Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Deadpool – pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 4,50 z 5)
Nahrávám...


.

   „Je to jako když dva smr­dutý vágu­sové sou­loží ve svých vlast­ních chcan­kách.“ Pokud vámi právě pro­jela vlna odporu, pře­staňte číst, zavřete tuto záložku a před­stí­rejte, že o žád­ném Deadpoolovi nevíte. A už vůbec na něj nechoďte. Vy ostatní jste právě pro­šli první a nej­dů­le­ži­tější zkouš­kou ohněm, pro­tože podob­ných hlá­šek je v prů­běhu sto­páže jak naseto a pro­ta­go­nista se s ničím nemaže. Vítejte ve světě zvrá­ce­ného anti­hr­diny, jehož některé vtípky jsou stejně nesmr­telné jako on sám. Zahoďte valen­týn­ská srdíčka a při­pravte si brá­nici, nervy i mozko­vou kapa­citu – Deadpool při­chází.

    Postava, která se sama před­sta­vuje jako „Pool. Dead.“, vznikla v nej­větší komik­sové továrně Marvelu. Že se vymyká nepa­t­řič­ným cho­vá­ním jste již zřejmě pocho­pili, jenže Deadpool vybo­čuje snad na všech fron­tách. Jako jediný super­hr­dina si uvě­do­muje, že je v komiksu, a pat­řičně toho vyu­žívá. Funguje zde tedy málo­kdy vídaná a často kri­ti­zo­vaná komu­ni­kace s divá­kem, kdy si hlavní anti­hr­dina poza­staví záběr nebo namísto k okol­ním posta­vám pro­mlouvá přímo k nám. A právě divá­kům vypráví svůj pří­běh, od nespou­ta­ného ele­gant­ního žol­dáka, přes lid­skou trosku zlo­me­nou rako­vi­nou, po jednu z nej­kon­tro­verz­něj­ších postav komik­so­vého světa.

deadpool-gallery-05-gallery-image

  Přičemž pří­běh samotný se stan­dar­dům nevy­myká. Životem ošle­ha­nému vojá­kovi Wadeu Wilsonovi s agre­sivní for­mou rako­viny nabídne nejme­no­vaná spo­leč­nost vylé­čení a jako bonus nad­při­ro­zené schop­nosti. Slovy Dona Corleoneho, která ve filmu rov­něž usly­šíme, tedy nabídka, která se neod­mítá. Proces uzdra­vení a mutace je ale, jak již zasvě­cení tuší, nepřed­sta­vi­telně boles­tivý a útrpný. A proto jakmile namísto žol­dáka Wilsona z popela povstane zne­tvo­řený super­hr­dina, jeho jedi­ným hna­cím moto­rem se stane pomsta. Pomsta namí­řená proti svému stvo­ři­teli, který mu zajis­til ta nej­větší možná muka, a díky němuž se nyní kvůli svému vzhledu nemůže uká­zat před svou pří­tel­kyní.

    Šablonovitý pří­běh, říkáte si, že? Ovšem takto se jeví jen na scé­náři, který s pře­stáv­kami vzni­kal dlou­hých šest let. V praxi je film zbě­si­lou jízdou napě­cho­va­nou čer­ným humo­rem, vyni­ka­jící akcí i dia­lo­go­vými pře­střel­kami. Odkud ale tvůrci načer­pali onu dra­vou ener­gii, která z plátna přímo čiší a která tolika novo­do­bým bloc­kbus­te­rům chybí?

dead

     Odpověď již mezi řádky zazněla. Deadpool vypráví svůj pří­běh ve třech dějo­vých rovi­nách – a právě v tom tkví tajem­ství nepře­tr­ži­tého tempa. Jakmile v jedné časové lince začne děj pokul­há­vat a ztrá­cet na dyna­mice, náš anti­hridna jed­no­duše pře­skočí do jiné a ply­nule pokra­čuje s vyprá­vě­ním, dopl­ně­ným o vlezlé řeč­nické otázky. Teoreticky tento nápad bude fun­go­vat vždy, je potom jen na tvůr­cích, aby film půso­bil jako kon­zis­tentní, netr­hané dílo. A to se poda­řilo. Režisér Miller, který může beze­sporu svůj celo­ve­černí debut pova­žo­vat za úspěch, i dvo­jice sce­náristů sto­jí­cích za ztřeš­tě­ným Zombielandem se s fil­mem poprali na výbor­nou. Dlouho odsou­vaný námět, který Fox odkou­pil od New Line Cinema, je svižný, vtipný akč­ňák, který téměř dostává vyso­kým oče­ká­vá­ním.

