Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Vetřelec


Ohodnoťte člá­nek

„Je to doko­na­lý orga­nis­mus, nezaťí­že­ný poci­ty, faleš­nou morál­kou a podvědomím.Jeho doko­na­los­ti se může vyrov­nat jen jeho zrud­nost.“

Budoucnost.nákladní remor­kér 180 924 609 plu­je tichým vesmí­rem k pla­ne­tě Zemi.Sedmičlenná posád­ka (plus kocour Jones) je v hyper­spán­ku a loď je říze­na palub­ním počí­ta­čem Matka.Matka zachy­tí zvlášt­ní sig­nál, kte­rý může být sig­ná­lem SOS, jakoi výstrahou.Matka auto­ma­tic­ky změ­ní kurz a když se kapi­tán Dallas, jeho zástup­ce Kane, pilot­ka Ripleyová, navi­gá­tor­ka Lambertová, vědec­ký pra­cov­ník Ash a dvo­ji­ce věč­ně nespo­ko­je­ných mecha­ni­ků Brett a Parker pro­bu­dí, čeká je nemi­lé překvapení.Zem je v nedo­hled­nu, ale nepro­zkou­ma­ná pla­ne­ta LV-426 je pří­mo pod jejich nosem.Nezbývá jim tedy nic jiné­ho, než přistát.A pro­zkou­mat zdroj signálu.Když Nostromo koneč­ně vzlét­ne z pla­ne­ty a vyra­zí zpět k Zemi, veze si posád­ka malý, zuba­tý dáre­ček…

1-HISTORIE FILMU.Povídá se, že nezná­mí scé­náris­ti Ronald Shusett (v roce 1990 se scé­náris­tic­ky podí­le­li na Verhovenově před­sta­ve­ní Total Recall) scé­nář k Vetřelci sesmo­li­li z nepo­u­ži­tých mate­ri­á­lu na nikdy nena­to­če­ný film Momory.Jejich prá­ce byla ale tak mizer­ná, že ji postup­ně odmít­li všech­ny studia.Zoufalí scé­náris­ti tedy udě­la­li posled­ní krok: posla­li svůj scé­nář do kan­ce­lá­ře reži­sé­ra a pro­du­cen­ta Waltera Hilla v are­á­lech Twentieth Century Fox.Následně se do hry vmon­to­val ang­lic­ký reži­sér Ridley Scott (teh­dy měl na kon­tě kopec reklam a dubut Soupeři), kte­rý pocho­pil, že v mizer­ném scé­ná­ři pře­ce jen NĚCO je.A to NĚCO ho zau­ja­lo /na roz­díl od jiných reži­sé­rů, kte­ří odmít­li film režírovat/.Začalo se točit.

2-EFEKTY.Jak zvu­ko­vé tak i visu­ál­ní dodnes nema­jí chy­bu, při­čemž ty visu­ál­ní si odnes­li Oscara.Jen závě­reč­ná scé­na s pří­še­rou ve vesmí­ru je znač­ně směš­ná.

3-KULISY jsou napro­ti doko­na­lým efek­tům pře­ce jen zají­ma­věj­ší, či spíš působivěšjí.A´t už dus­ný inte­ri­ér Nostroma, ane­bo loď na LV-426 mimo­o­zem­ské­ho půvo­du, všech­no je výbor­né, hrů­zostraš­né, chlad­né a běhá z toho mráz po zádech…A někde tam číhá při­še­ra.

4-To všech­no by samo­zřej­mě bylo na nic, nebýt HUDBY Jerryho Golsmitha, kte­rá je pro­s­tě famózní;využívá všech­ny mož­nos­ti, včet­ně agre­siv­ních pazvu­ků (scé­ny, kdy tři ast­ro­nau­ti obje­ví mimo­zemš­ťa­na s dírou v hru­di), kte­ré vás strh­nou.

5-HRŮZA Sálá sko­ro z kaž­dé scé­ny, tak­že napl­no vyšlo to, co si reži­sér Scott naplá­no­val (tj.-nechtěl vám tím­to fil­mem nic pově­dět, „jen“ vás vystra­šit k smrti).Ten živo­čiš­ný a smr­tel­ný stra­ch, kdy na vás za nej­bliž­ším rohem může vysko­čit odpor­ný netvor, je nezapomenutelný.Pocit stra­chu, bez­moc­nos­ti a smr­ti se Scottovi poda­ři­lo nacpat do kaž­dé scé­ny, ve kte­ré to bylo třeba.S kaž­dým novým zabi­tým čle­nem posád­ky se šan­ce na pře­ži­tí zten­ču­je, a se stou­pa­jí­cí minu­tá­ží už vůbec nejde o to, co je ta pří­še­ra vůbec zač, ale pro­s­tě o holé pře­ži­tí.

6-KREV, NÁSILÍ Ano, nád­her­né téma.Scott se ani krvi ani nási­lí (ty dvě věci zas až tak úzce nesou­vi­sí, jak by se mohlo zdát) ani nási­lí nevy­hý­bá, ale urči­tě se nejed­ná o laci­nou samoúčelnost.Legenda říká, že her­ci ve scé­ně „poro­du“ nemě­li ani tuše­ní o tom, co se má Johnovi Hurtovi ali­as Kaneovi stát, a tak by měli být jejich reak­ce nefalšované.nervově si to nej­víc odne­sla Veronica Cartwrightová.Zajímavé je, že půso­bi­vé jsou jak krva­vé scé­ny (Brettova prasklá leb­ka), tak i ty bez krve (Dallas).

