Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Slovensko 2.0 – 60 %

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Tento film není kla­sic­kým fil­mo­vým sním­kem, ale jedná se o uni­kátní pro­jekt. Snímek tvoří 10 krát­kých dese­ti­mi­nu­to­vých mini­filmů od slo­ven­ských reži­sérů, z nichž někteří jsou známi i v evrop­ském či svě­to­vém fil­mo­vém světe. Tvůrci jsou velmi roz­dílní a jejich díla patří do roz­lič­ných žánrů.

Film Pravidlá hry od Ondreje Rudavského není jen o Slovensku, ale snaží se pohléd­nout na nedáv­nou minu­lost této země v šir­ších sou­vis­los­tech. Na snímku je zají­mavé to, že v něm nehrají běžní herci, ale jakési fik­tivní osoby, které se pro­kou­ká­vají 20. sto­le­tím pomocí filmů. Prostředí je pak vytvo­řeno díky ani­maci, která při­po­míná Chaplinův film Moderní doba. Film dopro­vází pouze hudba, takže pří­padné komen­táře či sou­vis­losti si divák musí sám domys­let.

Dalším sním­kem, který mě zau­jal, byl film od Miši Suchého Návraty (Returns). Autor se vydává se svými dětmi na Slovensko za pra­ro­diči. Chtějí se s nimi setkat a jejich pro­střed­nic­tvím se dozvě­dět více o Slovensku. Mišo natáčí běžné situ­ace, při kte­rých si stále více uvě­do­muje, že se změ­nili nejen jeho rodiče, ale hlavně okolní svět a doba je jiná. Oceňuji, že se reži­sér nebál natá­čet se svou rodi­nou a v domá­cím, rodin­ném pro­středí.

Líbil se mi také sní­mek Čestný občan, který nato­čil Juraj Herz. Ten při­jíždí do svého rod­ného města, aby obdr­žel čestné občan­ství města Kežmarok. Při slav­nostní večeři pak násled­kem nad­měr­ného pití začne vyprá­vět o své minu­losti a uta­ho­vat si ze sebe i ostat­ních osob. Vtipné bylo, že pro Herze to byla první hlavní fil­mová role, ve které se nebál uká­zat své kome­di­an­ství, takže sní­mek pak působí jako mini­gro­teska.

Posledním sním­kem, který mě zau­jal herec­kými výkony, byl Jediná známa foto­gra­fia Boha reži­séra Petera Krištúfka. Herecký kon­cert Emílie Vášáryové a Milany Lasici v rolích man­želů sla­vící výročí byl opravdu skvělý a pohla­ze­ním po duši. Oceňuji, že tito herci jsou ochotni si zahrát i v krát­kých sním­cích, kde mohou uká­zat své herecké umění.

Ostatní filmy, Pohreb pre­zi­denta, Rupicapra, Bez vône, Pssst, Discoboj a Druhý pokus, na mě zapů­so­bily méně nebo vůbec. Z deseti snímků je pět hra­ných, jeden ani­mo­vaný, jeden expe­ri­men­tální a tři hrané doku­men­tární.

Autoři pro­jektu měli za cíl uká­zat pomocí jed­not­li­vých snímků, jaké je Slovensko očima deseti reži­sérů. Každý reži­sér si tak mohl vytvo­řit dílo podle sebe, konečné dílo je růz­no­rodé. Žádný ze snímků není nato­čen úplně pozi­tivně, vtipné byly Jediná známa foto­gra­fia Boha a Čestný občan. Zajímavé muselo být nato­čit Pravidlá hry, které se vytvá­řely na počí­tači. Ostatní snímky pak vyzněly melan­cho­licky, i když nikdy nekon­čily dras­ticky.

Oceňuji, že se tvůr­cům filmu Slovensko 2.0 poda­řilo dát dohro­mady deset reži­sérů, aby spo­lečně vytvo­řili tento fil­mový pro­jekt. Každý sní­mek je tak ori­gi­nál­ním doku­men­tem o Slovensku a jeho oby­va­te­lích. Jednotlivá díla sice vytváří spo­lečný pro­jekt, ale i samo­statně by mohly fun­go­vat jako krátké fil­mové snímky.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Učitelka – Synopse/O filmu4. července 2016 Učitelka – Synopse/O filmu Synopse Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení, ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce vidiny milostného poměru. Nejen z obavy o prospěch […] Posted in Speciály
  • Učitelka – 65 %15. července 2016 Učitelka – 65 % Co je na tom špatného, když si lidé pomáhají? Obhajuje své vlezlé chování kadeřnice Bártová, u které se učitelka Drazdechová nechává doma česat. Za nový účes nechce zaplatit penězi, ale drobnou protislužbou ve prospěch Bártové mladší […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Učitelka19. července 2016 Učitelka Tisková konference filmu Učitelka 12.7.2016. https://www.youtube.com/watch?v=Bmccn-G8BXU Posted in Videa
  • Želary22. září 2003 Želary Tak po devíti letech se Ondřej Trojan vrátil k natáčení filmu. Před devíti lety natočil film "Historky u krbu" a před 12 lety šel do kin jeho režijní debut - Pějme píseň dohola.A znova se nám vrací jako režisér, ne jako jenom […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Meruňkový ostrov – 60%21. března 2012 Meruňkový ostrov – 60% Hlavní ženskou hrdinkou je žena středního věku, která se zamiluje do staršího řidiče nákladního vozu. Náhle jejich setkávání ustane. Po nějakém čase nalezne žena v autobazaru milencovo auto a podle adresy se vydá milence hledat na jižní […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Dědictví aneb Kurva se neříká – 35 %17. března 2014 Dědictví aneb Kurva se neříká – 35 % Multimilionář v letech, Bohuš Stejskal (Boleslav Polívka), vypravil své milované Vlastičce (Dagmar Havlová) pěkný pohřeb. Na venkovském hřbitůvku zazpívá tklivé písně sbor krojovaných žen a sousedé z Olšan se tváří patřičně smutně. Dorazí […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Dům (Dom 2011)18. června 2012 Dům (Dom 2011) Film Dům slovenské režisérky Zuzany Liové je snímkem, na který jsem se dlouho těšil. Film získal slušné kritiky a i diváci mu vyjádřili svoji návštěvou biografů přízeň. Dokonalý předpoklad pro slušný filmový zážitek. Je tomu skutečně […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Horem pádem28. září 2004 Horem pádem Po Šakalích letech, Pelíškách, Musíme si pomáhat a Pupendu přišlo do kin další dílo od jednoho z nejlepších českých režisérů, Jana Hřebejka, který se tentokrát vrhl na aktuální devadesátá léta. Hranice, náklaďák, dvojice řidičů na […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem18. února 2014 Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem Herec Bolek Polívka přišel o možnost vybudovat hotel s wellness centrem, o farmu v Olšanech a u řady obdivovatelů i o morální kredit. Proto jediná otázka, kterou jsem si kladl před zhlédnutím „dvojky Dědictví“ zněla, přišel i o smysl pro […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Habermannův mlýn – promarněná šance21. října 2010 Habermannův mlýn – promarněná šance Mlynář August Habermann byl skutečnou postavou. V jesenickém pohraničí mu za první republiky patřila velká pila. Jakožto sudetský Němec se oženil těsně před válkou s Češkou židovského původu. Podnikatelská i rodinná idyla, ze které se […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.