Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Raubíř Ralf - 70%

Raubíř Ralf - 70%
Ohodnoťte člá­nek

Tvůrci fil­mu pro děti vsa­di­li na nápad vyu­žít počí­ta­čo­vé hry jako pro­stor pro ani­mo­va­ný pří­běh pro děti a udě­la­li dob­ře. Hlavním hrdi­nou je Ralf, kte­rý si pros­tě svou pova­hou a pří­stu­pem k život­ním situ­a­cím musí na svou stra­nu zís­kat kaž­dé cit­li­vé divác­ké srd­ce. Ralf je padou­chem z video­hry Fix-It Felix Jr. z osm­de­sá­tých let a jeho úko­lem je ničit dům, ve kte­rém je řada nájem­ní­ků a doko­na­lý opra­vář Felix.  Svou zápor­nou roli ve hře však Ralf plní s nechu­tí, je nešťast­ný a chce se změ­nit. Chtěl by také jed­nou zís­kat medai­li a tou­ží po přá­tel­ství. Je to dojem­ná posta­vič­ka, kte­rá vzbu­zu­je sou­cit pro svou neo­hra­ba­nost i pro svá pocho­pi­tel­ná přá­ní. Ralf opus­tí svou hru a vstu­pu­je postup­ně do dal­ších video­her, kde se sna­ží své přá­ní spl­nit. Vstupuje do hry Hero’s Duty, kde si zahra­je  neo­hro­že­né­ho hrdi­nu boju­jí­cím pro­ti  kyber­ne­tic­kým brou­kům pod vede­ním ser­žant­ky Calhounové . Nebezpečný  svět brou­ků Ralfa zají­má pro mož­nost zís­kat vysně­nou meda­li. Jenže nic není jed­no­du­ché a Ralf i ser­žant­ka Calhounová se v hvězd­ném korá­bu dosta­nou do úpl­ně jiné­ho svě­ta s mno­ha barva­mi a závod­ní­mi autíč­ky. Takový je svět dal­ší hry Sugar Rush, kde je vše vytvo­ře­no ze slad­kos­tí a autíč­ko­vé závo­dy jsou úžas­nou podí­va­nou plnou pře­kva­pe­ní a nápa­dů. Tady se Ralf setká­vá s dal­ší „zápor­nou„ hrdin­kou, závod­ni­cí Vanilopkou. Od prv­ní­ho setká­ní je jas­né, že se tito dva hrdi­no­vé muse­li setkat. Oba jsou tak tro­chu neši­kov­ní, oba mají své sny a oba jsou tak tro­chu mimo ostat­ní. Spolu však vytvo­ří dvo­ji­ci, kte­ré zaži­je  růz­né dob­ro­druž­né i humor­né situ­a­ce. Jako správ­ný film pro děti, i tady se poda­ří hlav­ní­mu hrdi­no­vi najít přá­te­le, zís­kat něja­ké pou­če­ní a všech­no dob­ře kon­čí.

Nejsem obdi­vo­va­tel­ka video­her a před­sta­va, že se budu muset dívat jetě na film s tou­to téma­ti­kou, mě  děsi­la. Jedinou nadě­jí bylo, že se jed­ná o film pro děti ze spo­leč­nos­ti Walt Disney Animation Studios, kte­rá pro­du­ko­va­la i nedáv­no uve­de­ný film Rebelka. Je to tedy spo­leč­nost, kte­rá doko­na­le zná dět­ské­ho divá­ka, umí si vybrat pří­běh a pře­de­vším doká­že zpra­co­vat  film doko­na­le tech­nic­ky. A v tom jsem se nemý­li­la. Raubíř Ralf se sku­teč­ně pove­dl. Je výbor­ně tech­nic­ky pro­ve­de­ný a obsa­hu­je tako­vé množ­ství nápa­dů, že je na jed­no shléd­nu­tí urči­tě nedo­ká­že­te oce­nit.  Hlavní posta­va se pohy­bu­je v pro­stře­dí  tří video­her s růz­ným výtvar­ným zpra­co­vá­ním a tech­nic­kou úrov­ní. To byla pro výtvar­ní­ky a ani­má­to­ry úžas­ná výzva, kte­rá byla per­fekt­ně napl­ně­na. Ve fil­mu Rebelka jsem oce­ni­la  výbor­ně zpra­co­va­ný pohyb, pří­rod­ní změ­ny i pohyb prů­hled­ných bli­ka­jí­cích blu­di­ček v tem­ném les. Ve fil­mu lRaubíř Ralf je lať­ka tech­nic­ké­ho zpra­co­vá­ní opět posu­nu­ta o kou­sek výš. Ralf  se pohy­bu­je v pro­stře­dí  vytvá­ře­ném z růz­ných mate­ri­á­lů, pohyb­li­vé hmo­ty růz­né hus­to­ty, efek­ty s pra­chem a já nevím co ješ­tě. Dospělý divák nesta­čí obdi­vo­vat  inven­ci a tech­nic­kou doko­na­lost tvůr­ců a pro dět­ské divá­ky je to vstup do úžas­né­ho pohád­ko­vé­ho svě­ta. A to je hlav­ní klad celé­ho toh­to fil­mu. Podařilo se totiž vytvo­řit pří­běh pohád­ko­vé­ho hrdi­ny, kte­rý je dětem blíz­ký.  Nebylo nut­né vymýš­let novou pohád­ko­vou zemi, když se tady nabí­dl svět růz­ných video­her, včet­ně  růz­ných klad­ných i zápor­ných  postav.  Hlavní hrdi­na Ralf se pro­ká­že jako klad­ný hrdi­na, když musí bojo­vat se zlem v podá­ní kyber­ne­tic­kých brou­ků a zlé­ho krá­le  ve hře Suger Rush.

