Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Zoran, můj synovec idiot – 70 %

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Nahrávám...


Zor3

Paolo je mladý muž, který žije sám na ven­kově. Pracuje v kuchyni v domově pro důchodce, ale se svou prací není moc spo­ko­jený. Skoro každý večer pak tráví v taverně u svého pří­tele Gustina, se kte­rým vede roz­ho­vory o životě a jako správní Italové jsou tyto hovory ohnivé. Paolo je roz­ve­dený, ale svou bývalku stále miluje a doufá, že se dají opět dohro­mady. To by mu ale nesměl v cestě stát Stefaniin man­žel, který je záro­veň Paolovým šéfem. Život pomalu plyne, ale jed­noho dne obdrží Paolo dopis. Jeho teta zemřela a on se má vydat do Slovinska, kde žila, a pře­vzít své „dědic­tví“. Jaké je ale jeho pře­kva­pení, když místo movi­tého majetku zdědí tetina vnuka, šest­nác­ti­le­tého Zorana. Paolo se má o něj pár dní posta­rat, než půjde Zoran do ústavu, ale těchto pár dní úplně obrátí život obou mužů.

Film je celo­ve­čer­ním debu­tem reži­séra, herce a scé­náristy Mattea Oleotty a byl uve­den na fil­mo­vém fes­ti­valu v Benátkách 2013. Protože je Oleotto vinař, roz­hodl se svůj debut nato­čit ve vinař­ském pro­středí, které dobře zná. Využil svou zku­še­nost, že na ves­nici se nic neu­tají a všichni jsou také, ať chtějí či nechtějí, sou­částí života ostat­ních oby­va­tel. Postavu Paola si zvo­lil Olleotto záměrně. Vytvořil totiž muže, který je zpo­čátku nepří­jemný a aro­gantní, ale svým jed­ná­ním uka­zuje i své dobré srdce. Také Zoran je svým způ­so­bem out­si­der, pro­tože není jako ostatní chlapci. Sledovat potom, jak se každý z nich mění, je zají­mavé možná i zábavné. Ale ne vše je krásné, jak to na první pohled vypadá.

Do role Paola obsa­dil reži­sér ital­ského herce Giuseppeho Battistona, který má na svém kontě přes pade­sát snímků. Svou roli Itala, který hol­duje vínu, zahrál výtečně. Skoro jako by to byl jZor2

eho vlastní život, ale opravdu vše hrál. Jeho synovce Zorana si zahrál slo­vin­ský stu­dent herec­tví Rok Prašnikar. Roli mla­díka, který není zcela oby­čejný, ale má rysy autis­tic­kého cho­vání, ztvár­nil velmi dobře. Prašnikar je stejný typ jako Vladimír Pucholt, který si zahrál ve snímku Lásky jedné pla­vo­vlásky. Uvidíme, kam se umě­lecká dráha Prašnikara bude ubí­rat a možná pře­kvapí svým herec­kým výko­nem v dal­ších fil­mech.

Protože se skoro celý děj filmu ode­hrává v malé ital­ské ves­ničce, je možné vidět jis­tou podob­nost s fil­mem Díra u Hanušovic. V obou sním­cích hraje mini­mum osob, hlav­ními posta­vami jsou dvě osoby (sestry, strýc a syno­vec), poklidné tempo děje, mini­mum zvratů. V obou sním­cích se navíc vět­šina postav potkává v hos­podě či v taverně, aby zde řešila své pro­blémy. Oleotto dal svému snímku pozi­tivní konec, pro­tože Paolo se Zoranem vytvoří dvo­jici, která má budouc­nost.


Zor1

Film byl uve­den v roce 2013 na MFF v Benátkách a obdr­žel Cenu týdne kri­tiků, Cena FEDIC a Cena Fedeora (Zvláštní oce­nění). Byl také uve­den na Febiofestu v roce 2014 v sekci Soutěž Nová Evropa.

Na začátku filmu jsem si zvy­kala na jeho poma­lejší a méně dra­ma­tické tempo, ale s postu­pu­jí­cím dějem mě pří­běh zau­jal. Zpočátku nepří­jemný Paolo zís­ká­val postupně mé sym­pa­tie, ale od začátku byl mým favo­ri­tem Zoran.
Snímek nepa­tří mezi běžné kome­di­ální či dra­ma­tické filmy, zařa­dila bych ho spíše do tragi­ko­me­dií. Stopáž 109 min je odpo­ví­da­jící, divák se má stále na co dívat a hlavně stále si může domýš­let či pře­mýš­let nad danými situ­a­cemi. Film je sice mlá­deži pří­stupný, ale spadá spíše do kate­go­rie vhod­ných snímků od 15 let.

Film bude mít sice pre­mi­éru až 28.srpna, ale už během léta se pro­mítá v let­ních kinech. Toto pro­mí­tání je spo­jeno s mož­ností ochut­nat vybraná ital­ská vína z pro­dukce spo­leč­nosti Wine Food Market. Snímek se natá­čel v kraji Friuli a budou se ochut­ná­vat tři druhy vín z tohoto kraje vždy před začát­kem pro­jekce.
Letní kino Hranice na Moravě 21.8. od 21 hodin
Letní kino Širák Hradec Králové 29.8. od 20.30 hodin

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.