Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Kluk na kole – 65%

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Bratři Jean-Pierre a Luck Nardennovi natá­čejí spo­lečně filmy podle vlast­ních scé­nářů, ve vlastní pro­dukci a bez hudeb­ního dopro­vodu. Mají velké zku­še­nosti s natá­če­ním doku­men­tár­ních filmů, a to se odráží i v jejich fil­mech hra­ných. Ve filmu Kluk na kole je hlav­ním hrdi­nou dva­nác­ti­letý chla­pec Cyril, který se musí vypo­řá­dat s kru­tou životní zku­še­ností. Jeho otec ho pone­chal v dět­ském domově a nemá o něj zájem. Cyril cho­vání otce nechápe a snaží se k němu dostat zpět.
Začátek filmu zachy­cuje jeden z Cyrilových nepo­ve­de­ných útěků, kdy je nási­lím donu­cen se vrá­tit zpět do dět­ského domova. Myšlenka zmi­zet z dět­ského domova za kaž­dou cenu nutí Cyrila útěky opa­ko­vat. Je ve svém hle­dání urputný, nebojí se nových situ­ací a dokáže se o sebe posta­rat. Při jed­nom z útěků se seznámí s kadeř­nicí Samanthou, která mu s hle­dá­ním otce chce pomá­hat a nabídne mož­nost spo­leč­ného trá­vení víkendů mimo dět­ský domov. Společně strá­vené chvíle jsou stří­davě plné klidu i nedo­ro­zu­mění. Mezi Cyrilem a Samanthou se vytváří kama­rád­ský vztah bez zby­teč­ných cito­vých scén a slov. Samantha sežene Cyrilovi jeho ztra­cené kolo a také mu pomůže najít otce. Je si však vědoma, že jejich setkání nemusí dopad­nout dobře. Setkání otce se synem sku­tečně pro­běhne a pro Cyrila je to šok. Ukáže se, že Samantha dokáže být pro Cyrila opo­rou ve správné chvíli. Snaží se, aby se Cyril doká­zal se svou kru­tou životní situ­ací vypo­řá­dat. Nepodplácí a nepře­svěd­čuje ho. Chce, aby Cyril při­šel ke svému poznání vlastní zku­še­ností a sou­časně se o něj bojí. Ví , jak je důvě­řivý a touží po přá­tel­ství. Obává se také náh­lých návalů emocí, které Cyril nedo­káže sám dobře zvlá­dat. Její obava je opráv­něná a pro­blémy sku­tečně nasta­nou. Při jedné z prů­zkum­ných cest na kole se totiž Cyril setkává se sku­pin­kou gangu mla­distvých, jehož vůdce si získá Cyrilovu důvěru. Samanthu i Cyrila čeká opět tvrdá životní zkouška….
Film Kluk na kole je půso­bivý svou bez­pro­střed­ností a civil­ním poje­tím. Zachycuje úsek života dítěte, které se snaží vypo­řá­dat s kru­tou sku­teč­ností a sou­časně hledá své místo ve spo­leč­nosti lidí. Autoři scé­náře filmu byli ve své pří­pravě i následně při rea­li­zaci per­fektně při­pra­vení. Film je hraný a sou­časně působí auten­ticky a prav­divě. Kamera snímá situ­ace doku­men­tár­ním sty­lem, ale obraz je vyvá­žený a nepů­sobí trhaně. Samotný pří­běh nemo­ra­li­zuje, ani neod­su­zuje hrdiny. Chování Cyrila je vzhle­dem k jeho věku cel­kem pocho­pi­telné a pro diváka cel­kem před­ví­da­telné. O to víc pře­kva­puje Samantha se svým pří­mo­ča­rým jed­ná­ním a skry­tou minu­lostí. Zdůvodnění jejího jed­nání v pří­běhu nena­jdeme, ale cítíme, že dokáže Cyrila chá­pat a dokáže mu pomoci. Nicméně pří­běh pone­chá­vají autoři filmu s ote­vře­ným kon­cem. Stejně jako náhle zastih­neme Cyrila na cestě z dět­ského domova, tak ho opouš­tíme na cestě za Samanthou.
