Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Mission Impossible II – Nejslabší film série.

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Toma Cruise nemám ráda. Můj názor je takový, že je to jeden z abso­lutně nej­hor­ších úspěš­ných herců. Ačkoliv zís­kal řadu oce­nění, působí na mě ve všech rolích napro­sto stejně – aro­gantně a přesto zou­fale. Trochu se domní­vám, že jeho sláva pra­mení pouze z obrov­ského (hlavně finanč­ního) vlivu Scientologické církve, které je čle­nem, a jeho hezké tvá­řičky. Na roz­díl od Johna Travolty, který do církve také patří, Cruise ten talent podle mého nemá. Ale uzná­vám, že roli Ethana Hunta aro­gance pří­liš neškodí.

Mia

Ačkoliv je pro mě těžké opros­tit se od tohoto velmi nega­tiv­ního názoru, Cruise pro­stě k Mission Impossible patří a sedí tu. Jeho herecké umění je podle mého stejně ducha­plné jako děj filmu. Ten je nesku­tečně nudný, neza­jí­mavý, slo­žitý, kli­šo­vitý, pořádně nena­va­zuje a je poměrně snadné ho při sle­do­vání filmu pře­stat sle­do­vat a jen se dívat na akční scény. Jakoby děj filmu byl až to dru­hotné, co má diváka zají­mat. Důležitější jsou honičky, bitky a efekty. Mám ráda akční filmy, ale tohle mi nestačí. V jed­ničce to ještě možná fun­go­valo, ale v dru­hém díle už ne. Zvlášť když se to ještě tvůrci snaží zdů­raz­nit hned něko­lika zpo­ma­le­nými záběry. Možná kdyby film nechal reži­sér John Woo běžet nor­mální rych­lostí, mohl dola­dit mezery v ději.

Když už jsem u těch ne úplně kva­lit­ních herců, nesmím opo­me­nout ani Dougraye Scotta. Obvykle si ve fil­mech zápo­ráky vychut­ná­vám, ale tomuhle to věřím ještě míň než Cruisovi. Ale ať film jen neha­ním – díky němu Scott neměl čas na další natá­čení a odmítl roli Wolverina ve filmu X-men. Díky Bohu za to! Ta před­stava je vskutku hrozná. Pokud se chcete zhro­zit ještě víc, při­dá­vám, že měl původně hrát i Aragorna v Pánovi prs­tenů.

Mib

Film má ale velmi dobrou hudbu (napří­klad song I Disappear od Metallicy, Take A Look Around od Limp Bizkit nebo Nyah od jed­noho z veli­kánů fil­mové hudby Hanse Zimmera), která mu dává tu pra­vou akční atmo­sféru a do jisté míry i zachra­ňuje mizerný děj. Dost mu pomáhá i pří­tom­nost Anthonyho Hopkinse.

Není plno­hod­notné pokra­čo­vání Mission Impossible – další díly jsou zase o něco lepší. Přesto, nej­spíš i díky úspě­chu jed­ničky, film celo­svě­tově vydě­lal úcty­hod­ných 546 mili­onů dolarů.


Části seriálu: Mission Impossible

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.