Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Decibely lásky – Recenze – 20%


Decibely lás­ky jsou let­ním muzi­ká­lem plným roman­ti­ky a pís­ni­ček Michala Davida, kte­rý film spo­lu­pro­du­ko­val a hra­je v něm sám sebe ve scé­ně, kte­rá se ode­hrá­vá na jeho kon­cer­tu. V pod­sta­tě jde o jakési vol­né pokra­čo­vá­ní Discopříběhů, kdy Rudolf Hrušínský nejml. si zopa­ko­val svou roli po pět­a­dva­ce­ti letech a Rudolf Hrušínský ml. hra­je de fac­to posta­vu Ladislava Potměšila – sice se ve fil­mu (jenž se opět ode­hrá­vá v Plzni) jme­nu­jí jinak, leč je tu dost názna­ků, že jde o ty samé posta­vy. („Bydleli jsme s tátou v pane­lá­ku na síd­liš­ti.“ „Byl jsem na výcho­vu syna sám a pak jsme se odci­zi­li.“). Tvůrci sice srov­ná­ní s Discopříběhem odmí­ta­jí, leč přes­to lze na sní­mek nahlí­žet při­nejmen­ším jako na mul­ti­ge­ne­rač­ní nos­tal­gic­ké ohléd­nu­tí a pří­bě­ho­vou nad­stav­bu pro teh­dej­ší divá­ky Discopříběhů, jejich rodi­če, jejich děti a vůbec pro všech­ny, co si občas rádi poslech­nou Michala Davida.

Decibely lásky – Recenze
Zdroj fotek: falcon.cz
Ačkoli oba muži nalez­nou v prů­bě­hu fil­mu lás­ku, tak ten­to­krát nej­sou jedi­ný­mi hlav­ní­mi hrdi­ny – těmi se zdá být úpl­ně jiná mla­dá zami­lo­va­ná dvo­ji­ce. Snímek, kte­rý byl zřej­mě kon­ci­po­ván jako roman­tic­ká sto­ry tří růz­ných gene­ra­cí, však nabí­zí ješ­tě mno­hem vět­ší množ­ství postav.
Když to vez­mu od pod­la­hy, tak ve fil­mu jde zhru­ba o toto (pro zjed­no­du­še­ní budu fil­mo­vé posta­vy nazý­vat jmé­ny těch, kte­ří je hra­jí): Rudolf Hrušínský nejml. dělá šéfa pope­lá­řů na Plzeňském magis­trá­tu a jeho dce­ra Marika Šoposká je zaměst­na­ná v nemoc­ni­ci, kde pra­cu­je i jeho nej­lep­ší kama­rád­ka Lucka Vondráčková. S tou se kama­rá­dí model­ky a taneč­ni­ce Alžběta Bartošová a Aneta Vrzalová. Alžbětu balí mla­dý umě­lec Filip Cíl, kte­rý si odpy­ká­vá u Rudolfa a jeho kole­gy Pavla Horvátha veřej­ně pro­spěš­né prá­ce. S Anetou zas cho­dí Jakub Grafnetr, syn Rudolfova býva­lé­ho kama­rá­da Roberta Vojtka, záro­veň ale Jakub poku­ku­je i po Alžbětě, což se žár­li­vé Anetě nelí­bí. Filipova sestra Petra Svoboda pra­cu­je v Robertově fir­mě a Robert ji neú­spěš­ně uhá­ní, zatím­co ona roz­jíž­dí romá­nek s Rudolfem. A Rudolfův táta se v láz­ních (nebo kde) sezna­mu­je s Ivou Janžurovou, kte­rá je sho­dou okol­nos­tí Alžbětina teta.
