Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Tak dou­fám, že už všechno končí, pro­tože Doba Ledová 4 už začíná vařit z vody. První díl, který už šel před mnoha a lety nám uká­zal pří­běh leno­choda, tygra a mamuta, kteří pomocí malé veverky doká­zali při­vést do kin celé rodiny. Jenom díky malé veverce doká­zali z prů­měru se stát kul­tov­ním.

V porov­ná­ních s Madagaskarem, který posled­ním dílem změ­nil styl, tak doba Ledová opa­kuje všechny zápory, které jsou v pokra­čo­vání stan­dard­ním jevem, který je opravdu těžký nena­po­do­bit. U pře­vážné vět­šiny pokra­čo­vání se další díly nepo­daří. Nedaří se pokra­čo­vat v nasta­ve­ném trendu. To se nepo­da­řilo nejen u doby Ledové, ale i u Matrixu a dal­ších sérii, kde po úspěš­ném 1. filmu násle­duje druhý, pří­padně i další díl, který lidi do kin nepři­vádí. Sice by se našli výjimky, ale těch moc není. Výjimky exis­tují. Příkladem poslední doby je Batman a jeho Temný rytíř, potom Indiana Jones, který už pokra­čo­val do 4. dílu. Na všech těchto dílech, které měli úspěšné další částí je a bylo při pre­mi­éře vidět, že pokra­čo­vaní tvo­řili původní tvůrci a stále je to bavilo a že reži­séři, samo­zřejmě i scé­náristé doká­zali svým tvůr­čím pří­stu­pem navá­zat na úspěch.  Dobré pokra­čo­vání není o tom, aby bylo pokra­čo­vání v pre­mi­éře co nejdříve, ale o tom, aby si tvůrci dali čas vychy­tat veš­keré chyby, které by zna­me­nali neú­spěch.  Když ale vez­meme některé filmy, které se natá­čeli najed­nou, tak zase je umění nato­čit úspěš­nou sérii. Opravdu s vel­kou nedů­vě­rou a neče­ka­ným úspě­chem se natá­čel film Pán prs­tenů, který doká­zal, to co žádný film před tím. Během dvou-letého natá­čení nato­čit 3 díly filmu, které byly kaž­dým rokem lepší.

Bohužel, možná i bohu­dík nelze natá­čet ani­mo­vané filmy najed­nou. Každému ani­mač­nímu stu­diu trvá pří­prava do kin kaž­dého filmu více než rok, a tak se pro­stě musí čekat. Po deseti letech tedy při­chází 4 díl Doby ledové, kdy jsou stále hlav­ními posta­vami leno­chod, tygr a mamut. Během něko­lika dílů k nim při­šla mamu­tice a jejich mladá slečna, ale stále je to pří­běh v době ledové, kde se pří­běh nej­dů­le­ži­těj­ších postav spojí. Ve 4 díle tedy znovu sle­du­jeme pří­běh slavné trojky, dopl­něné o krátké epi­zody nej­zná­mější postavy ve filmu. Nejslavnější „Šavloveverka“ má bohu­žel oproti pře­cho­zím dílům málo pro­storu, její cesta za oříš­kem, jejím vysně­ným grá­lem je dost krátká a během filmu se objeví pouze snad ve 3 krát­kých scé­nách, a tak šedivý prů­měr filmu nedo­káže posu­nout do vyš­ších úrovní. V před­cho­zím díle měla svůj pří­běh, kdy potkala svojí vyvo­le­nou, ale v tomto díle opravdu její epi­zoda je krátká. Příběh tygra, mamuta a leno­choda bohu­žel není tak pou­tavý, pro­tože se vůbec o ně nebo­jíme, vždy je jasné, že pomocí leh­kých náznaků v pří­běhu, se dosta­nou, kam chtějí. Nejen pomoc velryby je oče­ká­váná, ale samo­zřej­mostí je i pomoc mnou nazva­ných „syslů“, kteří též pomocí velice k dob­rým činům.

Bohužel celá Doba Ledová 4 je sla­bým odva­rem prv­ního dílů, který byl pře­lo­mový. Oproti prv­ním dílu byl pří­běh velice chabý. Pro pro­dlou­žení filmu je vymyš­leno něko­lik ved­lej­ších odbo­ček, které jsem napro­sto nechá­pal. První odboč­kou je „zami­lo­vaný“ pří­běh o přá­tel­ství dcery mamuta, potom dru­hým je trapný pří­běh pří­jezdu leno­chodí rodiny, která zane­chala leno­chodu Sidovi jeho babičku, která jako neza­jí­mavá postava umož­nila scé­náris­tic­kou klič­kou konečné zachrá­nění. ¨

Poslední odsta­vec snad bude o tom, že se mi vůbec film nelí­bil. Oproti 3 dílu Madagascaru, který tvůrci od píky změ­něn do cool stylu, tak 4. díl Doby ledové je neu­stále horší a horší. Docela by mě potě­šilo, kdyby 5 dílem už nepo­kra­čo­val, ale kdo ví, momen­tálně v Americe je tato ani­mo­vaná kome­die velice úspěšná.

