Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Fotograf – 65 %

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Fotograf Jan je obklo­pen ženami a není tak divu, že mu výrazně zasa­hují do života. Modelky potře­buje, pro­tože foto­gra­fo­vá­ním je Janova pro­fese a posed­lost. Kromě mode­lek však se o foto­grafa zají­mají i ženy, které jsou s ním v pří­bu­zen­ském vztahu, spo­lu­pra­cují s ním nebo se s nimi setkává pro obou­stranné potě­šení. O místo v stá­va­jí­cím „harému“ stojí i nená­padná mladá dívka Líba, která se nejdříve nedo­káže do žádné z uve­de­ných sku­pi­nek zařa­dit. Přichází sice nesměle do Janova bytu, ale brzy poznává, jak to u Jana chodí a postupně si buduje v mno­ha­čet­ného žen­ského sesku­pení své místo. Každá z  žen má nějaký důvod, proč se s pře­lé­ta­vým a neprak­tic­kým foto­gra­fem stýká. Některé touží být model­kou, jiné baví zábava se zná­mým foto­grafe nebo snaha najít někoho, kdo bude rozu­mět jejich žen­ské duši.  Jan by rád všem ženám vyho­věl a sou­časně pro­žil život bez pro­blémů a fotil. To ho sku­tečně baví. Řešení kon­flikt­ních situ­ací nechává na jiných. Rázná a prak­tická Líba rychle pozná Janovy sla­bosti a snaží se mu postupně řešit pra­covní i osobní vztahy. Její snaha je vedena vel­kou lás­kou k Janovi nebo zájmem o jeho práci a slávu?  Jisté je, že Jan se docela ochotně a rád o své doved­nosti, slávu a možná i o něco víc, podělí. Ale nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně, byť by měla jméno Líba nebo Ráchel. Ostatně, o žen­ské jméno opravdu v tomto pří­běhu nejde.

Fot1

Režisérka Irena Pavlásková (Zemský ráj to napo­hled, Čas sluhů, Čas dluhů, Corpus Delicti) pra­co­vala na scé­náři s Janem Saudkem po dva roky. Pro fil­mový pří­běh se nechali inspi­ro­vat něko­lika lety Saudkova života, kdy se sezná­mil s ambi­ci­ózní dív­kou, a některé situ­ace dostaly dra­ma­tický spád.  Pavlásková už ve svých před­cho­zích fil­mech pro­ká­zala, že se nebojí dra­ma­tic­kých a kon­tra­verz­ních témat. Také má ráda, když hrdina pří­běhu musí bojo­vat s nepřízní osudu a nedo­stává nic zadarmo. Tentokrát si pro fil­mové zpra­co­vání vybrala osob­nost zná­mého foto­grafa, který žije a veřej­nosti je čás­tečně známá nejen jeho práce, ale i část z jeho osob­ního života.

Filmový pří­běh je kom­pi­lací sku­teč­ných zážitků a fikce. Do jaké míry se fil­mový pří­běh podobá sku­teč­nosti, to je osob­ním tajem­stvím nejen Saudka, ale i dal­ších postav, které se mohou třeba v pří­běhu poznat. Ale to nemusí být pro autory filmu pod­statné. Důležitější je, jak film působí a čím zaujme diváky bez ohledu na to, do jaké míry zachy­cuje fil­mový pří­běh sku­teč­nost.

I když hlavní hrdina je veřejně známá osob­nost, jejíž způ­sob života i názory mnoho lidí odsu­zuje, obsa­huje film i obec­nější rovinu a může tak oslo­vit i ty, kteří vul­ga­ritu a nahotu zrovna „nemusí“. Nejdříve se však musí divák dosta­tečně nasy­tit kaž­do­den­ním cha­o­sem focení, setká­vání a přá­tel­ských „hrá­tek“, kdy se ženy nijak nestydí a nahota je brána stejně jaFot2

