Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Jimmy P – Psychoterapie prérijního indiána – 55 %

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


JP_1

Je polo­vina pade­sá­tých let a ame­rický indián Jimmy Picard (Benicio del Toro), který žije u své sestry v indi­án­ské rezer­vaci ve státě Montana, trpí závra­těmi, občas­nou sle­po­tou a ztrá­tou slu­chu.  Příčinou by mohlo být zra­nění hlavy, které se mu stalo během váleč­ných ope­rací ve Francii. Jako válečný inva­lida se tedy dostává do nemoc­nice Toppeka, kde se léčí váleční vete­ráni. Celkem vstřícné pro­středí a pozor­nost lékařů i sester však nepů­sobí na Jimmyho dobře. Léčí se zde vete­ráni se závaž­nými dušev­ními poru­chami, které pro­pu­kají v zuřivé záchvaty a deprese.  Jimmy pod­stu­puje různé testy, ale léka­řům se stále nedaří nalézt pří­činu jeho potíží. Přednosta kli­niky tedy zavolá svého pří­tele, fran­couz­ského psy­cho­a­na­ly­tika, antro­po­loga a odbor­níka na kul­turu původ­ních oby­va­tel Ameriky, Georgese Devereuxe (Mathieu Amalric). Tento své­rázný lékař, který se neza­bývá jen psy­cho­a­na­lý­zou, ale je to také velký obdi­vo­va­tel a zna­lec indi­án­ských kmenů, má o nového indi­án­ského paci­enta zájem a roz­hodne se mu zcela věno­vat. Během tera­pe­u­tic­kých roz­ho­vorů spolu nava­zují ote­vřený a přá­tel­ský vztah. Ukáže se, že jejich setkání má pro oba dva velký význam.

Film byl inspi­ro­ván kni­hou Reality a Dream, kte­rou v roce 1951 napsal etno­log a psy­cho­a­na­ly­tik Georges Devereux. Hrdinou knihy je sku­tečný paci­ent, Jimmy Picard, který se na kli­nice Toppeka léčil a Devereux  mu pomohl zba­vit se  jeho „bolestí duše“, jak byl zpo­čátku post-traumatický syn­drom nazý­ván. Osobnost své­ráz­ného lékaře a jeho kniha inspi­ro­vala fran­couz­ského reži­séra Arnauda Desplechina k napsání scé­náře a následně k nato­čení filmu, kde domi­nují dvě výrazné postavy. Indián Jimmy vystu­puje jako uza­vřená a důvě­řivá osoba, která si útrž­ko­vitě při­po­míná svou minu­lost a spo­lečně s léka­řem postupně nachází pro­blé­mové situ­ace. Devereux má nejen nefor­mální názory na léčení paci­entů, ale dráždí okolí svou impul­zivní pova­hou a netra­dič­ními názory. Přistupuje ke své práci sys­te­ma­ticky a velice zod­po­vědně, píše si neu­stále poznámky a snaží se hle­dat sou­vis­losti tam, kde je jiní nehle­dají.  Práce jej však zcela pohl­cuje a to se nega­tivně odráží i v jeho osob­ním životě.

JP2

Scénář je napsán ve dvou rovi­nách. Základní pří­běh sle­duje Jimmyho a jeho léčení na kli­nice. Druhá rovina nabízí scény zachy­cu­jící trau­ma­tické situ­ace ze vzpo­mí­nek, které Jimmy popi­suje při tera­pe­u­tic­kých seze­ních. V základní dějové lince se autoři filmu sna­žili o co nej­větší auten­ti­citu pro­středí, včetně zachy­cení někte­rých léčeb­ných metod té doby. Film se natá­čel v auten­tic­kých pro­sto­rách kli­niky Topeka, která byla pro fil­maře dočasně zpří­stup­něna. Nevelký objekt se zahra­dou, drá­tě­nými ploty i dlouhé chodby a strohé pokoje vzbu­zují depre­sivní náladu nato­lik, že mnoho scén vyvo­lá­vají napětí dřív, než se roze­hrají scény s herci. Dialogy Jimmyho a jeho lékaře se postupně z depre­siv­ního pro­středí odda­lují, baví se spolu v pří­jem­ném pro­středí pra­covny nebo v parku. Jejich setkání jsou nefor­mální a ote­vřená. Devereux dokáže poslou­chat a umí vzbu­dit důvěru u svého paci­enta. Postava Jimmyho působí jako těž­ko­pádný a opa­trně se vyja­dřu­jící „med­ví­dek“. Velká postava kon­tras­tuje s mini­mál­ním emoč­ním zau­je­tím. Zdlouhavě působí i pomalá for­mu­lace vět a málo­mluv­nost. Je těžké hod­no­tit, zda postava Jimmyho sku­tečně repre­zen­tuje povahu indi­ánů, kteří se začle­nili do běž­ného života a zúčast­nili se války. Umím si však před­sta­vit, že pro kon­trastní vyznění lékaře a jeho paci­enta se hodila vari­anta dvou odliš­ných slov­ních i emoč­ních pro­jevů, které herci drželi během celého pří­běhu.

Scény zachy­cu­jící vzpo­mínky z minu­losti jsou nato­čeny místy rozostřeně, barevně odli­šené a často nedo­kon­čené, jako by střípky obrazů, které místy ani nena­va­zují. Tyto části jsou pro posun děje sice důle­žité, ale jejich tech­nické zpra­co­vání a cel­kové vyznění působí naivně a nedů­vě­ry­hodně. Tak tro­chu jako ze starého filmu.

