Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Lucy - 60 %

Lucy - 60 %
Ohodnoťte člá­nek

L2Studentka Lucy má pří­te­le, kte­rý stej­ně jako ti před­cho­zí nepat­ří mezi nej­lep­ší par­tie. Důkazem je i to, že ji pře­mlou­vá, aby mís­to něj pře­da­la „důle­ži­té lis­ti­ny“. To se mu neda­ří, a tak se pomo­cí malé lsti donu­tí Lucy k pře­dá­ní zásil­ky. Lucy sice vypa­dá jako úpl­ně blbá blon­dý­na, ale nemá ráda, když se jí někdo pokou­ší vyu­žít či zne­u­žít. Její osud je ale zpe­če­těn v oka­mži­ku, kdy se setká­vá s panem Jangem, kte­ré­mu pře­dá­vá kufřík. Následkem dal­ších udá­los­tí se tak stá­vá nejen svěd­kem, ale také hlav­ní posta­vou v obcho­du s dro­ga­mi. Jako kurýr je posla­ná na mís­to pře­dá­ní leta­dlem, ale díky „vzor­né“ péči pra­cov­ní­ků mafie se během jedi­né­ho oka­mži­ku změ­ní z oby­čej­né­ho člo­vě­ka v bytost se sko­ro až nad­při­ro­ze­ný­mi schop­nost­mi. Její mozko­vá kapa­ci­ta se totiž zvět­šu­je a to stá­le více ohro­žu­je její život. Pomoci může jen pro­fe­sor Norman, odbor­ník na lid­ský mozek.

L4Režisérem sním­ku Lucy je zná­mý fran­couz­ský reži­sér Luc Besson, kte­rý je znám ale i jako scé­náris­ta, autor námě­tu, kame­ra­man, stři­hač a pro­dukč­ní. Mezi jeho nej­zná­měj­ší sním­ky pat­ří Brutální Nikita, Pátý ele­ment, Leon, Johanka z Arku a Magická hlu­bi­na. V mno­ha jeho fil­mech jsou hlav­ní­mi hrdin­ka­mi ženy, kte­ré bez ohle­du na věk nema­jí zrov­na jed­no­du­chý život. Stejně tako­vá je i hrdin­ka Lucy ve stej­no­jmen­ném sním­ku. Besson je nejen reži­sé­rem fil­mu, ale také jeho scé­náris­tou. Napsal si scé­nář, jehož hlav­ní téma se sice týká drog, ale zají­ma­věj­ší je téma vyu­ži­tí funk­ce moz­ku. Člověk totiž vyu­ží­vá jen jeho malou část a sle­do­vat, jak se může člo­věk měnit, je oprav­du fas­ci­nu­jí­cí. V tom­to smě­ru je Besson oprav­du výji­meč­ný, pro­to­že nabí­zí divá­ko­vi oprav­du skvě­lou a zají­ma­vou podí­va­nou. Jistě mu k tomu při­spě­ly i tri­ko­vá kouz­la, kte­rá jsou nedíl­nou sou­čás­tí vět­ši­ny akč­ních scén a tvo­ři­ly se pod vede­ním Philippa Hubina. Ty jsou pak dokres­le­ny hud­bou, kte­rou vytvo­řil Eric Serra, kte­rý je jeho dvor­ním skla­da­te­lem. Za fil­mo­vou hud­bu k bon­dov­ce Zlaté oko obdr­žel i BMI Film Music Award. Za kame­rou stál Thierry Arbogast, jehož zábě­ry jsou nasní­ma­né a pospo­jo­va­né tak, že se divák nemu­sí potý­kat s dras­tic­ký­mi obra­zy a vel­ký­mi detai­ly.

Do role hlav­ní hrdin­ky byla obsa­ze­na ame­ric­ká hereč­ka Scarlett Johansson, původ­ně ji měla ztvár­nit Angelina Jolie. Johansson ztvár­ni­la svo­ji hrdin­ku dob­ře, její fyzic­ké před­po­kla­dy navíc odpo­ví­da­jí kla­sic­ké „blbé“ blon­dýn­ce, ale postup­ná pro­mě­na zvě­da­vé a upo­ví­da­né hol­či­ny v nelí­tost­né mon­strum je zají­ma­vé. Škoda, že Johansson nedo­sta­la více pro­sto­ru pro před­ve­de­ní svých nově naby­tých schop­nos­tí.

