Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Do posledního dechu – 60 %


Odvaha a pořád­ná dáv­ka zku­še­nos­tí nechy­bí hlav­ním hrdi­nům fil­mu, kte­rý při­po­mí­ná sku­teč­nou udá­lost z roku 1952. Pro něko­ho to je už doba „pra­vě­ku“, ale sku­teč­ní hrdi­no­vé se rodí v kaž­dé době a nemu­sí své hrdin­ství doka­zo­vat při něja­ké bojo­vé akci. V úno­ru uve­de­né­ho roku došlo neda­le­ko sta­ni­ce pobřež­ní strá­že Chathamu ke dvě­ma tra­gic­kým udá­los­tem. Dva rop­né tan­ke­ry se na roz­bou­ře­ném moři a za sně­ho­vé váni­ce roz­lo­mi­ly a jejich posád­ky zůsta­ly na palu­bách. O záchra­ně tro­sek a posád­ky tan­ke­ru SS Pendleton se poku­si­la čtyř­člen­ná posád­ka člu­nu pobřež­ní strá­že pod vele­ním kapi­tá­na Bernieho Webbera. Drsná plav­ba malé­ho pla­vi­dla byla stej­ně nebez­peč­ná jako plav­ba tro­sek tan­ke­ru se zbyt­kem posád­ky, kte­rá důvě­řo­va­la v roz­hod­nost a zna­los­ti jedi­né­ho člo­vě­ka. Tím byl zástup­ce hlav­ní­ho stroj­ní­ka, Ray Sybert. Bez něj by námoř­ní­ci zvo­li­li na prv­ní pohled snad­ný způ­sob záchra­ny. Ale pro pře­ko­ná­ní roz­bou­ře­né­ho moře a nepří­z­ni­vé­ho poča­sí si muse­li všich­ni sáh­nout na samý pokraj svých sil.

DoPoslDechu1

Jestliže za svou záchran­nou akci v roce 1952 dosta­li čle­no­vé pobřež­ní strá­že vyzna­me­ná­ní a sta­li se pří­kla­dem zce­la oje­di­ně­lé úspěš­né akce, pak si zaslou­ží i fil­mo­vé zpra­co­vá­ní. Autoři scé­ná­ře jsou hned tři. Paul Tamasy a Eric Johnson mají za sebou hod­ně fil­mo­vých i tele­viz­ních děl a na akč­ním dra­ma­tu Fighter spo­lu­pra­co­va­li už se Scottem Silverem. Spolupráce se jim nej­spíš zalí­bi­la, a tak se pus­ti­li do zachy­ce­ní dra­ma­tic­ké­ho boje člo­vě­ka s pří­rod­ní­mi živly. Natáčení fil­mu v sou­čas­né době umož­ňu­je vyspě­lá tech­ni­ka a počí­ta­če. Příběh musel co nej­ví­ce odpo­ví­dat sku­teč­nos­ti, pro­to­že někte­ří akté­ři ješ­tě žijí. Přesto se poda­ři­lo napsat pří­běh i s milost­nou lin­kou, do kte­ré je lehce zamo­tán kapi­tán Bernie Webber. V civi­lu půso­bí jako nesmě­lý a uza­vře­ný člo­věk, ale na moři je roz­hod­ný a odva­ha mu roz­hod­ně nechy­bí. Je to sku­teč­ný hrdi­na všed­ní­ho dne, kte­rý na prv­ní pohled žád­né­ho fil­mo­vé­ho hrdi­nu ničím nepři­po­mí­ná. Další sku­pi­nu odváž­ných mužů tvo­ří posád­ka člu­nu pobřež­ní hlíd­ky a posád­ka tan­ke­ru. Také tady se do popře­dí dostá­vá Ray Sybert bez ohle­du na to, jakou funk­ci na lodi zastá­vá. Skupina ho začne respek­to­vat, pro­to­že je pře­svěd­čí, že je dob­ré udě­lat něco rozum­né­ho pro svou záchra­nu, než čekat pasiv­ně na svou smrt. Jeho vedou­cí posta­ve­ní se pak pro­po­jí se soli­dár­nos­tí a spo­lu­pra­cí všech čle­nů posád­ky. Vedle lidí, kte­ří jsou na roz­bou­ře­ném moři a boju­jí o život, jsou dal­ší posta­vy čeka­jí­cí na pobře­ží v oba­vách a nejis­to­tě, pro­to­že mají z moře respekt, zna­jí jeho sílu a uvě­do­mu­jí si nebez­pe­čí. Závěrečná scé­na v pří­sta­vu a násle­du­jí­cí his­to­ric­ké dopl­ně­ní úda­jů o osu­dech hlav­ních hrdi­nů je nej­lep­ší teč­kou.

