Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Cesta vzhůru - 65 %

Cesta vzhů­ru - 65 %
Ohodnoťte člá­nek

Radek Jaroš je horo­le­zec, kte­rý od roku 1998 zdo­lá­vá osmi­ti­sí­co­vé vrcho­ly hor. Natáčet se zača­lo ale již v roce 2012, kdy Jaroš zdo­lá­val Annapurnu, před­po­sled­ní osmu. Tato hora ale byla pro toho­to lez­ce osu­do­vá, pro­to­že při ní utr­pěl omrz­li­ny na dol­ních kon­če­ti­nách, násled­ně pak musel pod­stou­pit ampu­ta­ci někte­rých prs­tů. Přes pro­blémy spo­je­né s lékař­ským zákro­kem a boles­tí se ale nevzdal a plá­no­val výstup na posled­ní, čtr­nác­tou, osmi­ti­sí­cov­ku, K2. Cesta001Ta je s 8611 m dru­hou nej­vyš­ší horou svě­ta, hned za Mount Everestem s 8848 m. Ten zdo­lal Jaroš už v roce 1998 a násle­do­va­ly po něm Kangchenjunga, Broad Peak, Cho Oyu, Shishapangma, Nanga Parbat, Dhaulagiri, Makalu, Manaslu, Gasherbrum II, Gasherbrum I, Lhotse a Annapurna. Za zmín­ku také sto­jí to, že na K2 se ode­hrá­lo nej­ví­ce nezda­ře­ných poku­sů o výstup na vrchol. Nejčastějším mís­tem, kudy se horo­lez­ci sna­ží dostat na vrchol, je Abruzziho pilíř. V něm je pak ve výš­ce 8200 m nej­ne­bez­peč­něj­ší část – sně­ho­vý kuloár Butylka pod pře­vis­lou ledo­vou stě­nou. Vystoupat na vrchol se Kromě Radka Jaroše chys­ta­li také Honza „Tráva“ Trávníček a Petr „Miska“ Mašek, ale na vrchol došli Jaroš s Trávníčkem. Ostatní čle­no­vé týmu zůsta­li v tábo­rech pod K2.

Dokument Cesta vzhů­ru nato­čil reži­sér David Čálek, kte­rý si záro­veň napsal scé­nář a také stál za kame­rou. Inspirací k nato­če­ní fil­mu byla kni­ha Hory, má panen­ko, kte­rou napsa­la Andrea Jarošová, dce­ra Radka Jaroše. Natočení doku­men­tár­ní­ho sním­ku o horo­lez­ci, kte­ré­ho fas­ci­nu­jí hory, ale není vůbec jed­no­du­ché. Už jenom z toho důvo­du, že se horo­lez­ci i fil­mo­vý štáb musí vydat do hor­ských výšin a spo­leč­ně se účast­nit samot­né­ho výstu­pu. Kromě těch­to akté­rů se výpra­vy zúčast­ni­li také Lucie Výborná, kte­rá podá­va­la aktu­ál­ní zprá­vy do Radiožurnálu. Ve fil­mu vystu­pu­jí také rodin­ní pří­sluš­ní­ci Radka Jaroše – mamin­ka, děti i part­ner­ky. Jim byl dán pro­stor hlav­ně v obdo­bí po výstu­pu na Annapurnu, když se Jaroš zota­vo­val po lékař­ském zákro­ku a záro­veň se při­pra­vo­val na dal­ší expe­di­ci.

Cesta002Při výstu­pu na K2 byl základ­ní tábor ve výš­ce 5000 m a účast­ní­ci výpra­vy v něm strá­vi­li měsíc. Další tábor byl ve výš­ce přes 6000 m a smě­li tam jen reži­sér, kame­ra­man a horo­lez­ci. Od této výš­ky pak fil­mo­va­li sami horo­lez­ci, hlav­ně na kame­ry C300, či PowerShot G15 a G16 od fir­my Canon. To umož­ni­lo vidět výstup oči­ma horo­lez­ců a krá­su hor­ských masi­vů.

