Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Labyrint: Útěk (The Maze Runner) 2014

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 1,00 z 5)
Nahrávám...


Kdepak, tento Labyrint nemá nic spo­leč­ného s tým slav­ným “osm­de­sát­ko­vým” fil­mem, kde se zpívá, hopsá a hraje tam s růz­nými “mup­pety” David Bowie. Do tohoto laby­rintu má Bowie vstup zaká­zán, zato se tu dosta­tečně pro­há­nějí “young adults”, tedy hezky po našem – mlá­dež­níci.
A je jich tu požeh­naně.
Na Labyrint jsem četl pře­kva­pivě docela pří­z­nivé recenze a jeli­kož jsem zrovna v tu chvíli prahnul po shléd­nutí něja­kého dob­réhé “sájnc fikšn”, vypra­vil jsem se naň do bio­grafu… První co člo­věka při sle­do­vání filmu napadne, jsou patrně jiné filmy, které se tak či onak zabý­vají podob­ným téma­tem. Asi jsem nebyl první, kte­rému na mysli vyvstaly nedávné Hladové hry, tro­chu to na mě dýchlo i atmo­sfé­rou popu­lár­ního seri­álu Lost a lehounce i geni­ální kanad­skou Kostkou. Skutečně, Labyrint (jedná se o první film z mini­málně 4 dílné série) v sobě tak nějak obsa­huje vše výše zmí­něné, což samo­zřejmě nemu­síme brat jako nega­ti­vum.
LabirintVelkým plu­sem je pro mě množ­ství neo­kou­ka­ných herců, kromě Patricie Clarkson a Brodie-Sangstera jsem ani nikoho jiného neznal. Zejména oni “young adults” hrají v rámci mož­ností cel­kem slušně a bez­pro­středně (zejména Thomas Brodie-Sangster, kte­rého asi budete znát z tele­vizní adap­tace “Game of Thrones”), takže pro diváka není pro­blém se vžít do jejich kůže. Celý film ale nestojí ani tak na herec­kých výko­nech a dobré režii (mimo­cho­dem, ta také ujde, i když reži­sér Wes Ball je na poli celo­ve­čer­ňáků nová­ček), ale zejména na odha­lo­vání záhad. Bohužel, čím víc se blí­žíme k jaké­musi finál­nímu odha­lení neod­ha­lení (neza­po­mí­nejme, že to asi bude mít četná pokra­čo­vání!), tak stále více vychá­zejí na povrch sla­biny zápletky, scé­náře a tedy asi i knižní před­lohy (kte­rou jsem nečetl, ale jsem toho názoru, že film by měl fun­go­vat i bez zna­losti knihy). To je někdy docela iri­tu­jící, postavy pro­ná­šejí vatové věty, neu­stále se něčemu diví, občas se cho­vají nelo­gicky, ba přímo vylo­ženě dementně…
Naštěstí se na to díky výše zmí­ně­ným kla­dům dá docela i kou­kat a nenu­dit se. Člověk sice má takový zvláštní dojem, že tohle už kdysi kdesi nějak podobně udě­lané viděl, ale vylo­žená hrůza to není. Pro mě osobně to bylo o něco stra­vi­tel­nější než Twilight. Samozřejmě, postavy pro­ná­šejí podivně věty a jsou nále­žitě “vystaj­lo­vané” (asi aby na ně děv­čata spo­či­nula roz­tou­že­ným pohle­dem), ale na to si holt už při sle­do­vání podob­ných děl musímě nějak zvyk­nout.
Něco k ději: ztra­títe paměť a pak jakousi klecí vyje­dete nahoru, kde se nachází prima palou­ček, který je ale ze všech stran obklo­pen obro­vi­tán­skou zdí. Na paloučku jsou nějací další kluci, někteří z nich tam žijí už 3 roky. Nikdo si nic nepa­ma­tuje, jen po čase jsou sto vzpo­me­nout si na své jméno, neví co tam mají dělat, kdo byli před­tím, apod. V jedné ze stěn je východ z paloučku, pro­blém je ale v tom, že vede skrz děsivý a obří laby­rint, ve kte­rém ještě ke všemu sídlí “rmu­tové”, což jsou nějaké potvory, které ale nikdo nikdy nevi­děl (přesto se jich všichni bojí a občas někoho “uštknou”). Každý měsíc chodí výta­hem jídlo a nějaký nová­ček – všechno to jsou kluci (ne, není tam žádná homose­xu­ální scéna, i když filmu by asi jen těžko mohlo ublí­žit..). Občas někdo umře, rychlí hoši pro­zkou­má­vají a mapují laby­rint, ostatní spolu obdě­lá­vají půdu (ani zde není náznak homose­xu­a­lity) a sta­rají se o obydlí.
Vzpomněl jsem si v té chvíli na Marleyho – No woman no cry… 🙂

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.