Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

13 hodin: Tajní vojáci z Benghází | 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi [75%]

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Michael Bay si vypěs­to­val pověst krá­le explo­zí v Hollywoodu. Není se moc čemu divit, sta­čí se podí­vat na jeho dosa­vad­ní fil­mo­vou kari­é­ru. Nicméně už jej neu­spo­ko­ju­je jen ničit gigan­tic­ké robo­ty na vel­kém plát­ně a tak si odska­ku­je k men­ším fil­mům. No a po fil­mu, kte­rý se točil kolem kul­tu­ris­tů a ste­re­o­i­dů při­chá­zí dal­ší tako­vá odbočka. Film 13 hodin: Tajní vojá­ci z Benghází, kte­rý vstou­pil vče­ra do kin, vychá­zí z klí­čo­vé vojensko-politické udá­los­ti, kte­rá se ode­hrá­la před nece­lý­mi čtyř­mi lety v Libyi. Jak dopadla tahle patri­o­tis­tic­ká mili­tant­ní podí­va­ná? 

V noci z 11. na 12. září 2012 se ode­hrá­la udá­lost, kte­rá pozna­me­na­la desít­ky ame­ric­kých obča­nů usi­lu­jí­cích o nasto­le­ní míru v Libyi, kte­rá po svrh­nu­tí Muammara Kaddáfího je dějiš­těm do dneš­ní­ho dne neu­tu­cha­jí­cích vojen­ských akcí, kte­ré mají za cíl nasto­lit vlá­du nad celým úze­mím pro jed­nu ze sou­pe­ří­cích frak­cí. Když je do Benghází povo­lán ame­ric­ký vel­vy­sla­nec Chris Stevens (Matt Letscher), jeho výro­ky na adre­su situ­a­ce v celé Libyi si vyklá­da­jí mili­tant­ní sku­pi­ny po svém a mís­to jeho dočas­né­ho poby­tu je v pod­ve­čer 11. září 2012 napa­de­no sku­pi­nou vojá­ků, kte­rá zde­ci­mo­va­la mini­mál­ní ochran­ku, kte­rou vel­vy­sla­nec měl. Jedinou mož­nost na záchra­nu pro ohro­že­né ame­ric­ké obča­ny je sku­pi­na žol­dá­ků, kte­ří hlí­da­jí agen­ty CIA na neda­le­ké uta­je­né základ­ně…

Musím se při­znat, ale v pří­pa­dě toho­to sním­ku se nebo­jím jej tro­chu nad­hod­no­tit. Popravdě, nejsem úpl­ně fanou­šek těch­to moder­ních akč­ních vojen­ských zále­ži­tos­tí, pře­de­vším díky tomu, že je ten patri­o­tis­mus a nai­vi­ta, se kte­rou jsou zpra­co­vá­ny v kom­bi­na­ci s čis­tě vojen­ským feti­šem něco, co mi úpl­ně moc neří­ká. Samozřejmě, jsou tu výjim­ky, kte­rou se pro mě stá­vá i tahle novin­ka holly­wo­od­ské­ho mis­tra explo­zí. Ten ač totiž všech­ny výše zmí­ně­né prv­ky ve svém fil­mu má (člo­věk by až čekal v někte­rých scé­nách pře­hna­né­ho patri­o­tis­mu licen­co­vá­ní sklad­by America, Fuck Yeah! z fil­mu Team America: Světovej poli­cajt), doká­že to všech­no pro­dat tak, že to divá­ka i oslo­ví a zaujme, nemluvě o vta­že­ní do děje a napí­na­vos­ti situ­a­ce, ve kte­ré se hlav­ní hrdi­no­vé ocit­li.
Jistě, film ope­ru­je s výraz­nou úrov­ní zjed­no­du­še­ní pří­bě­hu pro vět­ši­no­vé­ho divá­ka, něja­ký­mi zkrat­ka­mi opro­ti tomu, co se vlast­ně v Benghází v ten den sta­lo, a ona nai­vi­ta a nuce­ný patri­o­tis­mus (roz­stří­le­ná ame­ric­ká vlaj­ka nesmí chy­bět) místy hod­ně ruší, přes­to ty dvě hodi­ny a něco v kině ute­čou nesku­teč­ně sviž­ně a díky vyjí­meč­ně atmos­fe­ric­ké­mu soun­d­trac­ku (byť náram­ně kom­po­zi­ce při­po­mí­ná pár let sta­rý počin sku­pi­ny HEALTH k atmos­fe­ric­ky podob­né hře Max Payne 3) jsou celá akce i klid­ná místa mezi akč­ní­mi sek­ven­ce­mi náram­ně pro­vá­za­né a film tak fun­gu­je víc, než všech­no co Bay za posled­ních více jak deset let poslal do kin.
A to je prá­vě to pře­kva­pi­vé. I přes­to, že film 13 hodin: Tajní vojá­ci z Benghází obsa­hu­je všech­no špat­né, za co by mohl spo­leč­ně s dal­ší­mi fil­my být zkri­ti­zo­ván až hrůza, v tom­to podá­ní to všech­no fun­gu­je a baví. Navíc na film, kte­rý je oproš­těn o jaké­ko­liv hlub­ší myš­len­ky a hra­je pře­de­vším na vizu­a­li­tu, se daří Bayovi a spol krás­ně vykres­lit ukáz­ku toho, proč je vál­ka nesmy­sl­ná a zby­teč­ná. Pokud vám tedy neva­dí tro­chu myš­len­ko­vě jed­no­duš­ší vojen­ská akce, kte­rá ale vypa­dá a šla­pe zatra­ce­ně dobře, neboj­te se dát 13 hodi­nám šan­ci. Michael Bay po letech nato­čil něco, co má hla­vu a patu a při­tom to v jádru fun­gu­je, zatím­co jsou hrdi­no­vé fil­mu sku­teč­né bytos­ti a ne jen kari­ka­tu­ry a arche­ty­py.
Blog auto­ra: http://www.okodivaka.cz

