Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Raubíř Ralf – 70%

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 3,00 z 5)
Nahrávám...


Tvůrci filmu pro děti vsa­dili na nápad vyu­žít počí­ta­čové hry jako pro­stor pro ani­mo­vaný pří­běh pro děti a udě­lali dobře. Hlavním hrdi­nou je Ralf, který si pro­stě svou pova­hou a pří­stu­pem k život­ním situ­a­cím musí na svou stranu zís­kat každé cit­livé divácké srdce. Ralf je padou­chem z video­hry Fix-It Felix Jr. z osm­de­sá­tých let a jeho úko­lem je ničit dům, ve kte­rém je řada nájem­níků a doko­nalý opra­vář Felix.  Svou zápor­nou roli ve hře však Ralf plní s nechutí, je nešťastný a chce se změ­nit. Chtěl by také jed­nou zís­kat medaili a touží po přá­tel­ství. Je to dojemná posta­vička, která vzbu­zuje sou­cit pro svou neo­hra­ba­nost i pro svá pocho­pi­telná přání. Ralf opustí svou hru a vstu­puje postupně do dal­ších video­her, kde se snaží své přání spl­nit. Vstupuje do hry Hero’s Duty, kde si zahraje  neo­hro­že­ného hrdinu boju­jí­cím proti  kyber­ne­tic­kým brou­kům pod vede­ním ser­žantky Calhounové . Nebezpečný  svět brouků Ralfa zajímá pro mož­nost zís­kat vysně­nou medali. Jenže nic není jed­no­du­ché a Ralf i ser­žantka Calhounová se v hvězd­ném korábu dosta­nou do úplně jiného světa s mnoha barvami a závod­ními autíčky. Takový je svět další hry Sugar Rush, kde je vše vytvo­řeno ze slad­kostí a autíč­kové závody jsou úžas­nou podí­va­nou plnou pře­kva­pení a nápadů. Tady se Ralf setkává s další „zápor­nou„ hrdin­kou, závod­nicí Vanilopkou. Od prv­ního setkání je jasné, že se tito dva hrdi­nové museli setkat. Oba jsou tak tro­chu neši­kovní, oba mají své sny a oba jsou tak tro­chu mimo ostatní. Spolu však vytvoří dvo­jici, které zažije  různé dob­ro­družné i humorné situ­ace. Jako správný film pro děti, i tady se podaří hlav­nímu hrdi­novi najít přá­tele, zís­kat nějaké pou­čení a všechno dobře končí.

Nejsem obdi­vo­va­telka video­her a před­stava, že se budu muset dívat jetě na film s touto téma­ti­kou, mě  děsila. Jedinou nadějí bylo, že se jedná o film pro děti ze spo­leč­nosti Walt Disney Animation Studios, která pro­du­ko­vala i nedávno uve­dený film Rebelka. Je to tedy spo­leč­nost, která doko­nale zná dět­ského diváka, umí si vybrat pří­běh a pře­de­vším dokáže zpra­co­vat  film doko­nale tech­nicky. A v tom jsem se nemý­lila. Raubíř Ralf se sku­tečně povedl. Je výborně tech­nicky pro­ve­dený a obsa­huje takové množ­ství nápadů, že je na jedno shléd­nutí určitě nedo­ká­žete oce­nit.  Hlavní postava se pohy­buje v pro­středí  tří video­her s růz­ným výtvar­ným zpra­co­vá­ním a tech­nic­kou úrovní. To byla pro výtvar­níky a ani­má­tory úžasná výzva, která byla per­fektně napl­něna. Ve filmu Rebelka jsem oce­nila  výborně zpra­co­vaný pohyb, pří­rodní změny i pohyb prů­hled­ných bli­ka­jí­cích blu­di­ček v tem­ném les. Ve filmu lRaubíř Ralf je laťka tech­nic­kého zpra­co­vání opět posu­nuta o kou­sek výš. Ralf  se pohy­buje v pro­středí  vytvá­ře­ném z růz­ných mate­ri­álů, pohyb­livé hmoty různé hus­toty, efekty s pra­chem a já nevím co ještě. Dospělý divák nestačí obdi­vo­vat  invenci a tech­nic­kou doko­na­lost tvůrců a pro dět­ské diváky je to vstup do úžas­ného pohád­ko­vého světa. A to je hlavní klad celého tohto filmu. Podařilo se totiž vytvo­řit pří­běh pohád­ko­vého hrdiny, který je dětem blízký.  Nebylo nutné vymýš­let novou pohád­ko­vou zemi, když se tady nabídl svět růz­ných video­her, včetně  růz­ných klad­ných i zápor­ných  postav.  Hlavní hrdina Ralf se pro­káže jako kladný hrdina, když musí bojo­vat se zlem v podání kyber­ne­tic­kých brouků a zlého krále  ve hře Suger Rush.

