Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Nespoutaný Django – 80 %

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Nový film Quentina Tarantina při­bli­žuje své­ráz­ným způ­so­bem život na jihu Spojených států před vypuk­nu­tím občan­ské války. Černoch Django (Jamie Foxx) se postupně mění z kuráž­ného, ale nijak důvtip­ného otroka, v chla­píka se srd­cem pra­vého wes­ter­no­vého hrdiny. Pro lásku je scho­pen udě­lat přesně tolik, kolik toho od správ­ného hrdiny lze na divo­kém západu oče­ká­vat. Je odvážný, jezdí na koni, stře­lec­kou mušku má přes­nou a pod drs­nou šlup­kou scho­vává srdce plné lásky. Na cestě za milo­va­nou man­žel­kou Broomhildou (Kerry Washington) mu výrazně pomáhá jeho pří­tel s bílou pletí, bývalý zubař a dál jen lovec lidí dok­tor King Schultz (Christoph Waltz). Doktor Schultz zvládne stří­let stejně tak rychle jak výřečná jsou jeho drsná ústa. Je skvělý stře­lec, kama­rád, a přes­tože pro­vo­zuje drsný způ­sob obživy, má svou čest a not­nou dávku odvahy. Je to ten nej­lepší člo­věk, kte­rého mohl Django na své cestě za lás­kou potkat. Společně se jim podaří „ulo­vit“ něko­lik hle­da­ných zlo­činců a pře­žijí nebez­pečné situ­ace. Schultz také pomůže Djangovi vyhle­dat v archi­vech infor­mace o pro­deji otroků na farmu, které vládne nelí­tostný otro­kář Calvin Candie (Leonardo DiCaprio).  Broomhilda slouží právě na této na farmě s plan­tá­žemi „Candyland“, kde vládne ostrý režim a jaká­ko­liv nepo­sluš­nost otroků je tvrdě tres­tána. Calvin Candie je zastán­cem pra­vi­dla, že jeho otroci mu patří a může si s nimi dělat coko­liv. Dobrým pomoc­ní­kem a rád­cem je mu starý čer­noš­ský správce Stephen (Samuel L. Jackson). Na „Candyland“se Django s dok­to­rem Schultzem vydá­vají s plá­nem zachrá­nit Broomhildu. Ale je to právě hnusný a podlý Stephan, kdo jejich plány odhalí. Všechno smě­řuje k tra­gic­kému konci, ale musí přeci nastat nějaký zázrak. Zázrak má jméno Quentin Tarantino, který v důvě­řivě naivní roli strážce umožní opě­tov­nému útěku Djanga a vše končí tak, jak má být. Láska zví­tězí a zlo je potres­táno.

Režisér a scé­nárista Quentin Tarantino při­pra­vil pro diváky 165 fil­mo­vých minut plných napětí, lásky, půvab­ných záběrů ame­rické pus­tiny a drs­ných scén stře­lec­kých a jiných masa­krů. Příběh z doby otro­kář­ství a drs­ných vztahů far­mářů k jejich otro­kům se vtipně pro­líná se samo­tář­ským svě­tem pis­tol­níků, jak je máme v paměti z ital­ských spaghetti wes­ternů. A nechybí ani vtipné hlášky a vypoin­to­vání scén. Prostě Tarantino se ten­to­krát skvěle tre­fil a nabízí divá­kům drs­nou podí­va­nou z divo­kého jihu Spojených států. Pravdivost a sou­časně zdravý nad­hled nad jed­not­li­vými situ­a­cemi roze­hrá­vají hlavní herecké hvězdy filmu. Jamie Foxx ve své roli Djanga působí zpo­čátku jen jako čer­noch jedoucí na koni a v závě­reč­ných scé­nách naska­kuje na koně bez sedla. Ve výrazu tváře se však tolik nemění a zůstává stále tajemná bez emocí. Christoph Waltz v roli Schultze je hovorný a je také nosi­te­lem vět­šiny vtip­ných pozná­mek. Oba herci spolu vytváří zdán­livě nesou­ro­dou, ale sehra­nou dvo­jici, které divák uvěří a fandí jí. Přestože se ve filmu vysky­tuje mnoho zlých padou­chů a tra­pičů otroků, v popředí všech špat­ných jsou dvě lid­ské kre­a­tury. Calvin Candie v podání Leonarda DiCapria a Stephan ztvár­něný Samuelem L. Jacksonem. Obě postavy jsou pro­pra­co­vané do drob­ných detailů obli­čeje a jsou ve své pod­statě až nechutně reálné. Herecký kon­cert vyva­žuje Tarantino pře­střel­kami s barev­ným gej­zí­rem krve a zpo­ma­le­ným pohy­bem střelců i jejich obětí. V těchto chví­lích se divák vrací zpět do wes­ternu a s napě­tím čeká na konec filmu.

