Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Líbáš jako ďábel – 65 %

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Tato věta padne ke konci filmu a není to v situ­aci nijak pří­jemné pro jed­noho z hlav­ních hrdinů nového filmu reži­sérky a scé­náristky Marie Poledňákové. Film je pokra­čo­vá­ním divácky úspěšné kome­die Líbáš jako Bůh, kte­rou uvedla spo­leč­nost FALCON a.s. Přivede osud Heleny, ženy v nej­lep­ších letech se zku­še­nostmi z jed­noho man­žel­ství a jejích blíz­kých, do kin novou vlnu diváků? Ve filmu se dále roze­hrává vztah Heleny (Kamila Magálová), jejího milence Františka (Oldřich Kaiser), býva­lého man­žela Karla (Jiří Bartoška) a ener­gické Bohuny (Eva Holubová), exman­želky Františka.
Přibližme si pří­běh tex­tem dis­tri­bu­tora: Helenin bývalý man­žel, úspěšný spi­so­va­tel, Karel se sice konečně odstě­ho­val ze spo­lečné domác­nosti a může žít naplno svůj život svůd­níka, ale začíná zjiš­ťo­vat, že mu cosi chybí. Na Františkovu exman­želku Bohunu, ener­gic­kou dámu, zvyklou vše řídit, pak situ­ace dopadá ještě tíži­věji. Oba hle­dají cesty, jak Františka a Helenu znovu zís­kat pro sebe. František s Helenou zvolí z nastalé situ­ace jediné rozumné výcho­disko – roz­hod­nou se být chvíli sami a daleko, a tak vyrá­žejí na roman­tic­kou exo­tic­kou dovo­le­nou do Maroka. Ale i zde je dostih­nou nejen potíže, ale i jejich bývalí part­neři, kteří ve Františkových a Heleniných ces­tov­ních lapá­li­ích, k nimž patří ztra­cená zava­za­dla, ukra­dené doklady a řada dal­ších pro­blémů, vidí pří­le­ži­tost, jak se vrá­tit do jejich života. Pro náš pár teprve teď nastává oprav­dová zkouška jejich vztahu.
Jedním z pro­po­ju­jí­cích čin­ností ve filmu jsou tele­fo­nické hovory. František se na čas odstě­ho­val k Heleně, ale je ve stá­lém tele­fo­nic­kém spo­jení se svou býva­lou ženou Bohunou. Telefonování má vůbec ve filmu velký pro­stor a je jen málo scén, kde nezvoní tele­fon nebo někdo nemluví do mobilu. Hrdinové se nemo­hou o ničem roz­hod­nout, aniž by něco neře­šili s někým po tele­fonu. Helena volá své sestře Kristýně (Nela Boudová) a řeší s ní její nové zná­mosti. V nouzi nepo­hrdne ani svým býva­lým man­že­lem, který je evi­dentně potě­šen. Taky ener­gická Bohuna si užívá volání na všechny strany a volat umí i únosci v Maroku. Bez tele­fonu by film byl polo­viční. No dejme tomu, že chceme být moderní a všem uká­žeme, jak nám tele­fo­no­vání napl­ňuje život. Pravda je, že tele­fo­nické hovory ve filmu nej­sou jen pod­ně­tem k další akci, ale občas jen nata­hují čas.
Nový pří­běh, který se sou­běžně roz­víjí, je sezná­mení Kristýny a jejího nápad­níka Láďi (Jiří Langmajer). V pod­statě je celý tento vztah jen kostr­batě pro­po­jo­ván s vyu­ži­tím laci­ných vtípků a „humor­ných“ scé­nek. Stejně tak prázdná a zby­tečná je postava Moniky (Tereza Kostková), která je obdi­vo­va­tel­kou spi­so­va­tele Karla. Nepřinesla do pří­běhu nic a jedi­nou radost pro herečku asi byla mož­nost oblék­nou výrazné šaty.
Naopak jinou novou posta­vou, která se ve filmu obje­vuje na krát­kou chvíli, je psy­chi­atr (Petr Nárožný) s nabíd­kou báječ­ných dopo­ru­čení pro nešťast­nou Bohunu. Jeho raci­o­nální a dobře míněné rady dosta­nou v podání Evy Holubové pat­řičný komický roz­měr. Škoda jen, že se postava psy­chi­atra v pří­běhu dál nero­ze­hrála. Tak zůstala veš­kerá akční ini­ci­a­tiva na Evě Holubové, která uká­zala opět svůj smysl pro situ­ační komiku a neza­vá­hala ani při akč­ních scé­nách s únosci.
Z herec­kých výkonů hod­no­tím za výbor­nou Oldřicha Kaisera, který musel vyba­lan­co­vat svou postavu ve scé­nách komic­kých a akč­ních, ale také pře­svěd­čit o svém neo­do­la­tel­ném šarmu. Bez akč­ního zapo­jení to platí i pro Jiřího Bartošku. Marie Poledňáková napsala hlav­ním muž­ským hrdi­nům postavy takřka na tělo.
Ve filmu je také mnoho akč­ních scén a honi­ček, které mají pod­trh­nout lehce bláz­ni­vou atmo­sféru dovo­lené plné nedo­ro­zu­mění v exo­tic­kém pro­středí Maroka. Tady je na divá­kovi, zda mu budou situ­ace při­pa­dat směšné nebo spíš trapné. Jinak se poda­řilo tvůr­cům pře­nést na fil­mové plátno krásně roman­tické záběry západu slunce na pláži, tajemné uličky Marrákeše i ruch na náměstí Djemaa El Fna.
Film je odleh­čen hud­bou Petra Maláska, který napsal hudbu i k filmu Líbáš jako Bůh. Hudební dopro­vod není žádná bomba, a tak si divák vychutná písně v podání Oldřicha Kaisera a spol. Je vidět, že Marie Poledňáková vsa­dila na osvěd­čený tým spo­lu­pra­cov­níků a pat­řil do něj i stři­hač Adam Dvořák, který dal filmu nádech akční gro­tesky. Naopak kamera pra­co­vala nově pod vede­ním zku­še­ného Vladimíra Smutného a bylo to dobře. Záběry na noční tajem­nou Prahu se poda­řilo sla­dit s klid­nými záběry s roman­tic­kou atmo­sféru scén toče­ných v Maroku.
Přenesení děje do Maroka byl správný tah. O co je scé­nář slabší, o to víc se může divák podí­vat na neznámé exte­ri­éry a inte­ri­éry. Film Líbáš jako ďábel má ambice zaujmout nená­roč­nou zába­vou s dob­rými herci. V sou­časné době, kdy v našich kinech není uvá­děna dobrá hraná fil­mová kome­die, by mohl tento film zaujmout obdi­vo­va­tele účin­ku­jí­cích herců a reži­sérky Marie Poledňákové.

