Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Jak vycvičit draka 2 – 70 %

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (3 hlasů, průměr: 4,67 z 5)
Nahrávám...


2

Už žádné psí a kočičí maz­líčci, ale pořádný drak je tím správ­ným pří­te­lem člo­věka. Alespoň tak to chodí na ost­rově Blp u Vikingů. A musím kon­sta­to­vat, že by se mi občas nějaký ocho­čený drak docela líbil. Život s draky je dob­ro­družný i bez­pečný záro­veň. To ví dobře Škyťák i jeho kama­rádi. Vikingové jdou ve své oblibě draků tak daleko, že malé dráčky hýč­kají v dra­čích škol­kách a pro starší draky mají spa­ci­ální služby včetně masáží. Prostě draci a Vikingové k sobě patří a žijí spolu v radosti a pohodě. Jenže nic netrvá věčně. Na jed­nom z prů­zkum­ných letů mla­díka Škyťáka narazí na lovce draků. Škyťák létá na dra­kovi s poe­tic­kým jmé­nem Bezzubkou a oba si velice dobře rozumí. Je to sehraná dvo­jice, která se dobře zná, a v létání nemají kon­ku­renci. Jenže lovci draků, kteří slouží tajem­nému Dragovi, potře­bují chy­tit draka bez ohledu na to, komu patří. Škyťák sice není žádný ostří­lený bojov­ník, ale odvaha i bojovné srdce jsou mu vlastní. Srdce bojov­ného Vikinga má po otci, náčel­níku Kliďasovi, odvahu a lásku k dra­kům má po své matce Valce. S tou se setkává v zemi draků, kde si žiji v pohodě, dokud se neob­jeví zlý Dragov a jeho alfa­d­rak. Je jasné, že s Dragovem nebude snadná řeč. Škyťák si však umí pora­dit v každé situ­aci, má dobré kama­rády, obě­tavé rodiče a draky pro­stě miluje.

4

Animovaný dob­ro­družný film určené pro rodiny s dětmi nava­zuje na úspěšný film Jak vycvi­čit draka z roku 2010. Tehdy vsa­dil Dean DeBlois  na jed­no­du­chý pří­běh, kdy se chla­pec Škyťák seznámý s dra­kem Bezzubkou a jejich vzá­jemné přá­tel­ství najde klad­nou ode­zvu mezi náro­dem Vikingů. I ten­to­krát si Dean DeBlois napsal scé­nář a film reží­ro­val. Po divác­kém úspě­chu se roz­hodl nato­čit pokra­čo­vání s názvem Jak vycvi­čit draka 2. Příběh začíná po něko­lika letech opět na ost­rově Blp, kde si Vikingové rádi zalé­tají na dra­cích. Hlavní hrdina Škyťák je sice o něco starší, ale stále působí jako velké dítě, které svou pozici ve světě dospě­lých teprve hledá. Soužití Vikingů s draky je poho­dové až nad­míru. Problémy proto při­chází z okol­ního světa. Postava Dragova ztě­les­ňuje obecné zlo, které je nebez­pečné svou neú­stup­ností pro draky i pro lidi. Motiv vyu­žití alfa­d­raka pro ovlád­nutí draků může uka­zo­vat na mož­nost zne­u­žití ovlá­dání myš­le­nek. Jen sku­tečný cit a láska může tako­vému tlaku odo­lat. Dále se v pří­běhu obje­vuje něko­lik vari­ant cito­vých vazeb, které jsou pro děti sro­zu­mi­telné. Je tu setkání rodičů Škyťáka, kteří se mají stále rádi i po letech odlou­čení. Valka, matka Škyťáka, doko­nale rozumí dra­kům, má je ráda jako sou­část pří­rody a právě tato vazba na draky ji pro­po­juje se synem. Ačkoliv právě tento vztah, vzá­jemné setkání a dia­logy matky se synem mi při­pa­dají pří­liš úče­lové, mys­lím, že dět­ský divák nebude nad náh­lým obje­ve­ním matky nijak mudro­vat.  V pohádce je možné všechno. A film spl­ňuje to, co má správná pohádka mít. Je tu hrdina, který má věr­ného pohád­ko­vého kama­ráda draka i lid­ské kama­rády. Obraz rodičů se vybar­vuje postupně do rolí milu­jí­cích ochránců a národ Vikingů uzná Škyťáka jako svého vůdce. Draci jsou cit­livé bytosti stejně jako lidi. Ukáže se, že se hodní draci a možná i lidé mohou nechat ovlád­nout zlým člo­vě­kem. Konec pohádky vše špatné napraví. Zlo je potres­táno a lidé i draci se snaží žít v sou­ladu a v pohodě dál.