Celistvost fil­mo­vého zážitku pomáhá dokres­lit jed­nak hudební skladby Ennia Morriconeho i coun­try a rap. Film je, až na dlouhý roz­ho­vor u večeře na farmě v Candylandu a zápas­nic­kou scénu, vyvá­žený. Myslím, že si Quentin Tarantino dal s pří­pra­vou i samot­ným zpra­co­vá­ním filmu vel­kou práci. Jako dobrý nápad oce­ňuji scény s výbě­rem oble­čení pro Djanga. Naopak pře­hnané mi při­jde vyu­žití záběrů do roz­stří­le­ných těl při pře­střel­kách. Z filmu kape pří­liš „tes­toste­ronu drsně chlap­ského“ světa. A když už se bude Nespoutaný Django srov­ná­vat s fil­mem Tenkrát na západě, pak při­po­mí­nám výraz­nou postavu Jill v podání Claudie Cardinale. Tady jediná výrazná žen­ská postava je v jinak muž­ském filmu tou pra­vou třeš­nič­kou na dortu. V tomto směru má film Quentina Tarantina také malé mínus

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Nespoutaný Django – O FILMU8. ledna 2013 Nespoutaný Django – O FILMU Cesta Nespoutaného Djanga na filmová plátna začala už před více než deseti lety, když scenáristu a režiséra Quentina Tarantina poprvé napadl hlavní hrdina tohoto snímku, Django. „Původním nápadem byla postava otroka, který se stane lovcem […] Posted in Články
  • Kill Bill vol. 2 – recenze24. dubna 2004 Kill Bill vol. 2 – recenze Recenze 2. dílu filmu Kill Bill Já vážně nevím jak začít, očekával jsem akční scény, s lepší choreografií, ale tento druhý díl, jak je známo u pokračování mě zklamal. Bylo tam na mě moc mluvení a skoro žádná akce. Žádné chaotické […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Povedených Osm hrozných6. ledna 2016 Povedených Osm hrozných První dojmy z nového filmu Quentina Tarantina. Americký režisér Quentin Tarantino  se obdivem k westernům nijak netajil a na jeho novém filmu Osm hrozných je to patrné. Napsal scénář, který přináší příběh plný napětí s drsným humorem. […] Posted in Filmové premiéry
  • Osm hrozných – 85 %7. ledna 2016 Osm hrozných – 85 % Nebyl by to Quentin Tarantino, kdyby nedal do svého nového filmu pořádnou dávku drsného humoru a nepotrápil diváky dlouhými dialogy. A nic na tom nemění fakt, že vše je pečlivě zabaleno v kulisách westernového divokého západu, kde se […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Osm hrozných / The Hateful Eight13. srpna 2015 Osm hrozných / The Hateful Eight Screeny z prvního traileru nového filmu Quentina Tarantina. Posted in Články
  • Revenant: Zmrtvýchvstání – DiCapriův životní výkon8. ledna 2016 Revenant: Zmrtvýchvstání – DiCapriův životní výkon Kdo natočí v současnosti film, při kterém štáb mrzne v teplotách -40 °C, neobsadí jedinou významnější ženskou roli, prosadí chronologické natáčení navyšující rozpočet o miliony dolarů a přinutí jednoho z nejžádanějších herců současnosti, […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • JAMIE FOXX8. ledna 2013 JAMIE FOXX JAMIE FOXX je oscarový herec, držitel hudební ceny Grammy a komik, řadící se mezi špičkové všestranné umělce Hollywoodu. Naposledy jsme Foxxe mohli spatřit v úspěšné komedii Šéfové na zabití s Jennifer Aniston, Kevinem Spaceym a […] Posted in Profily osob
  • REVENANT Zmrtvýchvstání – LEONARDO DICAPRIO JAKO HUGH GLASS5. ledna 2016 REVENANT Zmrtvýchvstání – LEONARDO DICAPRIO JAKO HUGH GLASS Leonardo DiCaprio ztvárnil kaleidoskopickou škálu postav - od Howarda Hughese přes Jay Gatsbyho až po rozmařilého Jordana Belforta ve snímku Vlk z Wall Street - ale role Hugha Glasse pro něj představovala zcela novou výzvu, která herce […] Posted in Speciály
  • Rychle a zběsile 2 – 45%13. února 2016 Rychle a zběsile 2 – 45% První díl série Rychle a zběsile byl neoddiskutovatelným úspěchem. Studiu vydělal celosvětově přes 200 milionů dolarů, což bylo při pětinovém rozpočtu chápano jako povel k natočení dalších pokračování. Po třech letech od premiéry […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Tenkrát v Americe na Blu-ray3. prosince 2014 Tenkrát v Americe na Blu-ray Tak píšu recenzi filmu, který není v kinech, ani to není novinka, která nešla do kin. Je to film, který byl natočen už před dlouhými třiceti lety. I takto staré filmy stojí za to vidět. Nejsou to ještě filmy pro pamětníky. Jsou to filmy, […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.