Zdolání K2 je nároč­né po všech strán­kách, fyzic­ké i psy­chic­ké. Mnozí z těch, co se vyda­li na tuto výpra­vu, pou­ží­va­jí kys­lí­ko­vé mas­ky. Avšak účast­ní­ci je nepo­u­ži­li a film zachy­cu­je obtíž­nost a namá­ha­vost horo­le­zec­ké­ho výstu­pu.

Film může divá­ky zaujmout pří­bě­hem o zdo­lá­vá­ní vrcho­lů, ale také krás­nou pří­ro­dou, nezdol­ném přá­tel­ství a hlav­ně věč­ným opti­mis­mem a hle­dá­ním dal­ších cílů k pře­ko­ná­vá­ní.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Cesta vzhůru - ÚČASTNÍCI EXPEDICE K2 201420. srpna 2015 Cesta vzhůru - ÚČASTNÍCI EXPEDICE K2 2014 JAN „TRÁVA“ TRÁVNÍČEK (1976) Původním povoláním geodet, v současné době kromě horolezectví působí zejména jako pedagog, spoluorganizátor Škoda Bike Marathonu a správce lezecké stěny v […]
  • Cesta vzhůru - fotografie z novinářské konference24. srpna 2015 Cesta vzhůru - fotografie z novinářské konference V pondělí 24.srpna proběhla v kině Atlas projekce filmu Cesta vzhůru. Film je o Radkovi Jarošovi, který jako první Čech a jako patnáctý člověk na světě vystoupil na poslední z nejvyšších […]
  • Cesta vzhůru - ROZHOVORY S TVŮRCI - RADEK JAROŠ (1964)21. srpna 2015 Cesta vzhůru - ROZHOVORY S TVŮRCI - RADEK JAROŠ (1964) Nejúspěšnější český vysokohorský lezec patřící mezi světovou špičku Patnáctý horolezec na světě a první Čech, který vystoupil na všech čtrnáct světových osmitisícovek bez použití kyslíku, […]
  • Cesta vzhůru - ROZHOVORY S TVŮRCI - ANDREA JAROŠOVÁ (1989)21. srpna 2015 Cesta vzhůru - ROZHOVORY S TVŮRCI - ANDREA JAROŠOVÁ (1989) Dcera Radka Jaroše, jejíž kniha Hory, má panenko byla inspirací pro vznik dokumentu Cesta vzhůru Narozena v Novém Městě na Moravě. Hlavní inspirací pro její psaní byl její otec […]
  • Cesta vzhůru - Cesta vzhůru - DAVID ČÁLEK (1971), režie, scénář a kamera21. srpna 2015 Cesta vzhůru - Cesta vzhůru - DAVID ČÁLEK (1971), režie, scénář a kamera Narozen v Praze. Kameraman, režisér a dokumentarista David Čálek studoval dva obory na pražské FAMU (Katedra kamery a Katedra dokumentární tvorby), kde jako kameraman absolvoval […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Texaský masakr motorovou pilou4. března 2004 Texaský masakr motorovou pilou Motorovou pilu jsem nikdy neměl moc rád. Jako dítě jsem se bál, že bych si s ní mohl uřezat prst. Není tomu dávno, co jsme si s mým otcem sedli u piva a "debatovali" na téma život. […]
  • Člověk z davu6. února 2009 Nepřítel před branami (Enemy at the Gates) 17. července roku 1942 začala jedna z největších bitev II. světové války. Bojovalo se o průmyslové město na Volze, tehdejší Stalingrad a velení obou armád - sovětské i německé - si byla […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Jupiter vychází a do pohádky odchází (45 %)6. února 2015 Jupiter vychází a do pohádky odchází (45 %) A to s trochou nesnází. Jak jinak si vyložit nový příběh o dívce Jupiter Jones, která se od záchodové mísy dostane ženichovi z vesmírné královské rodiny, aby opět ukončila svou cestu u […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE PRVNÍ ŘÁDSTAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE ODPOR