Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Muzikál aneb Cesty ke štěstí – 45 %


Připravit zají­ma­vé před­sta­ve­ní s par­tou mla­dých lidí je doce­la dob­rá zámin­ka, jak roze­hrát aktu­ál­ní lid­ské pří­běhy v kuli­sách osvěd­če­né diva­del­ní hry nebo muzi­ká­lu. Jednak se tak při­po­me­ne vybra­né umě­lec­ké dílo a sou­čas­ně máme urči­tou čin­nost pro sou­čas­né hrdi­ny. Vypadá to jed­no­du­še, ale výsle­dek je nejis­tý. Tak tro­chu nejis­tým výsled­kem je i film Muzikál aneb Cesty ke štěs­tí, kte­rý nato­či­la reži­sér­ka Slobodanka Radun.

Mus01

Scénárista Václav S. Sadilek vyu­žil čes­ký fil­mo­vý muzi­kál Starci na chme­lu, kte­rý v roce 1964 nato­čil reži­sér Ladislav Rychman. V době uve­de­ní do kin i v násle­du­jí­cích dese­ti­le­tích měl ten­to film u divá­ků vel­ký ohlas. Příběh nebyl nijak slo­ži­tý, ale zau­ja­ly herec­ké výko­ny a pře­de­vším hudba auto­rů Jiřího Bažanta, Jiřího Maláska a Vlastimila Hály. Scénář nové­ho fil­mu sle­du­je žáky hudeb­ní kon­zer­va­to­ře při nacvi­čo­vá­ní muzi­ká­lu v rám­ci prázd­ni­no­vé­ho sou­stře­dě­ní. Jsou tu výraz­né indi­vi­du­a­li­ty a nená­pad­né „myš­ky“, kte­ré pod vede­ní dvou peda­go­gů nacvi­ču­jí cho­re­o­gra­fii jed­not­li­vých taneč­ních výstu­pů pro závě­reč­né vystou­pe­ní jejich stu­dia. Během zkou­še­ní se roz­ví­jí růz­né vzta­hy, kve­te lás­ka i žár­li­vost. Své sla­bé chvil­ky mají i uči­te­lé a stra­nou nezů­sta­ne ani jeden ze sou­se­dů z neda­le­ké ves­ni­ce. Ač se to zpo­čát­ku nezdá, pří­pra­va vystou­pe­ní všech­ny stme­lí a pří­běh kon­čí jako v čítan­ce z minu­lé­ho sto­le­tí.

Jestli někte­ří her­ci nepů­so­bí při­ro­ze­ně a jejich repli­ky jsou jako ze špat­né­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu, pak na tom má svůj podíl scé­nář. Text dělá pro­blémy i zku­še­ným her­cům, jako je Roman Vojtek (Pavel) nebo Vica Kerekes (Beáta). Schází víc slov a vět­ší důraz na vzá­jem­né jis­kře­ní. Podobné pro­blémy má i Vladimír Polívka (Filip) a Anna Fialová (Tereza). Postava Filipa je kon­flikt­ní, ale záro­veň s ním clou­ma­jí city. Proč ale tato vznět­li­vá posta­va nijak nere­a­gu­je, když není jeho lás­ka opě­to­vá­na? Naopak trap­ně pak půso­bí scé­na, kdy se Filip a Pavel navzá­jem před­há­ně­jí v omlou­vá­ní. Scénář pro­s­tě nena­bídl her­cům kva­lit­ní text a reži­sér­ka nena­šla způ­sob, jak jed­not­li­vé scé­ny s her­ci roze­hrát. Jako by se všich­ni spo­lé­ha­li na hudeb­ní a taneč­ní slož­ku fil­mu.

Mus02

Hudba nemá chy­bu a je půso­bi­vá stej­ně jako před pade­sá­ti lety. Zaujal mě také Adam Mišík, kte­rý se sice se svým herec­tvím vnitř­ně asi musel poprat, ale jako zpě­vák se před­vedl v nevšed­ně cit­li­vém ladě­ní.  A není jeho vinou, že zpěv se míjel s taneč­ní kre­a­cí jeho zami­lo­va­né spo­lu­žač­ky.

Taneční výstu­py jsou díky cho­re­o­gra­fii Dany Morávkové pří­jem­ným pokou­ká­ním, pro­to­že v sobě mají hra­vost i potřeb­nou míru sou­hry. Nejvíce se mi líbi­lo taneč­ní vystou­pe­ní na dis­ko­té­ce, pro­to­že tady se tan­či­lo s rados­tí a patr­nou ener­gií.

