Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence

Deadpool - pan­se­xu­ál­ní anti­hr­di­na drtí­cí veš­ke­ré kon­ven­ce
Ohodnoťte člá­nek

.

   „Je to jako když dva smr­du­tý vágu­so­vé sou­lo­ží ve svých vlast­ních chcan­kách.“ Pokud vámi prá­vě pro­je­la vlna odpo­ru, pře­staň­te číst, zavře­te tuto zálož­ku a před­stí­rej­te, že o žád­ném Deadpoolovi neví­te. A už vůbec na něj nechoď­te. Vy ostat­ní jste prá­vě pro­šli prv­ní a nej­dů­le­ži­těj­ší zkouš­kou ohněm, pro­to­že podob­ných hlá­šek je v prů­bě­hu sto­pá­že jak nase­to a pro­ta­go­nis­ta se s ničím nema­že. Vítejte ve svě­tě zvrá­ce­né­ho anti­hr­di­ny, jehož někte­ré vtíp­ky jsou stej­ně nesmr­tel­né jako on sám. Zahoďte valen­týn­ská srdíč­ka a při­prav­te si brá­ni­ci, ner­vy i mozko­vou kapa­ci­tu – Deadpool při­chá­zí.

    Postava, kte­rá se sama před­sta­vu­je jako „Pool. Dead.“, vznik­la v nej­vět­ší komik­so­vé továr­ně Marvelu. Že se vymy­ká nepa­t­řič­ným cho­vá­ním jste již zřej­mě pocho­pi­li, jen­že Deadpool vybo­ču­je snad na všech fron­tách. Jako jedi­ný super­hr­di­na si uvě­do­mu­je, že je v komik­su, a pat­řič­ně toho vyu­ží­vá. Funguje zde tedy málo­kdy vída­ná a čas­to kri­ti­zo­va­ná komu­ni­ka­ce s divá­kem, kdy si hlav­ní anti­hr­di­na poza­sta­ví záběr nebo namís­to k okol­ním posta­vám pro­mlou­vá pří­mo k nám. A prá­vě divá­kům vyprá­ví svůj pří­běh, od nespou­ta­né­ho ele­gant­ní­ho žol­dá­ka, přes lid­skou trosku zlo­me­nou rako­vi­nou, po jed­nu z nej­kon­tro­verz­něj­ších postav komik­so­vé­ho svě­ta.

deadpool-gallery-05-gallery-image

  Přičemž pří­běh samot­ný se stan­dar­dům nevy­my­ká. Životem ošle­ha­né­mu vojá­ko­vi Wadeu Wilsonovi s agre­siv­ní for­mou rako­vi­ny nabíd­ne nejme­no­va­ná spo­leč­nost vylé­če­ní a jako bonus nad­při­ro­ze­né schop­nos­ti. Slovy Dona Corleoneho, kte­rá ve fil­mu rov­něž usly­ší­me, tedy nabíd­ka, kte­rá se neod­mí­tá. Proces uzdra­ve­ní a muta­ce je ale, jak již zasvě­ce­ní tuší, nepřed­sta­vi­tel­ně boles­ti­vý a útrp­ný. A pro­to jakmi­le namís­to žol­dá­ka Wilsona z pope­la povsta­ne zne­tvo­ře­ný super­hr­di­na, jeho jedi­ným hna­cím moto­rem se sta­ne pomsta. Pomsta namí­ře­ná pro­ti své­mu stvo­ři­te­li, kte­rý mu zajis­til ta nej­vět­ší mož­ná muka, a díky němuž se nyní kvů­li své­mu vzhle­du nemů­že uká­zat před svou pří­tel­ky­ní.

    Šablonovitý pří­běh, říká­te si, že? Ovšem tak­to se jeví jen na scé­ná­ři, kte­rý s pře­stáv­ka­mi vzni­kal dlou­hých šest let. V pra­xi je film zbě­si­lou jízdou napě­cho­va­nou čer­ným humo­rem, vyni­ka­jí­cí akcí i dia­lo­go­vý­mi pře­střel­ka­mi. Odkud ale tvůr­ci načer­pa­li onu dra­vou ener­gii, kte­rá z plát­na pří­mo čiší a kte­rá toli­ka novo­do­bým bloc­kbus­te­rům chy­bí?

dead

     Odpověď již mezi řád­ky zazně­la. Deadpool vyprá­ví svůj pří­běh ve třech dějo­vých rovi­nách - a prá­vě v tom tkví tajem­ství nepře­tr­ži­té­ho tem­pa. Jakmile v jed­né časo­vé lin­ce začne děj pokul­há­vat a ztrá­cet na dyna­mi­ce, náš anti­hrid­na jed­no­du­še pře­sko­čí do jiné a ply­nu­le pokra­ču­je s vyprá­vě­ním, dopl­ně­ným o vlez­lé řeč­nic­ké otáz­ky. Teoreticky ten­to nápad bude fun­go­vat vždy, je potom jen na tvůr­cích, aby film půso­bil jako kon­zis­tent­ní, netr­ha­né dílo. A to se poda­ři­lo. Režisér Miller, kte­rý může beze­spo­ru svůj celo­ve­čer­ní debut pova­žo­vat za úspěch, i dvo­ji­ce sce­náris­tů sto­jí­cích za ztřeš­tě­ným Zombielandem se s fil­mem popra­li na výbor­nou. Dlouho odsou­va­ný námět, kte­rý Fox odkou­pil od New Line Cinema, je sviž­ný, vtip­ný akč­ňák, kte­rý téměř dostá­vá vyso­kým oče­ká­vá­ním.