ko oblek.  Občas se objeví chvíle, kdy to zavání prací a tro­chu to při­po­míná instruk­táž do minu­losti, jak vzni­kaly některé ze zná­mých Saudkových fotek. Naivní ote­vře­nost hlav­ního hrdiny i jeho lehký vzta­hový chaos k ženám, které má kolem sebe, pro­stu­puje mnoha scé­nami. Je s podi­vem, že se do foto­gra­fova života vlou­dila jen jedna raci­o­nální a cíle­vě­domá Líba, která umělce „vyu­čila“ v tro­chu jiném oboru, než byl zvyklý. Ale budiž, je to film s prá­vem určité nad­sázky a pře­há­nění. Umělec musí být tedy „echt“ posedlý umě­lec­kou tvor­bou, neprak­tický a naivní, aby vynikla postava s pro­ti­klad­nými vlast­nostmi. Problém ale není v cha­rak­teru postav, ale v situ­a­cích, ve kte­rých je divák poznává a jak se vyvíjí vzá­jemné vztahy. Od počá­teč­ního sezná­mení dochází docela rychle k nastě­ho­vání Líby k Janovi. Pak se pra­covní vztah utuží ještě cito­vou vaz­bou a sexem. Až potud je to jasné. Ale když dokáže cit­livý Jan poznat emoce u jiných žen, proč se mu nedaří odhad­nout Líbu? Ona je, pravda, žena emočně zdr­žen­livá a tváří se neu­r­čitě. Ale kon­flikt, který mezi ní a Janem vznikne, se pře­dem nijak nerý­suje.

Prostě mi ve filmu pár scén s foce­ním a při­po­mí­ná­ním dět­ství hlav­ního hrdiny pře­bývá a nao­pak postrá­dám více scén, které by objas­ňo­valy vývoj cha­rak­teru postavy Jana, Líby i nej­bliž­ších přá­tel. Často jsou scény nato­čeny jako tea­trální pře­hlídka, schází oby­čejná lid­ská rovina. Nic na tom nemění ani scény zachy­cu­jící hrdinu při běhu v pří­rodě a docela hloupé mi při­šla scéna, kdy Jan jde v dešti a uklouzne v blátě. Proč taková zby­tečná scéna? Přesto nemohu upřít auto­rům filmu vel­kou snahu zachy­tit zají­mavé oka­mžiky tvorby a životní názory zají­mavé umě­lecké osob­nosti. Provokující a v pod­statě cit­livá povaha se ve filmu nechává pozná­vat jen z části. Co je však výrazné, to je foto­grafův slov­ník, který udr­žuje dobrou náladu v kom­bi­naci s bon­moty.

Fot3

Film balan­cuje na hraně dra­matu a kome­die. Samotný pří­běh je docela smutný, ale je vyprá­věn s nad­hle­dem a s chví­lemi drs­něj­ším humo­rem. Na vyznění celého filmu má vel­kou zásluhu herec Karel Roden, který hraje foto­grafa Jana s nebý­va­lou leh­kostí a vti­pem. Ať dělá, co dělá, ať říká, co říká, žádné gesto ani slovo není vul­gární. Postava foto­grafa je jak pře­rostlé dítě, které žije ve vlast­ním světě. Do role Líby obsa­dila reži­sérka Míšu Málkovou, která doká­zala ve vyhro­ce­ných situ­a­cích vyjá­d­řit dosta­tek tem­pe­ra­mentu a emocí.

Patřičnou zábav­nost a odleh­čení dodá­vají filmu modelky, z nichž pouze jedna je sku­teč­nou model­kou foto­grafa Jana Saudka. Co se týká dal­ších herec­kých výkonů, pak se mi těžko hod­notí. Když je role napsaná stroze a scéna nemá vývoj, pak není co hrát. Přesto mělo něko­lik here­ček mož­nost zahrát si krátké herecké „etudy“. Vilma Cibulková zaper­lila v roli roz­dychtěné dok­torky Věry, Jitka Sedláčková v roli zhr­zené i milo­vané mana­žerky Alice a Zuzana Vejvodová v roli citově roz­há­rané Kláry.

