Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Deadpool – pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 4,50 z 5)
Nahrávám...


.

   „Je to jako když dva smr­du­tý vágu­so­vé sou­lo­ží ve svých vlast­ních chcan­kách.“ Pokud vámi prá­vě pro­je­la vlna odpo­ru, pře­staň­te číst, zavře­te tuto zálož­ku a před­stí­rej­te, že o žád­ném Deadpoolovi neví­te. A už vůbec na něj nechoď­te. Vy ostat­ní jste prá­vě pro­šli prv­ní a nej­dů­le­ži­těj­ší zkouš­kou ohněm, pro­to­že podob­ných hlá­šek je v prů­bě­hu sto­pá­že jak nase­to a pro­ta­go­nis­ta se s ničím nema­že. Vítejte ve svě­tě zvrá­ce­né­ho anti­hr­di­ny, jehož někte­ré vtíp­ky jsou stej­ně nesmr­tel­né jako on sám. Zahoďte valen­týn­ská srdíč­ka a při­prav­te si brá­ni­ci, ner­vy i mozko­vou kapa­ci­tu – Deadpool při­chá­zí.

    Postava, kte­rá se sama před­sta­vu­je jako „Pool. Dead.“, vznikla v nej­vět­ší komik­so­vé továr­ně Marvelu. Že se vymy­ká nepa­t­řič­ným cho­vá­ním jste již zřej­mě pocho­pi­li, jen­že Deadpool vybo­ču­je snad na všech fron­tách. Jako jedi­ný super­hr­di­na si uvě­do­mu­je, že je v komik­su, a pat­řič­ně toho vyu­ží­vá. Funguje zde tedy málo­kdy vída­ná a čas­to kri­ti­zo­va­ná komu­ni­ka­ce s divá­kem, kdy si hlav­ní anti­hr­di­na poza­sta­ví záběr nebo namís­to k okol­ním posta­vám pro­mlou­vá pří­mo k nám. A prá­vě divá­kům vyprá­ví svůj pří­běh, od nespou­ta­né­ho ele­gant­ní­ho žol­dá­ka, přes lid­skou trosku zlo­me­nou rako­vi­nou, po jed­nu z nej­kon­tro­verz­něj­ších postav komik­so­vé­ho svě­ta.

deadpool-gallery-05-gallery-image

  Přičemž pří­běh samot­ný se stan­dar­dům nevy­my­ká. Životem ošle­ha­né­mu vojá­ko­vi Wadeu Wilsonovi s agre­siv­ní for­mou rako­vi­ny nabíd­ne nejme­no­va­ná spo­leč­nost vylé­če­ní a jako bonus nad­při­ro­ze­né schop­nos­ti. Slovy Dona Corleoneho, kte­rá ve fil­mu rov­něž usly­ší­me, tedy nabíd­ka, kte­rá se neod­mí­tá. Proces uzdra­ve­ní a muta­ce je ale, jak již zasvě­ce­ní tuší, nepřed­sta­vi­tel­ně boles­ti­vý a útrp­ný. A pro­to jakmi­le namís­to žol­dá­ka Wilsona z pope­la povsta­ne zne­tvo­ře­ný super­hr­di­na, jeho jedi­ným hna­cím moto­rem se sta­ne pomsta. Pomsta namí­ře­ná pro­ti své­mu stvo­ři­te­li, kte­rý mu zajis­til ta nej­vět­ší mož­ná muka, a díky němuž se nyní kvů­li své­mu vzhle­du nemů­že uká­zat před svou pří­tel­ky­ní.

    Šablonovitý pří­běh, říká­te si, že? Ovšem tak­to se jeví jen na scé­ná­ři, kte­rý s pře­stáv­ka­mi vzni­kal dlou­hých šest let. V pra­xi je film zbě­si­lou jízdou napě­cho­va­nou čer­ným humo­rem, vyni­ka­jí­cí akcí i dia­lo­go­vý­mi pře­střel­ka­mi. Odkud ale tvůr­ci načer­pa­li onu dra­vou ener­gii, kte­rá z plát­na pří­mo čiší a kte­rá toli­ka novo­do­bým bloc­kbus­te­rům chy­bí?

dead

     Odpověď již mezi řád­ky zazně­la. Deadpool vyprá­ví svůj pří­běh ve tře­ch dějo­vých rovi­nách – a prá­vě v tom tkví tajem­ství nepře­tr­ži­té­ho tem­pa. Jakmile v jed­né časo­vé lin­ce začne děj pokul­há­vat a ztrá­cet na dyna­mi­ce, náš anti­hrid­na jed­no­du­še pře­sko­čí do jiné a ply­nu­le pokra­ču­je s vyprá­vě­ním, dopl­ně­ným o vlezlé řeč­nic­ké otáz­ky. Teoreticky ten­to nápad bude fun­go­vat vždy, je potom jen na tvůr­cích, aby film půso­bil jako kon­zis­tent­ní, netr­ha­né dílo. A to se poda­ři­lo. Režisér Miller, kte­rý může beze­spo­ru svůj celo­ve­čer­ní debut pova­žo­vat za úspě­ch, i dvo­ji­ce sce­náris­tů sto­jí­cích za ztřeš­tě­ným Zombielandem se s fil­mem popra­li na výbor­nou. Dlouho odsou­va­ný námět, kte­rý Fox odkou­pil od New Line Cinema, je sviž­ný, vtip­ný akč­ňák, kte­rý téměř dostá­vá vyso­kým oče­ká­vá­ním.