Tvůrci  fil­mu se poda­ři­lo nadáv­ko­vat půso­bo­vost jed­not­li­vých scén. Svůj podíl na tom má i vol­ba způ­so­bu vyja­d­řo­vá­ní  u postav z růz­ných her  i  výběr hud­by. Hudba i zvu­ko­vé efek­ty  odpo­ví­da­jí pro­stře­dí dané video­hry a nechy­bí ani lehce roman­tic­ké pod­bar­ve­ní  „roman­tic­ké“ scé­ny Ralfa s Vanilopkou.

Zkrátka Raubíř Ralf je kva­lit­ní pohád­ko­vý film pro poba­ve­ní dětí  i jejich dospě­lá­ků.  Je i tako­vým malým při­po­me­nu­tím, že video­hry nemu­sí  být jen nápl­ní vol­né­ho času, ale mohou se stát i inspi­ra­cí. Pro tvůr­ce fil­mu Raubíř Ralf to byla inspi­ra­ce výbor­ná.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • ZAJÍMAVOSTI O FILMU - Raubíř Ralf6. listopadu 2012 ZAJÍMAVOSTI O FILMU - Raubíř Ralf TVAROVÁNÍ – Tvůrci filmu odlišili tři herní světy filmu zčásti také tím, že každému přiřadili charakteristický tvar. Hra Fix-It Felix Jr. sestává převážně z pravoúhlých prvků, Hero's Duty […]
  • Raubíř Ralf - popis hlavních postav6. listopadu 2012 Raubíř Ralf - popis hlavních postav Raubíř Ralf: Být záporák ještě neznamená být negativní Ralf je těžkopádný osamělý ničitel, jehož velké a silné ruce umějí rozbít cokoli si zamane. Po dobu třiceti let den za dnem dělá […]
  • Šmoulové: Zapomenutá vesnice30. března 2017 Šmoulové: Zapomenutá vesnice             OBSAH              V tomto novém, plně animovaném filmu o Šmoulech se Šmoulinka (Ivana Korolová) po nálezu tajuplné mapy vydává společně se svými nejlepšími kamarády […]
  • Méďa 2 | Ted 2 [80%]7. července 2015 Méďa 2 | Ted 2 [80%] Komik a tvůrce Seth MacFarlane, známý především coby otec seriálů Family Guy a American Dad!, před třemi lety do kin přivedl svůj celovečerní hraný debut Méďa, který nejen že zaujal […]
  • Ladíme 2 (Pitch Perfect 2) – Recenze – 30%11. května 2015 Ladíme 2 (Pitch Perfect 2) – Recenze – 30% První díl hudební komedie s názvem Ladíme!, vyprávějící o dívčí vokální skupině a jejích svérázných členkách, herečka Elizabeth Banks pouze produkovala, zatímco v případě tohoto […]
  • Strážci Galaxie - 80 %30. července 2014 Strážci Galaxie - 80 % Když před dlouhými šesti lety se Marvel rozhodl, že začne vyrábět filmy sám. Před tím dával pouze licence. Od jiných producentů (X-men, Spider-man) zjistil, že cizí vydělávají na jeho […]
  • Velká šestka na Blu-ray21. června 2015 Velká šestka na Blu-ray Když byly v loni v kinech animované filmy, tak jsem chtěl jít i na Velkou šestku. Bohužel jsem se to nestihl. A tak jsem si tento velkofilm pustil na své televizi. Očekával jsem film, […]
  • Labyrint: Zkoušky ohněm27. září 2015 Labyrint: Zkoušky ohněm Jednou už musel Thomas a jeho kamarádi bojovat v labyrintu o holý život a tento boj byl v prvním díle úspěšný. Po zdolání vražedného labyrintu si mysleli, že mají vše za sebou, ale hluboce […]
  • Strážci Galaxie na Blu-ray7. ledna 2015 Strážci Galaxie na Blu-ray Jeden z Vánočních dárků, které jste si před Vánoci koupit, byl film Strážci Galaxie. Hrdinové, kteří jsou každý z jiné planety. Mezi nimi je i mýval i strom a samozřejmé lidský potomek […]
  • Noc v muzeu: Tajemství hrobky - 60 %17. prosince 2014 Noc v muzeu: Tajemství hrobky - 60 % Když sympatický noční hlídač Larry (Ben Stiller) v Americkém přírodovědném muzeu připravuje program pro společenskou akci, netuší, že jeho plány dokonale naruší tajemná egyptská deska. […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...