Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Líbáš jako ďábel – 65 %

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Tato věta pad­ne ke kon­ci fil­mu a není to v situ­a­ci nijak pří­jem­né pro jed­no­ho z hlav­ních hrdi­nů nové­ho fil­mu reži­sér­ky a scé­nárist­ky Marie Poledňákové. Film je pokra­čo­vá­ním divác­ky úspěš­né kome­die Líbáš jako Bůh, kte­rou uved­la spo­leč­nost FALCON a.s. Přivede osud Heleny, ženy v nej­lep­ších letech se zku­še­nost­mi z jed­no­ho man­žel­ství a jejích blíz­kých, do kin novou vlnu divá­ků? Ve fil­mu se dále roze­hrá­vá vztah Heleny (Kamila Magálová), její­ho milen­ce Františka (Oldřich Kaiser), býva­lé­ho man­že­la Karla (Jiří Bartoška) a ener­gic­ké Bohuny (Eva Holubová), exman­žel­ky Františka.
Přibližme si pří­běh tex­tem dis­tri­bu­to­ra: Helenin býva­lý man­žel, úspěš­ný spi­so­va­tel, Karel se sice koneč­ně odstě­ho­val ze spo­leč­né domác­nos­ti a může žít napl­no svůj život svůd­ní­ka, ale začí­ná zjiš­ťo­vat, že mu cosi chy­bí. Na Františkovu exman­žel­ku Bohunu, ener­gic­kou dámu, zvyklou vše řídit, pak situ­a­ce dopa­dá ješ­tě tíži­vě­ji. Oba hle­da­jí cesty, jak Františka a Helenu zno­vu zís­kat pro sebe. František s Helenou zvo­lí z nasta­lé situ­a­ce jedi­né rozum­né výcho­dis­ko – roz­hod­nou se být chví­li sami a dale­ko, a tak vyrá­že­jí na roman­tic­kou exo­tic­kou dovo­le­nou do Maroka. Ale i zde je dostih­nou nejen potí­že, ale i jejich býva­lí part­ne­ři, kte­ří ve Františkových a Heleniných ces­tov­ních lapá­li­ích, k nimž pat­ří ztra­ce­ná zava­za­dla, ukra­de­né dokla­dy a řada dal­ších pro­blé­mů, vidí pří­le­ži­tost, jak se vrá­tit do jejich živo­ta. Pro náš pár tepr­ve teď nastá­vá oprav­do­vá zkouš­ka jejich vzta­hu.
Jedním z pro­po­ju­jí­cích čin­nos­tí ve fil­mu jsou tele­fo­nic­ké hovo­ry. František se na čas odstě­ho­val k Heleně, ale je ve stá­lém tele­fo­nic­kém spo­je­ní se svou býva­lou ženou Bohunou. Telefonování má vůbec ve fil­mu vel­ký pro­stor a je jen málo scén, kde nezvo­ní tele­fon nebo někdo nemlu­ví do mobi­lu. Hrdinové se nemo­hou o ničem roz­hod­nout, aniž by něco neře­ši­li s někým po tele­fo­nu. Helena volá své sestře Kristýně (Nela Boudová) a řeší s ní její nové zná­mos­ti. V nou­zi nepo­hrd­ne ani svým býva­lým man­že­lem, kte­rý je evi­dent­ně potě­šen. Taky ener­gic­ká Bohuna si uží­vá volá­ní na všech­ny stra­ny a volat umí i únos­ci v Maroku. Bez tele­fo­nu by film byl polo­vič­ní. No dejme tomu, že chce­me být moder­ní a všem uká­že­me, jak nám tele­fo­no­vá­ní napl­ňu­je život. Pravda je, že tele­fo­nic­ké hovo­ry ve fil­mu nej­sou jen pod­ně­tem k dal­ší akci, ale občas jen nata­hu­jí čas.
