Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Kluk na kole – 65%


Bratři Jean-Pierre a Luck Nardennovi natá­če­jí spo­leč­ně fil­my pod­le vlast­ních scé­ná­řů, ve vlast­ní pro­duk­ci a bez hudeb­ní­ho dopro­vo­du. Mají vel­ké zku­še­nos­ti s natá­če­ním doku­men­tár­ních fil­mů, a to se odrá­ží i v jejich fil­mech hra­ných. Ve fil­mu Kluk na kole je hlav­ním hrdi­nou dva­nác­ti­le­tý chla­pec Cyril, kte­rý se musí vypo­řá­dat s kru­tou život­ní zku­še­nos­tí. Jeho otec ho pone­chal v dět­ském domo­vě a nemá o něj zájem. Cyril cho­vá­ní otce nechá­pe a sna­ží se k němu dostat zpět.
Začátek fil­mu zachy­cu­je jeden z Cyrilových nepo­ve­de­ných útě­ků, kdy je nási­lím donu­cen se vrá­tit zpět do dět­ské­ho domo­va. Myšlenka zmi­zet z dět­ské­ho domo­va za kaž­dou cenu nutí Cyrila útě­ky opa­ko­vat. Je ve svém hle­dá­ní urput­ný, nebo­jí se nových situ­a­cí a doká­že se o sebe posta­rat. Při jed­nom z útě­ků se sezná­mí s kadeř­ni­cí Samanthou, kte­rá mu s hle­dá­ním otce chce pomá­hat a nabíd­ne mož­nost spo­leč­né­ho trá­ve­ní víken­dů mimo dět­ský domov. Společně strá­ve­né chví­le jsou stří­da­vě plné kli­du i nedo­ro­zu­mě­ní. Mezi Cyrilem a Samanthou se vytvá­ří kama­rád­ský vztah bez zby­teč­ných cito­vých scén a slov. Samantha seže­ne Cyrilovi jeho ztra­ce­né kolo a také mu pomů­že najít otce. Je si však vědo­ma, že jejich setká­ní nemu­sí dopad­nout dobře. Setkání otce se synem sku­teč­ně pro­běh­ne a pro Cyrila je to šok. Ukáže se, že Samantha doká­že být pro Cyrila opo­rou ve správ­né chví­li. Snaží se, aby se Cyril doká­zal se svou kru­tou život­ní situ­a­cí vypo­řá­dat. Nepodplácí a nepře­svěd­ču­je ho. Chce, aby Cyril při­šel ke své­mu pozná­ní vlast­ní zku­še­nos­tí a sou­čas­ně se o něj bojí. Ví , jak je důvě­ři­vý a tou­ží po přá­tel­ství. Obává se také náh­lých náva­lů emo­cí, kte­ré Cyril nedo­ká­že sám dobře zvlá­dat. Její oba­va je opráv­ně­ná a pro­blémy sku­teč­ně nasta­nou. Při jed­né z prů­zkum­ných cest na kole se totiž Cyril setká­vá se sku­pin­kou gan­gu mla­distvých, jehož vůd­ce si zís­ká Cyrilovu důvě­ru. Samanthu i Cyrila čeká opět tvr­dá život­ní zkouš­ka….
Film Kluk na kole je půso­bi­vý svou bez­pro­střed­nos­tí a civil­ním poje­tím. Zachycuje úsek živo­ta dítě­te, kte­ré se sna­ží vypo­řá­dat s kru­tou sku­teč­nos­tí a sou­čas­ně hle­dá své mís­to ve spo­leč­nos­ti lidí. Autoři scé­ná­ře fil­mu byli ve své pří­pra­vě i násled­ně při rea­li­za­ci per­fekt­ně při­pra­ve­ní. Film je hra­ný a sou­čas­ně půso­bí auten­tic­ky a prav­di­vě. Kamera sní­má situ­a­ce doku­men­tár­ním sty­lem, ale obraz je vyvá­že­ný a nepů­so­bí trha­ně. Samotný pří­běh nemo­ra­li­zu­je, ani neod­su­zu­je hrdi­ny. Chování Cyrila je vzhle­dem k jeho věku cel­kem pocho­pi­tel­né a pro divá­ka cel­kem před­ví­da­tel­né. O to víc pře­kva­pu­je Samantha se svým pří­mo­ča­rým jed­ná­ním a skry­tou minu­los­tí. Zdůvodnění její­ho jed­ná­ní v pří­bě­hu nena­jde­me, ale cítí­me, že doká­že Cyrila chá­pat a doká­že mu pomo­ci. Nicméně pří­běh pone­chá­va­jí auto­ři fil­mu s ote­vře­ným kon­cem. Stejně jako náh­le zastih­ne­me Cyrila na ces­tě z dět­ské­ho domo­va, tak ho opouš­tí­me na ces­tě za Samanthou.