Film získá určitě své obdi­vo­va­tele i kri­tiky. Divák, který se dokáže pře­nést přes scény s ham­ba­tými model­kami a spros­tými výrazy, se může poba­vit i popře­mýš­let. A kdo nemá Jana Saudka rád, ten by mohl oce­nit ale­spoň herce Karla Rodena.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Fotograf a jeho film6. ledna 2015 Fotograf a jeho film Dnes představili tvůrci novinářům film Fotograf a zájem byl velký. Jednak zapůsobila samotná osobnost známého fotografa Jana Saudka a také možnost nahlédnout trochu „pod pokličku“ jeho tvorby. Jak jen to ten chlap dělá a jaký skutečně […] Posted in Filmové premiéry
  • Fotograf – O PŘÍBĚHU3. ledna 2015 Fotograf – O PŘÍBĚHU V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého českého fotografa Jana Saudka se vracíme k některým dramatickým křižovatkám života umělce obdařeného nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny tyto vlastnosti mu přinesly […] Posted in Články
  • Fotograf – Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové3. ledna 2015 Fotograf – Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové „Jana jsem poznala jako člověka nesmírně citlivého, vnitřně bohatého a moudrého a trochu jiného, než jak se prezentuje před veřejností A ten jeho způsob, kterým vystupuje před lidmi, je určitá sebeobrana před světem. Líbilo se mi spojit […] Posted in Články
  • Hořící keř (206 min) – 80%27. ledna 2014 Hořící keř (206 min) – 80% Snímek Hořící keř je film, který můžou diváci shlédnout ve dvou verzích: buď jako samostatný film (206 minut) nebo jako třídílnou TV minisérii (240 minut). Na Václavském náměstí před Národním muzeem si 16.ledna 1969 přinese kanistry […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Rozhovor s Janem Hřebejkem15. srpna 2012 Rozhovor s Janem Hřebejkem Jeden z nejúspěšnějších českých režisérů a příležitostně také divadelní režisér. Mezi jeho divácky nejúspěšnější filmy patří: Šakalí léta, Pelíšky, Musíme si pomáhat (6 Českých lvů a nominace na Oscara), Pupendo, Horem pádem, Kráska […] Posted in Rozhovory
  • Rozhovor s Michalem Vieweghem14. srpna 2012 Rozhovor s Michalem Vieweghem V současnosti patří k nejúspěšnějším českým spisovatelům (mj. knihy Povídky o manželství a o sexu, Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Zapisovatelé otcovský lásky, Báječná léta s Klausem, Případ nevěrné Kláry, Vybíjená, Román pro muže, […] Posted in Rozhovory
  • Hořící keř (2013)12. března 2013 Hořící keř (2013) Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky zanechá. Z filmů od Hollandové mě velmi zaujala […] Posted in TV Recenze
  • Alois Nebel – online5. prosince 2014 Alois Nebel – online Podívejte se na první film, který můžete vidět přímo z Vašeho PC. Posted in Filmy online
  • Dědictví aneb Kurva se neříká – 35 %17. března 2014 Dědictví aneb Kurva se neříká – 35 % Multimilionář v letech, Bohuš Stejskal (Boleslav Polívka), vypravil své milované Vlastičce (Dagmar Havlová) pěkný pohřeb. Na venkovském hřbitůvku zazpívá tklivé písně sbor krojovaných žen a sousedé z Olšan se tváří patřičně smutně. Dorazí […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • ROZHOVOR: IRENA PAVLÁSKOVÁ3. ledna 2015 ROZHOVOR: IRENA PAVLÁSKOVÁ Vy jste před lety točila o Janu Saudkovi dokument. Už tehdy vás napadlo, že byste o něm někdy mohla natočit hraný film? Ano, už tehdy – a to jsem ještě nevěděla, jak turbulentní události ho ještě čekají. Jan mě už tenkrát uchvátil. […] Posted in Rozhovory

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.