Ve sku­teč­nos­ti je to ale ješ­tě o něco kom­pli­ko­va­něj­ší. Např. jsem opo­mněl zmí­nit, že Filip Cíl zachrá­ní Rudolfovi život, když mu zavo­lá sanit­ku po potyč­ce s Jakubem Grafnetrem, a on ho za to nechá zkou­šet na roli v muzi­ká­lu v bytě své­ho táty, v býva­lém poko­ji své dce­ry (po kte­ré Filip také hodí očkem). Opravdu to je tak straš­li­vě zamo­ta­né a kom­pli­ko­va­né, jak to zní. Graficky by se to dalo ztvár­nit např. tak­to:
Decibely lásky - Grafická analýza vztahů mezi postavami
Zoufalá pře­lid­ně­nost a mimo­řád­ná zapekli­tost vzta­hů mezi posta­va­mi ale nej­sou ani zda­le­ka jedi­ným pro­blé­mem fil­mu. Tím asi nej­vět­ším zádrhe­lem je scé­nář, resp. neu­vě­ři­tel­né sce­náris­tic­ké kon­struk­ty slou­ží­cí k tomu, aby se hrdi­no­vé moh­li osu­do­vě potká­vat a nějak spo­leč­ně inter­a­go­vat. Tudíž dojde např. k tomu, že Rudolf Hrušínský ml. se domlu­ví s Janžurovou, že ji odve­ze na Moravu na něja­ký pohřeb. Ta z něja­ké­ho důvo­du pře­svěd­čí svou neteř Alžbětu, aby jela taky. Nezávisle na tom pozve Rudolf z ješ­tě mno­hem uje­těj­ší­ho důvo­du na cestu i Filipa (kte­ré­ho namát­ko­vě zná jenom díky tomu, že má v jeho bytě zku­šeb­nu). Samozřejmě netu­ší, že Filip se s Alžbětou zná, natož že spo­lu dokon­ce téměř cho­dí. Tím pádem dojde k tomu, že ti dva jsou „náho­dou“ nuce­ni strá­vit spo­lu víkend, což je pocho­pi­tel­ně vel­mi sblí­ží.
Děj jako tako­vý ale film nemá a spíš jde jen o mozai­ku stříp­ků z osudů něko­li­ka hrdi­nů, kte­ří se sem tam nacho­mýt­nou k něja­ké­mu názna­ku záplet­ky. Nebo spíš hůř – jde o nepří­liš pře­hled­né vzta­ho­vé hem­že­ní spousty postav bez znám­ky jaké­ho­ko­li jed­no­tí­cí­ho pří­bě­ho­vé­ho oblou­ku, kdy někte­ří z nich tře­ba i nalez­nou lás­ku, ale je to k niče­mu, pro­to­že o vět­ši­ně z nich se téměř nic nedo­zví­me.
Decibely lásky – Recenze

Další věc jsou dia­lo­gy a prken­né výko­ny vět­ši­ny her­ců. Legendy jako Hrušínský ml. a Janžurová se ješ­tě dejme tomu sna­ží (ačko­li jejich roz­ho­vo­ry plné sta­řec­ké­ho mudro­vá­ní a lamen­to­vá­ní nad dáv­ný­mi ztra­ce­ný­mi lás­ka­mi jsou téměř k nepře­ži­tí a z pohle­du na Janžurovou s ber­lí a křikla­vým líče­ním jsem měl depre­se), ale tře­ba už Hrušínský nejml. se celý film prak­tic­ky jen zhu­le­ně culí a jací­ko­li mlad­ší her­ci ve ved­lej­ších rolích jsou také dost hroz­ní (mož­ná s výjim­kou Šoposké). Nejlepší a nej­při­ro­ze­něj­ší z nich je nako­nec Pavel Horváth, kte­rý není herec, nýbrž býva­lý fot­ba­lo­vý zálož­ník FC Viktoria Plzeň.