Jiří Borový

Majitel a šéf­re­dak­tor Kritiky.cz

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Doba ledová: Mamutí drcnutí – 55 %12. července 2016 Doba ledová: Mamutí drcnutí – 55 % Do letošního horkého léta se dostává chladivá americká animovaná komedie Doba ledová: Mamutí drcnutí. Jejími hlavními hrdiny je opět mamutí rodinka v čele s taťkou Manny, mamku Ellie a jejich dcerou Broskvičkou, které doplňuje snoubenec […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Doba ledová 2 – Obleva – Pokračování, které nepřekvapilo.2. května 2006 Doba ledová 2 – Obleva – Pokračování, které nepřekvapilo. Sotva se naši hrdinové otřepali z vyčerpávajícího střetu s šavlozubými tygry, už se na ně řítí další nebezpečí. A to hned ve dvou várkách! Krom toho, že se jim podlamuje led pod nohama v důsledku globálního oteplování a kraji jejich bytí […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • 27. října 2002 Doba ledová Mamut + tygr + lenochod + šavlozubá veverka na druhou = zachráněné dítě a kopa srandy k potrhání Doba Ledová    Když vznikl propadák Titan A.E. od společnosti 20th Centuty Fox, tak Fox zrušil svou rozsáhlou animační divizi, a tak […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Ledové království – 50 %2. prosince 2013 Ledové království – 50 % Jen v pohádce mohou postavy prožívat své příběhy s písní na rtech a neutuchající snahou zalíbit se sobě navzájem a také divákům. Ledové království Arendelle je sice kdesi na severu, kde pracují ledaři a místo koní vozí sáně sobi, ale lidé […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Škatuláci – 50 %16. října 2014 Škatuláci – 50 % Je jedno městečko, spíše hrad s podhradím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vládne, ale místní šlechta se honosí bílými klobouky. Místní policie zase vlastní klobouky červené. Zvláštností je ale to, že podzemí tohoto městečka osídlují […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Pixely (Pixels) – 60 %28. července 2015 Pixely (Pixels) – 60 % Je rok 1982 a právě se otevírá nová videoherna v městečku, kde žijí dva nerozluční kamarádi Sam Brenner a Will Cooper. I oni jsou nadšenci do videoher, zvláště Sam, který je tak úspěšný, že se dostane na mistrovství videoher. Poznáva […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Škatuláci – první dojem15. října 2014 Škatuláci – první dojem Tak se nám znova vrátil animovaný klasický film, je ale škoda, že už není s kvalitním příběhem, s kvalitním obsazením a hlavně s kvalitním stylem. Škatuláci jsou pouze normální animovaný film, který 3D animované počítačové filmy lehce […] Posted in Filmové premiéry
  • Pixely – Obsah/O filmu3. srpna 2015 Pixely – Obsah/O filmu             OBSAH              Jako děti v osmdesátých letech Sam Brenner (Adam Sandler), Will Cooper (Kevin James), Ludlow Lamonsoff (Josh Gad) a Eddie Plant (Peter Dinklage) zachránili svět tisíckrát – a stálo je to pokaždé 25 centů […] Posted in Speciály
  • Rudý úsvit | Red Dawn [45%]21. února 2013 Rudý úsvit | Red Dawn [45%] Remaky to mají relativně těžké. I když je jich v poslední době požehnaně, málokterý dokázal dostát kvalitám předlohy, natož ji vůbec překonat. U remaku Rudého úsvitu z roku 1984 to platí dvojnásob. Společnost MGM která jej připravovala […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • MUŽ Z OCELI – Blu-ray 3D + 2D Futurepak / Metalpak30. ledna 2014 MUŽ Z OCELI – Blu-ray 3D + 2D Futurepak / Metalpak Recenze filmu na Blu-ray už není moc potřeba, film jsem zrecenzoval už 16. června, ale několik vět z recenze ocituji. „Záporák v hraný Michaele Shannonem je zvolen dobře, ale v rámci akce a jeho charakteristiky by bylo špatné, kdyby […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.