál rošádu, kdy se vět­šina tváří jako někdo jiný a ostatní lžou, jen se práší. Ačkoliv je od počátku filmu jasné, že to nej­spíš dobře nedo­padne, dlouhé dia­logy a drobné hádky vše pro­dlu­žují a odkrý­vání pravdy pak při­jde jako smršť. Každopádně Tarantino své hrdiny ani diváky filmu nijak nešetří. Drsně ser­ví­ruje jed­nání zákeř­ných zabi­jáků a závěr filmu pak vše koru­nuje. Osm hroz­ných končí hrozně a žád­nou roman­tiku nepři­náší.

Osn01

Jako milov­ník wes­ternů se musel reži­sér na film peč­livě při­pra­vo­vat a sna­žil se do něj vlo­žit to, co u sta­rých filmů obdi­vo­val, ale vytvo­řil pří­běh podle svých před­stav. Začátek filmu je nato­čený na jeden dlouhý záběr jen s hud­bou. Další roman­tické záběry sle­dují jízdu dostav­níku v zasně­žené kra­jině nebo pří­jezd k dře­věné chatě. Jakmile se pří­běh pře­sune do míst­nosti, začnou být stře­dem zájmu jed­not­livé postavy. Mění se nálada, mění se téma hovoru a stup­ňuje se napětí. Stále se čeká, která slovní narážka by mohla vypro­vo­ko­vat střelbu a čas se pomalu vleče.  V závěru filmu se tempo závratně zrychlí a vše změní v divo­kou řezni­činu.

V před­cho­zím filmu Django se Tarantino sna­žil o zachy­cení pří­běhu člo­věka, který se snaží jít proti osudu. Hrdinou byl čer­noch a zlo i dobro nebylo děleno podle barvy pleti. Krutost cho­vání lidí neměla žádné zdů­vod­nění ani omluvu. Ve filmu Osm hroz­ných je lid­ská bez­o­hled­nost a kru­tost základní výba­vou všech hrdinů, kteří si pro své jed­nání najdou svůj osobní důvod. Jestliže Django si postupně posi­luje sym­pa­tie diváků, osm hroz­ných končí potupně a bez pří­z­nivců. Doufejme.

Osm03

Zajímavé je, jak jsou ve filmu zachy­ceny žen­ské postavy. Nejhnusnější postavu vra­žed­kyně Daisy Domergue hraje Jennifer Jason Leigh. Mluví se o ní hrozně, zachází se s ní hrozně a hrozně také končí. Pohledná herečka se ve filmu změ­nila v odpor­nou kre­a­turu s obli­če­jem věčně něčím popatla­ným. A přesto má v sobě urput­nost a její balada s kyta­rou přesně vysti­huje náladu. Je to jediná žen­ská záporná postava. Další žen­ské postavy jsou sice poho­dové, ale mih­nou se ve filmu jen na chvilku a jsou v roli nevin­ných obětí.

Jedním z inspi­rač­ních zdrojů mohl být film také Sedm sta­teč­ných. Taková nená­padná inspi­race byla nejen pro název, ale může být i v pro­ti­kladné cha­rak­te­ris­tice cho­vání hlav­ních hrdinů.  O dal­ších pro­po­je­ních a inspi­ra­cích se lze jen doha­do­vat. Jasné je, že se autor filmu sna­žil o sty­li­zaci sobě vlastní, kde se možná scho­vává nějaké hlubší sdě­lení nebo se také nic nescho­vává. Prostě pří­běh se nějak stal a kdo se chce na něj podí­vat, ten ať si ho vychutná. A kdo hledá boj dobra a zla, ten si musí počkat na jiný film od jiného reži­séra.

Osm02

Nechci upí­rat auto­rovi jeho kva­lity. Má obrov­skou fan­ta­zii a množ­ství nápadů, mezi kte­rými nesmí chy­bět něco krva­vého. Jeho filmy jsou jako pohádky bratří Grimmů spíš pro dospělé a pro ty, kdo už umí odli­šit zlo od dobra.

Tarantino má však sla­bost a tou jsou herci. V tomto filmu se mu poda­řilo nabíd­nout kaž­dému herci pro­stor, kde se mohl uká­zat. Pravda, jsou to sice postavy hrozné, ale každý z herců si našel chvilku, kdy má sólo jen pro sebe. Tehdy může být dobře zapa­ma­to­va­telný. V textu je dále množ­ství růz­ných nará­žek a vtipů, které nelze na první zhléd­nutí všechny vní­mat. Ač se to zdá nepo­cho­pi­telné, dlouze vedené dia­logy mi při­po­mí­nají Wodyho Allena. Slova, slova a myš­lenka je ještě někde hrozně daleko.