Nový pří­běh, kte­rý se sou­běž­ně roz­ví­jí, je sezná­me­ní Kristýny a její­ho nápad­ní­ka Láďi (Jiří Langmajer). V pod­sta­tě je celý ten­to vztah jen kostr­ba­tě pro­po­jo­ván s vyu­ži­tím laci­ných vtíp­ků a „humor­ných“ scé­nek. Stejně tak prázd­ná a zby­teč­ná je posta­va Moniky (Tereza Kostková), kte­rá je obdi­vo­va­tel­kou spi­so­va­te­le Karla. Nepřinesla do pří­bě­hu nic a jedi­nou radost pro hereč­ku asi byla mož­nost oblék­nou výraz­né šaty.
Naopak jinou novou posta­vou, kte­rá se ve fil­mu obje­vu­je na krát­kou chví­li, je psy­chi­atr (Petr Nárožný) s nabíd­kou báječ­ných dopo­ru­če­ní pro nešťast­nou Bohunu. Jeho raci­o­nál­ní a dobře míně­né rady dosta­nou v podá­ní Evy Holubové pat­řič­ný komic­ký roz­měr. Škoda jen, že se posta­va psy­chi­atra v pří­bě­hu dál nero­ze­hrá­la. Tak zůsta­la veš­ke­rá akč­ní ini­ci­a­ti­va na Evě Holubové, kte­rá uká­za­la opět svůj smysl pro situ­ač­ní komi­ku a neza­vá­ha­la ani při akč­ních scé­nách s únos­ci.
Z herec­kých výko­nů hod­no­tím za výbor­nou Oldřicha Kaisera, kte­rý musel vyba­lan­co­vat svou posta­vu ve scé­nách komic­kých a akč­ních, ale také pře­svěd­čit o svém neo­do­la­tel­ném šar­mu. Bez akč­ní­ho zapo­je­ní to pla­tí i pro Jiřího Bartošku. Marie Poledňáková napsa­la hlav­ním muž­ským hrdi­nům posta­vy takřka na tělo.
Ve fil­mu je také mno­ho akč­ních scén a honi­ček, kte­ré mají pod­trh­nout lehce bláz­ni­vou atmo­sfé­ru dovo­le­né plné nedo­ro­zu­mě­ní v exo­tic­kém pro­stře­dí Maroka. Tady je na divá­ko­vi, zda mu budou situ­a­ce při­pa­dat směš­né nebo spíš trap­né. Jinak se poda­ři­lo tvůr­cům pře­nést na fil­mo­vé plát­no krás­ně roman­tic­ké zábě­ry zápa­du slun­ce na plá­ži, tajem­né ulič­ky Marrákeše i ruch na náměs­tí Djemaa El Fna.
Film je odleh­čen hud­bou Petra Maláska, kte­rý napsal hud­bu i k fil­mu Líbáš jako Bůh. Hudební dopro­vod není žád­ná bom­ba, a tak si divák vychut­ná pís­ně v podá­ní Oldřicha Kaisera a spol. Je vidět, že Marie Poledňáková vsa­di­la na osvěd­če­ný tým spo­lu­pra­cov­ní­ků a pat­řil do něj i stři­hač Adam Dvořák, kte­rý dal fil­mu nádech akč­ní gro­tes­ky. Naopak kame­ra pra­co­va­la nově pod vede­ním zku­še­né­ho Vladimíra Smutného a bylo to dobře. Záběry na noč­ní tajem­nou Prahu se poda­ři­lo sla­dit s klid­ný­mi zábě­ry s roman­tic­kou atmo­sfé­ru scén toče­ných v Maroku.
Přenesení děje do Maroka byl správ­ný tah. O co je scé­nář slab­ší, o to víc se může divák podí­vat na nezná­mé exte­ri­é­ry a inte­ri­é­ry. Film Líbáš jako ďábel má ambi­ce zaujmout nená­roč­nou zába­vou s dob­rý­mi her­ci. V sou­čas­né době, kdy v naši­ch kinech není uvá­dě­na dob­rá hra­ná fil­mo­vá kome­die, by mohl ten­to film zaujmout obdi­vo­va­te­le účin­ku­jí­cích her­ců a reži­sér­ky Marie Poledňákové.