Postavu Cyrila si zahrál Thomas Doret, kte­ré­ho auto­ři vybra­li při cas­tingu. Podařilo se jim vybrat zají­ma­vou osob­nost s vel­kou ener­gií pro akč­ní scé­ny při útě­ku a pro­je­vech vzte­ku. Současně však Thomas Doret půso­bí svou zvlášt­ní uza­vře­nos­tí v emoč­ních scé­nách s otcem nebo se Samanthou. Roli Samanthy hra­je Cécil de France veli­ce civil­ně s cit­li­vým dáv­ko­vá­ním obav a bez­rad­nos­ti v situ­a­ci, kdy má o Cyrila stra­ch. Proto posta­va Samanthy nepů­so­bí jako pře­hna­ně sta­rost­li­vá a peču­jí­cí mat­ka.
Film je zají­ma­vý svým námě­tem, zpra­co­vá­ním i civil­ní­mi herec­ký­mi výko­ny. Dokáže divá­ka zaujmout a sou­čas­ně nevnu­cu­je prvo­plá­no­vě mora­li­zo­vá­ní. Absence objas­ně­ní minu­los­ti Samanthy a veli­ce úspor­né dia­lo­gy však sta­ví pří­běh na hra­ni­ci věro­hod­nos­ti.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Recenze: Diaz: Neuklízej tu krev – 75%31. ledna 2013 Recenze: Diaz: Neuklízej tu krev – 75% Když se řekne film podle skutečných událostí, obvykle se mi vybaví dva různé pohledy na věc. První odpovídá tendenci produkovat příběhy, které připomínají jakousi „soft verzi“ toho, co se stalo ve skutečnosti, přičemž důraz na pozadí […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • 5. února 2007 Goyovy přízraky – Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u nás premiéru 1. února, toto datum si tučně […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Krampus: Táhni k čertu – 50 %10. prosince 2015 Krampus: Táhni k čertu – 50 % Nezlob, nebo tě odnese Čert! V předškolním věku může takové upozornění v době před Mikulášem vyvolat pádné obavy. Jenže takový Krampus, ten si může dojít i pro nezvedené školáky nebo jejich rodiče. Kdo si necení pohody, je protivný nebo […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • John Wick – 50 %21. října 2014 John Wick – 50 % Smutné probuzení do prázdného bytu Johna Wicka nenaplňuje žádnou radostí. Všechno mu připomíná milovanou ženu, která náhle umírá. John propadá smutku a chmurnou náladu v rozlehlém domě naruší až návštěva zásilkové služby. Z tajemného […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Rozhovor s režisérem Janem Hřebejkem4. července 2016 Rozhovor s režisérem Janem Hřebejkem Co vás na scénáři k filmu Učitelka, který svou atmosférou, ztvárněním a tématem trochu odkazuje k vašemu filmu Musíme si pomáhat, zaujalo natolik, že jste se jej rozhodl natočit? Ten příběh znám zhruba z té doby, protože začátkem […] Posted in Rozhovory
  • Jeníček a Mařenka – Lovci čarodějnic – 60%3. března 2013 Jeníček a Mařenka – Lovci čarodějnic – 60% Přiznám se, že se za českou kinematografii začínám stydět. Dlouho se vymlouváme na naši malou zemi, sporé prostředky a tudíž nedostatek zdatných režisérů, herců a obecně filmařů. Ovšem stačí se podívat, kam to v poslední době dotáhly […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Jako malé děti (Little Children)5. března 2007 Jako malé děti (Little Children) Lákalo vás někdy být voyeurem? Sledovat životy druhých, jejich lásky, jejich hádky, jejich intimnosti? Potom je pro vás tento film jako stvořený. Nechybělo mnoho, a tento film jsem v kině vůbec nenavštívil. Zvolil jsem ho jako […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Do posledního dechu – 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu – 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé době a nemusí své hrdinství dokazovat při nějaké […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Letadla – 50 %18. srpna 2013 Letadla – 50 % Komu se alespoň trochu líbila užvaněná auta a výtvarné nápady ve filmech Auta, ten by si neměl nechat ujít příběh o malém, ale snaživém práškovacím letadle, které má snadno zapamatovatelné jméno Prášek Skočdopole. Jeho práce, práškování […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Mikrob a Gasoil – 60 %24. května 2016 Mikrob a Gasoil – 60 % Čtrnáctiletý Daniel prožívá všední dny doma i ve škole bez velkého zájmu. Život ho nebaví a běžné legrácky spolužáků mu nepřijdou nijak duchaplné. Je trochu jiný než ostatní a svou přezdívku Mikrob nenávidí. Změnu do života mu přinese […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.