Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Želvy Ninja – 70 %

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Když začaly v 80. letech v Československu jít v TV Želvy Ninja, tak jsem zrovna tak mladý, abych je zbož­ňo­val, samo­zřej­mostí byla i návštěva kina, když šlo jejich první fil­mové dob­ro­druž­ství. Před něko­lika lety jsem šel na jejich fil­mové ani­mo­vané pokra­čo­vání a teď konečně šlo do kin  poslední pro­za­tím dob­ro­druž­ství.

Zelvy03

Tentokrát nejde jenom o to, že se nám slavné Želvy vrátí, ale konečně změní tech­no­lo­gii. V prv­ních třech hra­ných fil­mech byli zmu­to­vaní puber­ťáci hráni pomocí masek, teď je moderní doba, a tak vše, co jde udě­lat pro­střed­nic­tvím počí­tačů, tak se to dělá. Už je také doba tak rych­lých počí­tačů, od dob Gluma, tak  se nemusí na záběr čekat půl roku a vše je skoro reálné.

Jak už tedy víte, tak do kin šli CGI Želvy Ninja. Letní pop­kor­novka, která zmizí z kin, aniž člo­věk mrkne. Nové Želvy jsou akční, puber­tálně humorní a spolu s býva­lou pří­tel­kyní Sama Witwickyho z Transformers vznikl film, který puber­tální kecy o puber­tál­ních ženách má i v názvu. Teenage Mutant Ninja Turtles jest v češ­tině cca toto:”Pubertální Mutantní Ninja Želvy”. A to je právě to, co ve filmu je šíleně mnoho.

Je dobře, že za pro­du­cent­ským sto­lem sedí Michael Bay. Dohledem pro­du­centa je veš­kerá akce čitelná, sou­boje prů­hledné jako sklo. I ty Nijna akce jsou vážně akční a dobře pře­hledné. Možná, že je to také určitě tím, že hlavní sou­boje jsou mezi CGI posta­vami. To jest Tříska – Trhač (spo­i­ler) a samo­zřejmě mezi čtyřmi akč­ními Želvami a jejich věč­ným nepří­te­lem Trhačem.

Megan Fox je ozdoba pro puber­ťáky, umí kou­kat, umí se skrý­vat a dokonce se snaží být uži­tečná. William Fichtner mi velice při­po­míná hlav­ního zápo­ráka z filmu Elysium, jak cho­vá­ním, tak jak vypadá. Nesmíme zapo­me­nout i na cameo Whoopi Goldberg, která je opravdu jenom na skok a vytvoří pro April (Megan Fox) důvod, aby se všechno posu­nulo dopředu.

Zelvy01

K CGI Želvám, Třískovi i pří­padně k Trhačovi nemám moc výtek. Každou Ninja Želvu bez pro­blému roz­po­známe, její váhá je ade­kvátní jejich dvou­me­t­ro­vým pro­por­cím. Tříska jako velká zmu­to­vaná krysa už má více chyb. Je vidět, že je vytvo­řena v PC. Je totiž velmi těžké vytvo­řit chlu­pa­tou vel­kou krysu, včetně jejího koži­chu a včetně jejího
mokrého nosu, který mě hodně depri­mo­val. Rocket (mýval) ze Strážců gala­xie byl lepší. Poslední CGI postava byl Trhač ve svém brnění. Konečně něco reál­ného, co na první pohled nebylo vidět, že není reálně nato­čeno. Je dost možné, že určité pro­cento ze záběru je reálné brnění, ale určitě pro akci s Želvami, pří­padně s Třískou, je o hodně lepší, když bojují počí­ta­čové postavy.

Hudba zas bohu­žel byla jako obvykle jenom tatové dum dum dum dum .. Briana Tylera, který každý svůj soun­drack dělá na pořád stejný. To jest hudebně stejné jako Iron Man 3, Postradatelní, pří­padně i Thor: Temný svět.

Na co se tak těšít s Želvami Ninja? Na nové CGI Želvy, krátký pří­běh o tom, jak vůbec vznikli? Ale také na to, že sexy April běhá, zachra­ňuje a je zachra­ňo­vána. Návrat k 80. letům v moderní době se poda­řil. Je to, dle mně, jedna z nej­po­ve­de­něj­ších retro letní hitovka, kte­rou bude znova mlá­dež milo­vat. Ninji, pizzu a samo­zřejmě malé žel­vičky, které se nám gene­ticky upra­vili.

Je to sice letní hit, ale nikdo si za pár měsíců na něj ani nevzpo­mene, samá akce, samé vtipné, až cool poví­dání o mezi­dru­ho­vém vztahu. Asi jsem moc náročný, ale Jonathan Liebesman dostal peníze Michaela Baye a nato­čil lehký a humorný pop­korn, který se tak hodí do let­ního kina. Co si dát k let­nímu pop­kornu? Samozřejmě předra­že­nou kolu a pop­korn.

Jiří Borový

Majitel a šéf­re­dak­tor Kritiky.cz

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.