JP3

Režisér Arnaud Desplechin si vybral zají­mavé téma, které při­po­míná výraz­nou postavu svě­tové psy­chi­atrie a období, kdy se for­mo­valy názory na léčení psy­chic­kých obtíží. Pro ztvár­nění hlav­ních postav se poda­řilo zís­kat kon­trastní dvo­jici, ve které výrazně domi­nuje Mathieu Amalric. Ten svého dok­tora obda­řit výraz­ným cha­rak­te­ris­tic­kým pro­je­vem i drob­nými neu­ro­tic­kými pohyby, které působí lid­sky věro­hodně. Škoda, že Benicio del Toro nedo­ká­zal na výraz­ného part­nera vhodně rea­go­vat a zůstal pří­liš uvěz­něný ve slupce postavy.

Jako leh­kou při­po­mínku a hold indi­á­nům jsem vní­mala úvodní hudbu s indi­án­ským moti­vem. Autorem je zku­šený a známý Howard Shore (Pán prs­tenů, Hobit, Letec, atd.). Spolu se záběry na krás­nou kra­jinu vše při­po­míná roman­tiku indi­án­ských pří­běhu, ale sku­tečné pří­běhy lidí už nej­sou tak roman­tické.

Doporučuji film pře­de­vším pro jeho snahu zacho­vat auten­ti­citu pro­středí a zachy­cení zají­mavé postavy výrazné lékař­ské osob­nosti. Technické zpra­co­vání však řadí film do prů­měru.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Den zrady (100%)15. února 2012 Den zrady (100%) Americký herec, producent a režisér George Clooney se v hollywoodském systému propracoval až na úplný vrchol, kdy už nemusí brát jakékoliv role, aby si zvyšoval za každou cenu svou popularitu a tím i cenu na trhu hereckých stars. Proto si […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Sicario – deprese se stoprocentní zárukou24. října 2015 Sicario – deprese se stoprocentní zárukou Za hranice vlastní země, za meze vlastních ideálů, na pokraji smrti a morálky. Depresivní těžkopádný film, který skopne diváka do nejhlubší deprese.      Americko-mexická hranice, kde ročně umírají stovky lidí, se opět zmítá v […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Andělé a démoni (POP ART Steelbook)28. února 2016 Andělé a démoni (POP ART Steelbook) Co mělo by mělo pokračovat po úspěšném, relativně, filmu? Asi druhý díl, že. Dan Brown napsal pokračování. Nebudu řešit to, jestli byl první díl první nebo druhý, ale knižní verze Andělé a démoni jsou prequelem Šifra mistra Leonarda. Film […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Lincoln [60%]17. července 2015 Lincoln [60%] Nejslavnější americký prezident se vrací na plátna kin. Poté co se na nich chvíli ohřál  během minulého roku v poněkud rozvernější verzi, přichází originál v plnotučné podobě od člověka na slovo vzatého. Jak tedy dopadla dlouho očekávaná […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Perfektní den – 60 %18. prosince 2015 Perfektní den – 60 % Někdo prožívá adrenalinové chvíle jen tak pro svou radost a někdo je prožívá, když se snaží zajistit jiným lidem podmínky pro normální život. Schopnost zvládnout adrenalinové situace, umění rychle se rozhodnout a komunikovat, to nesmí […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Sicario: Nájemný vrah – ALEJANDRO: SPOJENEC ČI ZABIJÁK?11. listopadu 2015 Sicario: Nájemný vrah – ALEJANDRO: SPOJENEC ČI ZABIJÁK? „Vašim americkým uším nebude nic dávat smysl a budete zpochybňovat vše, co děláme. Ale nakonec řeknete: ‚Ti chlapi měli pravdu.’“ – Alejandro   Složitou duší filmu Sicario je jeho nejvíce znepokojující postava, Alejandro, […] Posted in Speciály
 • Sicario: Nájemný vrah – V Mexiku SICARIO znamená nájemný vrah.11. listopadu 2015 Sicario: Nájemný vrah – V Mexiku SICARIO znamená nájemný vrah. Idealistickou agentku FBI [Emily Blunt] pověří důstojník elitní vládní operační skupiny [Josh Brolin], aby v příhraniční oblasti mezi USA a Mexikem, kde neplatí žádné zákony, podpořila eskalující válku proti drogám. Tým vedený tajemným […] Posted in Speciály
 • Sicario: Nájemný vrah – THRILLER Z POHRANIČÍ11. listopadu 2015 Sicario: Nájemný vrah – THRILLER Z POHRANIČÍ „Tady nepřežijete. Nejste vlk. Tohle je teď země vlků.“ – Alejandro                  Režisér Denis Villeneuve (Zmizení, Požáry) natočil kritický emoční thriller o pohraničních drogových válkách plný intrik, korupce a pokřivené […] Posted in Speciály
 • BENICIO DEL TORO11. listopadu 2015 BENICIO DEL TORO BENICIO DEL TORO  získal za svou kariéru řadu poct. Za roli ve filmu Stevena Soderbergha Traffic - nadvláda gangů získal Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli a výkon ve filmu Alejandra Gonzalese Inarritu 21 gramů byl […] Posted in Profily osob
 • Divoši / Savages – 60 %12. září 2012 Divoši / Savages – 60 % Pomalu ztracející se režisér Oliver Stone natočil svůj další film - dramatický thriller okolo obchodu s drogami. SAVAGES, nebo-li v překladu DIVOŠI. Autor proslulé Čety a dramatu JFK s přízviskem "Svědomí Ameriky" nebyl v posledních […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…), Filmové premiéry

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.