Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Muzikál aneb Cesty ke štěstí – 45 %

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Připravit zají­mavé před­sta­vení s par­tou mla­dých lidí je docela dobrá záminka, jak roze­hrát aktu­ální lid­ské pří­běhy v kuli­sách osvěd­čené diva­delní hry nebo muzi­kálu. Jednak se tak při­po­mene vybrané umě­lecké dílo a sou­časně máme urči­tou čin­nost pro sou­časné hrdiny. Vypadá to jed­no­duše, ale výsle­dek je nejistý. Tak tro­chu nejis­tým výsled­kem je i film Muzikál aneb Cesty ke štěstí, který nato­čila reži­sérka Slobodanka Radun.

Mus01

Scénárista Václav S. Sadilek vyu­žil český fil­mový muzi­kál Starci na chmelu, který v roce 1964 nato­čil reži­sér Ladislav Rychman. V době uve­dení do kin i v násle­du­jí­cích dese­ti­le­tích měl tento film u diváků velký ohlas. Příběh nebyl nijak slo­žitý, ale zau­jaly herecké výkony a pře­de­vším hudba autorů Jiřího Bažanta, Jiřího Maláska a Vlastimila Hály. Scénář nového filmu sle­duje žáky hudební kon­zer­va­toře při nacvi­čo­vání muzi­kálu v rámci prázd­ni­no­vého sou­stře­dění. Jsou tu výrazné indi­vi­du­a­lity a nená­padné „myšky“, které pod vedení dvou peda­gogů nacvi­čují cho­re­o­gra­fii jed­not­li­vých taneč­ních výstupů pro závě­rečné vystou­pení jejich stu­dia. Během zkou­šení se roz­víjí různé vztahy, kvete láska i žár­li­vost. Své slabé chvilky mají i uči­telé a stra­nou nezů­stane ani jeden ze sou­sedů z neda­leké ves­nice. Ač se to zpo­čátku nezdá, pří­prava vystou­pení všechny stmelí a pří­běh končí jako v čítance z minu­lého sto­letí.

Jestli někteří herci nepů­sobí při­ro­zeně a jejich repliky jsou jako ze špat­ného tele­viz­ního seri­álu, pak na tom má svůj podíl scé­nář. Text dělá pro­blémy i zku­še­ným her­cům, jako je Roman Vojtek (Pavel) nebo Vica Kerekes (Beáta). Schází víc slov a větší důraz na vzá­jemné jis­kření. Podobné pro­blémy má i Vladimír Polívka (Filip) a Anna Fialová (Tereza). Postava Filipa je kon­fliktní, ale záro­veň s ním clou­mají city. Proč ale tato vznět­livá postava nijak nere­a­guje, když není jeho láska opě­to­vána? Naopak trapně pak působí scéna, kdy se Filip a Pavel navzá­jem před­há­nějí v omlou­vání. Scénář pro­stě nena­bídl her­cům kva­litní text a reži­sérka nena­šla způ­sob, jak jed­not­livé scény s herci roze­hrát. Jako by se všichni spo­lé­hali na hudební a taneční složku filmu.

Mus02

Hudba nemá chybu a je půso­bivá stejně jako před pade­sáti lety. Zaujal mě také Adam Mišík, který se sice se svým herec­tvím vnitřně asi musel poprat, ale jako zpě­vák se před­vedl v nevšedně cit­li­vém ladění.  A není jeho vinou, že zpěv se míjel s taneční kre­ací jeho zami­lo­vané spo­lu­žačky.

Taneční výstupy jsou díky cho­re­o­gra­fii Dany Morávkové pří­jem­ným pokou­ká­ním, pro­tože v sobě mají hra­vost i potřeb­nou míru sou­hry. Nejvíce se mi líbilo taneční vystou­pení na dis­ko­téce, pro­tože tady se tan­čilo s radostí a patr­nou ener­gií.

