Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Birdman – óda na filmovou radost


Birdman – óda na fil­mo­vou radost
Ohodnoťte člá­nek

Tu a tam, jen vel­mi výji­meč­ně, se obje­ví film, kte­rý v nej­lep­ším slo­va smys­lu šoku­je svým nová­tor­stvím, pří­bě­hem, ztvár­ně­ním i herec­ký­mi výko­ny.  Birdman je přes­ně tako­vý film a tudíž není divu, že se stal „miláč­kem“ letoš­ních Oscarů, vyslou­žil si cel­kem devět nomi­na­cí a to byl ješ­tě v někte­rých kate­go­ri­ích neprá­vem opo­me­nut.

Žijeme v div­ném svě­tě. Kdysi bylo nut­né na sobě celý život tvr­dě pra­co­vat nebo vytvo­řit něco vel­ko­le­pé­ho, aby si vás svět vši­ml. Dnes sta­čí „vlézt“ do něja­ké „pochyb­né“ rea­li­ty show nebo na inter­ne­tu sdí­let vlast­ní holý zadek a máte o úspěch posta­rá­no. Stejně jed­no­du­ché je pak medi­ál­ně „zni­čit“ něčí dílo břit­kou nega­tiv­ní kri­ti­kou, či nebez­peč­ným odha­le­ním.

Birdman1.jpg

Alejandro Gonzáles Iňárritu je nesmír­ně vní­ma­vý mexic­ký reži­sér. Hned jeho prv­ní film„Amores Perros“ („Láska je kur­va“) osl­nil nejen svým břit­kým názvem, ale pře­de­vším sklad­bou a syro­vos­tí pří­bě­hu o mno­ha podo­bách lás­ky. Iňárritu se stal i v dal­ších fil­mech („21 gra­mů“, „Babel“„Biutiful“) syno­ny­mem oprav­do­vos­ti, s jakou se jen zříd­ka setká­vá­me v běž­né holly­wo­od­ské pro­duk­ci.

Birdman2.jpg

Ústřední posta­vou jeho nej­no­věj­ší­ho fil­mu „Birdman“ je Riggan (Michael Keaton). Bývalý „béč­ko­vý“ herec, zapsa­ný v pamě­ti divá­ků jako před­sta­vi­tel fil­mo­vé­ho, komik­so­vé­ho hrdi­ny Birdmana, jenž se sna­ží na Broadwayi insce­no­vat komor­ní, diva­del­ní hru. Birdman je jeho stí­nem, kte­rý se sna­ží insce­na­cí hry pře­kro­čit. Je stig­ma­tem, vnitř­ním hla­sem, jenž se jej sna­ží pře­svěd­čit o vlast­ní nedo­sta­teč­nos­ti.

Přes veš­ke­ré pochyb­nos­ti o vlast­ních schop­nos­tech Riggan do insce­na­ce anga­žu­je svou dce­ru Sam (Emma Stone) a nové­ho, ambi­ci­óz­ní­ho her­ce Mikea (Edward Norton). Chemie mezi obě­ma her­ci, stej­ně jako mezi Sam a Mikem jsou jed­nou z rovin pří­bě­hu, do něhož se her­ci vtě­li­li tak věro­hod­ně, že si všich­ni řek­li o nomi­na­ci na Oscara.

Birdman3.jpg

Není ovšem zda­le­ka jedi­nou rovi­nou. „Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance“ je jed­nou z nej­lep­ších paro­dií na super­hr­din­ské bloc­kbus­te­ry posled­ních let. Je nápa­di­tou kome­dií i sží­ra­vým dra­ma­tem. Skvělou stu­dií lidí, pra­cu­jí­cích v obrov­ském vypě­tí, kte­ří se obě­tu­jí v hon­bě za vlast­ním snem. Nejkontroverznějším fil­mem, jaký jsem kdy viděl. Je zají­ma­vým diva­dlem ve fil­mu a fil­mem o diva­dle.

