Ve stínu (2012) | Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…) | Kritiky.cz

Ve stínu (2012)

David Ondříček pat­ří - snad spra­ved­li­vě - mezi před­ní čes­ké fil­ma­ře. Jeho „Šeptej“ je pro mě dodnes syno­ny­mem gene­rač­ní­ho fil­mu.
A co posled­ní dílo „Ve stí­nu“?

Ondříček tu má opět své oblí­be­né her­ce (Trojan, Babčáková, Taclík,...) a sna­ží se divá­kům před­sta­vi lehce noi­ro­vý sní­mek ode­hrá­va­jí­cí se v době krát­ce před měno­vou refor­mou roku 1953. V době tuhé čes­ko­slo­ven­ské tota­li­ty. Příběh začí­ná krá­de­ží v kle­not­nic­tví, kte­rou začne kapi­tán Hakl (Trojan) pocti­vě vyšet­řo­vat, brzy však zjis­tí, že sto­py vedou dále, mno­hem dále (a výše).

Po tech­nic­ké strán­ce může­me fil­mu málo­co vytknout. Kostýmy, kame­ra, atmo­sfé­ra i pro­stře­dí sedí doko­na­le. To, co na fil­mu nese­dí, je ale bohu­žel prak­tic­ky vše ostat­ní... Laciným, šestá­ko­vým pří­bě­hem počí­na­je a hloupý­mi logic­ký­mi (a his­to­ric­ky věc­ný­mi) chy­ba­mi kon­če. Ve fil­mu je patr­ný jas­ný morál­ní apel, nicmé­ně jeho akté­ři jsou poně­kud nere­ál­ní, nesku­teč­ní. Představa svě­do­mi­té pří­sluš­ní­ka poli­ce v roce 1953, kte­rý upřím­ně věří, že může odha­lit roz­sáh­lé poza­dí tzv. „poli­tic­kých pro­ce­sů“ by mož­ná moh­la spa­dat do reá­lií USA té doby, nicmé­ně roz­hod­ně ne do teh­dej­ší­ho Československa. Veskrze naiv­ní (a nechtě­ně uma­nu­tě sobec­ká) je pak i moti­va­ce kapi­tá­na Hakla na kon­ci sním­ku. Co svým počí­ná­ním zís­ká? Zachrání něko­ho? Jistě, bojo­vat pro­ti „kra­ka­ti­ci“ (jak se ve fil­mu nazý­vá nená­vi­dě­ný sys­tém, kte­ré­mu mimo­cho­dem sám Hakl slou­ží) je bez­po­chy­by tře­ba, ale tak­to neú­čel­ně....?

Podobné hlouposti v kom­bi­na­ci s dost sla­bým scé­ná­řem (prý se něko­li­krát pře­pi­so­val, až z původ­ní ver­ze nezů­stal takřka řádek na řád­ku) tak vytvá­ře­jí jen hez­ky nato­če­nou snůš­ku nesmys­lů.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Ve stínu - 67 %5. září 2012 Ve stínu - 67 % Detektivní případ, který musí řešit kapitán Hakl, začíná pěkným vyloupením trezoru. Zdá se, že stačí zapátrat v policejní kartotéce, a lupič bude rychle dopaden. U židovského kasaře […]
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […]
  • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […]
  • Alois Nebel - online5. prosince 2014 Alois Nebel - online Podívejte se na první film, který můžete vidět přímo z Vašeho PC.
  • Jedna ruka netleská30. října 2003 Jedna ruka netleská Už je tomu nějaký ten pátek, kdy šel do kin film Davida Ondříčka Jedna ruka netleská, ale i pozdě, tedy více než měsíc po premiéře přinášíme takovou krátkou filmovou recenzi.Režisér David […]
  • Díra u Hanušovic - 60 %22. července 2014 Díra u Hanušovic - 60 % Stejně jako si nikdo nemůže vybrat své rodiče, tak si ani Jaruna (Lenka Krobotová)  s Marunou (Tatiana Vilhelmová)  nevybraly svou věčně nabručenou mámu a chalupu na vesnici, kam se dnes […]
  • Díra u Hanušovic - Tisková konference21. července 2014 Díra u Hanušovic - Tisková konference Ve středu 16.7.2014 se uskutečnila tisková konference s tvůrci nového českého filmu Díra u Hanušovic. Režisér Miroslav Krobot a Lubomír Smékal( profesí psycholog)  napsali scénář, který je […]
  • Všiváci [45%]23. června 2014 Všiváci [45%] Opět nastal jeden z těch vzácných momentů a prostor na tomto blogu dostal snímek, který pochází z tuzemské produkce. Dnes totiž bude řeč o filmu Všiváci, který se natáčel před dvěma lety a […]
  • Přání k mání - 75 %26. prosince 2017 Přání k mání - 75 % Albert žije se svou maminkou a tatínkem v bytě, který trochu připomíná skladiště. Je to možná tím, že jeho rodiče se živí jako kouzelníci, iluzionisté. Pracují spolu dlouho a úspěšně, ale […]
  • Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT6. prosince 2017 Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT „A hlavně je film o tom, čeho jsme schopni dosáhnout, když uvěříme sami sobě.“ VÍT KARAS, režisér Dne 2. 10. 2017 to byly přesně čtyři roky, kdy Vítu Karasovi přinesl producent Jan Maxa […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg