Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Do posledního dechu – 60 %

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Odvaha a pořádná dávka zku­še­ností nechybí hlav­ním hrdi­nům filmu, který při­po­míná sku­teč­nou udá­lost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pra­věku“, ale sku­teční hrdi­nové se rodí v každé době a nemusí své hrdin­ství doka­zo­vat při nějaké bojové akci. V únoru uve­de­ného roku došlo neda­leko sta­nice pobřežní stráže Chathamu ke dvěma tra­gic­kým udá­los­tem. Dva ropné tan­kery se na roz­bou­ře­ném moři a za sně­hové vánice roz­lo­mily a jejich posádky zůstaly na palu­bách. O záchraně tro­sek a posádky tan­keru SS Pendleton se poku­sila čtyř­členná posádka člunu pobřežní stráže pod vele­ním kapi­tána Bernieho Webbera. Drsná plavba malého pla­vi­dla byla stejně nebez­pečná jako plavba tro­sek tan­keru se zbyt­kem posádky, která důvě­řo­vala v roz­hod­nost a zna­losti jedi­ného člo­věka. Tím byl zástupce hlav­ního stroj­níka, Ray Sybert. Bez něj by námoř­níci zvo­lili na první pohled snadný způ­sob záchrany. Ale pro pře­ko­nání roz­bou­ře­ného moře a nepří­z­ni­vého počasí si museli všichni sáh­nout na samý pokraj svých sil.

DoPoslDechu1

Jestliže za svou záchran­nou akci v roce 1952 dostali čle­nové pobřežní stráže vyzna­me­nání a stali se pří­kla­dem zcela oje­di­nělé úspěšné akce, pak si zaslouží i fil­mové zpra­co­vání. Autoři scé­náře jsou hned tři. Paul Tamasy a Eric Johnson mají za sebou hodně fil­mo­vých i tele­viz­ních děl a na akč­ním dra­matu Fighter spo­lu­pra­co­vali už se Scottem Silverem. Spolupráce se jim nej­spíš zalí­bila, a tak se pus­tili do zachy­cení dra­ma­tic­kého boje člo­věka s pří­rod­ními živly. Natáčení filmu v sou­časné době umož­ňuje vyspělá tech­nika a počí­tače. Příběh musel co nej­více odpo­ví­dat sku­teč­nosti, pro­tože někteří aktéři ještě žijí. Přesto se poda­řilo napsat pří­běh i s milost­nou lin­kou, do které je lehce zamo­tán kapi­tán Bernie Webber. V civilu působí jako nesmělý a uza­vřený člo­věk, ale na moři je roz­hodný a odvaha mu roz­hodně nechybí. Je to sku­tečný hrdina všed­ního dne, který na první pohled žád­ného fil­mo­vého hrdinu ničím nepři­po­míná. Další sku­pinu odváž­ných mužů tvoří posádka člunu pobřežní hlídky a posádka tan­keru. Také tady se do popředí dostává Ray Sybert bez ohledu na to, jakou funkci na lodi zastává. Skupina ho začne respek­to­vat, pro­tože je pře­svědčí, že je dobré udě­lat něco rozum­ného pro svou záchranu, než čekat pasivně na svou smrt. Jeho vedoucí posta­vení se pak pro­pojí se soli­dár­ností a spo­lu­prací všech členů posádky. Vedle lidí, kteří jsou na roz­bou­ře­ném moři a bojují o život, jsou další postavy čeka­jící na pobřeží v oba­vách a nejis­totě, pro­tože mají z moře respekt, znají jeho sílu a uvě­do­mují si nebez­pečí. Závěrečná scéna v pří­stavu a násle­du­jící his­to­rické dopl­nění údajů o osu­dech hlav­ních hrdinů je nej­lepší teč­kou.

DoPoslDechu2

Režisér filmu Craig Gillespie se sna­žil co nej­více zacho­vat dobo­vou atmo­sféru, a to nejen uži­tím dobové tech­niky a věrné kopie vnitřky stro­jovny rop­ného tan­keru, ale také ve způ­sobu cho­vání ve vzta­zích mužů a žen, kteří žili v pade­sá­tých letech v měs­teč­kách na pobřeží. Drsné pod­mínky života na západ­ním pobřeží se svým způ­so­bem odrá­žejí i ve stro­hosti a málo­mluv­nosti hrdinů pří­běhu. Hodně scén bylo natá­čeno v ate­li­é­rech býva­lých lodě­nic Fore River v Quincy, ale díky střihu a neu­stá­lému vod­nému pří­valu jsou nato­čené scény na tan­keru docela věro­hodné. Natáčení plavby malého záchran­ného člunu při pře­ko­ná­vání vln dalo tvůr­cům filmu pěkně zabrat. Je jasné, že bez triků by se film nemohl nato­čit. Ale ačko­liv tech­nické pro­ve­dení nepa­tří k těm zda­ři­lým, zůstává cel­kový dojem na únosné míře. Je to film, který má při­po­me­nout sku­teč­nou udá­lost a odvahu lidí při vyko­ná­vání své pro­fese. To se v tomto pří­padě poda­řilo. Bez ohledu na herecké výkony, které se drží v prů­měru, je fil­mový pří­běh půso­bivý.