Film by bez hud­by a taneč­ních výstu­pů byl neza­jí­ma­vý a na úrov­ni stu­dent­ské­ho fil­mu. S hud­bou a tan­cem je to podí­va­ná chví­le­mi jen na oko. Mně osob­ně to nesta­čí a stá­le si nejsem jistá, jest­li se poda­ří tím­to fil­mem pod­chy­tit zájem mla­dých divá­ků, kte­rým je film určen.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Muzikál aneb Cesty ke štěstí11. ledna 2016 Muzikál aneb Cesty ke štěstí Dnes proběhla novinářská projekce nového českého filmu, kde v příběhu ze školního soustředění žáků pražské konzervatoře zazní známé melodie z muzikálu Starci na chmelu. Příběh o studentských trápeních a začínajících láskách  připomene […] Posted in Filmové premiéry
  • Jiří Menzel poděkuje Táboru promítáním pod širým nebem24. srpna 2012 Jiří Menzel poděkuje Táboru promítáním pod širým nebem Natáčení nového filmu Jiřího Menzela Sukničkáři se chýlí ke konci. Tvůrci filmu chtějí veřejně poděkovat obyvatelům Tábora za pomoc při natáčení. Nachystali pro ně promítání zdarma.   Tábor, 25.srpna 2012 - Přesně měsíc […] Posted in Články
  • Jiří Menzel dostříhal svou novou komedii a změnil název na Donšajny22. ledna 2013 Jiří Menzel dostříhal svou novou komedii a změnil název na Donšajny Praha, 22.ledna 2013 – Donšajni – pod tímto názvem uvede Jiří Menzel 30.května do kin svou novou komedii Režisér Jiří Menzel se rozhodl vrátit k pracovnímu názvu svého nového filmu. Místo Sukničkářů tak v květnu do kin dorazí […] Posted in Články
  • Decibely lásky – Recenze – 20%12. února 2016 Decibely lásky – Recenze – 20% Decibely lásky jsou letním muzikálem plným romantiky a písniček Michala Davida, který film spoluprodukoval a hraje v něm sám sebe ve scéně, která se odehrává na jeho koncertu. V podstatě jde o jakési volné pokračování Discopříběhů, kdy […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Decibely lásky29. ledna 2016 Decibely lásky V hlavních rolích příběhu tří dvojic zcela rozdílného věku, jejich přátel a současných i minulých lásek se objeví otec a syn Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, Alžběta Bartošová, Filip Cíl, Petra Svoboda, Roman Vojtek, Lucie Vondráčková, […] Posted in Filmové premiéry
  • dabel14. května 2012 Líbáš jako ďábel – 65 % Tato věta padne ke konci filmu a není to v situaci nijak příjemné pro jednoho z hlavních hrdinů nového filmu režisérky a scénáristky Marie Poledňákové. Film je pokračováním divácky úspěšné komedie Líbáš jako Bůh, kterou uvedla společnost […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • ROZHOVOR: ADAM MIŠÍK6. března 2017 ROZHOVOR: ADAM MIŠÍK S jakými pocity jste přijal skutečnost, že se bude točit o vašem otci film? Myslím, že si to zaslouží. Bude mu sedmdesát a to je docela zásadní věk. Asi už se hodilo, aby o něm někdo něco pořádnýho natočil. Vy se v průběhu filmu […] Posted in Rozhovory
  • Padesátka – 35 %29. prosince 2015 Padesátka – 35 % Magická číslovka, která může způsobit parádní životní kotrmelce.  Jak jinak si vysvětlit fakt, že se scénárista Petr Kolečko nechal tímto číslem zlákat a napsal divadelní hru. A světe div se, bláznivá komedie si získala příznivce a […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Vrásky z lásky – 65 %. 12. dubna 2012 Vrásky z lásky – 65 %. Dostat před kameru dvojici výborných herců, Jiřinu Bohdalovou a Radka Brzobohatého, bylo snem režiséra Jiřího Stracha. Jen napsat správný scénář a bude vyhráno. Zalíbil se jim až scénář o naději. Bývalý učitel Oto je před závažnou oční […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • 7 dní hříchů – 70 % 21. května 2014 7 dní hříchů – 70 % Film byl inspirován skutečnými událostmi, které se udály v sedmi poválečných dnech na Šumpersku roku 1945. Agnes, žena lesníka Jana Olšana, uteče z domu a nezanechá po sobě žádný dopis. Jan se jí vydá hledat, protože život v lesích a na […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.