    Mnohé nalá­ká i jmé­no skla­da­te­le, kte­rý je jed­nou z nej­vět­ších vychá­ze­jí­cích nadě­jí ve fil­mo­vé hudeb­ní bran­ži - Tom Holkenborg aka Junkie XL. Prostoru se mu ale ten­to­krát dosta­lo jen nezbyt­né mini­mum a jeho dra­vé, dra­ma­tic­ké sklad­by nedo­sta­ly mož­nost výraz­ně­ji pro­nik­nout do pod­kres­le­ní obra­zu. Namísto toho zazní agre­siv­ní rap, pra­chem zapa­da­né dis­co­vé vypa­lo­vač­ky i tesk­né sklad­by z roman­tic­kých kul­tů. Pokud krou­tí­te hla­vou a Deadpoola jste nevi­dě­li, tak si ji nevy­kruť­te před­čas­ně. To musí­te nejdřív vidět. Deadpool mou­chy má a onen neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek se nedo­sta­vil. Labužníci břit­ké­ho humo­ru i boj­ko­té­ři Valentýna si ale roz­hod­ně při­jdou na své.

80 %

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Deadpool - "... NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU”7. února 2016 Deadpool - "... NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU” Deadpoolovy souboje, vášnivé milostné scény mezi Wadem a Vanessou a Deadpoolova non-stop barvitá verbální stylistika - to vše přispívá k filmovému hodnocení R-rating (film je přístupný […]
 • Deadpool7. února 2016 Deadpool DEADPOOL, inspirovaný jedním z nejméně tradičních anti-hrdinů marvelovských komiksů, vypráví příběh bývalého člena speciálních jednotek, který se stal žoldákem. Wade Wilson byl podroben […]
 • Deadpool - PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI7. února 2016 Deadpool - PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI Ve skutečnosti Millerovo filmové vyprávění vyvolává soucit se všemi protagonisty. Nejvíce ze všeho tomu tak je v případě dojemného milostného vztahu mezi Wadem a Vanessou Carlysle, kteří […]
 • Deadpool - JE TO ZÁBAVA, DOKUD VÁS NEPROBODNOU JAPONSKÝM MEČEM7. února 2016 Deadpool - JE TO ZÁBAVA, DOKUD VÁS NEPROBODNOU JAPONSKÝM MEČEM Realizace netradičních superhrdinských kousků, vytvořila během natáčení nečekanou atmosféru. Stan Lee dodává: “Když vidíte Tima Millera a Ryana Reynoldse, jak společně pracují, jste […]
 • Deadpool - ZA VŠE MOHOU JIZVY7. února 2016 Deadpool - ZA VŠE MOHOU JIZVY Slavný básník kdysi napsal “…ty nejsilnější osobnosti jsou cejchované jizvami” - což jistě platí o Deadpoolovi, jehož znetvořený obličej se stal výsledkem hrůzného experimentu, který […]
 • Deadpool - screeny z traileru5. srpna 2015 Deadpool - screeny z traileru
 • Ulice Cloverfield 10 – Ponorková paranoia5. dubna 2016 Ulice Cloverfield 10 – Ponorková paranoia Jedna místnost. Tři lidé. Hluboko pod zemí. Nelze utéct. Nebo spíše – nikdo opravdu nechce utéct.    Ulice Cloverfield 10 je možná postapokalyptický film a možná taky ne. Divák je po […]
 • Sicario - deprese se stoprocentní zárukou24. října 2015 Sicario - deprese se stoprocentní zárukou Za hranice vlastní země, za meze vlastních ideálů, na pokraji smrti a morálky. Depresivní těžkopádný film, který skopne diváka do nejhlubší deprese.      Americko-mexická hranice, kde […]
 • Jack Strong aneb Ozvěny LFŠ n.13. srpna 2014 Jack Strong aneb Ozvěny LFŠ n.1 Poláci se prý až příliš utápějí ve své minulost. To, ale vůbec není na škodu, pokud díky tomu může vzniknout kvalitní kinematografie, tak v tom není vůbec žádný problém. Už nějakou dobu o […]
 • Parádně Pokecal - 70%14. srpna 2014 Parádně Pokecal - 70% „Myslím, že je blbost si nepokecat, když si ten druhej chce pokecat. Co myslíš? Já si myslím, že bys neměl tolik chlastat.“ Podle mě nejvýstižnější dialog celého debutového snímku Tomáše […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Recenze knih