    Mnohé naláká i jméno skla­da­tele, který je jed­nou z nej­vět­ších vychá­ze­jí­cích nadějí ve fil­mové hudební branži – Tom Holkenborg aka Junkie XL. Prostoru se mu ale ten­to­krát dostalo jen nezbytné mini­mum a jeho dravé, dra­ma­tické skladby nedo­staly mož­nost výraz­něji pro­nik­nout do pod­kres­lení obrazu. Namísto toho zazní agre­sivní rap, pra­chem zapa­dané dis­cové vypa­lo­vačky i teskné skladby z roman­tic­kých kultů. Pokud krou­títe hla­vou a Deadpoola jste nevi­děli, tak si ji nevy­kruťte před­časně. To musíte nejdřív vidět. Deadpool mou­chy má a onen neza­po­me­nu­telný záži­tek se nedo­sta­vil. Labužníci břit­kého humoru i boj­ko­téři Valentýna si ale roz­hodně při­jdou na své.

80 %

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Deadpool – “… NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU”7. února 2016 Deadpool – “… NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU” Deadpoolovy souboje, vášnivé milostné scény mezi Wadem a Vanessou a Deadpoolova non-stop barvitá verbální stylistika - to vše přispívá k filmovému hodnocení R-rating (film je přístupný mládeži do 16 let pouze v doprovodu dospělé osoby). […] Posted in Speciály
 • Deadpool7. února 2016 Deadpool DEADPOOL, inspirovaný jedním z nejméně tradičních anti-hrdinů marvelovských komiksů, vypráví příběh bývalého člena speciálních jednotek, který se stal žoldákem. Wade Wilson byl podroben nebezpečnému experimentu, který mu sice umožnil […] Posted in Speciály
 • Deadpool – PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI7. února 2016 Deadpool – PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI Ve skutečnosti Millerovo filmové vyprávění vyvolává soucit se všemi protagonisty. Nejvíce ze všeho tomu tak je v případě dojemného milostného vztahu mezi Wadem a Vanessou Carlysle, kteří se do sebe zamilují pro své nedostatky. Vanessa […] Posted in Speciály
 • Deadpool – ZA VŠE MOHOU JIZVY7. února 2016 Deadpool – ZA VŠE MOHOU JIZVY Slavný básník kdysi napsal “…ty nejsilnější osobnosti jsou cejchované jizvami” - což jistě platí o Deadpoolovi, jehož znetvořený obličej se stal výsledkem hrůzného experimentu, který podstoupil. Stejně tak platí poznámka jeho kamaráda […] Posted in Speciály
 • Deadpool – JE TO ZÁBAVA, DOKUD VÁS NEPROBODNOU JAPONSKÝM MEČEM7. února 2016 Deadpool – JE TO ZÁBAVA, DOKUD VÁS NEPROBODNOU JAPONSKÝM MEČEM Realizace netradičních superhrdinských kousků, vytvořila během natáčení nečekanou atmosféru. Stan Lee dodává: “Když vidíte Tima Millera a Ryana Reynoldse, jak společně pracují, jste svědkem jejich souhry. Dívají se na film stejným […] Posted in Speciály
 • Deadpool – screeny z traileru5. srpna 2015 Deadpool – screeny z traileru Posted in Články
 • Ulice Cloverfield 10 – Ponorková paranoia5. dubna 2016 Ulice Cloverfield 10 – Ponorková paranoia Jedna místnost. Tři lidé. Hluboko pod zemí. Nelze utéct. Nebo spíše – nikdo opravdu nechce utéct.    Ulice Cloverfield 10 je možná postapokalyptický film a možná taky ne. Divák je po celou dobu držen v nejistotě stejně jako Michelle […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Sicario – deprese se stoprocentní zárukou24. října 2015 Sicario – deprese se stoprocentní zárukou Za hranice vlastní země, za meze vlastních ideálů, na pokraji smrti a morálky. Depresivní těžkopádný film, který skopne diváka do nejhlubší deprese.      Americko-mexická hranice, kde ročně umírají stovky lidí, se opět zmítá v […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Parádně Pokecal – 70%14. srpna 2014 Parádně Pokecal – 70% „Myslím, že je blbost si nepokecat, když si ten druhej chce pokecat. Co myslíš? Já si myslím, že bys neměl tolik chlastat.“ Podle mě nejvýstižnější dialog celého debutového snímku Tomáše Pavlíčka. Jde o jakousi generační výpověď, která se […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Hledá se Dory – 80%27. června 2016 Hledá se Dory – 80% "Hledá se Dory." "Počkat, kdo?" "Dory!" "Tak jo, my vám ji pomůžeme najít." "Tak jo, a koho vlastně hledáme?".  Tak by se dal zjednodušeně popsat dlouho očekávaný animák Hledá se Dory, který vzniknul díky spolupráci Disney a Pixaru, pod […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.