 

 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Probudím se včera – divákova noční můra  (40%)16. března 2012 Probudím se včera – divákova noční můra (40%) Proč chodit zbytečně kolem horké kaše. Další pokus o českou komedii je směšný sám o sobě, ale bohužel ne zásluhou dobře napsaného scénáře, zdařilé realizace či slušných hereckých výkonů. Přitom počáteční nápad nabízel slibné východisko […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Strašidla – Ze zákulisí natáčení18. srpna 2016 Strašidla – Ze zákulisí natáčení V roli hejkala Huga uvidíme Bronislava Kotiše  a jak přiznává, role to byla příjemná: „Na Hugově postavě mne bavilo, že mohla mít bříško, nemusela se namáčet ve vodě ani běhat a létat vzduchem a klidně si pobafávala doutník a obtěžovala […] Posted in Speciály
 • Básníci čekají na zázrak. A český film?24. dubna 2016 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již pouze recyklace postav, příběhů a […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Husiti – 40 %12. listopadu 2013 Husiti – 40 % Husitů se nebojíme a klidně si vymyslíme vlastní verzi, jak je možné vykládat historické období za vlády panovníka Václava IV. a jeho bratra Zikmunda. Kazatel Jan Hus může  horovat  za pravdu, místo kázání zpívat a potom přijet do […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Strašidla – Několik zajímavostí souhrnně18. srpna 2016 Strašidla – Několik zajímavostí souhrnně Kolik lokací se vystřídalo? Film byl natáčen celkem v 9 lokacích: Zámek Líšno Zámek Liteň Základní škola Františka Josefa Řezáče – Liteň Veterina "U MED.Věda" – Řevnice Prádelna „QUIDO“ – Praha 3 1. Toušeňská, s.r.o. Kino […] Posted in Zajímavosti
 • Strašidla – Recenze – 30%19. srpna 2016 Strašidla – Recenze – 30% Nebýt Nejkrásnější hádanky, tak je rodinná pohádková komedie s názvem Strašidla rozhodně nejlepším počinem ve filmografii Zdeňka Trošky za posledních patnáct let. Což není nijak zvlášť silné tvrzení, pomyslíme-li na to, že v těchto letech […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Strašidla – O příběhu18. srpna 2016 Strašidla – O příběhu Jeden z divácky nejúspěšnější českých režisérů, Zdeněk Troška přichází s novou rodinnou komedií Strašidla, v níž se spojují dva nejoblíbenější žánry tohoto tvůrce – komedie a pohádka. Příběh plný fantazie chce navázat na slavnou tradici […] Posted in Speciály
 • Jak básníci čekají na zázrak – LÁSKY ŠTĚPÁNA ŠAFRÁNKA5. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak – LÁSKY ŠTĚPÁNA ŠAFRÁNKA V každém pokračování se Štěpán Šafránek zamiloval do jiné dívky, každé z nich psal verše a každá z nich dostala  poetické jméno – Borůvka, Jeskyňka, Píšťalka, Superpopelka, Veverka… Teprve nedávno autor Básníků  Ladislav Pecháček […] Posted in Speciály
 • Jak básníci čekají na zázrak – BUDE TO JEŠTĚ NĚKOHO BAVIT?6. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak – BUDE TO JEŠTĚ NĚKOHO BAVIT? Tuto otázku jsem slýchal, když jsme připravovali pátý díl. Tehdy byla pauza mezi čtyřkou a pětkou deset let.  Lidé z marketingu, od distributora, byli skeptičtí, ale já říkal pořád dokola: To máte jako s příbuznými, nemusíte je mít  rádi, […] Posted in Speciály
 • Tisková konference – seriál Neviditelní24. července 2014 Tisková konference – seriál Neviditelní Česká televize připravila pro své diváky nový třináctidílný seriál nazvaný Neviditelní, který bude od září nasazen na páteční večery od 20.00 hodin na ČT 1. Ve stylovém prostředí Muzea Stará čistírna v Praze 6 se novinářům představili […] Posted in Články

X
Sledujte také Kritiky.cz na
Facebook nebo na Twitteru.
Kritiky.cz

Follow @Kritiky_cz