No a koneč­ně se dostá­vá­me k těm pís­nič­kám Michala Davida, kte­ré jsou z hudeb­ní­ho hle­dis­ka sice vyda­ře­né, ale mají straš­né tex­ty, mnoh­dy nesmy­sl­né, navíc s podiv­ný­mi rýmy (jde o nové pís­ně, niko­li o staré slav­né flá­ky). Kvůli jejich zby­teč­ně pře­hna­né kom­pli­ko­va­nos­ti (a snad ambi­ci­óz­nos­ti) nehro­zí, že bys­te si z nich po skon­če­ní fil­mu zapa­ma­to­va­li byť jedi­nou řád­ku, natož si tři dny v kuse brou­ka­li celé jejich refré­ny, tak jako u star­ších Davidových hitů. Z muzi­ká­lo­vé­ho hle­dis­ka pak Decibely lás­ky půso­bí znač­ně zao­sta­le a nemo­der­ně – tan­ce mnoh­dy postrá­da­jí jakou­ko­li slo­ži­těj­ší cho­re­o­gra­fii (spíš jde jen o tako­vé roz­ju­cha­né pohy­bo­vé dová­dě­ní) a zpí­va­jí­cí posta­vy jsou zabí­rá­ny sta­tic­kou kame­rou ve scé­nách s veli­ce málo stři­hy, jak poma­lu vychá­ze­jí z baru, nebo sto­jí u poste­le, nebo vysy­pá­va­jí popel­ni­ci.
Pravděpodobně to bude sou­vi­set s tím, že Decibely lás­ky jsou režij­ním, sce­náris­tic­kým a pro­du­cent­ským debu­tem Miloslava Halíka, jemuž bylo nedáv­no jed­na­še­de­sát let, a kte­rý kro­mě nedo­stat­ku fil­mař­ských schop­nos­tí oprav­du nemá prst na tepu doby, což se odrá­ží mimo jiné např. ve scé­ně, kdy se hrdi­no­vé roz­hod­nou něko­mu nahac­ko­vat počí­tač – při­čemž reži­sé­ro­va před­sta­va o tom, jak to vypa­dá v hac­kar­ském dou­pě­ti a jak pro­bí­há hac­ko­vá­ní, je sil­ně za hra­ni­cí paro­die.
Decibely lásky – Recenze
S tím se veze i pří­stup ke scé­nám, kte­ré byly do sním­ku zařa­ze­ny zřej­mě jen pro­to, aby půso­bi­ly oprav­du jen na té nej­zá­klad­něj­ší pudo­vé či emo­ci­o­nál­ní úrov­ni. Jistě bude exis­to­vat nenu­lo­vé množ­ství divá­ků, kte­ří se dojmou u scé­ny s osmi­le­tou hol­čič­kou, kte­rá zpí­vá ope­ru, nebo se vzru­ší u dlou­hé sek­ven­ce foto­sho­o­tingu, při němž se model­ky v plav­kách vyzý­va­vě pro­hý­ba­jí nad nablýska­ným Jaguárem, nebo u scé­ny váš­ni­vé­ho tan­ce s Lucií Vondráčkovou, kte­ré se prsa tva­ru­jí přes trič­ko. Působí to ale straš­li­vě laci­ně, prvo­plá­no­vě a pod­bí­zi­vě.
Některé scé­ny jsou až nechtě­ně komic­ké, vyjma toho hac­ko­vá­ní např. pasáž, kdy jed­na z hrdi­nek zpí­vá před kavár­nou, kte­rá je plná pohled­ných mla­dých blon­ďa­tých děv­čat, nebo když Roman Vojtek krou­tí boky a neu­stá­le domlou­vá své účet­ní, aby s ním šla někam tan­co­vat (asi aby si divá­ci vzpo­mně­li, že vyhrál prv­ní řadu pořa­du Stardance). Alarmující nefunkč­nost ční i ze závě­ru sním­ku, kdy dojde na vel­mi nepři­ro­ze­ně zaim­ple­men­to­va­né cameo jis­té slav­né osob­nos­ti, kte­ré by jis­tě bylo pře­kva­pi­vé, kdy­by se tvůr­ci neroz­hod­li pře­su­nout závě­reč­né titul­ky do úvo­du fil­mu.
Decibely lás­ky při­tom nej­sou tak agre­siv­ně straš­né a nepří­jem­né na kou­ká­ní jako Andílek na ner­vy nebo tře­tí Babovřesky, nebo tak extrém­ně řeme­sl­ně nezvlád­nu­té jako fil­my Tomáše Magnuska. Pořád jsou sice veli­ce nechyt­ré a nepo­da­ře­né ve všech mož­ných ohle­dech včet­ně vyprá­vě­ní, stři­hu a prá­ce s posta­va­mi a s moti­vy, ale není to žád­ný divác­ký teror. Jen je úpl­ně zby­teč­né se na ně dívat, pro­to­že jsou pře­plá­ca­né a prázd­né záro­veň a zába­vu ský­ta­jí mini­mál­ní.
