Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Muž na laně ve 3D budí závrať


Filmy „na zákla­dě sku­teč­né udá­los­ti“ pat­ří k své­byt­né­mu žánru. Nejde o to, zda­li se jed­ná o film his­to­ric­ký, váleč­ný nebo kri­mi­nál­ní. Inspirace sku­teč­ný­mi udá­lost­mi pří­běh vždy lépe pro­dá­vá divá­kům.

V mých očích žánr utvá­řel film „Zázraky se dějí“, nato­če­ný v roce 1974, kte­rý si pama­tu­ji ješ­tě z dět­ství. Chronologický pře­hled udá­los­tí jedi­né pře­ži­vší pasa­žér­ky letu do ama­zon­ské džun­gle. „Sedm let v Tibetu“ a „Schindlerův seznam“ při­da­ly k his­to­ric­kým udá­los­tem umě­lec­ký pře­sah, čímž se sta­ly znač­ně suges­tiv­ní­mi. V posled­ní době vše umoc­nil zvlášt­ní, doku­men­tár­ně ladě­ný, styl zpra­co­vá­ní, ve kte­rém rea­li­ta přes­ně odrá­ží his­to­ric­ké sku­teč­nos­ti zazna­me­na­né ve fil­mo­vých doku­men­tech. Za ten­to styl zís­kal před dvě­ma lety Oscara Affleckův film „Argo“.

Když se řek­ne Robert Zemeckis, dří­ve naro­ze­ní si vyba­ví kul­tov­ní sci-fi sérii „Návrat do budouc­nos­ti“, mlad­ší divá­ci tře­ba „Let“ nebo „Trosečníka“ s výbor­ným Tomem Hanksem v hlav­ní roli. Do fil­mo­vé his­to­rie se ten­to skvě­lý reži­sér navě­ky zapsal fil­mem „Forrest Gump“.

Ve svém nej­no­věj­ším fil­mu „Muž na laně“ („The Walk“) čer­pá to nej­lep­ší z žánru i ze své dlou­ho­le­té prá­ce.  Phillippe Petit (Joseph Gordon-Levitt) vyprá­ví z vyhlíd­ky na Soše Svobody pří­běh smě­lé­ho artis­tic­ké­ho činu, kte­rý pro­vedl v roce 1974, když pře­šel ve sto­de­sá­tém pat­ře po laně mezi již­ní a sever­ní věží teh­dy ješ­tě ne zce­la dosta­vě­né­ho Světového obchod­ní­ho cen­t­ra (WTC).

Při návra­tu do mlá­dí pro­va­zo­chod­ce a žong­lé­ra Petita pro­po­ju­je reži­sér před­to­če­né his­to­ric­ké zábě­ry Paříže s nově nato­če­nou „minu­los­tí“, vyprá­vě­nou z pohle­du pro­va­zo­chod­ce. Příběh se pozvol­na roz­bí­há a poměr­ně vel­ký pro­stor je věno­ván popi­su jeho přá­tel a vzta­hu s uči­te­lem, jímž je slav­ný pro­va­zo­cho­dec Papa Rudy (Ben Kingsley).

Jakmile se pří­běh pře­ne­se do New Yorku, jeho tem­po se zvy­šu­je a napě­tí ros­te úměr­ně s pří­pra­vou akce a peri­pe­ti­e­mi v prů­bě­hu její­ho pro­ve­de­ní. Samotný pře­chod mezi obě­ma věže­mi po oce­lo­vém laně je maleb­nou ódou na odva­hu, krá­su z nepo­zna­né­ho a úto­kem na pud sebezá­cho­vy divá­ků. Vzpomínky Petita se zde mísí s rea­li­tou, stej­ně jako s ide­a­lis­tic­kým zkres­le­ním, kte­ré­mu pod­lé­ha­jí pod tíhou času všech­ny pří­běhy.

3D zpra­co­vá­ní je v tom­to fil­mu sku­teč­nou lahůd­kou. Pohledy do výš­ky i nebez­peč­ných hlu­bin půso­bí závrať, přes­to­že divák ví, že sedí bez­peč­ně v kině.  Lví podíl má na tom kame­ra­man Dariusz Wolski, kte­rý má za sebou vyni­ka­jí­cí rok (minu­le jsem psal o jeho podí­lu na „Marťanovi“). Hudbu slo­žil Zemeckisův tra­dič­ní spo­lu­pra­cov­ník Alan Silvestri.

