Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Interstellar – Nolanova devátá symfonie

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Na kine­ma­to­gra­fii je krásné, že nás ještě stále dokáže pře­kva­po­vat. I když podle upou­tá­vek čekáte něco jako „Vesmírnou ody­seu“ kří­že­nou s „Gravigací“, “Vetřelcem” a vět­ši­nou kata­stro­fic­kých filmů o záchraně světa, nej­no­vější film „Interstellar“ nako­nec pře­kvapí ve všech ohle­dech, přes­tože nijak neskrývá poctu dříve nato­če­ným sci-fi fil­mům.

Int1.jpg

Na každý fil­mový počin Christophera Nolana se čeká jako na zázrak. Může za to oje­di­nělý, spek­ta­ku­lární styl, s jakým tento ang­lický gentle­man dokáže reží­ro­vat své filmy, stejně jako zvláštní scé­náře, které si píše buď sám („Počátek“), pří­padně se svým mlad­ším bra­t­rem Jonathanem („Memento“). Žádný z jeho filmů nezkla­mal, za oba zmí­něné filmy byl nomi­no­ván na Oscara za scé­nář a batma­nov­ská tri­lo­gie si zís­kala tako­vou pří­zeň diváků, že je dnes Christopher Nolan reži­sé­rem s nej­vět­ším počtem filmů v nej­lepší stovce dle ser­veru imdb.com, kde jich má rov­ných šest.

Int2.jpg

Interstellar je Nolanovým devá­tým celo­ve­čer­ním fil­mem a jedná se o mis­trov­ské dílo. V rámci herec­kého obsa­zení nepo­ne­chal nic náhodě a tak býva­lého pilota Coopera, který se vydá zachra­ňo­vat lid­stvo, těžce zkou­šené pra­cho­vými bou­řemi a všu­dypří­tomnou rost­lin­nou snětí, hraje Matthew McConaghey, drži­tel Oscara za film „Klub poslední naděje“. Jeho part­nerku na cestě k jiným gala­xiím dok­torku Brandovou hraje Anne Hathaway, rov­něž drži­telka Oscara („Bídníci“), která si spo­lu­práci s Nolanem vyzkou­šela ve filmu „Temný rytíř povstal“. Není časté, aby se ve sci-fi sáze obje­vo­vali herci zvuč­ných jmen, je to ovšem výraz­ným kla­dem pře­de­vším první polo­viny filmu, kdy se Nolan nade­chuje k dlou­hému a vel­kému finále.

Int3.jpg

Podobně, jako ve filmu „Počátek“ pak ve druhé polo­vině filmu nejen postupně zvy­šuje tempo děje. Zároveň odha­luje pravý důvod své sci-fi ságy, kte­rým je zcela pozem­ské zjiš­tění, že pokud si lid­stvo bude chtít pomoci, musí se spo­leh­nout na vlastní schop­nosti a ty nej­pev­nější vztahy na světě. Cooperovu dceru Murph hraje Jessica Chastain („30 minut po půl­noci“), otce dok­torky Brandové, pro­fe­sora Branda, ztě­les­nil Michael Caine, který hrál ve vět­šině filmů Christophera Nolana.

Int4.jpg

Na svého dob­rého zná­mého se Nolan spo­leh­nul i v pří­padě autora fil­mové hudby. Hans Zimmer ten­to­krát údajně nevě­děl, k jakému filmu skládá hudbu a tak slo­žil sym­fo­nic­kou hudbu, ze které chví­lemi mrazí a chví­lemi hladí. Divil bych se, kdyby nebyl Hans Zimmer za svůj opus nomi­no­ván na Oscara.

Int5.jpg

Uveřejnit o filmu více infor­mací by bylo pod­vo­dem na divá­kovi. Na film bylo před uve­de­ním uva­leno značné infor­mační embargo a důvo­dem je zcela jiné, pře­kva­pivé vyznění, než, jaké vyplývá z důmy­slně uvá­dě­ných upou­tá­vek, či kusých infor­mací, které se dostaly na veřej­nost. Z mého pohledu se jedná zatím o nej­lepší film tohoto roku. Velkolepý, krásný, důmy­slně vysta­věný, skvěle zahraný a velmi pře­kva­pivý. Značné ambice, které si Christopher Nolan před­se­vzal, byly z mého pohledu napl­něny a před­po­klá­dám, že každý, kdo má rád své děti, Nolanovy filmy a jejich oso­bitý styl, bude odmě­něn zají­ma­vou podí­va­nou a stejně jako v pří­padě filmu „Počátek“ bude ještě hodně dlouho pře­mýš­let.

Moje hod­no­cení: 95%

Autorův blog

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.