DoPoslDechu2

Režisér fil­mu Craig Gillespie se sna­žil co nej­ví­ce zacho­vat dobo­vou atmo­sfé­ru, a to nejen uži­tím dobo­vé tech­ni­ky a věr­né kopie vnitř­ky stro­jov­ny rop­né­ho tan­ke­ru, ale také ve způ­so­bu cho­vá­ní ve vzta­zích mužů a žen, kte­ří žili v pade­sá­tých letech v měs­teč­kách na pobře­ží. Drsné pod­mín­ky živo­ta na západ­ním pobře­ží se svým způ­so­bem odrá­že­jí i ve stro­hos­ti a málo­mluv­nos­ti hrdi­nů pří­bě­hu. Hodně scén bylo natá­če­no v ate­li­é­rech býva­lých lodě­nic Fore River v Quincy, ale díky stři­hu a neu­stá­lé­mu vod­né­mu pří­va­lu jsou nato­če­né scé­ny na tan­ke­ru doce­la věro­hod­né. Natáčení plav­by malé­ho záchran­né­ho člu­nu při pře­ko­ná­vá­ní vln dalo tvůr­cům fil­mu pěk­ně zabrat. Je jas­né, že bez tri­ků by se film nemohl nato­čit. Ale ačko­liv tech­nic­ké pro­ve­de­ní nepa­t­ří k těm zda­ři­lým, zůstá­vá cel­ko­vý dojem na únos­né míře. Je to film, kte­rý má při­po­me­nout sku­teč­nou udá­lost a odva­hu lidí při vyko­ná­vá­ní své pro­fe­se. To se v tom­to pří­pa­dě poda­ři­lo. Bez ohle­du na herec­ké výko­ny, kte­ré se drží v prů­mě­ru, je fil­mo­vý pří­běh půso­bi­vý.

DoPoslDechu3

V roli Bernieho Webbera se s pla­chou tvá­ří před­sta­vu­je Chris Pine. Nevím, zda se sna­žil při­blí­žit co nej­ví­ce své sku­teč­né před­lo­ze, nebo to byla jeho sty­li­za­ce. Každopádně by mu pomohlo, kdy­by vyu­žil vět­ší výra­zo­vý rejstřík. To Casey Affleck  půso­bil v roli stroj­ní­ka Raya Syberta živě a výraz­ně­ji. Jako panen­ka z jiné­ho svě­ta mi při­šla Holly Grainger v roli zami­lo­va­né Miriam. Do drs­né­ho pobřež­ní­ho svě­ta mi nepa­so­va­la její neu­stá­le nači­ně­ná posta­va s nama­lo­va­nou pusin­kou sešpu­le­nou do srdíč­ka. Tahle posta­va sice s pří­bě­hem sou­vi­sí a nazna­ču­je, jak obtíž­né bylo posta­ve­ní man­žel­ky čle­na pobřež­ní strá­že, stej­ně jako rybá­ře a námoř­ní­ka. Holly Grainger však půso­bí po dlou­hou dobu jako nači­ně­ná sle­čin­ka a její pro­mě­na v chá­pa­jí­cí a obdi­vu­jí­cí man­žel­ku zůsta­la ukry­tá hlu­bo­ko pod náno­sem líči­del a rtěn­ky.

