Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Faust - 70%


Ohodnoťte člá­nek

Pomalým letem se sná­ší­me před brá­ny měs­ta jako z tajem­né pohád­ky. Poklidný obraz se však během krát­ké chvil­ky změ­ní v drs­ný pohled na prá­vě pro­bí­ha­jí­cí pitvu. To se dok­tor Faust sna­ží nalézt v útro­bách nebož­tí­ka lid­skou duši. Hned prv­ní zábě­ry fil­mu rus­ké­ho reži­sé­ra  Alexandra Sokurova nene­cha­jí divá­ka v kli­du.

Střídání drs­ných a poe­tic­kých zábě­rů vyu­ží­vá reži­sér čas­to a v divá­ko­vi tak míchá pře­pes­trou mozai­ku jed­not­li­vých scén a obra­zů, ve kte­rých se dějo­vá lin­ka mnoh­dy ztrá­cí a jin­de nao­pak vyno­řu­je. Faust není stra­vi­tel­né díl­ko v psa­né ver­zi a stej­ně tak obtíž­ně se divák pro­kou­sá­vá fil­mo­vou ver­zí. Sokurovův Faust není fil­mo­vou adap­ta­cí stej­no­jmen­né tragé­die Goetha v obvyk­lém smys­lu, ale výkla­dem toho, co zůstá­vá nevy­řče­no mezi řád­ky. Máme mož­nost sle­do­vat  jedi­neč­nou ver­zi  pří­bě­hu vzdě­la­né­ho člo­vě­ka s váš­ni­vým srd­cem, kte­rý se postup­ně nechá­vá ovliv­ňo­vat lichvá­řem  (Mefisto). Jestliže Faust odpo­ví­dá svým pro­je­vem i vněj­ší for­mou své lite­rár­ní před­lo­ze, pak posta­va lichvá­ře vychá­zí z Mefista  a dál dotvo­ře­na  lid­skou fan­ta­zií. Je to kre­a­tu­ra člo­vě­ka, kte­rý se neští­tí niče­ho a niko­ho. Jeho posta­va je zne­tvo­ře­ná a obli­čej doká­že odrá­žet chti­vost stej­ně jako ser­vil­nost. Pohrává si s Faustem stej­ně jako s kry­sou a ule­vit si od střev­ních potí­ží je scho­pen kde­ko­liv. Sochu mado­ny v kos­te­le oplzle oslin­tá. Lidi ani věci nema­jí pro něj  žád­nou hod­no­tu a Faust je navíc ješ­tě tak úžas­ně láka­vá kořist. Je to člo­věk vzdě­la­ný, ale tou­ží po peně­zích a po lás­ce k Markétce. Je tak lid­sky zra­ni­tel­ným a ovla­da­tel­ným.

Postava Markétky do pří­bě­hu vná­ší něhu, svět­lo i naiv­ní důvě­ři­vost. Smrt Markétky se pro­po­jí s ode­vzda­nos­tí k Faustovi. Možná to všech­no půso­bí zma­te­ně a nejas­ně, ale stej­ně tak je zma­te­ně a nejas­ně půso­bí celý film. Mnoho scén je stři­hem roz­dě­le­no na více úse­ků, kte­ré se navzá­jem pro­po­ju­jí. Sledovat dějo­vou lin­ku není snad­né a mož­ná prá­vě to bylo zámě­rem reži­sé­ra. Stejně jako Faust mar­ně hle­dá odpo­věď na své otáz­ky a tou­ží po Markétce, tak mar­ná je sna­ha divá­ka najít jas­nou linii pří­bě­hu a ori­en­to­vat se v tříš­ti výtvar­ně zají­ma­vých zábě­rů.

Film nene­chá divá­ka lhos­tej­ným a oce­ní ho spí­še ti, kdo se s dílem  J.W.Goetha setka­li na ško­lách  nebo mudru­jí nad smys­lem lid­ské­ho bytí. Pro ostat­ní se může stát fil­mem na hra­ni­ci stra­vi­tel­nos­ti a poro­zu­mě­ní. I když láka­vé jsou zábě­ry z  netra­dič­ně poja­té scé­ny  s žena­mi ve vel­ké prá­del­ně nebo milost­né vyzná­ní Fausta s Markétkou.

Na cel­ko­vém vyzně­ní fil­mu má podíl hud­ba, výtvar­né pro­fe­se a vede­ní kame­ry. O hudeb­ní dopro­vod se posta­ral rus­ký skla­da­tel Andrey Sigle, kte­rý má mno­ho­le­tou zku­še­nost s fil­mo­vou hud­bou a pro Fausta slo­žil l hudeb­ní dopro­vod, kte­rý jako jem­ný pod­kres dotvá­ří jed­not­li­vé scé­ny. Historické kuli­sy se zabar­ve­ním sta­rých ole­jo­vých obra­zů  kra­jin  půso­bí spo­lu s hudeb­ním dopro­vo­dem klid­ně opro­ti hrubým scé­nám v úzkých uli­cích měs­teč­ka a v potem­ně­lých a špi­na­vých míst­nos­tech.  Drsnost a živel­nost  dokres­lu­jí zvu­ky kro­ků, zví­řat, dechu i sípě­ní, kte­ré jsou čas­to sly­šet  i během hovo­ru lidí.

