Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Rebelka (Brave) – Merinda a kouzla – 60 %

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Do kin při­chází ani­mo­vaný film s výraz­nou dívčí hrdin­kou. Společnost Pixar vsa­dila ten­to­krát na ruso­vla­sou prin­ceznu Merindu, která si užívá báječný život s jízdou na koni a střel­bou z luku. Romantický pří­běh o prin­cezně Merindě vznikl inspi­rací sta­rých skot­ských pří­běhů a tak tro­chu ze zku­še­ností autorky scé­náře a reži­sérky filmu Brendy Chapman. Ta se při­znala, že jejím dal­ším inspi­rač­ním zdro­jem byly výchovné zku­še­nosti s vlastní dce­rou. A oba inspi­rační zdroje jsou v pří­běhu o Merindě a její rodině hodně zna­telné. Základní dějová linka staví a dále roz­víjí názo­rový roz­por mezi důstoj­nou a vše zvlá­da­jící krá­lov­nou Elinor a její divo­čejší dce­rou Merindou. Představa o tom, jak se má cho­vat správná mladá dívka, se u obou výrazně odli­šuje. Ale pro­tože jde o dob­ro­družný pří­běh, tak nesmí ještě chy­bět kouzla, nebez­pečí a humor.

Hlavní hrdinka  Merinda má nebo­jác­ného otce Ferguse, rozum­nou matku Elinor a ještě tři nepo­sedné brášky. Ti plní důsledně úlo­hou oži­vit scény a pre­zen­to­vat pospo­li­tost rodiny. Postava  Merindy je cho­vá­ním podobná zpo­čátku více svému otci. Jízda na koni, střelba z luku a pod­ni­kání dob­ro­druž­ných cest nej­sou špatné záliby pro dítko chrabrého otce, ale Merinda to pro­stě s dob­ro­druž­nou nátu­rou podle sta­rost­livé matky pře­hání. Není divu, že začne pro Merindu hle­dat vhod­ného nápad­níka.  Přijíždí zástupci tří skot­ských klanů a mladí nápad­níci začnou o ruso­vla­sou Merindu sou­tě­žit. Tady se autoři filmu sna­žili o zachy­cení bod­rých vůdců a jejich mla­dých násle­dov­níků. Více než chrabrost a obdiv však zakryje komič­nost postav. Samotní nápad­níci, ani skot­ské tra­diční sou­těže, Merindu neo­slní.  Merindě se vůbec nikdo neza­mlouvá, neza­mlouvá se jí ani mat­čino neu­stálé napo­mí­nání, a tak se vydá hle­dat na svém oblí­be­ném koni na pomoc kouzla a čáry. V zarostlé cha­loupce, plné vyře­zá­va­ných med­vědů všech veli­kostí, dostane Merinda od řez­bářky kou­zelné koláčky s kouz­lem, které všechno zásadně změní. Královna Elinor se sice změní, ale v žád­ném pří­padě to není dobrá změna. Následují zmatky, nebez­pečné situ­ace a konečné řešení má zase v rukou jen Merinda.

Společnost Pixar má s filmy pro děti dobrou zku­še­nost a daří se jí nachá­zet zají­mavé náměty a zpra­co­vání. Hrdinové filmů se zby­tečně nepod­bízí, mají své pro­blémy i radosti a snaží se zapeklité životní situ­ace řešit. Hrdinové z filmů Hledá se Nemo i VALL-I  touží po přá­tel­ství s někým blíz­kým. I Merinda si získá velice brzo diváky na svou stranu a její touhy a přání jsou pocho­pi­telná. Tentokrát však ani­mo­vaný pří­běh zdů­raz­ňuje pova­hové rysy a jed­nání, které se sta­nou zákla­dem pro hlavní dějový zvrat. Po všech dra­ma­tic­kých situ­a­cích konec filmu vyznívá pro hlavní hrdinku pozi­tivně a co víc, posílí se i vztahy v rodině. Merinda je správný dra­ma­tický hrdina, který je odvážný, miluje své blízké a dokáže při­stu­po­vat k život­ním situ­a­cím aktivně.

Film Rebelka nabízí pří­běh pro rodiny s malými dětmi a tomu je při­způ­so­beno vše. Jednoduchý děj, dra­ma­tická zápletka s dob­rým kon­cem, hrdi­nové s jasně urče­ným cha­rak­te­rem a jed­ná­ním pomá­hají dět­skému divá­kovi se snadno ori­en­to­vat. Sympatie diváků si zís­kají všichni čle­nové rodiny a v pod­statě ve filmu najdeme jedi­nou výrazně zápor­nou roli – tajem­ného zlého med­věda Mor´du. Tajemné pro­středí, hrad i kouzla pod­tr­hují pohád­kové ladění pří­běhu. Velice půso­bivá je scéna, kdy  Merinda násle­duje blu­dičky v tajem­ném lese.

Příběh o Merindě je zasa­zen do zales­něné kra­jiny plné skal­ních útvarů vodo­pádů a hradů, které při­po­mí­nají Skotsko. Tvůrcům filmu se vypla­tilo, že se v době pří­prav na film zajeli podí­vat na sku­tečné hrady a kra­jinu do Skotska.

Celkovému odleh­čení filmu pomáhá hudba skot­ského skla­da­tele hudby Patricka Doyla. Diváci si mohou vychut­nat typicky skot­ské nástroje, jako jsou dudy, housle i kelt­ské harfy. Hudební dopro­vod působí svěže a pro­spěla česky nazpí­vaná verze pís­ni­ček (Radka Fišarová, Lucie Vondráčková).

Oceňuji na filmu snahu o dodr­žení urči­tého jed­not­ného výtvar­ného i hudeb­ního stylu a inspi­raci Skotskem. Krásné jsou scény s blu­dič­kami ve verzi 3D. Věrohodně působí scény, kde žen­ské postavy pre­zen­tují  z reálu okou­kané cho­vání mezi mat­kou a dospí­va­jící dce­rou. Zajímavý je nápad s vyu­ži­tím kouzla a pře­mě­nou matky Elinor.

Film svou jem­ností a dív­čím pří­bě­hem má blíž k fil­mo­vým divač­kám. Hlavní hrdinka i její matka jsou v pří­běhu domi­nantní.  Mužské postavy jsou méně pro­pra­co­vané, jsou u nich zvý­raz­něny neduhy a nectnosti, a některé muž­ské postavy působí jako kari­ka­tury. Také jsem oče­ká­vala vtip­nější a pro­myš­le­nější humor pro rodiče.  Film Rebelka je jako jemný sladký bonbó­nek v drs­něj­ším obalu pro malé i větší dívenky.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.