Film je dělen do kapi­tol, což nijak ději nepo­máhá a jen lehce nata­huje čas. Nejspíš jde snahu o zacho­vání urči­tého stylu. A v polo­vině filmu se roz­hodl Tarantino obo­ha­tit divá­kův záži­tek o svůj komen­tář děje. Je to neče­kané a je škoda, že se s komen­tá­řem nepra­co­valo už dříve. A nebo se s komen­tá­řem vůbec nepra­co­valo.

Co nao­pak hod­no­tím jako výborné, je spo­lu­práce s kame­ra­ma­nem Robertem Richardsonem. Ten nato­čil s Tarantinem jeho před­chozí filmy a má velký cit pro zachy­cení urči­tého žánru. Dokáže nato­čit krásné záběry zasně­že­nou kra­jiny, cvá­la­jící koně i lehce potem­nělé záběry v chatě. Nebojí se tmy ani výraz­ných kon­trastů. Kamera filmu pomohla stejně jako hudba, jejímž auto­rem je Ennio Morricone.

Film Osm hroz­ných si Tarantino nato­čil podle sebe. Může se nám to líbit nebo taky ne, ale je to své­rázně pojatý wes­tern s něko­lika výbor­nými herec­kými výkony. Když nebu­deme oče­ká­vat závažné myš­lenky a doká­žeme se pře­nést přes závě­rečné drsné scény, pak je to zají­mavý film, který svého tvůrce neza­pře.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Povedených Osm hrozných6. ledna 2016 Povedených Osm hrozných První dojmy z nového filmu Quentina Tarantina. Americký režisér Quentin Tarantino  se obdivem k westernům nijak netajil a na jeho novém filmu Osm hrozných je to patrné. Napsal scénář, který přináší příběh plný napětí s drsným humorem. […] Posted in Filmové premiéry
  • Osm hrozných / The Hateful Eight13. srpna 2015 Osm hrozných / The Hateful Eight Screeny z prvního traileru nového filmu Quentina Tarantina. Posted in Články
  • Kill Bill – Volume 114. října 2003 Kill Bill – Volume 1 Po šesti letech půstu se na filmové plátno vrátil režisér Quentin Tarantino, tentokrát s filmem v asijském stylu.Je tomu šest let, kdy přišel do kin poslední film Quentina Tarantina Jackie Brownová, a teď nám chlápek z videopůjčovny […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Kill Bill vol. 2 – recenze24. dubna 2004 Kill Bill vol. 2 – recenze Recenze 2. dílu filmu Kill Bill Já vážně nevím jak začít, očekával jsem akční scény, s lepší choreografií, ale tento druhý díl, jak je známo u pokračování mě zklamal. Bylo tam na mě moc mluvení a skoro žádná akce. Žádné chaotické […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Machete zabíjí | Machete Kills [35%]16. ledna 2014 Machete zabíjí | Machete Kills [35%] Film, který sám o sobě je založený na falešném traileru, který paroduje ty nejpřepálenější akční výplachy minulých desetiletí a který byl nalepen na dvojprogram podobně laděných filmů, byl před lety docela úspěch. Ztrácíte se? Řeč je […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Rychle a zběsile 7 – Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 – Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým parta dosud měla tu čest. Jediným smrtícím pohybem […] Posted in Speciály
  • G.I. Joe 2: Odveta – 40%31. března 2013 G.I. Joe 2: Odveta – 40% Jsou tomu 4 roky, co šel první film, který je dělán dle hraček G.I. Joe. Tento rok do kin přišel díl druhý, který je bohatší na herecké hvězdy větší velikosti. Byl jsem docela rád, že v první filmu byli herci, které moc neznám a ti slavní […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Nespoutaný Django – 80 %9. ledna 2013 Nespoutaný Django – 80 % Nový film Quentina Tarantina přibližuje svérázným způsobem život na jihu Spojených států před vypuknutím občanské války. Černoch Django (Jamie Foxx) se postupně mění z kurážného, ale nijak důvtipného otroka, v chlapíka se srdcem pravého […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • G.I. JOE 2: ODVETA – O POSTAVÁCH A OBSAZENÍ20. března 2013 G.I. JOE 2: ODVETA – O POSTAVÁCH A OBSAZENÍ Z prvního dílu se vrací postava DUKEA, mladého amerického vlastence, vojáka, který sebevědomě, s precizností a patřičnou hrdostí vede svůj tým. DUKE, oddaný a loajální, udělá cokoli, aby své vojáky chránil, a snaží se z každého vykřesat […] Posted in Speciály
  • G.I. JOE 2: ODVETA – O FILMU20. března 2013 G.I. JOE 2: ODVETA – O FILMU Producent Lorenzo di Bonaventura, který se podílel na některých z dosud nejúspěšnějších filmových sérií včetně TRANSFORMERS s tržbami dosahujícími miliardy dolarů, měl pocit, že závěr prvního filmu ponechává prostor pro důkladnější ponor […] Posted in Speciály

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.