Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Cesta vzhůru – 65 %

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Radek Jaroš je horo­le­zec, který od roku 1998 zdo­lává osmi­ti­sí­cové vrcholy hor. Natáčet se začalo ale již v roce 2012, kdy Jaroš zdo­lá­val Annapurnu, před­po­slední osmu. Tato hora ale byla pro tohoto lezce osu­dová, pro­tože při ní utr­pěl omrz­liny na dol­ních kon­če­ti­nách, následně pak musel pod­stou­pit ampu­taci někte­rých prstů. Přes pro­blémy spo­jené s lékař­ským zákro­kem a bolestí se ale nevzdal a plá­no­val výstup na poslední, čtr­nác­tou, osmi­ti­sí­covku, K2. Cesta001

Ta je s 8611 m dru­hou nej­vyšší horou světa, hned za Mount Everestem s 8848 m. Ten zdo­lal Jaroš už v roce 1998 a násle­do­valy po něm Kangchenjunga, Broad Peak, Cho Oyu, Shishapangma, Nanga Parbat, Dhaulagiri, Makalu, Manaslu, Gasherbrum II, Gasherbrum I, Lhotse a Annapurna. Za zmínku také stojí to, že na K2 se ode­hrálo nej­více nezda­ře­ných pokusů o výstup na vrchol. Nejčastějším mís­tem, kudy se horo­lezci snaží dostat na vrchol, je Abruzziho pilíř. V něm je pak ve výšce 8200 m nej­ne­bez­peč­nější část – sně­hový kuloár Butylka pod pře­vis­lou ledo­vou stě­nou. Vystoupat na vrchol se Kromě Radka Jaroše chys­tali také Honza „Tráva“ Trávníček a Petr „Miska“ Mašek, ale na vrchol došli Jaroš s Trávníčkem. Ostatní čle­nové týmu zůstali v tábo­rech pod K2.

Dokument Cesta vzhůru nato­čil reži­sér David Čálek, který si záro­veň napsal scé­nář a také stál za kame­rou. Inspirací k nato­čení filmu byla kniha Hory, má panenko, kte­rou napsala Andrea Jarošová, dcera Radka Jaroše. Natočení doku­men­tár­ního snímku o horo­lezci, kte­rého fas­ci­nují hory, ale není vůbec jed­no­du­ché. Už jenom z toho důvodu, že se horo­lezci i fil­mový štáb musí vydat do hor­ských výšin a spo­lečně se účast­nit samot­ného výstupu. Kromě těchto aktérů se výpravy zúčast­nili také Lucie Výborná, která podá­vala aktu­ální zprávy do Radiožurnálu. Ve filmu vystu­pují také rodinní pří­sluš­níci Radka Jaroše – maminka, děti i part­nerky. Jim byl dán pro­stor hlavně v období po výstupu na Annapurnu, když se Jaroš zota­vo­val po lékař­ském zákroku a záro­veň se při­pra­vo­val na další expe­dici.

Cesta002

Při výstupu na K2 byl základní tábor ve výšce 5000 m a účast­níci výpravy v něm strá­vili měsíc. Další tábor byl ve výšce přes 6000 m a směli tam jen reži­sér, kame­ra­man a horo­lezci. Od této výšky pak fil­mo­vali sami horo­lezci, hlavně na kamery C300, či PowerShot G15 a G16 od firmy Canon. To umož­nilo vidět výstup očima horo­lezců a krásu hor­ských masivů.

Zdolání K2 je náročné po všech strán­kách, fyzické i psy­chické. Mnozí z těch, co se vydali na tuto výpravu, pou­ží­vají kys­lí­kové masky. Avšak účast­níci je nepo­u­žili a film zachy­cuje obtíž­nost a namá­ha­vost horo­le­zec­kého výstupu.

Film může diváky zaujmout pří­bě­hem o zdo­lá­vání vrcholů, ale také krás­nou pří­ro­dou, nezdol­ném přá­tel­ství a hlavně věč­ným opti­mis­mem a hle­dá­ním dal­ších cílů k pře­ko­ná­vání.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.