Birdman4.jpg

Iňárritu napsal důmy­sl­ný scé­nář, v němž nechá­vá divá­ka při závě­reč­ných titul­cích napo­spas vlast­ním úva­hám, jak film skon­čil, pro­to­že se nabí­zí nejmé­ně tři růz­né inter­pre­ta­ce. Všechny tech­nic­ké aspek­ty fil­mu uko­čí­ro­val s obrov­ským nad­hle­dem. Kamera pro­ná­sle­du­je her­ce z obra­zu do obra­zu a dává fil­mu hek­tic­ký ryt­mus. Emmanuel Lubezki je na nej­lep­ší ces­tě obhá­jit loň­ské­ho Oscara za „Gravitaci“. Na dra­ma­tič­nos­ti při­dá­vá dosud neslý­cha­ný soun­d­track, posta­ve­ný pře­váž­ně pou­ze na bicích, za jehož mix a střih si mohou jeho tvůr­ci rov­něž odnést zla­tou soš­ku, ačko­liv autor soun­d­trac­ku Antonio Sanchez v nomi­na­cích nepo­cho­pi­tel­ně ostrou­hal.

Dlouho jsem nebyl z žád­né­ho fil­mu tak nad­še­ný. Podobně mě v posled­ních letech pře­kva­pil snad jenom „Umělec“. Iňárritu má vel­mi sluš­nou šan­ci zís­kat Oscara za scé­nář, ale smě­le může pošilhá­vat i po soš­kách za nej­lep­ší režii a film. Moc bych mu to za jeho ódu na fil­mo­vou radost přál. Vám pře­ji pří­jem­nou podí­va­nou, pro­to­že by byla chy­ba nechat si ten­to film ujít.

Moje hod­no­ce­ní: 100%

Blog auto­ra: Roman Potoczný na Blog.Idnes.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Birdman29. února 2016 Birdman Tak dnes získal po roce znova Oscara. Nemyslím Leonarda, ale myslím režiséra (Alejandro González Iñárritu), který oscarový film vytvořil. REVENANT: Zmrtvýchvstání je oscarový film roku […]
  • Diktátor (2012)4. června 2012 Diktátor (2012) Zámožný herec, a bůhvíco ještě, pocházející z ortodoxní židovské rodiny - Sacha Baron Cohen - je zpět. Tentokráte se po svých inkarnací do těl Aliho G, Borata a homosexuální hvězdy Bruna […]
  • KING KONG25. ledna 2006 KING KONG Víte, filmy mají velkou moc. Dokážou nás jako stádo nahnat do nejbližšího biografu (pro ty mladé, biograf = kino, cinema) a my jen slintajíc s otevřenou pusou hltáme dávku obrázků, které […]
  • Červený drak31. ledna 2003 Červený drak Opět tu máme Hannibala Lectera, vysoce sofistikovaného masového vraha a kanibala labužníka. Tentokrát se ale vrátíme zpět v čase a budeme svědky toho, jak se dostal do své prominentní cely […]
  • Iracionální muž (Irrational Man) - 55%27. července 2015 Iracionální muž (Irrational Man) - 55% Abe Lucas(Joaquin Phoenix) bere své povolání profesora filosofie jako běžnou rutinu a život ho nebaví. Není to ale žádná výjimka. Filosofové už po mnoho let hledají marně teorii, která by […]
  • Oprávněné vraždy23. ledna 2017 Oprávněné vraždy V ulicích New Yorku začíná řádit sériový vrah, který u obětí zanechává básně popisující jeho hrůzné činy. Případ dostávají na starost dva ostřílení detektivové (Robert De Niro a Al […]
  • Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba12. února 2016 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba Pro jistotu předem říkám, že nejsem a patrně ani nikdy nebudu fanouškem Star Wars. Ačkoliv jsem z určité povinnosti viděla všechny díly, tento příběh mi blízký rozhodně není, a proto bude […]
  • Rezistence (2015) - 80%14. dubna 2016 Rezistence (2015) - 80% Po roce tu máme další filmové pokračování knižní série Divergence pod názvem Rezistence. Hned na první pohled je vidět, že druhý díl režíroval jiný režisér. Po neshodách Neila Burgera se […]
  • The Amazing Spider-Man - 55%29. června 2012 The Amazing Spider-Man - 55% Nový film s mladým hrdinou se schopnostmi pavouka opět přitahuje do kin diváky. Peter Parker ve filmu prožívá celkem zásadní přeměnou a současně se stává aktivním v přístupu ke svému […]
  • Breathe In (2013)16. prosince 2014 Breathe In (2013) Když je člověk nervózní tak není na škodu zavřít na chvíli oči..., zhluboka se nadechnou,....a posléze vydechnout ústy. Prý to funguje, aspoň na Guye Pearce v roli životem trochu […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Strážci Galaxie Vol. 2 (Blu-ray)