Student dvou­o­bo­ro­vé­ho stu­dia Anglická filo­lo­gie / Filmová věda, dlou­ho­le­tý fanou­šek fil­mu, hud­by a tele­vi­ze. Více o mně na pro­fi­lu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Rozchod Nadera a Simin (Jodaeiye Nader az Simin)6. prosince 2012 Rozchod Nadera a Simin (Jodaeiye Nader az Simin) Íránský film Rozchod.... Asghara Farhadiho byl oceněn Oscarem (pochopitelně za nejlepší cizojazyčný snímek) a stal se takovým příjemným zjevením nedávné doby. Proč? Dobrá otázka... Na íránské filmy mám velké štěstí, všechny, které jsem […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Lincoln [60%]17. července 2015 Lincoln [60%] Nejslavnější americký prezident se vrací na plátna kin. Poté co se na nich chvíli ohřál  během minulého roku v poněkud rozvernější verzi, přichází originál v plnotučné podobě od člověka na slovo vzatého. Jak tedy dopadla dlouho očekávaná […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Transformers: Zánik – 50 %26. června 2014 Transformers: Zánik – 50 % Kdysi jsem byl malý, hrál jsem si s jedním Transformerem. Uměl jsem ho rozkládat a skládat znova do autíčka. Byl jsem malý, bavilo mne to. Ale je tomu už skoro dvacet pět let. Teď si hraji s jinými dospělými věcmi. Možná moje děti si zas […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • 6. října 2003 Mizerové 2 Tak Michael Bay je zpátky, po mnoha filmech pro Americké publikum s mnoha patosem, s několika naprostými bláboly, ale i s jedním kvalitním filmem se nám znovu vrátil ke všemu, co ho proslavilo. Tedy ve filmovém průmyslu ho proslavil film […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Ona – 65 % 27. dubna 2014 Ona – 65 % Kdo si myslí, že romantická láska má místo jen na písečné pláži s nezbytným drinkem a v kruhu okouzlujících mladých lidí, ten bude filmem Ona překvapen. Hlavní hrdina tohoto filmu, nesmělý a podivínský Theodor, pracuje ve firmě na dopisy […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • 300: Vzestup říše – SEX a KREV nedělá dobrý film8. března 2014 300: Vzestup říše – SEX a KREV nedělá dobrý film Druhý díl  300 šel tento týden do kin. Po dlouhém čekání, kdy už v roce 2006 natočil Zack Snyder svůj první velkofilm. V roce 2012 se natáčel díl druhý a přes rok trvalo, než se udělaly veškeré technologické a trikové změny, když se […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Let (Flight) – 70 %9. února 2013 Let (Flight) – 70 % Tak se nám Robert Zemeckis vrátil. Po delší době si vzal pod svá křídla film, který není animovaný. Zrežíroval hraný film.  Jak říkají synopse od distributora: „Kapitán Whip Whitaker je velezkušený pilot, kterému sebeprudší […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Dárek (The Gift) – 60 %18. srpna 2015 Dárek (The Gift) – 60 % Manželé Simon a Robyn se rozhodli, že se odstěhují z velkoměsta. Rozhodnou se pro dům, který je nedaleko místa, kde Simon prožil své dětství a dospívání. Nový dům je potřeba zařídit, čehož se ujme Robyn. Při uklízení se seznámí se […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Hra na hraně | Runner Runner [50%]3. ledna 2014 Hra na hraně | Runner Runner [50%] Hazard není zas tak častým tématem kriminálních filmů. Několik kousků ale vždy za rok do kin přeci jen přijde. Většinou však tyto snímky končí jen jako solidní avšak lehce průměrné výplňovky, které místo riginality či nadšení nabízejí […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Recenze: Iron Man 3 (85 %)23. ledna 2014 Recenze: Iron Man 3 (85 %) Návrat ve třetím dílu Iron Mana se podařil. Změna režiséra jde filmu k duhu. Druhý nejlepší snímek Marvel Studios po Avengers.Je tomu už pět let, kdy nakladatelství Marvel udělalo první velkofilm. V hlavní roli byl znovu objeven Robert […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.