Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Želvy Ninja - 70 %

Želvy Ninja - 70 %
Ohodnoťte člá­nek

Když zača­ly v 80. letech v Československu jít v TV Želvy Ninja, tak jsem zrov­na tak mla­dý, abych je zbož­ňo­val, samo­zřej­mos­tí byla i návště­va kina, když šlo jejich prv­ní fil­mo­vé dob­ro­druž­ství. Před něko­li­ka lety jsem šel na jejich fil­mo­vé ani­mo­va­né pokra­čo­vá­ní a teď koneč­ně šlo do kin  posled­ní pro­za­tím dob­ro­druž­ství.

Zelvy03Tentokrát nejde jenom o to, že se nám slav­né Želvy vrá­tí, ale koneč­ně změ­ní tech­no­lo­gii. V prv­ních třech hra­ných fil­mech byli zmu­to­va­ní puber­ťá­ci hrá­ni pomo­cí masek, teď je moder­ní doba, a tak vše, co jde udě­lat pro­střed­nic­tvím počí­ta­čů, tak se to dělá. Už je také doba tak rych­lých počí­ta­čů, od dob Gluma, tak  se nemu­sí na záběr čekat půl roku a vše je sko­ro reál­né.

Jak už tedy víte, tak do kin šli CGI Želvy Ninja. Letní pop­kor­nov­ka, kte­rá zmi­zí z kin, aniž člo­věk mrk­ne. Nové Želvy jsou akč­ní, puber­tál­ně humor­ní a spo­lu s býva­lou pří­tel­ky­ní Sama Witwickyho z Transformers vzni­kl film, kte­rý puber­tál­ní kecy o puber­tál­ních ženách má i v názvu. Teenage Mutant Ninja Turtles jest v češ­ti­ně cca toto:„Pubertální Mutantní Ninja Želvy“. A to je prá­vě to, co ve fil­mu je šíle­ně mno­ho.

Je dob­ře, že za pro­du­cent­ským sto­lem sedí Michael Bay. Dohledem pro­du­cen­ta je veš­ke­rá akce čitel­ná, sou­bo­je prů­hled­né jako sklo. I ty Nijna akce jsou váž­ně akč­ní a dob­ře pře­hled­né. Možná, že je to také urči­tě tím, že hlav­ní sou­bo­je jsou mezi CGI posta­va­mi. To jest Tříska – Trhač (spo­i­ler) a samo­zřej­mě mezi čtyř­mi akč­ní­mi Želvami a jejich věč­ným nepří­te­lem Trhačem.

Megan Fox je ozdo­ba pro puber­ťá­ky, umí kou­kat, umí se skrý­vat a dokon­ce se sna­ží být uži­teč­ná. William Fichtner mi veli­ce při­po­mí­ná hlav­ní­ho zápo­rá­ka z fil­mu Elysium, jak cho­vá­ním, tak jak vypa­dá. Nesmíme zapo­me­nout i na cameo Whoopi Goldberg, kte­rá je oprav­du jenom na skok a vytvo­ří pro April (Megan Fox) důvod, aby se všech­no posu­nu­lo dopře­du.

Zelvy01K CGI Želvám, Třískovi i pří­pad­ně k Trhačovi nemám moc výtek. Každou Ninja Želvu bez pro­blé­mu roz­po­zná­me, její váhá je ade­kvát­ní jejich dvou­me­t­ro­vým pro­por­cím. Tříska jako vel­ká zmu­to­va­ná kry­sa už má více chyb. Je vidět, že je vytvo­ře­na v PC. Je totiž vel­mi těž­ké vytvo­řit chlu­pa­tou vel­kou kry­su, včet­ně její­ho koži­chu a včet­ně její­ho
mokré­ho nosu, kte­rý mě hod­ně depri­mo­val. Rocket (mýval) ze Strážců gala­xie byl lep­ší. Poslední CGI posta­va byl Trhač ve svém brně­ní. Konečně něco reál­né­ho, co na prv­ní pohled neby­lo vidět, že není reál­ně nato­če­no. Je dost mož­né, že urči­té pro­cen­to ze zábě­ru je reál­né brně­ní, ale urči­tě pro akci s Želvami, pří­pad­ně s Třískou, je o hod­ně lep­ší, když boju­jí počí­ta­čo­vé posta­vy.

