Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Everest na Blu-ray


Ohodnoťte člá­nek

Everest. Nejvyšší hora, kte­rá byla vždy vní­má­na jako tri­umf lid­ské vůle a vytr­va­los­ti. Její vrchol při­ta­hu­je čím dál tím více horo­lez­ců, avšak samot­ná ces­ta k vrcho­lu si do dneš­ní­ho dne vyžá­da­la více jak 250 lid­ských živo­tů. Uskutečnění snu, či dobýt nemož­né zajis­té pat­ří k lid­ské při­ro­ze­nos­ti. Co se ale sta­ne, pokud se lid­ská poše­ti­lost střet­ne se silou mat­ky pří­ro­dy?

Evr01

Recenzi na ten­to film jsme Vám při­nes­li již v září. Pro při­po­me­nu­tí struč­ný obsah děje: Everest líčí pří­běh dvou horo­le­zec­kých expe­dic, kte­ré spo­lu sou­pe­ří ve zdo­lá­ní nej­vyš­ší­ho vrcho­lu. Jejich sou­boj začne být nebez­peč­ný ve chví­li, kdy lez­ce zasko­čí jed­na z nej­mo­hut­něj­ších sně­ho­vých bou­ří. Komplikované poča­sí tak pohl­tí nejen horu, ale i jed­not­li­vé čle­ny expe­di­ce, kte­ří dáva­jí před­nost vrcho­lu před záchra­nou vlast­ní­ho živo­ta.

Režisér Baltasar Kormákur se spo­lu s pře­ži­vší­mi čle­ny expe­di­ce pokou­ší obrá­tit tragé­dii, kte­rá je zalo­že­na na prav­di­vé udá­los­ti z roku 1996, do fas­ci­nu­jí­cí­ho a dob­ro­druž­né­ho dra­ma­tu. To mu někdo může mít za zlé, vzhle­dem k tomu, že spous­ta odbor­ní­ků má pro­ti­chůd­né názo­ry o tom, jak a proč k této tragé­dii došlo. Scénáristé William Nicholson a Simon Beaufoy se přes­to pokou­še­jí do fil­mu vnést reál­ný a cit­li­vý pohled na udá­los­ti, kte­ré ved­ly k ono­mu osud­né­mu dni. Seznamují nás se čle­ny expe­di­ce, s jejich pří­pra­vou na výstup, a také nám odpo­ví­da­jí na otáz­ku „Proč?“. Tím ale sezna­mo­vá­ní a vytvá­ře­ní emo­ci­o­nál­ních pout kon­čí. Everest se více zamě­řu­je na nepří­z­ni­vou situ­a­ci, než na lidi, kte­ří se v této situ­a­ci ocit­li. V tom­to pří­pa­dě je tedy vývoj cha­rak­te­rů opo­mí­jen ve pro­spěch zob­ra­ze­ní nemi­lo­srd­né pří­ro­dy.

Evr02

 I přes­to, že je film obsa­zen zná­mý­mi tvá­ře­mi (Jake Gyllenhaal, Jason Clarke či Keira Knightley), hlav­ní hvězdou je hora samot­ná. Pokud se Everest může něčím pochlu­bit, tak dechbe­rou­cím vizu­á­lem. Ani na oka­mžik neu­cí­tí­te pří­tom­nost zele­né­ho plát­na, nýbrž jen ledo­vý a ští­pa­jí­cí chlad ve tvá­řích. Kameraman Salvatore Totino nám posky­tu­je pohle­dy na pře­krás­né hor­ské sce­né­rie, díky nimž se zřej­mě nej­ví­ce při­blí­ží­te k vrcho­lu hory, aniž bys­te na ní sku­teč­ně muse­li vylézt. Vizuální efek­ty se tu po celou dobu stá­va­jí jakousi při­po­mín­kou toho, jak moc je člo­věk pro­ti pří­ro­dě bez­moc­ný. Vám tak po tom­to vyčer­pá­va­jí­cím zážit­ku nezbu­de nic jiné­ho, než si oddech­nout, že jste ten­to výstup pod­stou­pi­li pou­ze jako divá­ci.

Evr03

Pokud jste nestih­li zajít do kina, Blu-ray Vám to zajis­té vyna­hra­dí. Krásný vizu­ál si může­te vychut­nat jak ve 2D, tak i ve 3D. Díky vyso­ké­mu roz­li­še­ní 1080p zazna­me­ná­te kaž­dič­ký detail, pře­krás­né sce­né­rie a impo­zant­ní množ­ství prá­ce, kte­ré stá­ly za tou­to auten­tic­kou podí­va­nou. Součástí jsou i bonu­sy, kte­ré trva­jí nece­lých 30 minut, což je pod­le mého názo­ru ško­da vzhle­dem k mate­ri­á­lu, kte­rý se nabí­zel. I přes­to však může­te pro­zkou­má­vat drs­né pod­mín­ky, ve kte­rých štáb a her­ci natá­če­li, pří­pra­vu her­ců, lezec­ký tré­nink, nebo sku­teč­né výpo­vě­di zúčast­ně­ných osob a pozůsta­lých po obě­tech tragé­die.