3

Film je sro­zu­mi­telný dětem mlad­šího škol­ního a občas se obje­vují i repliky smě­ro­vané k dospě­lému divá­kovi. Těchto pozná­mek však není mnoho a v celku skoro zapad­nou. Zásadní kva­lita filmu je v jeho výtvar­ném zpra­co­vání a ani­maci. Všechny postavy jsou vytvo­řeny a sty­li­zo­vány jako pohád­kové bytostí, peč­livě jsou zpra­co­vány detaily oble­čení i drobné změny výrazu postav, což umož­ňuje vyja­d­řo­vat emoce lidem i jejich dra­kům.

Šikovně je ve filmu vyu­žitá hudba, kte­rou slo­žil John Powell (Shrek, Doba ledová 2,3,4, Jak vycvi­čit draka, Pán a Paní Shmithovi). Záběry z létání dostá­vají dyna­miku a nechybí ani zami­lo­vaná pís­nička plná emocí.

Film je velice dobře zpra­co­ván a dětem při­nese zábavu, napětí i tro­chu pona­u­čení. Ani pro dopro­vá­ze­jící rodiče nebude film ztrá­tou času. Kromě pří­běhu mohou posou­dit kva­litu ani­mace i množ­ství rea­li­zo­va­ných nápadů a neob­vyk­lých pohledů na situ­aci. Film při­chází do kin český dabo­vaný.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • JAK VYCVIČIT DRAKA 25. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 Z dílny DreamWorks Animation, kde vznikly snímky jako Shrek, Kung Fu Panda a Croodsovi, přichází do kin druhý díl filmu Jak vycvičit draka(nominovaného na Oscara®) podle dětské knižní série Cressidy Cowellové. Ve vzrušující druhé části […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 – ÚPLNĚ NOVÝ SVĚT… DRAKŮ7. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 – ÚPLNĚ NOVÝ SVĚT… DRAKŮ  V prvním filmu tým filmařů představil myšlenku, že je tu dračí hierarchie, a že se monstrózní „alfa“ drak ukrývá v jeskyni, kde mu ostatní draci podávají potravu, nebo riskují, že je sám sežere. Co když Rudá Smrt z prvního filmu není na […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 – LÁSKYPLNÝ DRAK10. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 – LÁSKYPLNÝ DRAK  Čím to je, že se dračí příběh dotkl srdcí tolika lidí? Producentka Bonnie Arnoldová naznačuje, že za tím je univerzální přitažlivost vztahu Škyťáka a Bezzubky. „Je to poprvé, co jsem pracovala na filmu, jehož obliba neustále roste,“ […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 – CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET 6. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 – CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET V roce 2010 „vletěl“ do kin snímek Jak vycvičit draka z produkce DreamWorks Animation. Diváci po celém světě si ho zamilovali díky jeho letecké akčnosti, duchaplnému humoru a dramatické hloubce. Film vydělal 495 milionů dolarů v […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 – … A TECHNOLOGIE9. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 – … A TECHNOLOGIE Umění a technologie se ve společnosti DreamWorks Animation setkávají ve velkém stylu. Technologie zde vždy slouží umělcům a animaci. „Do technologického vývoje zapojujeme umělce a koncové uživatele, abychom se ujistili, že nevytváříme […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 – INSPIRACE … UMĚNÍ8. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 – INSPIRACE … UMĚNÍ  Když skončila výroba prvního dílu dračí trilogie a než započala výroba druhého, režisér Dean Deblois, producentka Bonnie Arnoldová, vedoucí designér Gil Zimmerman, výtvarník Pierre Olivier Vincent (P.O.V.), vedoucí animátor Simon Otto a […] Posted in Články
  • Buchty a klobásy (Sausage Party) – 55 %25. srpna 2016 Buchty a klobásy (Sausage Party) – 55 % Všude na světě jsou obchody, které nabízejí své zboží zákazníkům. V Americe mají hlavně hyparmerkety, kde jsou připraveny nejen potraviny, ale také další spotřební věci k prodeji. V jednou z nich, Shopwellu, se odehraje opravdu nevšední […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Rychle a zběsile 7 – Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 – Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým parta dosud měla tu čest. Jediným smrtícím pohybem […] Posted in Speciály
  • RoboCop [80%]18. února 2014 RoboCop [80%] Málokterý snímek si zaslouží remake méně než kultovní klasika Robocop. Surové akční scifi Paula Verhoevena z roku 1987 patří dnes k těm největším klasikám žánru a to nejen díky i na svojí dobu docela silném využití dospěláckého Rkového […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Marťan (The Martian)23. února 2016 Marťan (The Martian) Tak na domácí nosiče jde znovu další film od slavného režiséra. Ridley Scott a jeho Marťan. Recenzi filmu už máme, a tak napíšu něco k Blu-ray. Mně se film líbil, samozřejmě z něho vyčnívala knižní předloha, ale o to byl film zábavnější […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.