Tvůrci  filmu se poda­řilo nadáv­ko­vat půso­bo­vost jed­not­li­vých scén. Svůj podíl na tom má i volba způ­sobu vyja­d­řo­vání  u postav z růz­ných her  i  výběr hudby. Hudba i zvu­kové efekty  odpo­ví­dají pro­středí dané video­hry a nechybí ani lehce roman­tické pod­bar­vení  „roman­tické“ scény Ralfa s Vanilopkou.

Zkrátka Raubíř Ralf je kva­litní pohád­kový film pro poba­vení dětí  i jejich dospě­láků.  Je i tako­vým malým při­po­me­nu­tím, že video­hry nemusí  být jen náplní vol­ného času, ale mohou se stát i inspi­rací. Pro tvůrce filmu Raubíř Ralf to byla inspi­race výborná.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • ZAJÍMAVOSTI O FILMU – Raubíř Ralf6. listopadu 2012 ZAJÍMAVOSTI O FILMU – Raubíř Ralf TVAROVÁNÍ – Tvůrci filmu odlišili tři herní světy filmu zčásti také tím, že každému přiřadili charakteristický tvar. Hra Fix-It Felix Jr. sestává převážně z pravoúhlých prvků, Hero's Duty ve svém světě zapracovává motiv trojúhelníků a […] Posted in Články
  • Raubíř Ralf – popis hlavních postav6. listopadu 2012 Raubíř Ralf – popis hlavních postav Raubíř Ralf: Být záporák ještě neznamená být negativní Ralf je těžkopádný osamělý ničitel, jehož velké a silné ruce umějí rozbít cokoli si zamane. Po dobu třiceti let den za dnem dělá padoucha v arkádové hře Fix-it Felix Jr. Ale je stále […] Posted in Články
  • Méďa 2 | Ted 2 [80%]7. července 2015 Méďa 2 | Ted 2 [80%] Komik a tvůrce Seth MacFarlane, známý především coby otec seriálů Family Guy a American Dad!, před třemi lety do kin přivedl svůj celovečerní hraný debut Méďa, který nejen že zaujal diváky, ale také na svůj mládeži nepřístupný rating […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Velká šestka na Blu-ray21. června 2015 Velká šestka na Blu-ray Když byly v loni v kinech animované filmy, tak jsem chtěl jít i na Velkou šestku. Bohužel jsem se to nestihl. A tak jsem si tento velkofilm pustil na své televizi. Očekával jsem film, který by zdůvodnil tak velké HALLO, které se událo […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Strážci Galaxie – 80 %30. července 2014 Strážci Galaxie – 80 % Když před dlouhými šesti lety se Marvel rozhodl, že začne vyrábět filmy sám. Před tím dával pouze licence. Od jiných producentů (X-men, Spider-man) zjistil, že cizí vydělávají na jeho komiksech, a tak začal produkovat věci sám. První […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Labyrint: Zkoušky ohněm27. září 2015 Labyrint: Zkoušky ohněm Jednou už musel Thomas a jeho kamarádi bojovat v labyrintu o holý život a tento boj byl v prvním díle úspěšný. Po zdolání vražedného labyrintu si mysleli, že mají vše za sebou, ale hluboce se pletli, neboť se dostali pouze do druhé fáze. […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Ladíme 2 (Pitch Perfect 2) – Recenze – 30%11. května 2015 Ladíme 2 (Pitch Perfect 2) – Recenze – 30% První díl hudební komedie s názvem Ladíme!, vyprávějící o dívčí vokální skupině a jejích svérázných členkách, herečka Elizabeth Banks pouze produkovala, zatímco v případě tohoto pokračování se dokonce poprvé ujala režie (když nepočítám […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Strážci Galaxie na Blu-ray7. ledna 2015 Strážci Galaxie na Blu-ray Jeden z Vánočních dárků, které jste si před Vánoci koupit, byl film Strážci Galaxie. Hrdinové, kteří jsou každý z jiné planety. Mezi nimi je i mýval i strom a samozřejmé lidský potomek „dobrodruh“ a zloděj Peter Quill.Blu-ray je už […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Doba ledová 2 – Obleva – Pokračování, které nepřekvapilo.2. května 2006 Doba ledová 2 – Obleva – Pokračování, které nepřekvapilo. Sotva se naši hrdinové otřepali z vyčerpávajícího střetu s šavlozubými tygry, už se na ně řítí další nebezpečí. A to hned ve dvou várkách! Krom toho, že se jim podlamuje led pod nohama v důsledku globálního oteplování a kraji jejich bytí […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Ledové království – 50 %2. prosince 2013 Ledové království – 50 % Jen v pohádce mohou postavy prožívat své příběhy s písní na rtech a neutuchající snahou zalíbit se sobě navzájem a také divákům. Ledové království Arendelle je sice kdesi na severu, kde pracují ledaři a místo koní vozí sáně sobi, ale lidé […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.