Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Rebelka (Brave) – Merinda a kouzla - 60 %

Rebelka (Brave) – Merinda a kouz­la - 60 %
Ohodnoťte člá­nek

Do kin při­chá­zí ani­mo­va­ný film s výraz­nou dív­čí hrdin­kou. Společnost Pixar vsa­di­la ten­to­krát na ruso­vla­sou prin­cez­nu Merindu, kte­rá si uží­vá báječ­ný život s jízdou na koni a střel­bou z luku. Romantický pří­běh o prin­cezně Merindě vzni­kl inspi­ra­cí sta­rých skot­ských pří­bě­hů a tak tro­chu ze zku­še­nos­tí autor­ky scé­ná­ře a reži­sér­ky fil­mu Brendy Chapman. Ta se při­zna­la, že jejím dal­ším inspi­rač­ním zdro­jem byly výchov­né zku­še­nos­ti s vlast­ní dce­rou. A oba inspi­rač­ní zdro­je jsou v pří­bě­hu o Merindě a její rodi­ně hod­ně zna­tel­né. Základní dějo­vá lin­ka sta­ví a dále roz­ví­jí názo­ro­vý roz­por mezi důstoj­nou a vše zvlá­da­jí­cí krá­lov­nou Elinor a její divo­čej­ší dce­rou Merindou. Představa o tom, jak se má cho­vat správ­ná mla­dá dív­ka, se u obou výraz­ně odli­šu­je. Ale pro­to­že jde o dob­ro­druž­ný pří­běh, tak nesmí ješ­tě chy­bět kouz­la, nebez­pe­čí a humor.

Hlavní hrdin­ka  Merinda má nebo­jác­né­ho otce Ferguse, rozum­nou mat­ku Elinor a ješ­tě tři nepo­sed­né bráš­ky. Ti plní důsled­ně úlo­hou oži­vit scé­ny a pre­zen­to­vat pospo­li­tost rodi­ny. Postava  Merindy je cho­vá­ním podob­ná zpo­čát­ku více své­mu otci. Jízda na koni, střel­ba z luku a pod­ni­ká­ní dob­ro­druž­ných cest nejsou špat­né záli­by pro dít­ko chrabré­ho otce, ale Merinda to pros­tě s dob­ro­druž­nou nátu­rou pod­le sta­rost­li­vé mat­ky pře­há­ní. Není divu, že začne pro Merindu hle­dat vhod­né­ho nápad­ní­ka.  Přijíždí zástup­ci tří skot­ských kla­nů a mla­dí nápad­ní­ci začnou o ruso­vla­sou Merindu sou­tě­žit. Tady se auto­ři fil­mu sna­ži­li o zachy­ce­ní bod­rých vůd­ců a jejich mla­dých násle­dov­ní­ků. Více než chrabrost a obdiv však zakry­je komič­nost postav. Samotní nápad­ní­ci, ani skot­ské tra­dič­ní sou­tě­že, Merindu neo­sl­ní.  Merindě se vůbec nikdo neza­mlou­vá, neza­mlou­vá se jí ani mat­či­no neu­stá­lé napo­mí­ná­ní, a tak se vydá hle­dat na svém oblí­be­ném koni na pomoc kouz­la a čáry. V zarost­lé cha­loup­ce, plné vyře­zá­va­ných med­vě­dů všech veli­kos­tí, dosta­ne Merinda od řez­bář­ky kou­zel­né koláč­ky s kouz­lem, kte­ré všech­no zásad­ně změ­ní. Královna Elinor se sice změ­ní, ale v žád­ném pří­pa­dě to není dob­rá změ­na. Následují zmat­ky, nebez­peč­né situ­a­ce a koneč­né řeše­ní má zase v rukou jen Merinda.

