Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Ave, Caesar! (Hail, Caesar!) – Recenze – 60%

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Nová kome­die bra­trů Ethana a Joela Coenových Ave, Caesar! skládá poctu ame­rické kine­ma­to­gra­fii 50. let a záro­veň si z této epo­chy mírně sati­ricky uta­huje. Její těžiště spo­čívá v hem­žení mnoha posta­vi­ček pohy­bu­jí­cích se kolem Hollywoodu, jejichž osudy sesku­puje do pes­tré mozaiky sestá­va­jící pře­vážně z nezá­vaz­ných scé­nek zábav­ného cha­rak­teru a z uká­zek z filmů, které se během toho hem­žení prů­běžně natá­čejí.
Centrální posta­vou je jakýsi mana­žer jed­noho fil­mo­vého stu­dia Eddie (Josh Brolin), jemuž jeho práce poně­kud pře­stává vonět, pro­tože je jí na něho moc. Musí řešit pro­blémy stu­dia, doha­do­vat se s reži­séry, pro­du­centy, herci, kom­par­zisty, s lidmi od tisku i od církve. A aby toho nebylo málo, tak jeho nej­větší hvězdu, cha­rak­ter­ního herce Bairda (George Clooney) právě neznámý únosce unesl přímo z natá­čení nového his­to­ric­kého vel­ko­filmu a poža­duje za něj výkupné.
Ave, Caesar! (Hail, Caesar!) – Recenze
Zdroj fotek: cinemart.cz

Ona zápletka s úno­sem je jakýmsi hlav­ním pří­bě­hem, na nějž se postupně naba­lují další a další ved­lejší posta­vičky, jež s ním na první pohled mají pra­ma­lou spo­ji­tost, a jejichž exis­tence v prů­běhu filmu někdy je ospra­ve­dl­něna a jindy není:
 • Mladý popu­lární wes­ter­nový herec (Alden Ehrenreich), který najed­nou musí z wes­ternu pře­sed­lat do náročné role v křeh­kém dra­matu sofis­ti­ko­va­ného umě­lec­kého reži­séra (Ralph Fiennes), což se k němu bru­tálně nehodí.
 • Slavná herečka řešící adopci svého syna (Scarlett Johansson).
 • Dotěrné bul­vární novinářky-dvojčata (obojí Tilda Swinton).
 • Muzikálový herec a ste­pu­jící taneč­ník (Channing Tatum).
 • V epi­zod­ních mini-roličkách také Frances McDormand, Jonah Hill, Christopher Lambert a další.
Ti všichni s sebou do filmu zaná­šejí nějaký vlastní pří­běh, který se ode­hrává sou­běžně s tím hlav­ním, do něhož pak každý z nich v určité chvíli nějak vstoupí (nebo taky ne). Většinu času se tudíž zaprvé bavíte eska­pá­dami ved­lej­ších postav a zadruhé čekáte, v čem bude spo­čí­vat jejich pří­nos pro onu zápletku s úno­sem a jak to bude pro­po­jeno. Přičemž jsou dvě mož­nosti – že to pro­po­jení bude A) velmi slabé, nebo B) nee­xis­tu­jící.
Z toho také plyne hlavní výtka, a sice že Ave, Caesar! pozůstává z vel­kého množ­ství izo­lo­va­ných scé­nek, jež mají spo­lečné jen to zázemí fil­mo­vého stu­dia, a které samy o sobě jsou v někte­rých pří­pa­dech úžasně vtipné (a místy zas nao­pak pozo­ru­hodně nevtipné a výrazně delší, než by bylo záhodno, viz Bairdovy dementní roz­ho­vory s jeho únosci o děje­pisu a eko­no­mii), ale jejich význam pro všechno ostatní ve filmu je mini­mální a dohro­mady netvoří nic, co by stálo za zmínku. Kdyby se např. úplně vystři­hla ta postava Scarlett Johansson, tak by se vlastně nic nestalo, ako­rát by bratři Coenové při­šli o mož­nost udě­lat pár nará­žek na něco z šede­sát let staré ame­rické kine­ma­to­gra­fie.
Scarlettina postava je na tom dost špatně i proto, že ten její vlastní pří­běh je straš­livě oši­zený. Prakticky se objeví jen ve dvou scé­nách, v nichž je nazna­čeno, o co jí jde, a pak už se znovu neob­jeví a je na ni zapo­me­nuto, jen na konci filmu někdo zmíní: „No, ona je teď vdaná, čímž se její tra­ble vyře­šily!“, a tím to hasne. A není sama, koho se tohle líné řešení týká. I další postavy ve filmu fun­gují čistě proto, že se zjeví na pár vte­řin či minut, udě­lají nebo řek­nou něco více či méně vtip­ného, ale děj nijak neo­vlivní a pro­stě tam jenom tak nějak „jsou“.
Ave, Caesar! (Hail, Caesar!) – Recenze

 