DoPoslDechu3

V roli Bernieho Webbera se s pla­chou tváří před­sta­vuje Chris Pine. Nevím, zda se sna­žil při­blí­žit co nej­více své sku­tečné před­loze, nebo to byla jeho sty­li­zace. Každopádně by mu pomohlo, kdyby vyu­žil větší výra­zový rejstřík. To Casey Affleck  půso­bil v roli stroj­níka Raya Syberta živě a výraz­něji. Jako panenka z jiného světa mi při­šla Holly Grainger v roli zami­lo­vané Miriam. Do drs­ného pobřež­ního světa mi nepa­so­vala její neu­stále nači­něná postava s nama­lo­va­nou pusin­kou sešpu­le­nou do srdíčka. Tahle postava sice s pří­bě­hem sou­visí a nazna­čuje, jak obtížné bylo posta­vení man­želky člena pobřežní stráže, stejně jako rybáře a námoř­níka. Holly Grainger však působí po dlou­hou dobu jako nači­něná sle­činka a její pro­měna v chá­pa­jící a obdi­vu­jící man­želku zůstala ukrytá hlu­boko pod náno­sem líči­del a rtěnky.

Film je přes určité tech­nické nedo­ko­na­losti zají­ma­vou podí­va­nou a při­po­mín­kou, že hrdina se neu­krývá jen v pohád­kách nebo někde ve válečné zóně.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Kapitán Phillips – 75 %19. listopadu 2013 Kapitán Phillips – 75 % Skutečné lidské příběhy bývají plné napětí a odvahy víc, než vymyšlené slátaniny.  Také pro film Kapitán Phillips předchozí věta platí a inspirace skutečným příběhem kapitána nákladní lodi a jeho posádky se vyplatila. Do kin se dostává […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Rychle a zběsile 6 – 50%19. února 2016 Rychle a zběsile 6 – 50% Tvůrci šestého dílu Rychle a zběsile si museli nechat udělat průzkum, podle kterého už fanoušci série trpí zvýšenou necitlivostí na akční hrátky předešlých dílů. Jak by bylo jinak možné, že šestka ztrácí soudnost a v závěrečné třetině nám […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Nezlomný – 55 %19. ledna 2015 Nezlomný – 55 % Louis Zamperini se jako mladý a nadějný atlet dostane na Olympijské hry do Berlína. Jeho výkon sice není na medaili, ale svým strhujícím závěrečným finišem zaujme diváky, i samotného Hitlera. Jenže válka změní mladému sportovci plány. Že […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Rezistence (2015) – 80%14. dubna 2016 Rezistence (2015) – 80% Po roce tu máme další filmové pokračování knižní série Divergence pod názvem Rezistence. Hned na první pohled je vidět, že druhý díl režíroval jiný režisér. Po neshodách Neila Burgera se studiem jej nahradil německý režisér Robert […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Trója – Aneb velké zklamání…15. května 2004 Trója – Aneb velké zklamání… Aby bylo mezi námi od počátku jasno: Trója NENÍ historický film. Á, vidím, že mi nevěříte. Dobrá, řeknu to tedy ještě jednou: Trója NENÍ historický film. A do třetice: Trója NENÍ historický film. Už je to lepší? Historický film by […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Popelka (Cinderella) – Recenze – 60%24. března 2015 Popelka (Cinderella) – Recenze – 60% Filmem Zloba – Královna černé magie se loni studio Disney úspěšně pokusilo oprášit pohádku o Šípkové Růžence a vtisknout jí háv moderní a vizuálně našlapané podívané. Nyní se o to samé snaží s Popelkou. Zatímco však Zloba byla poněkud […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Bojovník (Southpaw) – 60 %23. července 2015 Bojovník (Southpaw) – 60 % Billy Hope je boxer, který je právě na výsluní své kariéry. Získal mistrovský titul a jeho milovaná žena Maureen by chtěla, aby se teď víc věnoval své rodině. To se ale nehodí jeho manažerovi, který by ho potřeboval na další zápasy. Při […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Dárek (The Gift) – 60 %18. srpna 2015 Dárek (The Gift) – 60 % Manželé Simon a Robyn se rozhodli, že se odstěhují z velkoměsta. Rozhodnou se pro dům, který je nedaleko místa, kde Simon prožil své dětství a dospívání. Nový dům je potřeba zařídit, čehož se ujme Robyn. Při uklízení se seznámí se […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Rychlí a zběsilí – 55%14. února 2016 Rychlí a zběsilí – 55% Rychlí a zběsilí jsou předělovým patníkem ve vývoji celé série Rychle a zběsile. Po dvou stylizovaných dílech se vrací ke kořenům, k prvnímu dílu s jeho celkovým tónem i hereckým obsazením. To dobře ilustruje už anglický název, identický […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Chraň nás od zlého – 65 %2. července 2014 Chraň nás od zlého – 65 % Newyorský policista Ralph Sarchie pracuje v jedné z nejnebezpečnějších částí New Yorku, v Bronxu. Každý den tak řeší případy plné násilí, ne vždy však je jeho vyšetřování úspěšné. Jediným místem, kde si může Ralph oddechnout, je doma, s […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.