Společnost Pixar má s fil­my pro děti dobrou zku­še­nost a daří se jí nachá­zet zají­ma­vé námě­ty a zpra­co­vá­ní. Hrdinové fil­mů se zby­teč­ně nepod­bí­zí, mají své pro­blémy i rados­ti a sna­ží se zapekli­té život­ní situ­a­ce řešit. Hrdinové z fil­mů Hledá se Nemo i VALL-I  tou­ží po přá­tel­ství s někým blíz­kým. I Merinda si zís­ká veli­ce brzo divá­ky na svou stra­nu a její tou­hy a přá­ní jsou pocho­pi­tel­ná. Tentokrát však ani­mo­va­ný pří­běh zdů­raz­ňu­je pova­ho­vé rysy a jed­ná­ní, kte­ré se sta­nou zákla­dem pro hlav­ní dějo­vý zvrat. Po všech dra­ma­tic­kých situ­a­cích konec fil­mu vyzní­vá pro hlav­ní hrdin­ku pozi­tiv­ně a co víc, posí­lí se i vzta­hy v rodi­ně. Merinda je správ­ný dra­ma­tic­ký hrdi­na, kte­rý je odváž­ný, milu­je své blíz­ké a doká­že při­stu­po­vat k život­ním situ­a­cím aktiv­ně.

Film Rebelka nabí­zí pří­běh pro rodi­ny s malý­mi dět­mi a tomu je při­způ­so­be­no vše. Jednoduchý děj, dra­ma­tic­ká záplet­ka s dob­rým kon­cem, hrdi­no­vé s jas­ně urče­ným cha­rak­te­rem a jed­ná­ním pomá­ha­jí dět­ské­mu divá­ko­vi se snad­no ori­en­to­vat. Sympatie divá­ků si zís­ka­jí všich­ni čle­no­vé rodi­ny a v pod­sta­tě ve fil­mu najde­me jedi­nou výraz­ně zápor­nou roli - tajem­né­ho zlé­ho med­vě­da Mor´du. Tajemné pro­stře­dí, hrad i kouz­la pod­tr­hu­jí pohád­ko­vé ladě­ní pří­bě­hu. Velice půso­bi­vá je scé­na, kdy  Merinda násle­du­je blu­dič­ky v tajem­ném lese.

Příběh o Merindě je zasa­zen do zales­ně­né kra­ji­ny plné skal­ních útva­rů vodo­pá­dů a hra­dů, kte­ré při­po­mí­na­jí Skotsko. Tvůrcům fil­mu se vypla­ti­lo, že se v době pří­prav na film zaje­li podí­vat na sku­teč­né hra­dy a kra­ji­nu do Skotska.

Celkovému odleh­če­ní fil­mu pomá­há hud­ba skot­ské­ho skla­da­te­le hud­by Patricka Doyla. Diváci si mohou vychut­nat typic­ky skot­ské nástro­je, jako jsou dudy, hous­le i kelt­ské har­fy. Hudební dopro­vod půso­bí svě­že a pro­spě­la čes­ky nazpí­va­ná ver­ze pís­ni­ček (Radka Fišarová, Lucie Vondráčková).

Oceňuji na fil­mu sna­hu o dodr­že­ní urči­té­ho jed­not­né­ho výtvar­né­ho i hudeb­ní­ho sty­lu a inspi­ra­ci Skotskem. Krásné jsou scé­ny s blu­dič­ka­mi ve ver­zi 3D. Věrohodně půso­bí scé­ny, kde žen­ské posta­vy pre­zen­tu­jí  z reá­lu okou­ka­né cho­vá­ní mezi mat­kou a dospí­va­jí­cí dce­rou. Zajímavý je nápad s vyu­ži­tím kouz­la a pře­mě­nou mat­ky Elinor.