Faustův pří­běh sle­do­val za kame­rou veli­ce úspěš­ný fran­couz­ský kame­ra­man Bruno Delbonnel, drži­tel oce­ně­ní European Film Award za nej­lep­ší kame­ru (Amélie z Montmartru) a tři­krát byl ten­to kame­ra­man nomi­no­ván na Oskara (Amélie z Montmartru, Příliš dlou­hé zásnu­by a Harry Potter a Princ dvo­jí krve). Ve fil­mu Faust si kame­ra­man sku­teč­ně vyhrál a nabí­zí zábě­ry od detai­lů na lid­ské tělo i přes pohle­dy do nit­ra hro­ma­dy hadrů nebo pod suk­ně pradlen. Nádherně poe­tic­ké jsou zábě­ry kra­jin, skal a ledov­ců.

Zajímavé loka­li­ty pro natá­če­ní fil­mu byly vybrá­ny i v Čechách. Točilo se na hra­dě Točník, Žebrák a v Kutné Hoře. Záběry  ledov­ce a gej­zí­ru se natá­če­ly na Islandu.

Z  herec­kých výko­nů mě zau­jal pře­de­vším před­sta­vi­tel lichvá­ře, herec a taneč­ník Anton Adasinskij (diva­dlo DEREVO). Jeho posta­va odpu­zu­je a sou­čas­ně neu­stá­le při­ta­hu­je pozor­nost divá­ka. Je to posta­va pro­pra­co­va­ná od cel­ko­vé­ho drže­ní těla a pohy­bu v pro­sto­ru až po jem­nou mimi­ku tvá­ře nebo. Fausta zahrál němec­ký herec  Johannes Zeiler s vel­kou razan­cí při vel­kém hně­vu i s citem pro jem­nost ve scé­nách s Markétkou, kte­rou hra­je Isolda Dychauk. Na tuto hereč­ku si mož­ná  divá­ci pama­tu­jí ze seri­á­lu Borgia. Ruské hereč­ce Isoldě Dychauk je tepr­ve 19 let a její fil­mo­vá hvězda str­mě stou­pá.

Film Faust není snad­no stra­vi­tel­né a zábav­né dílo pro nená­roč­né­ho divá­ka. Zpočátku sviž­né tem­po fil­mu se s postu­pu­jí­cím časem zpo­ma­lu­je a dél­ka 131 minut  je na hra­ně únos­nos­ti divác­ké pozor­nos­ti. Film je oso­bi­tě zpra­co­ván s důra­zem na výtvar­nou slož­ku. Film nato­če­ný v něm­či­ně zís­kal cenu Zlatého lva na Benátském fil­mo­vém fes­ti­va­lu 2011.

loading...
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Parchanti spí dobře - 55 %3. prosince 2013 Parchanti spí dobře - 55 % Kapitán Marco Silvestri se plaví na své lodi po moři a vše probíhá jako vždy. Jediným vyrušením klidné plavby je telefonát od sestry Sandry. Léta se neviděli, ale její prosba je velmi […]
  • Krampus: Táhni k čertu - 50 %10. prosince 2015 Krampus: Táhni k čertu - 50 % Nezlob, nebo tě odnese Čert! V předškolním věku může takové upozornění v době před Mikulášem vyvolat pádné obavy. Jenže takový Krampus, ten si může dojít i pro nezvedené školáky nebo […]
  • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Zoran, můj synovec idiot - 70 %19. srpna 2014 Zoran, můj synovec idiot - 70 % Paolo je mladý muž, který žije sám na venkově. Pracuje v kuchyni v domově pro důchodce, ale se svou prací není moc spokojený. Skoro každý večer pak tráví v taverně u svého přítele Gustina, […]
  • Rivalové - 75 %4. října 2013 Rivalové - 75 % Sledovat živě závody Formule 1 je napínavá podívaná a stejně napínavý zážitek nabízí nový film o dvojici známých závodníků Nikiho Laudy a Jamese Hunta. Autorům filmu se podařilo přenést […]
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky26. března 2016 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […]
  • Copacabana30. května 2003 Copacabana Když člověk zestárne, pořád se může cítit mladý.Dokazuje to tento vydařený brazilský snímek. Záleží to samozřejmě na každém člověku, jaký prožil a jaký právě žije život. V tomhle případě […]
  • Fotr je lotr - Setkání s budoucími rodiči bývá zpravidla problémové...1. února 2005 Fotr je lotr - Setkání s budoucími rodiči bývá zpravidla problémové... Pánové, budete se ženit? A patří Vaše vyvolená do skupiny rodin s klasickými tradicemi, takže byste měli její rodiče požádat o souhlas se sňatkem? Pak se snažte dodržet čtyři zásady […]
  • Marguerite - 70 %9. září 2015 Marguerite - 70 % Záliba a nadšení pro určitou věc nebo činnost může mít různé formy. Někdo sbírá známky, jiný maluje nebo zpívá. Někdo se za svou stydí a jiní, jako Marguerite, se o svůj milovaný koníček, […]
  • Kniha džunglí - 75 %28. dubna 2016 Kniha džunglí - 75 % Když se malý chlapec Mauglí snaží uniknout před černým panterem, vypadá jeho běh jako zoufalý pokus o záchranu života, ale ve skutečnosti  je to jen jedna z mnoha výchovných lekcí, které […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.