Blog auto­ra: http://www.filmspot.cz/
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Decibely lásky29. ledna 2016 Decibely lásky V hlavních rolích příběhu tří dvojic zcela rozdílného věku, jejich přátel a současných i minulých lásek se objeví otec a syn Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, Alžběta Bartošová, Filip Cíl, Petra Svoboda, Roman Vojtek, Lucie Vondráčková, […] Posted in Filmové premiéry
  • Muzikál aneb Cesty ke štěstí – 45 %12. ledna 2016 Muzikál aneb Cesty ke štěstí – 45 % Připravit zajímavé představení s partou mladých lidí je docela dobrá záminka, jak rozehrát aktuální lidské příběhy v kulisách osvědčené divadelní hry nebo muzikálu. Jednak se tak připomene vybrané umělecké dílo a současně máme určitou […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Muzikál aneb Cesty ke štěstí11. ledna 2016 Muzikál aneb Cesty ke štěstí Dnes proběhla novinářská projekce nového českého filmu, kde v příběhu ze školního soustředění žáků pražské konzervatoře zazní známé melodie z muzikálu Starci na chmelu. Příběh o studentských trápeních a začínajících láskách  připomene […] Posted in Filmové premiéry
  • Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem18. února 2014 Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem Herec Bolek Polívka přišel o možnost vybudovat hotel s wellness centrem, o farmu v Olšanech a u řady obdivovatelů i o morální kredit. Proto jediná otázka, kterou jsem si kladl před zhlédnutím „dvojky Dědictví“ zněla, přišel i o smysl pro […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Pavel Horváth: Zpívám rád a je to na mně doufám znát2. února 2016 Pavel Horváth: Zpívám rád a je to na mně doufám znát Proč jste se rozhodl přijmout nabídku na poměrně velkou roli ve filmu Decibely lásky? Já jsem si při prvních kontaktech myslel, že si ze mě dělají srandu. Až když mi zavolal režisér a následně také Rudolf Hrušínský, tak mi došlo, že to […] Posted in Rozhovory
  • Já, Olga Hepnarová – 70 %18. března 2016 Já, Olga Hepnarová – 70 % Prügelknabe to nemá v životě lehké a když se v téhle roli člověk doslova zabydlí, tak se z ní těžko dostane. Olga Hepnarová si jako Prügelknabe – otloukánek připadá a jediným místem, kde dokáže vydržet, je chata, kam nikdo nechodí. Samota […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky26. března 2016 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou rozděleny postavy na dobré a špatné, což se projeví […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Petra Svoboda: Vánek přímotopu ve vlasech2. února 2016 Petra Svoboda: Vánek přímotopu ve vlasech Decibely lásky byla vaše první větší filmová zkušenost, takže  jaké vzpomínky a zážitky jste si z natáčení odnesla? Odnesla jsem si spoustu dojmů a zážitků. Potkala jsem se na place s takovými legendami jako je například herečka Iva […] Posted in Rozhovory
  • dabel14. května 2012 Líbáš jako ďábel – 65 % Tato věta padne ke konci filmu a není to v situaci nijak příjemné pro jednoho z hlavních hrdinů nového filmu režisérky a scénáristky Marie Poledňákové. Film je pokračováním divácky úspěšné komedie Líbáš jako Bůh, kterou uvedla společnost […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Jiří Menzel dostříhal svou novou komedii a změnil název na Donšajny22. ledna 2013 Jiří Menzel dostříhal svou novou komedii a změnil název na Donšajny Praha, 22.ledna 2013 – Donšajni – pod tímto názvem uvede Jiří Menzel 30.května do kin svou novou komedii Režisér Jiří Menzel se rozhodl vrátit k pracovnímu názvu svého nového filmu. Místo Sukničkářů tak v květnu do kin dorazí […] Posted in Články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.