Partner recen­ze:


Za poskyt­nu­tí dis­ků na recen­zi děku­je­me spo­leč­nos­ti Bontonfilm.

Objednete si Blu-ray nebo DVD.


Obraz: 2,40:1 1080p (MPEG-4 AVC)

Zvuk: DOLBY ATMOS - ang­lic­ky, DD 5.1 čes­ky

Titulky: čes­ké

Bonusy

 • Lezecký tré­nink
 • Hora prá­ce
 • Závod na vrchol: Z natá­če­ní fil­mu Everest
 • Snaha o auten­ti­ci­tu: Skutečný pří­běh
 • Komentář reži­sé­ra Baltasara Kormákura

Bitrate

EVEREST_UPT2-00800-bitrate-10s

Screeny z Blu-ray

loading...
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Everest – emocionálně mrazivá smršť22. září 2015 Everest – emocionálně mrazivá smršť Podle skutečné události. Ledově ostrý vítr bičující sněhem. Lidské tragédie. Je těžké určit, z čeho mrazí nejvíc, ale Everest je neskutečně intenzivním zážitkem na všech frontách […]
 • O koních a lidech - 55 %21. srpna 2014 O koních a lidech - 55 % Kolbeinn žije sám a jeho vášní jsou koně. Tentokrát je to mladá a krásná klisna Grána. Zpočátku chová nedůvěru ke svému pánovi, ale ten ji zkrotí, a tak se může vydat na společnou […]
 • O koních a lidech (Hross í oss) 201318. září 2014 O koních a lidech (Hross í oss) 2013 Island je zvláštní země. Malý počet obyvatel a přitom takřka každý je tam nějaký umělec. Bůhví, čím to bude. Možná tou bezprostřední láskou ke koním..Film O koních a lidech […]
 • Velký Gatsby - 85 %15. května 2013 Velký Gatsby - 85 % Příběh Nicka Carrawaye a jeho tajemného souseda, boháče Gatsbyho, napsal americký spisovatel Francis Scott Fitzgerald, když mu bylo 28 let. Prostředí přepychu, nádherná vila Gatsbyho, […]
 • Strážci Galaxie Vol. 2 - 70 %9. května 2017 Strážci Galaxie Vol. 2 - 70 % Tam se nám vrátil Marvel do vesmíru Strážců Galaxie. Znova je to film o partě nesourodých lidí/mimozemšťanů, kteří v prvním dílu zachránili  svět před velkým zlosynem. Tentokrát ale […]
 • Nejhledanější muž na Blu-ray18. dubna 2015 Nejhledanější muž na Blu-ray Tak v krátkosti recenzuji Blu-ray filmu jednoho z posledních filmů Philipa Seymoura Hoffmana. Nejhledanější muž. Tento film prolétl kiny strašně rychle a ani pro digitální nosiče není […]
 • Lék na život - 65 %14. února 2017 Lék na život - 65 % Každý chce ve svém životě mít úspěch a stejně tak to chce mít i Američan Lockhart. Je sice mladý, ale je také velmi ambiciózní manažer, který si je jist svými úspěchy a postupem v práci. […]
 • Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže - A Bruckheimer se zase směje...9. srpna 2006 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže - A Bruckheimer se zase směje... Piráti z Karibiku jsou snad čímkoliv, avšak rozhodně ne filmem, který by se do kina pomalu přikradl, skoro neslyšně, v přítmí stínů jiných projektů a bez jakéhokoliv zájmu ze strany […]
 • Vztahové drama Noční zvířata vstupuje 24. Listopadu do českých kin10. listopadu 2016 Vztahové drama Noční zvířata vstupuje 24. Listopadu do českých kin Noci Nočních zvířat, tedy chronických nespavců, bývají osamělé, temné a nekonečně dlouhé. Tom Ford o jednom exempláři tohoto druhu natočil výjimečný film, který je šokující, krutý a velmi […]
 • Terminator Salvation [60%]2. prosince 2009 Terminator Salvation [60%] Po tolika parádních trailerech, zábavných perličkách z natáčení a nekonečném přehrávání Nine Inch Nails nám režisér McG okolo svého nového bijáku konečně vyložil všechny skryté karty... a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.