Vlastně napro­stá vět­šina těch ved­lej­ších postav by se dala zcela vystřih­nout a na hlavní zápletce by se nemu­selo nic měnit. Byla by to sice škoda, pro­tože bychom při­šli o Fiennesovu lekci z logo­pe­die a Ehrenreichovo laso­vání se špage­tou, nicméně z hle­diska něja­kého budo­vání pří­běhu a práce s posta­vami je výsle­dek tristní a poli­to­vá­ní­hodný.
Ave, Caesar! je dobrá zábava, pokud se k ní při­stoupí jako k naho­di­lému sple­tenci všech mož­ných žánrů od muzi­kálu přes wes­terny a komorní dia­lo­gová dra­mata až po vel­ko­roz­počtové bib­lické vel­ko­filmy a zcela se odstraní divácký poža­da­vek na kohe­rentní děj s něja­kou jasně defi­no­va­nou struk­tu­rou, v níž do sebe všechno hezky zapadne. Zároveň jde o film, který by hrozně chtěl být novým Altmanovým Hráčem nebo Truffautovou Americkou nocí, ale zou­fale na to nemá. Sice není špatný a za jedno podí­vání stojí, ale na Coeny je to straš­livě málo a v rámci jejich fil­mo­gra­fie jde spíš o zále­ži­tost, která se zařadí po bok Lupičů paní domácíPo pře­čtení spalte.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Buchty a klobásy (Sausage Party) – 55 %25. srpna 2016 Buchty a klobásy (Sausage Party) – 55 % Všude na světě jsou obchody, které nabízejí své zboží zákazníkům. V Americe mají hlavně hyparmerkety, kde jsou připraveny nejen potraviny, ale také další spotřební věci k prodeji. V jednou z nich, Shopwellu, se odehraje opravdu nevšední […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • 22 Jump Street – 60 %8. července 2014 22 Jump Street – 60 % Poté, co si policejní důstojníci Schmidt a Jenka zažili vyšetřování na střední škole, čeká je teď další práce. Jejich šéf, kapitán Dickson, je pověřuje případem, který se ale tentokrát bude vyšetřovat na místní vysoké škole. Schmidt a […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Most špionů – 65 %29. listopadu 2015 Most špionů – 65 % Nejen válečné filmy přinášejí zajímavé a napínavé lidské příběhy. Takový je film Most špionů, který zachycuje sestřelení amerického průzkumného letounu U-2  nad územím bývalého Svazu sovětských socialistických republik (SSSR). Stalo se […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Most špiónů – S REŽISÉREM V ZÁKULISÍ3. prosince 2015 Most špiónů – S REŽISÉREM V ZÁKULISÍ ~ Spielbergova intuice, jak spojit kameru a vizuální vyprávění s textem a podtextem a postavami je úžasná. “Každý režisér je vizuální vypravěč, ale to, co dělá Stevena jedinečným, je to, že dokáže vnímat a přijímat vše, co se kolem něj […] Posted in Speciály
 • Lego Movie 2014 / Lego příběh 2014 – 75%31. ledna 2014 Lego Movie 2014 / Lego příběh 2014 – 75% Lego film, nejen pro ty nejmenší natočili slavní režiséři Chris McKay, Phil Lord, Chris Miller, kteří režírovali mimo jiné slavné filmy Zataženo, občas trakaře (2009) a 21 Jump Street (2012). Animovaný 3D lego příběh pojali vskutku […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Most špiónů – OBYČEJNÝ MUŽ V NEOBYČEJNÉ SITUACI3. prosince 2015 Most špiónů – OBYČEJNÝ MUŽ V NEOBYČEJNÉ SITUACI Někdy je pravda podivnější než fikce a Most špionů je neuvěřitelný příběh obyčejného člověka, který se ocitl v mimořádné situaci. Je to o to přesvědčivější, že hlavní postava příběhu je skutečná osoba. Kvůli jeho vztahu s Rudolfem […] Posted in Speciály
 • Most špiónů – NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ3. prosince 2015 Most špiónů – NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ V 50. letech, v raných fázích studené války, bylo napětí mezi USA a SSSR rozšířeným jevem. Když FBI zatkne Rudolfa Abela (Mark Rylance), sovětského agenta žijícího v New Yorku, strach a paranoia se vystupňuje. Pověřený zasíláním […] Posted in Speciály
 • Most špiónů – STŘIHOVÁ SKLADBA3. prosince 2015 Most špiónů – STŘIHOVÁ SKLADBA Tvarování filmu o odvážných činech obyčejného muže rodinného typu, který se proměnil ve vyjednavače během studené války, představovalo pro střihače Michaela Kahna jedinečnou výzvu. “Je to velký film se spoustou dialogů,” vysvětluje Kahn. […] Posted in Speciály
 • Most špiónů – PREMIÉRA 3. PROSINCE 20153. prosince 2015 Most špiónů – PREMIÉRA 3. PROSINCE 2015 Steven Spielberg je velkým nadšencem historie a významné historické události jsou častým námětem jeho filmové tvorby. Jeho zájem o studenou válku se datuje do dob, kdy mu jako malému klukovi otec vyprávěl o nedůvěře a nepřátelství, které […] Posted in Speciály
 • Most špiónů – STUDENÁ VÁLKA NA FILMOVÉM PLÁTNĚ3. prosince 2015 Most špiónů – STUDENÁ VÁLKA NA FILMOVÉM PLÁTNĚ Lokace: New York, Německo a Polsko Filmový štáb byl sestaven a filmaři se museli rozhodnout, kde film natočit. Doufali, že budou moci využít mnohá z míst, kde se příběhu ve skutečnosti odehrál. Procestovali USA a Evropu a nakonec se […] Posted in Speciály

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.