Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

StudentFilm: Třída smrti

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Pavel Soukup nám ve svém baka­lář­ském filmu před­kládá silně atmos­fe­ric­kou zále­ži­tost, která je pod­po­řena sty­lis­tic­kou čer­no­bí­lou kom­po­zicí. Jedná se o krát­ko­me­trážní ani­mo­vaný horor, jehož pří­běh je zalo­žen na podiv­ných okol­nos­tech, které se staly v letech 1985 – 1993, bohu­žel poli­cie nena­šla žádné sou­vis­losti a tak byl pří­pad sme­ten ze stolu.

Snímek nej­více ohro­muje svoji nála­dou bri­lantně vytvo­ře­nou ani­mací, která při­po­míná komik­sová okénka. Autorem před­lohy je totiž záro­veň auto­rem komiksu na dané téma, Josef Blažek. Za zmínku také stojí hudba, která tajem­nému pří­běhu dodává potřebný háf drs­ného mysté­ria.

Třída smrti je sluš­nou ukáz­kou toho, že český stu­dent­ský film nespí a že má na to být výji­meč­ným a zají­ma­vým. Přeji hezký fil­mový záži­tek a budu rád, když se s námi podě­líte o svoje názory a postřehy na daný sní­mek.

 

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.