Hudba zas bohu­žel byla jako obvykle jenom tato­vé dum dum dum dum .. Briana Tylera, kte­rý kaž­dý svůj soun­drack dělá na pořád stej­ný. To jest hudeb­ně stej­né jako Iron Man 3, Postradatelní, pří­pad­ně i Thor: Temný svět.

Na co se tak těšít s Želvami Ninja? Na nové CGI Želvy, krát­ký pří­běh o tom, jak vůbec vznik­li? Ale také na to, že sexy April běhá, zachra­ňu­je a je zachra­ňo­vá­na. Návrat k 80. letům v moder­ní době se poda­řil. Je to, dle mně, jed­na z nej­po­ve­de­něj­ších retro let­ní hitov­ka, kte­rou bude zno­va mlá­dež milo­vat. Ninji, piz­zu a samo­zřej­mě malé žel­vič­ky, kte­ré se nám gene­tic­ky upra­vi­li.

Je to sice let­ní hit, ale nikdo si za pár měsí­ců na něj ani nevzpo­me­ne, samá akce, samé vtip­né, až cool poví­dá­ní o mezi­dru­ho­vém vzta­hu. Asi jsem moc nároč­ný, ale Jonathan Liebesman dostal pení­ze Michaela Baye a nato­čil leh­ký a humor­ný pop­korn, kte­rý se tak hodí do let­ní­ho kina. Co si dát k let­ní­mu pop­kor­nu? Samozřejmě předra­že­nou kolu a pop­korn.

Jiří Borový

Majitel a šéf­re­dak­tor Kritiky.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Želvy Ninja / Teenage Mutant Ninja Turtles - první dojem18. srpna 2014 Želvy Ninja / Teenage Mutant Ninja Turtles - první dojem Na co se tak těšit s Želvami Ninja? Na nové CGI želvy, krátký příběh o tom, jak vůbec vznikly? Ale také na to, že sexi April běhá, zachraňuje a je zachraňována. Návrat k 80. letům v […]
 • Želvy Ninja 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) – Recenze – 30%3. června 2016 Želvy Ninja 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) – Recenze – 30% Pokračování předloňských Želv Ninja se nese ve velmi podobném duchu, jen s několika změnami, ve všech případech k horšímu: Jednička byla spotřební zábavou určenou zejména pro osmi […]
 • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
 • MIIB29. července 2002 MIIB Dobrý den mimozemšťani. Vítejte na naší planetě Zemi, ukažte vaše pasy a prosím, pokud chcete vycházet, vycházejte pouze v noci a pokud vás někdo potká považujte se za Teplouše. A pokud […]
 • Charakterové plakáty k Želvám Ninja 2 zveřejněny23. února 2016 Charakterové plakáty k Želvám Ninja 2 zveřejněny To, že studio Paramount Pictures připravuje pokračování filmu Želvy Ninja se ví už delší dobu, nyní se ale můžeme konečně podívat na plakáty, kde uvidíme, jak budou naši hrdinové v novém […]
 • 6. října 2003 Mizerové 2 Tak Michael Bay je zpátky, po mnoha filmech pro Americké publikum s mnoha patosem, s několika naprostými bláboly, ale i s jedním kvalitním filmem se nám znovu vrátil ke všemu, co ho […]
 • Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo.2. května 2006 Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo. Sotva se naši hrdinové otřepali z vyčerpávajícího střetu s šavlozubými tygry, už se na ně řítí další nebezpečí. A to hned ve dvou várkách! Krom toho, že se jim podlamuje led pod nohama v […]
 • Nelítostný souboj na Blu-ray12. února 2015 Nelítostný souboj na Blu-ray Když se tak probírám mezi úspěšnými režiséry, na které se fanoušci pokaždé těší, tak jedno z mých režisérských jmen na seznamu je Michael Mann. Režisér, který má už více než 72 let a mezi […]
 • Startrek - Generations18. května 2003 Startrek - Generations Filmů je deset, šest a půl filmu je kapitánem či admirálem Enterprise J.T.Kirk. Dalších tři a půl filmu je kapitánem J.L. Picard a tento film je jediným, kdy se tito dva slavní kapitáni […]
 • 29. července 2002 MEN IN BLACK Americký 4. červenec a vůkol nastalý prodloužený víkend znamená pro jakýkoliv dobře inzerovaný film zaručený úspěch. Otcové a matky ve snaze uspokojit vřeštící ratolesti vyklopili by […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Rozhovor s Lubomírem Smékalem
Rozhovor s Lubomírem Smékalem