Film je přes urči­té tech­nic­ké nedo­ko­na­los­ti zají­ma­vou podí­va­nou a při­po­mín­kou, že hrdi­na se neu­krý­vá jen v pohád­kách nebo někde ve váleč­né zóně.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Kapitán Phillips – 75 %19. listopadu 2013 Kapitán Phillips – 75 % Skutečné lidské příběhy bývají plné napětí a odvahy víc, než vymyšlené slátaniny.  Také pro film Kapitán Phillips předchozí věta platí a inspirace skutečným příběhem kapitána nákladní lodi a jeho posádky se vyplatila. Do kin se dostává […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Nezlomný – 55 %19. ledna 2015 Nezlomný – 55 % Louis Zamperini se jako mladý a nadějný atlet dostane na Olympijské hry do Berlína. Jeho výkon sice není na medaili, ale svým strhujícím závěrečným finišem zaujme diváky, i samotného Hitlera. Jenže válka změní mladému sportovci plány. Že […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Rychle a zběsile 6 – 50%19. února 2016 Rychle a zběsile 6 – 50% Tvůrci šestého dílu Rychle a zběsile si museli nechat udělat průzkum, podle kterého už fanoušci série trpí zvýšenou necitlivostí na akční hrátky předešlých dílů. Jak by bylo jinak možné, že šestka ztrácí soudnost a v závěrečné třetině nám […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Rezistence (2015) – 80%14. dubna 2016 Rezistence (2015) – 80% Po roce tu máme další filmové pokračování knižní série Divergence pod názvem Rezistence. Hned na první pohled je vidět, že druhý díl režíroval jiný režisér. Po neshodách Neila Burgera se studiem jej nahradil německý režisér Robert […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Trója – Aneb velké zklamání…15. května 2004 Trója – Aneb velké zklamání… Aby bylo mezi námi od počátku jasno: Trója NENÍ historický film. Á, vidím, že mi nevěříte. Dobrá, řeknu to tedy ještě jednou: Trója NENÍ historický film. A do třetice: Trója NENÍ historický film. Už je to lepší? Historický film by […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Popelka (Cinderella) – Recenze – 60%24. března 2015 Popelka (Cinderella) – Recenze – 60% Filmem Zloba – Královna černé magie se loni studio Disney úspěšně pokusilo oprášit pohádku o Šípkové Růžence a vtisknout jí háv moderní a vizuálně našlapané podívané. Nyní se o to samé snaží s Popelkou. Zatímco však Zloba byla poněkud […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Bojovník (Southpaw) – 60 %23. července 2015 Bojovník (Southpaw) – 60 % Billy Hope je boxer, který je právě na výsluní své kariéry. Získal mistrovský titul a jeho milovaná žena Maureen by chtěla, aby se teď víc věnoval své rodině. To se ale nehodí jeho manažerovi, který by ho potřeboval na další zápasy. Při […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Dárek (The Gift) – 60 %18. srpna 2015 Dárek (The Gift) – 60 % Manželé Simon a Robyn se rozhodli, že se odstěhují z velkoměsta. Rozhodnou se pro dům, který je nedaleko místa, kde Simon prožil své dětství a dospívání. Nový dům je potřeba zařídit, čehož se ujme Robyn. Při uklízení se seznámí se […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Chraň nás od zlého – 65 %2. července 2014 Chraň nás od zlého – 65 % Newyorský policista Ralph Sarchie pracuje v jedné z nejnebezpečnějších částí New Yorku, v Bronxu. Každý den tak řeší případy plné násilí, ne vždy však je jeho vyšetřování úspěšné. Jediným místem, kde si může Ralph oddechnout, je doma, s […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Rychlí a zběsilí – 55%14. února 2016 Rychlí a zběsilí – 55% Rychlí a zběsilí jsou předělovým patníkem ve vývoji celé série Rychle a zběsile. Po dvou stylizovaných dílech se vrací ke kořenům, k prvnímu dílu s jeho celkovým tónem i hereckým obsazením. To dobře ilustruje už anglický název, identický […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.