Film by bez hudby a taneč­ních výstupů byl neza­jí­mavý a na úrovni stu­dent­ského filmu. S hud­bou a tan­cem je to podí­vaná chví­lemi jen na oko. Mně osobně to nestačí a stále si nejsem jistá, jestli se podaří tímto fil­mem pod­chy­tit zájem mla­dých diváků, kte­rým je film určen.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Muzikál aneb Cesty ke štěstí11. ledna 2016 Muzikál aneb Cesty ke štěstí Dnes proběhla novinářská projekce nového českého filmu, kde v příběhu ze školního soustředění žáků pražské konzervatoře zazní známé melodie z muzikálu Starci na chmelu. Příběh o studentských trápeních a začínajících láskách  připomene […] Posted in Filmové premiéry
  • Jiří Menzel poděkuje Táboru promítáním pod širým nebem24. srpna 2012 Jiří Menzel poděkuje Táboru promítáním pod širým nebem Natáčení nového filmu Jiřího Menzela Sukničkáři se chýlí ke konci. Tvůrci filmu chtějí veřejně poděkovat obyvatelům Tábora za pomoc při natáčení. Nachystali pro ně promítání zdarma.   Tábor, 25.srpna 2012 - Přesně měsíc […] Posted in Články
  • Jiří Menzel dostříhal svou novou komedii a změnil název na Donšajny22. ledna 2013 Jiří Menzel dostříhal svou novou komedii a změnil název na Donšajny Praha, 22.ledna 2013 – Donšajni – pod tímto názvem uvede Jiří Menzel 30.května do kin svou novou komedii Režisér Jiří Menzel se rozhodl vrátit k pracovnímu názvu svého nového filmu. Místo Sukničkářů tak v květnu do kin dorazí […] Posted in Články
  • Decibely lásky – Recenze – 20%12. února 2016 Decibely lásky – Recenze – 20% Decibely lásky jsou letním muzikálem plným romantiky a písniček Michala Davida, který film spoluprodukoval a hraje v něm sám sebe ve scéně, která se odehrává na jeho koncertu. V podstatě jde o jakési volné pokračování Discopříběhů, kdy […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Decibely lásky29. ledna 2016 Decibely lásky V hlavních rolích příběhu tří dvojic zcela rozdílného věku, jejich přátel a současných i minulých lásek se objeví otec a syn Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, Alžběta Bartošová, Filip Cíl, Petra Svoboda, Roman Vojtek, Lucie Vondráčková, […] Posted in Filmové premiéry
  • 7 dní hříchů – 70 % 21. května 2014 7 dní hříchů – 70 % Film byl inspirován skutečnými událostmi, které se udály v sedmi poválečných dnech na Šumpersku roku 1945. Agnes, žena lesníka Jana Olšana, uteče z domu a nezanechá po sobě žádný dopis. Jan se jí vydá hledat, protože život v lesích a na […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • dabel14. května 2012 Líbáš jako ďábel – 65 % Tato věta padne ke konci filmu a není to v situaci nijak příjemné pro jednoho z hlavních hrdinů nového filmu režisérky a scénáristky Marie Poledňákové. Film je pokračováním divácky úspěšné komedie Líbáš jako Bůh, kterou uvedla společnost […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Padesátka – 35 %29. prosince 2015 Padesátka – 35 % Magická číslovka, která může způsobit parádní životní kotrmelce.  Jak jinak si vysvětlit fakt, že se scénárista Petr Kolečko nechal tímto číslem zlákat a napsal divadelní hru. A světe div se, bláznivá komedie si získala příznivce a […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Vrásky z lásky – 65 %. 12. dubna 2012 Vrásky z lásky – 65 %. Dostat před kameru dvojici výborných herců, Jiřinu Bohdalovou a Radka Brzobohatého, bylo snem režiséra Jiřího Stracha. Jen napsat správný scénář a bude vyhráno. Zalíbil se jim až scénář o naději. Bývalý učitel Oto je před závažnou oční […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Strašidla – Ze zákulisí natáčení18. srpna 2016 Strašidla – Ze zákulisí natáčení V roli hejkala Huga uvidíme Bronislava Kotiše  a jak přiznává, role to byla příjemná: „Na Hugově postavě mne bavilo, že mohla mít bříško, nemusela se namáčet ve vodě ani běhat a létat vzduchem a klidně si pobafávala doutník a obtěžovala […] Posted in Speciály

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.