Filmu lze vyčíst pou­ze zdlou­ha­vý začá­tek a fakt, že je v čes­ké dis­tri­buci uvá­děn pod stej­ným názvem, jako sedm let sta­rý doku­ment („Man on Wire“) o Petitově smě­lém činu.Gordon-Levitt podá­vá osca­ro­vý výkon. Robert Zemeckis nato­čil nád­her­ný film, kte­rý je poctou všem odváž­liv­cům a tichou vzpo­mín­kou na WTC, jehož oba mra­kodra­py byly zbo­ře­ny 11. září 2001 zfa­na­ti­zo­va­ný­mi Araby.

Moje hod­no­ce­ní: 85%

Blog auto­ra: http://potoczny.blog.idnes.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Muž na laně – 7/102. března 2016 Muž na laně – 7/10 Filmový režisér Robert Zemeckis má na svém kontě celou řadu úspěšných snímků, mezi které patří například Forrest Gump, Návrat do budoucnosti, nebo Let s Danzelem Washingonem v hlavní roli. Na konci roku 2015 se tento režisér vrátil se […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Let (Flight) – 70 %9. února 2013 Let (Flight) – 70 % Tak se nám Robert Zemeckis vrátil. Po delší době si vzal pod svá křídla film, který není animovaný. Zrežíroval hraný film.  Jak říkají synopse od distributora: „Kapitán Whip Whitaker je velezkušený pilot, kterému sebeprudší […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Příchozí – OBSAH/O FILMU11. listopadu 2016 Příchozí – OBSAH/O FILMU             OBSAH              Snímek Příchozí je provokativním vědeckofantastickým thrillerem od slavného režiséra Denise Villeneuvea (Sicario: Nájemný vrah, Zmizení). Když po celém světě přistanou tajemné vesmírné lodě, dojde k […] Posted in Speciály
  • X-Men: Budoucí minulost – Rogue Cut16. května 2016 X-Men: Budoucí minulost – Rogue Cut Když jsem před dvěma roky šel na projekci „prozatím“ posledních x-menů, tak jsem ten film pochválil. V kině to byl úspěch. Na Blu-ray, které vyšlo skoro půl roku po premiéře v kinech, taky. Ale jediné, co fanouškům chybělo, bylo objevení […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Příchozí nutí k zamyšlení – 65 %11. listopadu 2016 Příchozí nutí k zamyšlení – 65 % Lidi jsou zvláštní stvoření. Umí se vyjadřovat v mnoha jazycích, a přesto jim může scházet schopnosti porozumění. Bylo by možné domluvit se s mimozemšťany? Jsou schopnosti dorozumívání přenositelné a pochopitelné pro tvory s jinými […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Příchozí – O TVŮRCÍCH11. listopadu 2016 Příchozí – O TVŮRCÍCH             DENIS VILLENEUVE (režie) je uznávaný francouzsko-kanadský režisér, který na sebe celosvětovou veřejnost upozornil nominací na Oscara v kategorii Nejlepší cizojazyčný film, jež získal jeho snímek Požáry, drama o následcích […] Posted in Speciály
  • Recenze: Iron Man 3 (85 %)23. ledna 2014 Recenze: Iron Man 3 (85 %) Návrat ve třetím dílu Iron Mana se podařil. Změna režiséra jde filmu k duhu. Druhý nejlepší snímek Marvel Studios po Avengers.Je tomu už pět let, kdy nakladatelství Marvel udělalo první velkofilm. V hlavní roli byl znovu objeven Robert […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • IRON MAN 3 – natáčení oficiálně zahájeno4. června 2012 IRON MAN 3 – natáčení oficiálně zahájeno Společnost Marvel Studios v době fenomenálního úspěchu filmu Avengers v kinech po celém světě oznámila začátek natáčení třetího filmu Iron Man. Pod režijním vedením Shanea Blacka začal početný štáb pracovat ve Wilmingtonu v Severní […] Posted in Filmové novinky
  • Iron Man 3 – ZAJÍMAVOSTI O FILMU2. dubna 2013 Iron Man 3 – ZAJÍMAVOSTI O FILMU - Snímek Iron Man 3 společnosti Marvel je natočen na motivy comicsu Stana Leeho, Dona Hecka, Larryho Liebera a Jacka Kirbyho. Iron Man se poprvé objevil ve 39. čísle série Tales of Suspense v březnu 1963. Ve filmu se společně objevují […] Posted in Speciály
  • Hra na hraně | Runner Runner [50%]3. ledna 2014 Hra na hraně | Runner Runner [50%] Hazard není zas tak častým tématem kriminálních filmů. Několik kousků ale vždy za rok do kin přeci jen přijde. Většinou však tyto snímky končí jen jako solidní avšak lehce průměrné výplňovky, které místo riginality či nadšení nabízejí […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.