 

 

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Probudím se včera – divákova noční můra  (40%)16. března 2012 Probudím se včera – divákova noční můra (40%) Proč chodit zbytečně kolem horké kaše. Další pokus o českou komedii je směšný sám o sobě, ale bohužel ne zásluhou dobře napsaného scénáře, zdařilé realizace či slušných hereckých výkonů. Přitom počáteční nápad nabízel slibné východisko […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Strašidla – Ze zákulisí natáčení18. srpna 2016 Strašidla – Ze zákulisí natáčení V roli hejkala Huga uvidíme Bronislava Kotiše  a jak přiznává, role to byla příjemná: „Na Hugově postavě mne bavilo, že mohla mít bříško, nemusela se namáčet ve vodě ani běhat a létat vzduchem a klidně si pobafávala doutník a obtěžovala […] Posted in Speciály
 • Básníci čekají na zázrak. A český film?24. dubna 2016 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již pouze recyklace postav, příběhů a […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Husiti – 40 %12. listopadu 2013 Husiti – 40 % Husitů se nebojíme a klidně si vymyslíme vlastní verzi, jak je možné vykládat historické období za vlády panovníka Václava IV. a jeho bratra Zikmunda. Kazatel Jan Hus může  horovat  za pravdu, místo kázání zpívat a potom přijet do […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Strašidla – Několik zajímavostí souhrnně18. srpna 2016 Strašidla – Několik zajímavostí souhrnně Kolik lokací se vystřídalo? Film byl natáčen celkem v 9 lokacích: Zámek Líšno Zámek Liteň Základní škola Františka Josefa Řezáče – Liteň Veterina "U MED.Věda" – Řevnice Prádelna „QUIDO“ – Praha 3 1. Toušeňská, s.r.o. Kino […] Posted in Zajímavosti
 • Strašidla – Recenze – 30%19. srpna 2016 Strašidla – Recenze – 30% Nebýt Nejkrásnější hádanky, tak je rodinná pohádková komedie s názvem Strašidla rozhodně nejlepším počinem ve filmografii Zdeňka Trošky za posledních patnáct let. Což není nijak zvlášť silné tvrzení, pomyslíme-li na to, že v těchto letech […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Jak básníci čekají na zázrak – LÁSKY ŠTĚPÁNA ŠAFRÁNKA5. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak – LÁSKY ŠTĚPÁNA ŠAFRÁNKA V každém pokračování se Štěpán Šafránek zamiloval do jiné dívky, každé z nich psal verše a každá z nich dostala  poetické jméno – Borůvka, Jeskyňka, Píšťalka, Superpopelka, Veverka… Teprve nedávno autor Básníků  Ladislav Pecháček […] Posted in Speciály
 • Strašidla – O příběhu18. srpna 2016 Strašidla – O příběhu Jeden z divácky nejúspěšnější českých režisérů, Zdeněk Troška přichází s novou rodinnou komedií Strašidla, v níž se spojují dva nejoblíbenější žánry tohoto tvůrce – komedie a pohádka. Příběh plný fantazie chce navázat na slavnou tradici […] Posted in Speciály
 • Jak básníci čekají na zázrak – BUDE TO JEŠTĚ NĚKOHO BAVIT?6. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak – BUDE TO JEŠTĚ NĚKOHO BAVIT? Tuto otázku jsem slýchal, když jsme připravovali pátý díl. Tehdy byla pauza mezi čtyřkou a pětkou deset let.  Lidé z marketingu, od distributora, byli skeptičtí, ale já říkal pořád dokola: To máte jako s příbuznými, nemusíte je mít  rádi, […] Posted in Speciály
 • Tisková konference – seriál Neviditelní24. července 2014 Tisková konference – seriál Neviditelní Česká televize připravila pro své diváky nový třináctidílný seriál nazvaný Neviditelní, který bude od září nasazen na páteční večery od 20.00 hodin na ČT 1. Ve stylovém prostředí Muzea Stará čistírna v Praze 6 se novinářům představili […] Posted in Články

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.