Film svou jem­nos­tí a dív­čím pří­bě­hem má blíž k fil­mo­vým divač­kám. Hlavní hrdin­ka i její mat­ka jsou v pří­bě­hu domi­nant­ní.  Mužské posta­vy jsou méně pro­pra­co­va­né, jsou u nich zvý­raz­ně­ny nedu­hy a nectnos­ti, a někte­ré muž­ské posta­vy půso­bí jako kari­ka­tu­ry. Také jsem oče­ká­va­la vtip­něj­ší a pro­myš­le­něj­ší humor pro rodi­če.  Film Rebelka je jako jem­ný slad­ký bonbó­nek v drs­něj­ším oba­lu pro malé i vět­ší díven­ky.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Harry Potter a Relikvie smrti - část 219. července 2011 Harry Potter a Relikvie smrti - část 2 Poslední díl Harry Pottera přišel do kin a byl velice očekáván, čekalo se na 3D, čekalo se na konec, a tak píši poslední recenzi slavného fenoménu, který byl první 3D. Podle očekávání měl […]
  • Harry Potter a Fénixův řád - Harry Potter and the Order of Phoenix21. července 2007 Harry Potter a Fénixův řád - Harry Potter and the Order of Phoenix Harry Potter, kdo je v dnešním filmovém fantasy víc? Asi nikdo, mánie kolem Pána prstenů tak trošku utichla, ale ta, která propukla kolem studenta čar v Bradavicích je naopak silnější a […]
  • Harry Potter a Vězeň z Azkabanu - Emma Watson RULEZZZ :-)19. prosince 2004 Harry Potter a Vězeň z Azkabanu - Emma Watson RULEZZZ :-) Harrymu Potterovi je nyní třináct let a zanedlouho pro něj začne třetí školní rok v čarodějné škole v Bradavicích. Co tento nový školní rok s sebou přinese?Příběh začíná, jako ostatně […]
  • Harry Potter a Kámen mudrců28. června 2003 Harry Potter a Kámen mudrců První z dobrodružství malého čaroděje…  První z dobrodružství malého čaroděje… Musím se přiznat, že Harryho Pottera a Kámen mudrců jsem se rozhodl zhlédnout až po té, co jsem viděl […]
  • Harry Potter a Tajemná komnata15. prosince 2002 Harry Potter a Tajemná komnata Všichni mají rádi Harryho Pottera, a tak se všichni dívají na něj a chodí do kina. Tak jsem vyzkoušel i to, že jdu do kina i já. Nenechám si to ujít, když všichni chtějí do kina. A zrovna […]
  • Univerzita pro příšerky - 55 %13. června 2013 Univerzita pro příšerky - 55 % Jednooký Mike Wazowski se na jedné školní exkurzi do továrny Příšerky s.r.o. doslova nadchne pro práci strašidla. Ve třídě sice nepatří mezi oblíbence, ale jeho chuť do života to nijak […]
  • Všude dobře, doma peklo (Home Sweet Hell) 201520. srpna 2015 Všude dobře, doma peklo (Home Sweet Hell) 2015 Režisér Anthony Burns se opřel o zajímavý scénář, pod který se podepsali rovnou tři autoři Carlo Allen, Ted Elrick a Tom Lavagnino. Příznivci černých komedií si rozhodně přijdou na své. […]
  • Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi25. listopadu 2014 Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi Jak u Pána Prstenů před více než deseti lety, tak i pro Hobita je pro fanoušky fantasy a Petera Jacksona připraveno ne jenom jedno vydání filmu na digitálním nosiči. Standardní vydání […]
  • Poslední samuraj - The Last Samurai - Kouzlo Japonska…1. června 2005 Poslední samuraj - The Last Samurai - Kouzlo Japonska… V poslední době si nemůžeme na dostatek historických filmů stěžovat. Některé jsou skvělé, jiné dobré, další už tak lákavé nejsou. Ať tak nebo tak, minimální množství z nich se odehrává […]
  • Království nebeské - recenze26. května 2005 Království nebeské - recenze Po rozvláčné Troje, katastrofickém Králi Artušovi a rozporuplně přijatém Alexanderovi, přichází do kin další epický snímek, Království Nebeské režiséra Ridleyho Scotta. Nakopne opět žánr […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Destiny 2
Destiny 2