Postavu Cyrila si zahrál Thomas Doret, kte­rého autoři vybrali při cas­tingu. Podařilo se jim vybrat zají­ma­vou osob­nost s vel­kou ener­gií pro akční scény při útěku a pro­je­vech vzteku. Současně však Thomas Doret působí svou zvláštní uza­vře­ností v emoč­ních scé­nách s otcem nebo se Samanthou. Roli Samanthy hraje Cécil de France velice civilně s cit­li­vým dáv­ko­vá­ním obav a bez­rad­nosti v situ­aci, kdy má o Cyrila strach. Proto postava Samanthy nepů­sobí jako pře­hnaně sta­rost­livá a peču­jící matka.
Film je zají­mavý svým námě­tem, zpra­co­vá­ním i civil­ními herec­kými výkony. Dokáže diváka zaujmout a sou­časně nevnu­cuje prvo­plá­nově mora­li­zo­vání. Absence objas­nění minu­losti Samanthy a velice úsporné dia­logy však staví pří­běh na hra­nici věro­hod­nosti.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Recenze: Diaz: Neuklízej tu krev – 75%31. ledna 2013 Recenze: Diaz: Neuklízej tu krev – 75% Když se řekne film podle skutečných událostí, obvykle se mi vybaví dva různé pohledy na věc. První odpovídá tendenci produkovat příběhy, které připomínají jakousi „soft verzi“ toho, co se stalo ve skutečnosti, přičemž důraz na pozadí […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • 5. února 2007 Goyovy přízraky – Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u nás premiéru 1. února, toto datum si tučně […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Krampus: Táhni k čertu – 50 %10. prosince 2015 Krampus: Táhni k čertu – 50 % Nezlob, nebo tě odnese Čert! V předškolním věku může takové upozornění v době před Mikulášem vyvolat pádné obavy. Jenže takový Krampus, ten si může dojít i pro nezvedené školáky nebo jejich rodiče. Kdo si necení pohody, je protivný nebo […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • John Wick – 50 %21. října 2014 John Wick – 50 % Smutné probuzení do prázdného bytu Johna Wicka nenaplňuje žádnou radostí. Všechno mu připomíná milovanou ženu, která náhle umírá. John propadá smutku a chmurnou náladu v rozlehlém domě naruší až návštěva zásilkové služby. Z tajemného […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Rozhovor s režisérem Janem Hřebejkem4. července 2016 Rozhovor s režisérem Janem Hřebejkem Co vás na scénáři k filmu Učitelka, který svou atmosférou, ztvárněním a tématem trochu odkazuje k vašemu filmu Musíme si pomáhat, zaujalo natolik, že jste se jej rozhodl natočit? Ten příběh znám zhruba z té doby, protože začátkem […] Posted in Rozhovory
  • Jeníček a Mařenka – Lovci čarodějnic – 60%3. března 2013 Jeníček a Mařenka – Lovci čarodějnic – 60% Přiznám se, že se za českou kinematografii začínám stydět. Dlouho se vymlouváme na naši malou zemi, sporé prostředky a tudíž nedostatek zdatných režisérů, herců a obecně filmařů. Ovšem stačí se podívat, kam to v poslední době dotáhly […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Jako malé děti (Little Children)5. března 2007 Jako malé děti (Little Children) Lákalo vás někdy být voyeurem? Sledovat životy druhých, jejich lásky, jejich hádky, jejich intimnosti? Potom je pro vás tento film jako stvořený. Nechybělo mnoho, a tento film jsem v kině vůbec nenavštívil. Zvolil jsem ho jako […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Smrtonosná past 5: Opět v akci – 55 %8. března 2013 Smrtonosná past 5: Opět v akci – 55 %   John McClane na dovolené v Rusku. Popáté a snad už naposledy. Je to sice drsné tvrzení, ale i ti nejskalnější fanoušci této slavné smrtonosné série s hláškujícím a zranitelným policistou, který se sám shodou okolností dostává […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Mikrob a Gasoil – 60 %24. května 2016 Mikrob a Gasoil – 60 % Čtrnáctiletý Daniel prožívá všední dny doma i ve škole bez velkého zájmu. Život ho nebaví a běžné legrácky spolužáků mu nepřijdou nijak duchaplné. Je trochu jiný než ostatní a svou přezdívku Mikrob nenávidí. Změnu do života mu přinese […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Letadla – 50 %18. srpna 2013 Letadla – 50 % Komu se alespoň trochu líbila užvaněná auta a výtvarné nápady ve filmech Auta, ten by si neměl nechat ujít příběh o malém, ale snaživém práškovacím letadle, které má snadno zapamatovatelné jméno Prášek Skočdopole. Jeho práce, práškování […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.