Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Země zítřka - 40 %

Země zítř­ka - 40 %
Ohodnoťte člá­nek

Špatná budouc­nost niko­ho nedě­sí! A to je špat­né, veli­ce špat­né. S tím se musí něco udě­lat.  Jestli to neza­jí­má běž­né lidi, pak musí nastou­pit robo­tic­ká dív­ka Athena se svou utkvě­lou před­sta­vou zachrá­nit svět s pomo­cí lid­ských hrdi­nů.  Zalíbí se jí chla­pec Frank Walker, nad­še­ný vyná­lez­ce s mimo­řád­nou tou­hou doká­zat, že jeho vyná­le­zy mají per­spek­ti­vu. Ten nevá­há Athenu násle­do­vat do budouc­nos­ti, ale všech­no se nějak zvrt­ne a cosi se poka­zí. Každopádně Frank se musí vrá­tit do pří­tom­nos­ti a nadá­le žije jakou osa­mě­lý podi­vín v domě plném pří­stro­jů a zabez­pe­čo­va­cích zaří­ze­ní. Zeme1Z malé­ho klu­ka vyros­te dospě­lý muž, kte­rý už nemá zájem nikde pomá­hat a za něco bojo­vat. Dokáže ho pře­svěd­čit až Casey Newtonová, ve kte­ré vidí Athena dal­ší­ho poten­ci­o­nál­ní­ho hrdi­nu a spa­si­te­le lid­stva. Tahle mla­dá dív­ka je nejen chyt­rá jako něko­lik nauč­ných slov­ní­ků dohro­ma­dy, ale doká­že si v kaž­dé situ­a­ci pora­dit a je také dosta­teč­ně bojov­ně nala­dě­ná. Není to žád­ná třa­so­řit­ka a doká­že zmlá­tit i dotěr­né­ho pro­da­va­če v krám­ku podiv­né­ho veteš­nic­tví. To tak, aby jí při­pra­vil o kou­zel­ný odzná­ček. Dotěra jeden robo­tic­kej, dosta­ne pár za uši! Prostě záchra­na lid­stva je na spad­nu­tí a zbý­vá jen šikov­ně se dopra­vit do Země zítř­ka. Kouzelný odzná­ček však nesta­čí a záko­ni­tě musí dojít na ces­to­vá­ní rake­tou. Protože star­to­va­cí ram­pa na mysu Canaveral na Floridě už má nej­lep­ší léta za sebou, star­tu­je se z Eiffelovy věže v Paříži. Záchrana budouc­nos­ti je pros­tě brn­kač­ka a vyu­žít se musí všech­no.

Nevím, jakou závrat­nou myš­len­ku chtěl scé­náris­ta a reži­sér Brad Bird fil­mem sdě­lit, ale já jsem vní­ma­la pře­de­vším cha­os kom­bi­no­va­ný s uta­je­ným posel­stvím, kte­ré mi stá­le uni­ka­lo. I když zdán­li­vá moud­ra a pona­u­če­ní trou­sí hrdi­no­vé kaž­dou chví­li. Osvěta na prv­ním mís­tě!

Zeme2Brad Bird je zná­mý něko­li­ka ani­mo­va­ný­mi fil­my, kte­ré jsou ozna­če­né jako rodin­né (Ratatoulle, Úžasňákovi, Železný obr), ale ten­to­krát není jas­né, komu je film vlast­ně určen. Výtvarník Scott Chambliss sice vytvo­řil futu­ris­tic­ké měs­to s léta­jí­cí­mi vla­ky a poscho­ďo­vý­mi bazé­ny, ale je to jen kuli­sa, ve kte­ré se jen vel­mi krát­ce ode­hra­je něko­lik scén pří­bě­hu. A to je ško­da!  Výtvarná slož­ka byla potla­če­na roz­ví­je­ním nesmy­sl­ných dia­lo­gů a vyvá­ře­ním ilu­ze o důle­ži­tos­ti záchra­ny lid­stva. Současně se o Zemi zítř­ka neřek­ne nic pod­stat­né­ho ani kon­krét­ní­ho. Jsou to jen frá­ze a hra na hrdi­ny, kte­ří boju­jí a neví vlast­ně proč a pro­ti komu.

Když vařil pej­sek s kočič­kou dort v pohád­ce od Josefa Čapka, byla to legra­ce i pouč­né záro­veň. Brad Bird nato­čil film, kte­rý vypa­dá, jako by mu pej­sek a kočič­kou pomá­ha­li. Když se spo­jí dět­ská hrdin­ka, chyt­rá dív­ka, oblí­be­ný herec, vyspě­lá tech­no­lo­gie a vel­ko­le­pá myš­len­ka, pak to ješ­tě není záru­ka dob­ré­ho fil­mu. Základním pro­blé­mem je scé­nář, kte­rý zby­teč­ně roz­ví­jí dia­lo­gy a postrá­dá pro­po­je­ní jed­not­li­vých udá­los­tí.  Co se týká herec­kých výko­nů, pak je tře­ba oce­nit obě žen­ské hrdin­ky, kte­ré jsou nosi­tel­ka­mi emo­cí i akč­ních scén. Pětadvacetiletá ame­ric­ká hereč­ka Britt Robertson hra­je posta­vu Casey se zau­je­tím a ener­gii, kte­ré George Clooney v roli staré­ho Franka nemů­že sta­čit a půso­bí evi­dent­ně nejis­tě. V roli robo­tic­ké Atheny se výraz­ně pro­sa­di­la tři­nác­ti­le­tá ang­lic­ká hereč­ka Raffey Cassidy.