7-HERCI V roce 1979 byl hvězdou fil­mu sym­pa­tic­ký Tom Skerrit, kte­rý se časem pro­sla­vil snad hlav­ně titul­ní posta­vou ve vel­mi milém (ale ne pře­hna­ně úspěš­ném) seri­á­lu Picket Fenseas.Vidět jste ho moh­li i v Jiné lásce (s Juliette Lewisovou).Obrovské kari­é­ry se ale nikdy nedočkal.Ian Holm si poz­dě­ji zahrál napří­klad v Pátém ele­men­tu, ane­bo Brannaghově Frankensteinovi, ale legen­dár­ní slá­vu mu při­ne­sla až posta­va Bilba z Jacksonova a Tolkienova Pána prstenů.Nejlépe dopadla prá­vě Sigourney Weaverová, teh­dy úpl­ně neznámá herečka.Weaverová zůsta­la věr­ná i dal­ším třem seque­lům, ale v posled­ní době se mlu­ví o tom, že chys­ta­né pět­ce si už nezahraje.Všichni ostat­ní her­ci podá­va­jí vel­mi dob­ré výko­ny a to vět­ši­nou pro­to, že hra­jí stej­ně dobře napsa­né posta­vy zasa­ze­né v hlí­ně rea­li­ty (tak­že zapo­meň­te na hrdin­ské astronauty;těmhle časem prask­nou ner­vy).

8-RESUMÉ Vetřelec není film, kte­rý by vypo­ví­dal něja­ké neko­neč­né prav­dy o lid­ském živo­tě, o nena­pl­ně­né lásce a tak podobně.Tento film je o bez­d­ném stra­chu, kte­rý se vám zatla­čí do mozko­vé­ho lalo­ku a jen tak ho neo­pus­tí.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Vetřelec na Blu-ray (od 19.02.2015 v kinech)16. února 2015 Vetřelec na Blu-ray (od 19.02.2015 v kinech) Tento týden se vrací historie. Po 35 letech má v kinech premiéru film, který překonal hranice žánru a objevil jednu z nejvíce děsivých příšer a mimozemšťanů. V roce 1979 měl v kinech premiéru Vetřelec. V té době neznámý režisér Ridley […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ15. prosince 2014 EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ Do kin přichází nový film legendárního režiséra Ridleyho Scotta (Gladiátor, Prometheus) - epické dobrodružství EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - příběh o odvaze jednoho člověka, který se dokázal postavit impériu. Ridley Scott využívá […] Posted in Články
 • 5. května 2003 KONTAKT Onehdy jsem od kohosi slyšel, že jeho děti na Contact odmítly jít s tím, že tam ani nejsou žádní pořádní ufouni. Vlastně mají pravdu; je to film o prvním setkání lidí se známkami mimozemské civilizace -- a pro samou tlačenici se na […] Posted in TV Recenze
 • EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - HERECKÉ OBSAZENÍ15. prosince 2014 EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - HERECKÉ OBSAZENÍ Mnoho herců filmu EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ obdrželo v minulosti významná filmová ocenění a pochází z celé řady zemí. Ridley Scott vysvětluje: „Egypt byl - a je tomu i nyní - soutokem kultur, protože je křižovatkou mezi Afrikou, Středním […] Posted in Články
 • EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - PLÁNOVÁNÍ A TVORBA SVĚTA16. prosince 2014 EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - PLÁNOVÁNÍ A TVORBA SVĚTA Mezi Scottovy tvůrčí spolupracovníky patří na Oscara dvakrát nominovaný filmový architekt Arthur Max a držitelka Oscara, kostýmní výtvarnice Janty Yatesová. Oba se podíleli na devíti předchozích Scottových filmech, včetně Gladiátora a […] Posted in Články
 • EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - MOROVÉ RÁNY A ROZESTOUPENÍ MOŘE15. prosince 2014 EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - MOROVÉ RÁNY A ROZESTOUPENÍ MOŘE Když Ramses odmítne Mojžíšovy prosby, aby nechal prorokův lid odejít, Egypt je zasažen sérií morových ran. Ramsesovi poradci nabízí pro tyto jevy, které jsou vzrušující ale i děsivou podívanou, vědecky podložená vysvětlení. První z […] Posted in Články
 • 27. září 2004 Gladiátor Charismatický Russell Crowe ve velkolepém historickém velkofilmu z prostředí Římského impéria v režii Ridleye Scotta. Už tato dvě jména Russell Crowe a Ridley Scott, slibují, že půjde minimálně o skvěle zahraný a profesionálně natočený […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Království nebeské - recenze26. května 2005 Království nebeské - recenze Po rozvláčné Troje, katastrofickém Králi Artušovi a rozporuplně přijatém Alexanderovi, přichází do kin další epický snímek, Království Nebeské režiséra Ridleyho Scotta. Nakopne opět žánr historických filmů, jako tomu bylo v případě jeho […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Vetřelci (Aliens) - 100 %8. června 2012 Vetřelci (Aliens) - 100 % Bishop: „Víte, radši bych tam nešel! Možná jsem umělý, ale nejsem blbec." Jako malý dospívající teeneger jsem se Toho monstra z břicha bál. Původní film Vetřelec (ještě v jednotném čísle) sem poprvé viděl v televizi někdy v 90. […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Avengers - 90 %6. května 2012 Avengers - 90 % Tak jako každý rok, tak do kin jde film od společnosti Marvel. Ano ten Marvel, který jse původně komixovým nakladatelstvím, ano ten správný Marvel. Od dob Hulka se hodně změnilo. Původně Marvel poskytoval licence pro Spider-mana, X-mena a […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.