L3Film se natá­čel v Tchaj-peji, v New Yorku a v Paříži. Je ško­da, že fil­mo­vé zábě­ry v exte­ri­é­rech jsou vel­mi krát­ké a pře­va­žu­jí zábě­ry z inte­ri­é­rů. Divák by se tak mohl více poznat krá­su cizích měst a zemí.

Snímek má sviž­né tem­po, dějo­vá lin­ka je jas­ná, bez zby­teč­ných odbo­ček a zdr­žo­vá­ní. Stopáž je 90 minut, což je odpo­ví­da­jí­cí, ale klid­ně bych při­da­la dal­ších 10 minut akč­ních scén. Film jed­no­znač­ně pat­ří do kate­go­rie akč­ních a sci-fi fil­mů, mlá­de­ži do 15 let je nepří­stup­ný.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Luc Besson30. července 2014 Luc Besson Luc Paul Maurice Besson (* 18. března 1959 v Paříži, Francie) je francouzský filmař, scenárista, režisér, střihač a producent. Jde o syna instruktora vodního lyžování a učitelky […]
 • Zelený sršeň (The Green Hornet)29. dubna 2012 Zelený sršeň (The Green Hornet) Přináším krátkou recenzi na první letošní film, který jsem zhlédla v kině :). The Green Hornet mě na rozdíl od mnoha jiných diváků nadchnul, jakožto jistý pokračovatel skvělého filmu […]
 • Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :)14. srpna 2008 Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :) Je to už dávno (čtyři roky?), co mě poprvé napadla vize komiksového filmu, který by ve své podstatě nebyl komiksový. Zůstal by jen hrdina bojující proti zlu (zároveň však stále pouhý […]
 • Méďa 2 | Ted 2 [80%]7. července 2015 Méďa 2 | Ted 2 [80%] Komik a tvůrce Seth MacFarlane, známý především coby otec seriálů Family Guy a American Dad!, před třemi lety do kin přivedl svůj celovečerní hraný debut Méďa, který nejen že zaujal […]
 • Pád Bílého domu je slušně řečeno hrozná "mrva"14. dubna 2013 Pád Bílého domu je slušně řečeno hrozná "mrva" Antoine Fuqua se musel definitivně zbláznit. Tvůrce vynikajícího filmu "Training Day" a obstojných akčňáků "Odstřelovač" nebo historického "Král Artur", natočil bezduchou akční agitku "Pád […]
 • Nevědomí Oblivion - 50%18. dubna 2013 Nevědomí Oblivion - 50% Tom Cruise se vrhnul do Sci-fi. Je jeden z posledních živých členů na zemi v novém filmu režiséra TRON: Legacy 3D - Josepha Kosinski. Jako jeden z mála filmů, který je vynikající do […]
 • Speciál NEVĚDOMÍ - díl 19. dubna 2013 Speciál NEVĚDOMÍ - díl 1 „Je možné, aby se vám stýskalo po místě, kde jste nikdy nebyli? Je možné truchlit nad dobou, kterou jste nezažili?“ velitel Jack Harper   TOM CRUISE je hvězdou filmu Nevědomí, […]
 • Lego Movie 2014 / Lego příběh 2014 - 75%31. ledna 2014 Lego Movie 2014 / Lego příběh 2014 - 75% Lego film, nejen pro ty nejmenší natočili slavní režiséři Chris McKay, Phil Lord, Chris Miller, kteří režírovali mimo jiné slavné filmy Zataženo, občas trakaře (2009) a 21 Jump Street […]
 • Avengers: Age of Ultron - 70 %27. dubna 2015 Avengers: Age of Ultron - 70 % Když si tak sedím na novinářské projekci Avengers 2 (ve společnosti F.F. a A.P.), tak si říkám, bude to lepší nebo horší než první díl, kdy se slavný tým hrdinů, IT všeuměla, boha, 120. […]
 • Ona - 65 % 27. dubna 2014 Ona - 65 % Kdo si myslí, že romantická láska má místo jen na písečné pláži s nezbytným drinkem a v kruhu okouzlujících mladých lidí, ten bude filmem Ona překvapen. Hlavní hrdina tohoto filmu, nesmělý […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...