Zeme3Trochu zamo­ta­ný a nelo­gic­ký pří­běh se tvá­ří jako vel­ko­film pro celou rodi­nu. Ale rodi­če musí jít do kina s dět­mi, kte­rým už bylo dva­náct let. Možná by tahle pod­mín­ka nemu­se­la pad­nout, kdy­by nemě­la Athena tak dět­sky naiv­ní obli­čej, kte­rý se doká­že změ­nit v kru­tý a nená­vist­ný. A Casey doká­že být zase pěk­ně hys­te­ric­ká a agre­siv­ní. A to všech­no v zájmu záchra­ny lid­stva a šťast­né budouc­nos­ti uscho­va­né v poli zla­ta­vé­ho obi­lí. Jako úpl­ný berá­nek z toho vychá­zí Frank, kte­rý v chla­pec­kém věku i v dospě­los­ti půso­bí jako dob­rák od kos­ti.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Země zítřka - Obsah/O filmu20. května 2015 Země zítřka - Obsah/O filmu OBSAH              Společnost Disney představuje napínavý dobrodružný snímek Země zítřka režiséra Brada Birda, držitele dvou Oscarů, v hlavní roli s držitelem Oscara Georgem […]
 • Looper - 57% 21. října 2012 Looper - 57% I tvrdý a bezcitný looper může mít svou slabou chvilku. To se stane, když začne trochu přemýšlet a svou práci uvidí z jiného pohledu. Třeba z pohledu vlastního já z budoucnosti. Cestování […]
 • Mission: Impossible - Ghost Protocol15. února 2016 Mission: Impossible - Ghost Protocol Čtvrtý díl, čtvrtý režisér. Jako by producentům ani obrovské výdělky předešlých filmů nestačili a potřebovali neustále něco měnit, zlepšovat. Tentokrát se jím stal Brad Bird a Mission […]
 • Je prostě báječná (She´s Funny That Way) – Recenze – 50%13. května 2015 Je prostě báječná (She´s Funny That Way) – Recenze – 50% Na americké komedii Je prostě báječná je nejzajímavější to, jak zcela otevřeně a přiznaně hlásá, že se snaží napodobit styl komedií, které se v Hollywoodu natáčely v jeho Zlaté éře, tedy […]
 • Diktátor (2012)4. června 2012 Diktátor (2012) Zámožný herec, a bůhvíco ještě, pocházející z ortodoxní židovské rodiny - Sacha Baron Cohen - je zpět. Tentokráte se po svých inkarnací do těl Aliho G, Borata a homosexuální hvězdy Bruna […]
 • Ave, Caesar! (Hail, Caesar!) – Recenze – 60%2. března 2016 Ave, Caesar! (Hail, Caesar!) – Recenze – 60% Nová komedie bratrů Ethana a Joela Coenových Ave, Caesar! skládá poctu americké kinematografii 50. let a zároveň si z této epochy mírně satiricky utahuje. Její těžiště spočívá v hemžení […]
 • Bláznivá dovolená (Vacation) – Recenze – 10%30. srpna 2015 Bláznivá dovolená (Vacation) – Recenze – 10% Bláznivá dovolená je pokračováním stejnojmenné komedie z roku 1983, v níž se tehdy Chevy Chase v roli svérázné hlavy rodiny Griswoldových rozhodl vzít svou manželku a dvě děti na road trip […]
 • Scary Movie-Děsnej biják2. února 2004 Scary Movie-Děsnej biják Tihle filmový teenageři jsou v poslední době totálně v prdeli.Zcela vytříbeným úkazem tohoto je páreček Bobby Prinze (Jon Abrahams) -Cindy Campbellová (Anna Faris).Ti se bezmezně milují a […]
 • Pravidla mlčení (The Company You Keep) - 60 %15. dubna 2013 Pravidla mlčení (The Company You Keep) - 60 % Právník Jim Grant (Robert Redford) je vdovec a žije se svou dceru Isabel (Jackie Evancho) v poklidném americkém městečku. Jednoho dne se všechno změní. Jima navštíví mladý novinář Ben […]
 • 29. srpna 2002 DEVIL'S ADVOCATE - ĎÁBLŮV ADVOKÁT Označení horror je pro tenhle film hloupě zjednodušující a uchýlil jsem se k němu v hlavičce proto, že mě nic lepšího nenapadlo. Ve filmové databázi (vynikající místo, zvlášť doporučuji) […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...