    Mnohé nalá­ká i jmé­no skla­da­te­le, kte­rý je jed­nou z nej­vět­ších vychá­ze­jí­cích nadě­jí ve fil­mo­vé hudeb­ní bran­ži – Tom Holkenborg aka Junkie XL. Prostoru se mu ale ten­to­krát dosta­lo jen nezbyt­né mini­mum a jeho dra­vé, dra­ma­tic­ké sklad­by nedo­sta­ly mož­nost výraz­ně­ji pro­nik­nout do pod­kres­le­ní obra­zu. Namísto toho zazní agre­siv­ní rap, pra­chem zapa­da­né dis­co­vé vypa­lo­vač­ky i tesk­né sklad­by z roman­tic­kých kul­tů. Pokud krou­tí­te hla­vou a Deadpoola jste nevi­dě­li, tak si ji nevy­kruť­te před­čas­ně. To musí­te nejdřív vidět. Deadpool mou­chy má a onen neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek se nedo­sta­vil. Labužníci břit­ké­ho humo­ru i boj­ko­té­ři Valentýna si ale roz­hod­ně při­jdou na své.

80 %

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Deadpool – „… NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU”7. února 2016 Deadpool – „… NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU” Deadpoolovy souboje, vášnivé milostné scény mezi Wadem a Vanessou a Deadpoolova non-stop barvitá verbální stylistika - to vše přispívá k filmovému hodnocení R-rating (film je přístupný mládeži do 16 let pouze v doprovodu dospělé osoby). […] Posted in Speciály
 • Deadpool7. února 2016 Deadpool DEADPOOL, inspirovaný jedním z nejméně tradičních anti-hrdinů marvelovských komiksů, vypráví příběh bývalého člena speciálních jednotek, který se stal žoldákem. Wade Wilson byl podroben nebezpečnému experimentu, který mu sice umožnil […] Posted in Speciály
 • Deadpool – PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI7. února 2016 Deadpool – PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI Ve skutečnosti Millerovo filmové vyprávění vyvolává soucit se všemi protagonisty. Nejvíce ze všeho tomu tak je v případě dojemného milostného vztahu mezi Wadem a Vanessou Carlysle, kteří se do sebe zamilují pro své nedostatky. Vanessa […] Posted in Speciály
 • Deadpool – ZA VŠE MOHOU JIZVY7. února 2016 Deadpool – ZA VŠE MOHOU JIZVY Slavný básník kdysi napsal “…ty nejsilnější osobnosti jsou cejchované jizvami” - což jistě platí o Deadpoolovi, jehož znetvořený obličej se stal výsledkem hrůzného experimentu, který podstoupil. Stejně tak platí poznámka jeho kamaráda […] Posted in Speciály
 • Deadpool – JE TO ZÁBAVA, DOKUD VÁS NEPROBODNOU JAPONSKÝM MEČEM7. února 2016 Deadpool – JE TO ZÁBAVA, DOKUD VÁS NEPROBODNOU JAPONSKÝM MEČEM Realizace netradičních superhrdinských kousků, vytvořila během natáčení nečekanou atmosféru. Stan Lee dodává: “Když vidíte Tima Millera a Ryana Reynoldse, jak společně pracují, jste svědkem jejich souhry. Dívají se na film stejným […] Posted in Speciály
 • Deadpool – screeny z traileru5. srpna 2015 Deadpool – screeny z traileru Posted in Články
 • Ulice Cloverfield 10 – Ponorková paranoia5. dubna 2016 Ulice Cloverfield 10 – Ponorková paranoia Jedna místnost. Tři lidé. Hluboko pod zemí. Nelze utéct. Nebo spíše – nikdo opravdu nechce utéct.    Ulice Cloverfield 10 je možná postapokalyptický film a možná taky ne. Divák je po celou dobu držen v nejistotě stejně jako Michelle […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Sicario – deprese se stoprocentní zárukou24. října 2015 Sicario – deprese se stoprocentní zárukou Za hranice vlastní země, za meze vlastních ideálů, na pokraji smrti a morálky. Depresivní těžkopádný film, který skopne diváka do nejhlubší deprese.      Americko-mexická hranice, kde ročně umírají stovky lidí, se opět zmítá v […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Parádně Pokecal – 70%14. srpna 2014 Parádně Pokecal – 70% „Myslím, že je blbost si nepokecat, když si ten druhej chce pokecat. Co myslíš? Já si myslím, že bys neměl tolik chlastat.“ Podle mě nejvýstižnější dialog celého debutového snímku Tomáše Pavlíčka. Jde o jakousi generační výpověď, která se […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Hledá se Dory – 80%27. června 2016 Hledá se Dory – 80% "Hledá se Dory." "Počkat, kdo?" "Dory!" "Tak jo, my vám ji pomůžeme najít." "Tak jo, a koho vlastně hledáme?".  Tak by se dal zjednodušeně popsat dlouho očekávaný animák Hledá se Dory, který vzniknul díky spolupráci Disney a Pixaru, pod […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X